građevinski materijal
Izvor: Dabinielson / Pixabay
POVOLJNO KREDITIRANJE

PROGRAMI POS-a B i C - Izgradnja kuće ili kupnja građevinskog materijala

POS-ove zgrade, POS-ovi stanovi, POS ovo, POS ono... Većina je čula za POS. Mnogi čak znaju da ta kratica znači Program poticajne stanogradnje i da je pokrenut je s ciljem da se građanima omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih. Ali mnogi ne znaju da Program poticajne stanogradnje ima TRI potprograma. Program POS, koji je uvriježen u javnosti, zapravo je Program A, a postoje još i Program B i Program C. 

Program A poticajne stanogradnje odnosi se na kupnju stana pod povoljnijim uvjetima u odnosu na tržišne uvjete. A Programi B i C tiču se izgradnje kuća i kupnje građevnog materijala.

PROGRAM B - GRADNJA I NADOGRADNJA OBITELJSKIH KUĆA

Predmet poticanja i osiguranje kreditnih sredstava

Provedbenim programom poticanja gradnje i rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) kuća (Program B), u skladu s člankom 30., Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, potiče se gradnja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) obiteljskih kuća u vlasništvu fizičkih osoba državljana Republike Hrvatske koje grade novi stambeni prostor, a koji prvi puta stječu stan u obiteljskoj kući ili obiteljsku kuću u svom vlasništvu, odnosno koje nemaju odgovarajući stan.

Financijska sredstva osiguravaju se u Državnom proračunu RH i doznačuju se Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u skladu s člankom 9.a Zakona temeljem 'Provedbenog programa društveno poticane stanogradnje' na osnovu prethodne suglasnosti ministra nadležnog za graditeljstvo.

Što se kreditira?

Programom 'B' potiče se i kreditira isključivo stambena izgradnja obiteljskih kuća u skladu s odredbama članka 3. i članka 4. Pravilnika minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje i to:

 • 2.a - izgradnja obiteljskih kuća
 • 2.b - rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) obiteljskih kuća
 • 2.c - završetak započete gradnje obiteljskih kuća

Preduvjet sudjelovanja zainteresiranih korisnika u provedbi ovog Programa je građevinska dozvola odnosno akt na temelju kojeg se može graditi.

Pravo na kreditiranje

Pravo na kreditiranje imaju svi građani, državljani Republike Hrvatske koji nemaju vlastiti stambeni prostor, vlasnici neodgovarajućeg stambenog prostora (prema članku 21., stavku 4. Zakona) koji žele riješiti svoj stambeni status novom izgradnjom ili proširenjem postojećeg stambenog prostora u obiteljskoj kući u vlasništvu.

U slučajevima proširenja stana rekonstrukcijom (dogradnja i nadogradnja) kreditira se samo dodatna izgradnja.

Uvjeti kreditiranja

Opći uvjeti kreditiranja:

 • maksimalan rok otplate kredita je 31 godina (30 godina otplate i 1 godina počeka)
 • Ugovor o kreditu APN-Korisnik kredita sklapa se na tipskom obrascu APN-a
 • visina ukupnog kredita utvrđuje se tako da se ukupan kredit (zbroj kreditnih sredstava banke i APN-a) odobrava isključivo prema troškovniku projektiranih radova iz Ugovora s izvođačem radova, Ugovora o obavljanju poslova tehničkog savjetovanja i stručnog nadzora i troškova projektiranja, a najviše do iznosa koji se utvrđuje prema Pravilniku ovisno o broju članova zajedničkog domaćinstva (kao umnožak pripadnih četvornih metara stambenog prostora s etalonskom cijenom građenja)
 • Kredit se sastoji od dva dijela:
  • prvi dio kreditira banka u visini do 65 posto ukupno odobrenog iznosa
  • drugi dio kreditira APN u visini do 35 posto ukupno odobrenog iznosa s nepromjenjivom kamatnom stopom od 1 posto za vrijeme počeka i 2 posto za vrijeme otplate
 • kao vlastito učešće korisnika kredita podrazumijeva se vlasništvo građevinskog zemljišta (ili vlasništvo posebnog dijela nekretnine na kojoj se radi nadogradnja ili dogradnja i završetak započete gradnje)
 • u slučajevima kada Korisnik kredita realizira manji kredit od ukupnih troškova izgradnje dužan je priložiti Izjavu o posjedovanju razlike sredstava za dovršetak izgradnje
 • u slučajevima rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) neodgovarajuće obiteljske kuće radi povećanja površine kreditira se samo izgradnja razlike 'kvadrata' između postojeće i odgovarajuće stambene površine sukladno odredbama Pravilnika
 • podnositelj zahtjeva za kredit dužan je dostaviti potvrdu kreditne sposobnosti koju utvrđuje banka
 • sve troškove u vezi obrade kredita snosi podnositelj zahtjeva za kredit
 • rok u kojem korisnik kredita mora završiti gradnju objekta te iskoristiti sredstva kredita je DVIJE godine

U realizaciji navedenog Programa, APN ima zaključene ugovore o poslovnoj suradnji s:

 • Erste & Steiermärkische Bank 
 • Hrvatska poštanska banka 
 • OTP banka 
 • Privredna Banka Zagreb
 • Zagrebačka banka 

OD IDEJE DO REALIZACIJE U SEDAM KORAKA:

 1. preuzimanje uputa i materijala za realizaciju kredita osobno ili na internetskoj stranici APN-a
 2. kreditni zahtjev, vlasnički list i građevinsku dozvolu zainteresirani dostavljaju u APN
 3. APN izdaje Uvjetnu suglasnost podnositelju Zahtjeva
 4. temeljem uvjetne suglasnosti APN-a, Banka izdaje zainteresiranom kandidatu kreditnu sposobnost
 5. korisnik kredita ugovara građenje i nadzor, a potpisane Ugovore dostavlja u APN, dok u slučaju zamjenske nekretnine i kreditiranja kupnje građevinskog materijala dostavlja samo troškovnik radova za izgradnju građevine
 6. korisnik kredita potpisuje Ugovor o kreditu s bankom i Ugovor o kreditu s APN-om
 7. Kredit se realizira nakon upisa založnog prava na zemljištu ili zamjenskoj nekretnini, dok se isplate rade temeljem ispostavljenih situacija i računa, direktno na račun izvođača radova. U slučaju upisa založnog prava na zamjenskoj nekretnini, kreditna sredstva banke se isplaćuju direktno na račun korisnika kredita.

PREDUVJETI KREDITIRANJA:

 • vlastito zemljište
 • građevinska dozvola
 • kreditna sposobnost

UVJETI KREDITIRANJA:

 • bez jamaca i učešća
 • rok otplate do 31 godinu
 • prosječna kamatna stopa oko 2,0 posto
 • založno pravo na zemljištu ili na zamjenskoj nekretnini
 • sigurna realizacija projekta (APN i Banke)

Kredit se korisniku odobrava na rok do 30 godina + 1 godina počeka

Iznos kredita po četvornom metru neto korisne površine je 900 eura (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate). Sastoji od dva djela:

 1. prvi dio kreditira banka s rokom obročne otplate do 20 godina te u visini do 65 posto ukupno ugovorenog iznosa
 2. drugi dio kreditira APN, s rokom otplate do maksimalno 15 godina, uz fiksnu kamatnu stopu od 1 posto za razdoblje počeka te 2 posto za razdoblje otplate kredita.

Informativni izračun iznosa kredita i prosječne rate maksimalnog razdoblja otplate:

Po uvjetima iz Provedbenog programa poticanja gradnje i rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) kuća, APN je realizirao ukupno 62 kredita za izgradnju obiteljskih kuća u iznosu 9.602.229,45 kuna. 

U slučaju potrebe, APN pruža pomoć pri izradi Ugovora o građenju s izvođačem radova te ugovora o nadzoru. Bitna odredba ugovora o građenju je definiranje načina plaćanja putem mjesečnih situacija/računa, koje uz korisnika kredita, potpisuje i stručni nadzor.

PROGRAM C - KUPOVINA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Ovim Provedbenim programom kreditiranja materijala za izgradnju stambenog prostora fizičkih osoba (Program C), kojeg odobrava Ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, potiče se, prema čl. 30. Zakona kreditiranje fizičkih osoba, državljana Republike Hrvatske koji vlastitom izgradnjom, dogradnjom ili nadogradnjom novog stambenog prostora prvi puta stječu odgovarajući stambeni prostor u vlasništvo.

Namjena kredita

Sredstva iz ovog Programa kreditiranja namijenjena su nabavi materijala za izgradnju novog stambenog prostora u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji obiteljskih kuća na neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika kredita i to za potrebe: 

 • rekonstrukcije (nadogradnje i dogradnje) novog stambenog prostora na postojećoj građevini ili novog stana na posebnom dijelu postojeće građevine, u vlasništvu korisnika
 • završetka započete stambene gradnje

Iznos kredita

Kredit iz Programa C odobrava se za plaćanje direktnih troškova nabave materijala (u cijenu je uključen porez na dodanu vrijednost). Materijal se  kupuje isključivo od registriranih tvrtki za prodaju.

Maksimalna visina kredita za materijal namijenjen izgradnji stambenog prostora određuje se prema kriterijima iz čl. 3. i čl. 4. Pravilnika minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje i utvrđuje se prema broju članova korisnikovog zajedničkog domaćinstva i njima pripadne neto korisne stambene površine pomnožene s iznosom 45 posto etalonske cijene građenja.

Kredite iz ovog Programa u skladu sa Zakonom osiguravaju APN i poslovne banke koje su s APN-om sklopile ugovor o poslovnoj suradnji i osigurale sredstva za provedbu ovog Programa.

Iznos kredita za materijale za izgradnju iznosi 45 posto etalonske cijene građenja:

 • APN osigurava 20 posto iznosa etalonske cijene građenja
 • 25 posto etalonske cijene građenja osiguravaju banke

Kreditiranje građevnog materijala za izgradnju stambenog prostora realizira se u tri približno, po vrijednosti, slične etape prema kojima se nabavlja materijal:

 • I etapa - materijal za izgradnju konstrukcije objekta i krovišta u iznosu 1/3 vrijednosti
 • II etapa - materijal za izvedbu pregradnih zidova, stolarije, bravarije, limarije i svih instalacija bez fine montaže, limarije u iznosu 1/3 vrijednosti
 • III etapa - materijal za izradu žbuke, podloga, svih obrtničkih završnih radova, fine montaže instalacija, uređenja okoliša u iznosu 1/3 vrijednosti

Podnositelj zahtjeva za kredit dužan je dostaviti potvrdu kreditne sposobnosti koju utvrđuje banka, a sve troškove u vezi obrade kredita snosi podnositelj zahtjeva za kredit. Rok u kojem korisnik kredita mora završiti gradnju objekta te iskoristiti sredstva kredita je DVIJE godine.

U realizaciji navedenog Programa, APN ima zaključene ugovore o poslovnoj suradnji s:

 • Erste & Steiermärkische Bank d.d.
 • Hrvatska poštanska banka d.d.
 • OTP banka d.d.
 • Privredna Banka Zagreb d.d.
 • Zagrebačka banka d.d.

OD IDEJE DO REALIZACIJE U SEDAM KORAKA:

 1. preuzimanje uputa i materijala za realizaciju kredita osobno ili na stranici APN-a
 2. kreditni zahtjev, vlasnički list i građevinsku dozvolu zainteresirani dostavljaju u APN
 3. APN izdaje Uvjetnu suglasnost podnositelju Zahtjeva
 4. temeljem uvjetne suglasnosti APN-a, Banka izdaje zainteresiranom kandidatu kreditnu sposobnost
 5. korisnik kredita ugovara projektiranje, građenje i nadzor, a potpisane Ugovore dostavlja u APN, dok u slučaju zamjenske nekretnine i kreditiranja kupnje građevinskog materijala dostavlja samo troškovnik radova izgradnju građevine
 6. korisnik kredita potpisuje Ugovor o kreditu s bankom i Ugovor o kreditu s APN-om
 7. Kredit se realizira nakon upisa založnog prava na zemljištu ili zamjenskoj nekretnini temeljem ispostavljenih situacija i računa. U slučaju upisa založnog prava na zamjenskoj nekretnini, kreditna sredstva banke se isplaćuju direktno na račun korisnika kredita.

PREDUVJETI KREDITIRANJA:

 • vlastito zemljište
 • građevinska dozvola
 • kreditna sposobnost

UVJETI I PRAVILA IGRE:

 • bez jamaca i učešća
 • kredit se korisniku odobrava na rok do 30 godina + 1 godina počeka
 • prosječna kamatna stopa oko 1,70 posto
 • založno pravo na zemljištu ili na zamjenskoj nekretnini
 • sigurna realizacija projekta (APN i Banke)
 • iznos kredita po četvornom metru neto korisne površine je 405 eura (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate).

Informativni izračun iznosa kredita i prosječne rate maksimalnog razdoblja otplate:

Preuzmite ZAHTJEV za kredit iz PROGRAMA B i PROGRAMA C

Sadržaj je nastao u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.