obnova
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
UBRZANJE POSTUPKA?

Analizirali smo novi Program mjera obnove nakon potresa

Vlada je 9. rujna 2021. godine usvojila novi program mjera obnove zgrada oštećenih potresom u pet županija kojim su korigirane cijene izvođenja radova zbog rasta cijena na tržištu i produljeni rokovi za predaju zahtjeva iz obnove. Upoređujući stari i novi program mjera, nema puno razlika. 

Novi program mjera možete preuzeti OVDJE, a na kraju dokumenta su nove cijene izvođenja radova. ZGRADOnačelnik.hr analizirao je stari i novi program mjera obnove nakon potresa. Pogledajte koje su razlike.

NOVOSTI u odnosu na dosadašnji program mjera

NAČINI OBNOVE U POTRESU OŠTEĆENIH ZGRADA

 • vlasnik, odnosno suvlasnici zgrade mogu u postupku donošenja odluke o obnovi zatražiti projektiranje i izvođenje pojačanja konstrukcije zgrade koje je iznad razine iz Tehničkog propisa ako se obvežu podmiriti razliku troškova koji zbog toga nastanu i za ispunjenje te obveze daju odgovarajuće osiguranje

PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA SUDIONIKE U OBNOVI

Više nije potrebno:

Prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednosti za usluge projektiranja, kontrole projekata, operativne koordinacije i provođenja tehničko-financijske kontrole projekata Fond za obnovu i Središnji državni ured će sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Nakon objave Izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Fond za obnovu i Središnji državni ured će objaviti dokumentacije o nabavi te provesti postupke javne nabave sukladno Zakona o javnoj nabavi.
Odabir sudionika u procesu obnove u potresu oštećenih zgrada, za sudionike u obnovi (projektanata, revidenata, operativnih koordinatora i provoditelja tehničko-financijske kontrole projekata) Fond za obnovu provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Pravilnikom o jednostavnoj nabavi Fonda za obnovu i ovim Programom.

LOKACIJA PODRUČJA NA KOJEM SE PROVODE MJERE OBNOVE ZGRADA

NOVO

Nastavno na rezultate ispitivanja geomehaničkih karakteristika tla, te izradu prostorno-planskih podloga za obnovu, ovo poglavlje dijeli se na Sisačko-moslavačko područje, u kojem su geomehaničke pojave nakon potresa uzrokovale posljedice na nosivost tla, a koja se uzima u obzir pri obnovi nakon potresa; te na ostalo područje na kojem ograničenja zbog takvih pojava nisu zabilježena.

Za područje 16 općina i gradova Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije izrađena je Studija o seizmički induciranim efektima Petrinjske potresne serije 2020-2021 u kojoj je provedena preliminarna identifikacija rizičnih geoloških procesa i pojava, likvefakcije, vrtača i klizišta. Studija je nastala kao rezultat projekta geoloških, inženjerskogeoloških, hidrogeoloških i geofizičkih istraživanja za potrebe definiranja djelotvornoga koncepta organizirane obnove na područjima pogođenima potresom, a izrađivači studije su Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Na osnovi provedenih istraživanja izrađene su tematske karte koje sadrže kartografske podatke o rizičnim pojavama i izmjerenim razinama podzemne vode te su dane smjernice za donošenje odluka o planiranju i provođenju zahvata u prostoru, kao i upute za provedbu geotehničkih i geofizičkih istraživanja za projektiranje građevina u odnosu na registrirane pojave geohazarda, odnosno na potencijalne pojave likvefakcije, klizišta i vrtača. Tematska karta s podacima o izmjerenim razinama podzemne vode može se koristiti za definiranje nepovoljnih uvjeta s obzirom na razinu podzemne vode.

Kartografski prikazi sadrže:

 • karte inventara pojava likvefakcije aktivirane glavnim petrinjskim potresom M 6,2 i karte podložnosti na likvefakciju
 • karte inventara vrtača i karte podložnosti na vrtače
 • karte inventara klizišta i karte podložnosti na klizanje
 • karte dubina do podzemne vode (karte izobata) u aluvijalnim dolinama

Studija i kartografski prikazi, kao tematski prikazi područja prirodnih ograničenja vezano uz seizmički inducirane efekte te podaci o podzemnoj vodi, kao i izrađene preporuke dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva i u modulu ISPU-a eKatalog.

Vektorski slojevi na temelju kojih su izrađeni kartografski prikazi dostupni su za preuzimanje u modulu ISPU-a eKatalog.

ODLOMAK - PRIORITETI I ROKOVI PROVEDBE MJERA - u potpunosti je skraćen, izbačene su definicije iz staroga programa, tko što radi te opis razreda oštećenja - od 4 do 1

A dodane su dvije uloge:

 • Nadzorni inženjeri - stručnog nadzora nad izvođenjem radova obnove potresom oštećenih zgrada, uklanjanja potresom uništenih zgrada te građenja zamjenskih obiteljskih kuća
 • Izvođači - izvođača radova na obnovi potresom oštećenih zgrada, uklanjanju potresom uništenih zgrada te građenju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih obiteljskih kuća

U dijelu Usluge projektiranja s projektantskim nadzorom, dodana je još jedna funkcija (nije je bilo u starome programu): 

Koordinator za zaštitu na radu u fazi projektiranja obvezan je sudjelovati u izradi dokumentacije sukladno propisima kojima se uređuje zaštita na radu.

Konzervatorske smjernice ostale su identične

Uz zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava dodaje se:

 • dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnh dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. (Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva.)

Poglavlje PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OBNOVU POTRESOM OŠTEĆENE POSTOJEĆE ZGRADE - identično je kao i prije.

To znači da su isti:

 • Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće
 • Prilozi uz zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće
 • Odluka o obnovi potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Isto tako je identično poglavlje: PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UKLANJANJE POTRESOM UNIŠTENE VIŠESTAMBENE ZGRADE, STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE, POSLOVNE ZGRADE I OBITELJSKE KUĆE. U njemu stoji:

 • Uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće
 • Zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće
 • Prilozi uz zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće
 • Odluka o uklanjanju potresom uništene višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće
 • Zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće
 • Odluka o gradnji zamjenske obiteljske kuće

A iz dijela Prilozi uz zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće izostalo je: 

 • dokaz o broju osoba koje su stanovale u pojedinom posebnom dijelu uništene obiteljske kuće*
  • pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o broju osoba i njihovim imenima i prezimenima koje su stanovale u pojedinom posebnom dijelu uništene obiteljske kuće
  • pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava svih osoba koje su stanovale u pojedinom posebnom dijelu uništene obiteljske kuće dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su stanovale u pojedinom posebnom dijelu uništene obiteljske kuće

U dijelu Zahtjev na novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće, više NE TREBA:

 • podaci o vlasniku/suvlasnicima zgrade/posebnih dijelova zgrade: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta za svakog vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m2) i suvlasnički udio (%) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva, odnosno ako su suvlasnički udjeli neodređeni, drugu ispravu iz koje su vidljivi suvlasnički udjeli, a po kojoj isti suglasno postupaju,

nego je potreban

 • broj posebnih dijelova zgrade (poslovnih prostora i stambenih jedinica)

U dijelu Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće:

IZBAČENO je

 • dokaz da je preliminarnim pregledom zgrada oštećena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je neuporabljiva, privremeno neuporabljiva ili uporabljivom s preporukom te iznimno uporabljiva bez ograničenja ako se dostavi dokaz da su oštećenja nekonstrukcijskih elemenata zgrade otklonjena, odnosno uklonjena prije obavljanja preliminarnog pregleda zgrade
  • nalaz koji je izradio ovlašteni inženjer građevinske struke u kojem je utvrđeno da su konstrukcijski, odnosno nekonstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je zgrada neuporabljiva, privremeno neuporabljiva ili uporabljivom s preporukom i
  • fotodokumentacija o oštećenju zgrade i oštećenim konstrukcijskim elementima zgrade, koja je fotodokumentacija obvezni dodatni dokaz o oštećenju zgrade

U dijelu podnošenja dokaza o opravdanom trošku, dodano je:

 • ispravni računi o troškovima građevnog materijala*
 • atest dimnjačara ili nalaz nadzornog inženjera strojarstva* (*ako je primjenjivo)

U dijelu Odluka o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

NE TREBA dokazivati da je

 • zgrada postojeća zgrada 
 • dokazano vlasništvo/suvlasništvo zgrade/posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva
 • utvrđen broj posebnih dijelova zgrade (poslovnih prostora i stambenih jedinica) čiji su vlasnici/suvlasnici bili vlasnici na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.
 • elaborat/projekt izrađen u skladu s konzervatorskim smjernicama

Potrebno je 

 • utvrditi broj posebnih dijelova zgrade (poslovnih prostora i stambenih jedinica)

Dodano je i ovo:

 • Iznimno, na području na kojem je proglašena katastrofa, vlasnik obiteljske kuće može sam organizirati izradu elaborata i izvesti radove popravaka nekonstrukcijskih elemenata (samoobnova).
 • U tom slučaju nadzor nad radovima provodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
 • Da su usluge i radovi izvedeni po pravilima struke potvrđuje nadzorni inženjer pregledom i ovjerom izvršenih usluga i izvedenih radova i ovlašteni dimnjačar u slučaju popravka dimnjaka.
 • Isplatu izvršenih usluga i izvedenih radova vrši Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
  • Ukoliko je vlasnik obiteljske kuće u samoorganizaciji popravio dimnjak/e na obiteljskoj kući, ostvaruje pravo na novčanu pomoć za kupljeni i ugrađeni građevni materijal i pregled dimnjačara, što dokazuje ispravnim računima za kupljeni građevni materijal i atestom dimnjačara.

U poglavlju Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće:

U dijelu:

 • Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće
 • Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

sve je IDENTIČNO. 

U dijelu Odluka o novčanoj pomoći za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

DODANO JE:

 • ishođena pozitivna suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta
 • Iznimno, na području na kojem je proglašena katastrofa, vlasnik obiteljske kuće može sam organizirati izradu projektne dokumentacije obnove i izvesti radove konstrukcijske obnove obiteljske kuće (samoobnova). U tom slučaju nadzor nad radovima provodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Po utvrđenoj najvećoj vrijednosti projektne dokumentacije obnove i građevinskih radova vlasnik ostvaruje pravo na isplatu opravdanih troškova.
U dijelu Podnošenje Zahtjeva za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće sve je IDENTIČNO
 

U dijelu Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

IZBAČENO JE

 • dokaz o broju osoba koje su stanovale u pojedinom posebnom dijelu obiteljske kuće:
  • pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o broju osoba koje su stanovale u pojedinom posebnom dijelu obiteljske kuće, kao i svih osoba koje su stanovale u pojedinom posebnom dijelu obiteljske kuće da su stanovale u tom pojedinom posebnom dijelu obiteljske kuće

Odluka o novčanoj pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

 • SVE JE IDENTIČNO

U dijelu Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće sve je IDENTIČNO

U dijelu Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

 • uz izrađen glavni projekt za rekonstrukciju zgrade dodaje se:
  • ili izrađen projekt obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade oštećene potresom

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 • 31. prosinca 2022. g. za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade
  • STARI ROK 31. prosinca 2021.
 • 31. prosinca 2030. g. za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade ili projekta obnove za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće zgrade, a koja se isplata može izvršiti nakon dostave završnog izvješća nadzornog inženjera
  • STARI ROK - 30. lipnja 2021.
 • 31. prosinca 2025. g. za uklanjanje potresom uništene višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade i obiteljske kuće
  • STARI ROKOVI
   • 31. prosinca 2021. g. za uklanjanje potresom uništene zgrade
   • 31. prosinca 2025. g. za uklanjanje potresom uništene obiteljske kuće
 • 31. prosinca 2025. g. za gradnju zamjenske obiteljske kuće
 • 31. prosinca 2025. g. za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
 • 31. prosinca 2027. g. za konstrukcijsku obnovu zgrade
 • 31. prosinca 2027. g. za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade
 • 31. prosinca 2030. g. za cjelovitu obnovu zgrade.

U Dijelu Smjernice za popravak nekonstrukcijskih elemenata:

 • dodano je
  • kada su u prostorima u kojima se izvode radovi nekonstrukcijske obnove zaštićeni predmeti pokretne kulturne baštine i/ili zaštićena pokretna kulturna dobra, iste je potrebno privremeno izmjestiti u drugi odgovarajući prostor ili ako opseg radova to dopušta, zaštiti in situ od mehaničkih oštećenja i građevinske prašine drvenim oplatama, folijama ili kartonima

U dijelu Konstrukcijska obnova zgrade:

 • dodano je 
  • U slučaju kada su u prostorima u kojima se izvode radovi nekonstrukcijske obnove zaštićeni predmeti pokretne kulturne baštine i/ili zaštićena pokretna kulturna dobra, iste je potrebno privremeno izmjestiti u drugi odgovarajući prostor ili ako opseg radova to dopušta, zaštiti in situ od mehaničkih oštećenja i građevinske prašine drvenim oplatama, folijama ili kartonima.

Ugrađen je potpuno novi segment:

GRADNJA ZAMJENSKIH OBITELJSKIH KUĆA

U slučaju kad je obiteljska kuća nakon procjene označena za uklanjanje izgraditi će se zamjenska obiteljska kuća.

Na području na kojem je proglašena katastrofa izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća provoditi će se primjenom izgradnje klasične zidane gradnje, suhe montažne gradnje i drvene montažne gradnje.

Uklanjanje i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća provodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje temeljem odluke Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Korisna tlocrtna površina zatvorenog dijela zamjenske obiteljske kuće iznosi od 55,00 m2 za jednu ili dvije osobe, 70,00 m2 za tri ili četiri osobe, te 85,0 m2 za pet i više osoba. Dopušteno je odstupanje za +/- 2% ukupne korisne tlocrtne površine u odnosu na propisane veličine nove obiteljske kuće. Za potrebe provođenja postupaka javne nabave građevinska (bruto) površina zamjenske kuće izračunava se množenjem korisne tlocrtne površine zatvorenog dijela zamjenske obiteljske kuće s faktorom 1,2.

Zamjenska obiteljska kuća od 55,0 m2

Zamjenska obiteljska kuća od 55,0 m2 mora imati najmanje jednu spavaću sobu.

Zamjenska obiteljska kuća treba imati najmanje:

 • ulazni prostor najmanje korisne tlocrtne površine 3,00 m2, najmanje širine 1,90 m
 • dnevnu sobu čija korisna tlocrtna površina ne može biti manja od 16,0 m2
 • stambenu kuhinju i blagovaonicu najmanje korisne tlocrtne površine 14,00 m2
 • spavaću sobu najmanje korisne tlocrtne površine 10,00 m2
 • spremište – izbu najmanje korisne tlocrtne površine 4,00 m2
 • prostor za održavanje osobne higijene s nužnikom najmanje korisne tlocrtne površine 5,00 m2
 • ispred glavnog ulaza moguće je predvidjeti vjetrobran najmanje korisne tlocrtne površine 5,00 m2.

Ograde balkona, terasa, loggia i galerija mora biti najmanje visine 1,00 m, mjereno od završnog poda do gornjeg ruba ograde. Svjetla visina (od završnog poda do završnog stropa) zamjenske obiteljske kuće treba biti 2,60 m. Širina sobe ne može biti manja od polovice svoje dužine niti manja od 1,90 m. Dubina sobe mjereno od unutarnjeg vanjskog fasadnog zida do unutarnjeg ruba suprotne stijene ne može biti veća od 2,5 puta visine sobe.

Zamjenska obiteljska kuća od 70,0 m2

Zamjenska obiteljska kuća od 70,0 m2 mora imati najmanje jednu spavaću sobu.

Zamjenska obiteljska kuća treba imati najmanje:

 • ulazni prostor najmanje korisne tlocrtne površine 3,00 m2, najmanje širine 1,90 m
 • dnevnu sobu čija korisna tlocrtna površina ne može biti manja od 20,0 m2
 • stambenu kuhinju i blagovaonicu najmanje korisne tlocrtne površine 14,00 m2
 • spavaću sobu najmanje korisne tlocrtne površine 11,00 m2
 • spavaću sobu najmanje korisne tlocrtne površine 10,00 m2
 • spremište – izbu najmanje korisne tlocrtne površine 4,00 m2
 • prostor za održavanje osobne higijene s nužnikom najmanje korisne tlocrtne površine 5,00 m2
 • ispred glavnog ulaza moguće je predvidjeti vjetrobran najmanje korisne tlocrtne površine 5,00 m2.

Zamjenska obiteljska kuća od 85,0 m2

Zamjenska obiteljska kuća od 85,0 m2 mora imati najmanje jednu spavaću sobu.

Zamjenska obiteljska kuća treba imati najmanje:

 • ulazni prostor najmanje korisne tlocrtne površine 3,00 m2, najmanje širine 1,90 m
 • dnevnu sobu čija korisna tlocrtna površina ne može biti manja od 22,0 m2
 • stambenu kuhinju i blagovaonicu najmanje korisne tlocrtne površine 14,00 m2
 • spavaću sobu najmanje korisne tlocrtne površine 11,00 m2
 • spavaću sobu najmanje korisne tlocrtne površine 10,00 m2
 • spavaću sobu najmanje korisne tlocrtne površine 10,00 m2
 • spremište – izbu najmanje korisne tlocrtne površine 4,00 m2
 • prostor za održavanje osobne higijene s nužnikom najmanje korisne tlocrtne površine 5,00 m2
 • prostor za održavanje osobne higijene s nužnikom najmanje korisne tlocrtne površine 3,00 m2
 • ispred glavnog ulaza moguće je predvidjeti vjetrobran najmanje korisne tlocrtne površine 5,00 m2.

Ograde balkona, terasa, loggia i galerija mora biti najmanje visine 1,00 m, mjereno od završnog poda do gornjeg ruba ograde. Svjetla visina (od završnog poda do završnog stropa) zamjenske obiteljske kuće treba biti 2,60 m. Širina sobe ne može biti manja od polovice svoje dužine niti manja od 1,90 m. Dubina sobe mjereno od unutarnjeg vanjskog fasadnog zida do unutarnjeg ruba suprotne stijene ne može biti veća od 2,5 puta visine sobe.

U novom Programu mjera uvedene su posebne napomene projektantima, novi odlomci:

 • Privremena pohrana stvari 
 • Privremeno skladištenje građevinskog otpada

Novi program mjera preuzmite OVDJE.

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!