grad
Izvor: mohamed Hassan / Pixabay
RJEŠENJA VEĆ POSTOJE

Upravljanje gradom - puno je problema, no evo i rješenja

Građani, gradske i državne vlasti muku muče s problemima u gradovima - od otpada, turista, prometa, infrastrukture... Svi traže odgovore na pitanja. A oni postoje. Donosimo jedan plan. 

Kao i u mnogim zapadnoeuropskim gradovima, sustav upravljanja jednim gradom karakteriziraju složeni odnosi između različitih dionika. Kada je riječ o urbanim prostorima, kao što je to slučaj sa svjetskim dobrom u Dubrovniku, vlasništvo nad dijelovima dobra i njihova namjena su krucijalni elementi.

U prostoru se nalazi više vlasnika objekata unutar svjetskog dobra koji, uz javna tijela, imaju značajan utjecaj na način na koji se dobro koristi u smislu njegove namjene, a samim time imaju i izravan utjecaj na javne aspekte kulturnog dobra.

Dio je to iznimno opširne analize 'Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a - Starim gradom Dubrovnikom'. Cijeli dokument možete preuzeti OVDJE.

U kontekstu upravljanja gradom, nebitno je li riječ o gradu koji je pod zaštitom UNESCO-a ili bilo kojom drugom, ovaj dokument može biti temelj upravljanja svakim gradom u Hrvatskoj jer sastavnice toga dubrovačkoga plana uključuju i stambene objekte, ceste, infrastrukturu, buku i tako dalje. ZGRADOnačelnik.hr donosi najzanimljivije dijelove ove analize koju bi, zapravo, trebao pročitati svatko tko živi u urbanoj sredini, ali i onaj tko upravlja urbanom sredinom. U analizi se cijelo vrijeme piše pojam 'svjetsko dobro' (jer je uostalom analiza i napisana za to), no pokušajte taj pojam zamijeniti rječju grad ili urbana cjelina.

U analizi stoji: 

Stoga je važno da vlasnici budu uključeni u procese donošenja odluka koji se tiču namjene i funkcionalnog otiska njihovog vlasništva na ukupno stanje i razvoj svjetskog dobra. Uključivanje lokalne zajednice i civilnog sektora u upravljanje svjetskim dobrom pruža mogućnost za razmjenu informacija i znanja, razvijanje kolektivne odgovornosti, kao i za dobivanje njihove potpore za aktivnosti zaštite i unaprjeđenja vrijednosti svjetskog dobra (urbane sredine).

Grad u zidinama treba i dalje biti urbano središte iz kojeg proizlazi identitet grada (zamislite da piše riječ centar), koje senzibilizira kompletnu lokalnu zajednicu da poštuje i čuva Grad kao svoju baštinu, kao dio svojstvenog identiteta zajednice jer samo tako će oni moći biti ti koji će tu baštinu čuvati i proslijediti novim generacijama. Iz tog razloga, primaran fokus ovog Plana upravljanja stavljen je na očuvanje 'živog grada' i razvoj adekvatne upravljačke strukture.

Glavni smjerovi upravljanja dobrom (gradom, op.a.) uključuju:

 1. Zaštitu, očuvanje, unaprjeđenje i planiranje korištenja svjetskog dobra i njegova okruženja
 2. Očuvanje 'živoga' grada te kvalitete i načina života lokalnog stanovništva
 3. Razvoj adekvatnih infrastrukturnih sustava i mreža
 4. Turizam koji informirano stvara dodatnu društvenu, ekonomsku, ekološku i baštinsku vrijednost za lokalnu zajednicu, s naglaskom na diversifikaciju i podizanje kvalitete turističkih usluga
 5. Organizaciju održivoga prometnog sustava i povećanja protočnosti prometa
 6. Osiguranje zdravog i sigurnog okoliša usklađenog sa suvremenim tendencijama u prevenciji štetnih klimatskih promjena
 7. Jačanje kapaciteta svih uključenih dionika i unaprjeđenje sustava upravljanja svjetskim dobrom temeljem suradnje među dionicima
 8. Nastavak trajne brige o stanju građevinskog fonda putem organiziranih i strogo nadziranih intervencija te ojačanje građevinskih struktura radi otpornosti na potres i rizike

CILJEVI (izdvojili smo ciljeve i aktivnosti koji se mogu primijeniti na većinu gradova u RH, ako ne i sve)

Uspostava sustava upravljanja

Glavni koordinator za provedbu Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a 'Starim gradom Dubrovnikom' je Zavod za obnovu Dubrovnika (ZOD). Za ostale gradove u RH može se ustrojiti slično tijelo.

Izrada i provedba Strategije za izgradnju kapaciteta dionika

Razvoj učinkovitog sustava upravljanja zahtijeva mogućnost ujedinjavanja interesa svih uključenih dionika s ciljem provedbe održivog razvoja i uravnoteženja svih komponenti razvoja. Strategija može obuhvatiti razne aktivnosti, uključujući javna predavanja i konferencije, tematske radionice koje se bave određenim tehničkim ili upravljačkim pitanjima, programe za djecu i mlade, i dr.

Potrebno je osigurati izravne i kontinuirane oblike prijenosa znanja dionicima (web stranica s dostupnim informacijama, edukacije, savjetovanja, korištenje suvremenih tehnologija i dr.). Isto tako, trebala bi postojati strategija koja se odnosi na vlasnike kuća te strategija očuvanja i održavanja njihove imovine.

Važna je također korist od stalnih radnih mjesta i organizacija posjeta različitim interesnim skupinama, od članova zajednice do tehničara, profesionalaca i administratora.

Unaprjeđenje (uspostava) funkcija tijela za dinamično upravljanje i praćenje podataka

Nove funkcije trebale bi uključivati prikupljanje i analizu podataka, dokumentiranje i edukaciju. Jedinstvena baza podataka koja objedinjuje sve podatke nužne za provedbu Plana upravljanja omogućit će pojednostavljen i transparentan postupak donošenja odluka. U jedinstvenu bazu podataka prikupljati će se svi podaci nužni za provedbu Plana upravljanja.

Pokrenuti proces izmjena i dopuna Zakona

Potrebno je izraditi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o očuvanju i zaštiti kulturnih dobara, kako bi se isti uskladio sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o zaštiti okoliša, protokolom HIA te kako bi se uokvirila zaštita kulturne baštine kroz prostorno-plansku dokumentaciju.

Izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU-a)

Iako nacionalno zakonodavstvo ne prepoznaje specifičnosti urbanističkog plana za povijesne cjeline potrebno je  unaprijediti postojeći sustav planiranja. Naime, Zakon o prostornom uređenju ne isključuje mogućnost da se urbanistički plan uređenja izrađuje na detaljnijoj razini (nekadašnjega provedbenog ili detaljnoga urbanističkog plana) koji bi odgovarao potrebama izgrađene i konsolidirane povijesne urbane cjeline. Izmjenama i dopunama GUP- trebalo bi uvesti granice UPU-a koje odgovaraju granicama svjetskog dobra i dati smjernice za njegovu izradu prema razini koja odgovara detaljnom planu uređenja.

Razviti lokalne uredbe nove generacije

Riječ je o uredbama za standardizaciju projektiranja, dizajna i postavljanja jednostavnih građevina, urbane opreme i drugih intervencija u javnom prostoru za svjetsko dobro (čitaj grad). 

Sve što ima svoj prostorni otisak ili što se može grafički prikazati, potrebno je odrediti kartografskim prikazom Urbanističkog plana uređenja (UPU), a razinom detalja trebalo bi odgovarati Provedbenom urbanističkom planu (PUP). Bez izrade UPU-a uredbe Ministarstva kulture i medija često su proturječne, ostavljaju mogućnost nedosljednom tumačenju i preklapanju mjerodavnosti što za posljedicu može imati loše stanje javnog prostora.

UPU i uredbe nove generacije o standardizaciji dizajna i postavljanju jednostavnih objekata i urbanih sadržaja na javnoj površini moraju sadržavati jasne standarde za sljedeće kategorije:

 • postavljanje montažnih i demontažnih konstrukcija za privremene događaje (pozornice, klizališta, šatori, kiosk, štandovi, elementi filmskih setova itd.)
 • korištenje javnih površina, ulica i trgova za ugostiteljske aktivnosti
 • ugradnju uređaja, opreme i tehničkih sustava (klima uređaja, ventilacijskog sustava i dimnjaka, antena, solarnih panela)
 • postavljanje reklama, ovisno o karakteristikama prostora
 • ugradnju uređaja za podizanje i polaganje gotovine (bankomati i sl.)
 • postavljanje ugostiteljske opreme (ležaljke, suncobrani, štandovi i sl. ) na gradskim plažama i kupalištima
 • ostale intervencije poput uređenja ulica, javne umjetnosti i dr.

Unaprjeđenje kapaciteta svih javnih službi koje se brinu za prostor svjetskog dobra (čitaj grada)

Postojeće stanje ukazuje na nedovoljnu učinkovitost u provođenju postojećih uredbi te ograničenja područja mjerodavnosti pojedinih javnih službi što ponekad dovodi do neriješenih pitanja u prostoru. Rješavanje problema (u Dubrovniku je primjerice problem konzervatorske prirode) može se rasporediti na druge službe koje su u stalnoj suradnji s konzervatorima. Riječ je o Komunalnom redarstvu, Državnom inspektoratu, Upravnim odjelima Grada Dubrovnika i dr. Njihovu djelatnost potrebno je podupirati elementima jačanja i unaprjeđenja njihova kapaciteta.

Uskladiti preklapanje institucionalnih mjerodavnosti u nadzoru dobra (čitaj grada

Iako mnogo pitanja mogu riješiti lokalni službenici, postoje mnogi aspekti za koje je potrebna daljnja koordinacija između različitih inspekcija. To zahtijeva promjene u nacionalnom okviru i bolju koordinaciju na lokalnoj razini. Također, u tim intervencijama postoji odgovornost javnog sektora. Predložena je aktivnost praćenja intervencija sektorskih kontrolnih tijela i izvještavanje o ishodima, uz traženje daljnjih kazni za neaktivne službe. Prijedlog je osnažiti postojeće institucije delegiranjem osoba u Inspektoratu koje bi bile zadužene za zaštitu kulturnog dobra (čitaj grada).

Unaprijediti (uspostaviti) mehanizam za dijalog s građanima

Potrebno je uspostaviti učinkoviti mehanizam za dijalog s građanima. Potrebno je stvoriti učinkoviti alat za upravljanje pritužbama građana koji će integrirati mehanizam za rješavanje komunalnih problema, a koji je prijeko potreban građanima. Unaprijeđeni mehanizam potrebno je usmjeriti prema razvoju aktivnog dijaloga između građana i javnih tijela, kako bi se unaprijedila komunikacija i interakcija obiju strana. Također, potrebno je provoditi aktivnosti na promociji korištenja ovog alata kao sredstva dijaloga između građana i javnih službi.

Poticanje javne uprave na razvoj znanstveno-istraživačke suradnje sa domaćim i međunarodnim institucijama

Dubrovnik ima potrebu za znanstvenim istraživanjima vezanim za povijest jer nedostaju znanstvene studije, sinteze i objavljivanja arheologa i istraživača. Također postoji potreba za istraživanjem razvoja turizma u post-pandemijskim uvjetima u povijesnim gradovima ili upravljanja graditeljskim nasljeđem u nastanjenim povijesnim gradovima ili prostorno-plansko adaptiranjem povijesnih gradova klimatskim promjenama.

U ostalim gradovima Hrvatske ovakva suradnja je poželjna u bilo kojem području. 

Očuvati i unaprijediti gradsko zelenilo i prirodno okruženje

Osiguravanje očuvanja i unapređenja zelenih površina i ostalih prirodnih elemenata krajobraza bitno je za okolišne i vizualne karakteristike urbanog prostora. Temelj za njihovo očuvanje je izrada zelenog katastra grada, kao alata za upravljanje javnim zelenim površinama te razvoj krajobrazne osnove kao podloge za prostorno-plansku dokumentaciju.

Održivi razvoj

Održivi razvoj je horizontalna tema strateškog okvira Plana upravljanja. Kod održivog razvoja prioritet je usmjeren na zaštitu prirode i okoliša te poboljšanje društvenog aspekta života u gradu. 

Revitalizacija života u gradu i jačanje lokalne zajednice primarni su uvjeti koje treba ispuniti kako bi se sačuvao kulturni i društveni identitet ovog područja. 

Održivi razvoj podrazumijeva uspostavu ravnoteže između svakodnevnog života i turizma (ili bilo koje druge gospodarske grane).

Osnovati fond socijalnog stanovanja i model zadružnog stanovanja na području pod zaštitom području pod zaštitom

Kod prodaje nekretnine koja je dio kulturne baštine (pored Dubrovnika, tu je i Zadar, Split, Šibenik...), prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, ona se mora prvo ponuditi gradu, županiji i državi. To je zakonska obveza prava prvokupa. Brojni dionici navode kako zbog demografskog starenja i pada broja stanovnika postoji problem stambenih prostora koji propadaju i ostaju zapušteni. Postoje dugogodišnje inicijative za osnivanje fonda za kupnju stambenih jedinica u povijesnoj jezgri.

Cilj takvog fonda bio bi osigurati dodjelu sredstava za kupnju nekretnina, renovaciju i poboljšanje stambenih uvjeta ili prenamjenu za opće društveno korisne svrhe. Napuštene i zapuštene stambene jedinice predstavljaju prijetnju sigurnosti građana i prostora, a imaju izvrstan potencijal za prenamjenu.

Utvrditi gornje granice za dohodovnu procjenu kako bi se poboljšali stambeni uvjeti – socijalno stambeno zbrinjavanje – zaštićeni najmoprimci

Fond stambenih prostora unutar povijesne jezgre obuhvaća raspon stanova od luksuznih do onih u vrlo lošem stanju. Iako bi zbog visokih troškova restauracije i održavanja kulturnog nasljeđa svi stanovnici trebali dobiti financijsku pomoć, trebalo bi provesti dohodovnu procjenu kako bi se odredili prioriteti u tom procesu. Takav nesrazmjer u stambenoj ponudi ima negativan učinak na demografsku situaciju i društvenu održivost.

Pozornost također treba usmjeriti na problem zaštićenih najmoprimaca. Kako bi se riješio taj društveni problem unutar povijesne jezgre, nužno je naći te primijeniti prikladan model koji će uskladiti potrebe svih dionika.

Obnova stambenog fonda i unaprjeđenje stambenih uvjeta radi postizanja otpornosti na rizik od potresa

Potrebno je usvojiti hitne mjere kako bi se poboljšali stambeni uvjeti starog i nesigurnog smještajnog prostora stanovnika. Ključna sastavnica programa je dokumentacija postojećeg stanja svake zgrade koja uključuje detaljnu arhitektonsku snimku zgrade, snimku građevinskih detalja i kamene plastike te fotodokumentaciju.

Osim za potrebe sustavne obnove i aseizmičke sanacije zgrada, izrada ove dokumentacije ujedno predstavlja nužnu preventivnu mjeru za slučaj oštećenja od potresa i drugih prijetnji jer omogućuje ponovnu rekonstrukciju porušenih građevina ili njihovih dijelova u eventualnom potresu.

Poboljšati kvalitetu života stalnih stanovnika

Intenzivan razvoj turizma izazvao je negativan učinak na kvalitetu života lokalnog stanovništva, što je osobito vidljivo u povećanoj razini buke, zagađenju zraka te gužvama u pješačkom i cestovnom prometu (ovo nije problem samo Dubrovnika, nego i svih gradova koji imaju veliki broj turista, od obale do kontinenta).  

Smanjena kvaliteta života osobito je zamjetna kod starijih stanovnika, onih koji trebaju sigurniju okolinu i životni prostor i vrlo često organiziranu pomoć u obavljanju kućanskih poslova. Zbog toga je nužno usredotočiti se na jačanje solidarnosti i razvoj lokalne mreže pomoći, skrbi i povjerenja (očuvanje susjedskih, integrativnih i drugih oblika solidarnosti, razvijanje konkretnih mjera prilagođenih njihovim potrebama u dogovoru s lokalnim stanovništvom).

Uz odgovarajuću pomoć, stanovnici jezgre trebaju prikladan prostor za druženje, sport i rekreaciju. To je posebno važno za djecu vrtićke dobi i osnovnoškolce.

S obzirom na to da u povijesnoj jezgri trećinu čini starije stanovništvo, nužno je povećati dostupnost javnim objektima i uslugama svim starijim osobama i osobama s invaliditetom, s posebnim naglaskom na poboljšanje zdravstvenih usluga.

Povećanje dostupnih sadržaja javnog standarda

Urbanističkim planom treba osigurati mrežu lokacija trgovina za dnevno snabdijevanje stanovništva te neophodne usluge i servise, a zbog otežane dopreme robe, uz poticaje Grada i uz povoljne najamnine prostora.

Potrebno je pokrenuti javna, privatna i društvena partnerstva i programe kako bi se održale željene djelatnosti poput trgovina mješovitom robom i tradicionalnih zanata. Nužno je također dati poticaje za obrte koji se tiču obnove zgrada prema konzervatorskim kriterijima (drvenarija - persijane, limarija i kovano željezo, kamen, itd.). Ovaj prijedlog se više tiče gradova kao što su Dubrovnik, Split, Hvar....) 

Ugraditi mjerače buke i razviti učinkovit sustav kontrole

Problem buke u povijesnoj jezgri predstavlja značajan problem (ovaj problem prisutan je, na ovaj ili onaj način, u svakome gradu RH). Trenutno su stanovnici u 'institucijskom vakuumu'. Ugradnja trajnih uređaja, kontinuirano i automatsko mjerenje buke, zajedno s aplikacijom za pametne mobitele i njihova primjena, te odgovarajući odaziv i educiranost komunalnih redara doprinijeli bi značajno kvaliteti života unutar područja svjetskog dobra. Ova aktivnost bi bila dio uredbi nove generacije. 

Aktivnost, uz intervencije u uredbama nove generacije, uključuje nabavu infrastrukture i uređaja za mjerenje buke i unaprjeđenje sustava kontrole, kao i dodatne edukacije potrebne za kontrolu mjerenja buke. Aktivnost se provodi u suradnji s nadležnih gradskim upravnim odjelom i komunalnim redarstvom.

Očuvati javno dobro, zaštititi javni interes i javni prostor ograničenjem komercijalizacije i privatizacije

Javni prostor treba očuvati i zaštititi od pretjerane komercijalizacije. Dionici su istaknuli mogućnost ograničavanja najma odnosno koncesije na javno dobro na kraće razdoblje, uz transparentni postupak i javnu participaciju, te vidljivu dobrobit za lokalnu zajednicu od zaprimljenih naknada od najma odnosno koncesije. Transparentnost postupka treba integrirati u izračun javnih prostora koji se mogu iznajmiti, a privatizacija javnog prostora treba biti strogo ograničena što će se osigurati podlogom koja će biti integrirana u UPU s detaljnošću DPU-a. 

Koliko se površina može dati u najam i uz koje uvjete te vidljivu dobrobit mora biti definirano/ograničeno potrebama idealnog broja stanovnika koliko bi ih u gradu trebalo živjeti jer prevelika zauzetost javnih površina i sadržaji koji nisu namijenjeni životu je jedan od uzroka depopulacije. Živi grad treba javne prostore i slobodne trgove. Propisat će se mjere tko ima pravo i na koji način dobivati javnu površinu, a da to ne degradira atribute živoga grada. Također, potrebno je integrirati i model poticanja željenih sadržaja koji su potrebni lokalnoj zajednici.

Modernizirati i povećati učinkovitost upravljanja otpadom i smanjiti stvaranje otpada

Povećanjem turističkih i ugostiteljskih djelatnosti također se povećava i količina nastalog otpada. Postojeći sustav ne uključuje učinkovitiji model razdvajanja otpada pa je nužno poboljšati cijelu mrežu odvojenog sakupljanja otpada na području svjetskog dobra i u kontaktnom području, uz aktivnu participaciju dionika i u skladu s potrebama lokalnog stanovništva. Prostorna ograničenja unutar povijesne jezgre smanjuju mogućnosti i fleksibilnost u skupljanju otpada pa je zato važno poboljšati dostupnost područja za sve vrste vozila za gospodarenje otpadom, jednako kao i za dostavu i hitne intervencije.

Praćenje utjecaja na zdravlje i baštinu

Cestovni i pomorski promet, te povećan pješački promet i promet uvjetovan opskrbom, pridonose narušavanju zdravlja lokalnog stanovništva te mogu utjecati na smanjenje kvaliteta stanja baštine. Dodatan monitoring emisija (zrak, buka, svjetlost) i utjecaja (javno zdravlje, stanje baštine) trebao bi se provoditi pod nadzorom nadležnih tijela i stručnjaka. Kontrolu i praćenje utjecaja na zdravlje trebaju provoditi neovisne, za to licencirane ustanove i tvrtke. 

Potrebno je unaprijediti infrastrukturu i mjerne uređaje te pratiti vrstu i izvor zagađenja. Tijekom provedbe aktivnosti uspostavit će se sustav praćenja kvalitete sastavnica okoliša te aktivno pratiti njihov utjecaj na zdravlje i baštinu.

Upravljanje prometom

Upravljanje prometnim sustavom zahtijeva organizaciju održivog prometnog sustava i povećanje protoka prometa. Razvojna strategija mora ciljati na poboljšanje i promicanje javnog prijevoza, smanjivanje cestovnog prometa i poticanje inovativnih rješenja.

Ideja je smanjiti udio prometa osobnim automobilima i kontinuirano razvijati učinkovit sustav javnog prijevoza koji će biti ekološki prihvatljiv i vremenski učinkovit. Rezultat provedbe cilja bit će povećanje dostupnosti svjetskog dobra i smanjenje zagušenja u prometnoj mreži koje ima negativan utjecaj na razvoj grada. 

Ojačati bazu znanja o riziku od potresa

Nacionalna mreža seizmografa i akcelerografa nije odgovarajuća. Aktivnost uključuje nabavu potrebne opreme i edukacije potrebne za kvalitetnu primjenu znanja o potresima. Aktivnost uključuje kontinuirano praćenje podataka.

ZAKLJUČAK

Svaki grad je poseban. Svaki grad ima svoje probleme i svoja rješenja. Ipak, postoje univerzalna rješenja za mnoge probleme. Samo treba već postojeće planove i aktivnosti (bilo hrvatskih, bilo europskih gradova) prilagoditi što jednostavnije u neki grad. I držati se plana. Promjene će biti vidljive vrlo brzo. 

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

*U komentarima i mišljenjima izneseni su osobni stavovi autora i ne mogu se ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Zgradonačelnik.hr-a. Zgradonačelnik.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.