zgrada u obnovi
ODLUKA VLADE

Donesen prvi Program mjera za obnovu Zagreba

Program mjera je važan zbog toga što je to provedbeni dokument. Odnosno, to je temelj za obnovu potresom razrušenih zgrada i kuća.

Vlada je u utorak izglasala Prvi program mjera za obnovu Zagreba i dviju susjednih županija Taj program mjera je važan zbog toga što je to provedbeni dokument. Odnosno, to je temelj za obnovu potresom razrušenih zgrada i kuća. 

Prvi program mjera možete preuzeti OVDJE.

Kako će se obnavljati Zagreb i okolica:

 1. popravkom nekonstrukcijskih elemenata
 2. popravkom konstrukcije
 3. pojačanjem konstrukcije
 4. cjelovitom obnovom konstrukcije
 5. cjelovitom obnovom zgrade,

i to uz poštivanje sljedećih načela:

1. obnova oštećenih zgrada obavlja se odjednom ili u fazama

2. oštećene višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade i obiteljske kuće obnavljaju se popravkom nekonstrukcijskih elemenata, popravkom konstrukcije, odnosno pojačanjem konstrukcije u skladu s Tehničkim propisom, ako Zakonom nije propisano drukčije. Opisana konstrukcijska obnova zgrade uključuje:

 • pripremne radove
 • radove demontaže i rušenja
 • zemljane radove
 • radove na obnovi konstrukcije zgrade
 • građevinske radove uz instalacije
 • završne zidarske radove
 • izolaterske radove na razinu prije potresa
 • krovopokrivačke radove
 • limarske radove
 • podne podloge
 • elektroinstalaterske radove
 • instalacije vodovoda i kanalizacije
 • instalacije grijanja i klimatizacije

3. oštećene višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade i obiteljske kuće obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade ako to zatraži njezin vlasnik, odnosno njezini suvlasnici te ako se obvežu podmiriti razliku troškova između cjelovite obnove i obnove iz prethodne točke i za ispunjenje te obveze daju odgovarajuće osiguranje (npr. bankovnu garanciju).

4. oštećene višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade i obiteljske kuće koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade, osim njihovih posebnih dijelova (stanova, poslovnih prostora i drugih posebnih dijelova zgrade) u kojima se ne izvode završni građevinski radovi, osim završnih zidarskih radova

5. poslovni prostori i drugi posebni dijelovi višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća namijenjeni obavljanju prosvjetne ili zdravstvene djelatnosti obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade do potpune građevinske uporabljivosti. Navedena razina obnove osim konstrukcijske obnove zgrade uključuje i završne građevinske radove bez ugradnje specijalističke opreme koja je potrebna za uporabu zgrade neke posebne namjene (npr. školske ploče, laboratorijska oprema medicinska oprema i sl.).

6. oštećene zgrade javne namjene obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade

7. popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak konstrukcije, pojačanje konstrukcije, cjelovita obnova konstrukcije i cjelovita obnova zgrade na temelju ovoga Zakona u smislu propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima smatra se poslom redovite uprave.

Ključni pojmovi:

 • Konstrukcija je sklop konstrukcijskih i nekonstrukcijskih elemenata zgrade koji moraju biti mehanički otporni i stabilni kako bi se osigurala otpornost, uporabljivost i trajnost zgrade.
 • Dimnjak je nekonstrukcijski element zgrade, u obliku vertikalnog ili približno vertikalnog kanala, koji služi za siguran i neometan odvod dimnih plinova, nastalih radom na dimnjak priključenog uređaja za loženje, u vanjsku atmosferu.
 • Konstrukcijski i nekonstrukcijski elementi zgrade imaju značenje određeno Tehničkom propisom za građevinske konstrukcije („Narodne novine", broj 17/17 i 75/20, u daljnjem tekstu: Tehnički propis).
 • Sredstva za konstrukcijsku obnovu, odnosno gradnju zamjenskih obiteljskih kuća te uklanjanje uništenih zgrada uključuje: projektiranje, kontrolu projekata, stručni nadzor, izvođenje, operativnu koordinaciju i tehničko-financijsku kontrolu projekta.

Evo nekoliko ključnih stavki iz uvoda Programa:

 • Minimalno potrebna razina tehničke dokumentacije definira se uvažavajući propise kojima se uređuje prostorno uređenje, gradnja i inspekcijski nadzor građenja te posebne propise koji utječu na propisivanje ili određivanje uvjeta za gradnju građevina.
 • Ishođenje građevinske dozvole za izvođenje radova obnove zgrada nakon potresa nije predviđeno s obzirom da se radi o organiziranoj obnovi u kontroliranim uvjetima,
 • određuje se potreba provođenja stručnog nadzora od strane inženjera građevinske struke i po potrebi drugih tehničkih struka te koordinatora za provedbu obnove po određenim tipovima zgrada (koordinator za javne zgrade, za višestambene, poslovne i stambeno-poslovne zgrade te koordinator za obiteljske kuće) i područjima obnove.
 • Kako bi se proces obnove što brže realizirao, potrebna je tijesna suradnja s konzervatorskom strukom tijekom projektiranja ako se radi o zgradama koje su pojedinačno zaštićena kulturna dobra, kao i u slučaju bilo kakve nejasnoće vezano za povijesne građevine i njihova obilježja unutar kulturno-povijesne cjeline.
 • U procesu cjelovite obnove zgrada potrebno je uključiti sve inženjerske struke u skladu s njihovim propisanim zadaćama i kompetencijama.

Donosimo detaljan opis što će i kako u obnovi raditi ministarstvo, grad i županije te struka