Dimnjak
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
NEKONSTRUKCIJSKA OBNOVA

Kako do 16.000 kuna za sanaciju dimnjaka oštećenih u potresima

Dimovodni kanali sastavni su dijelovi dimnjaka, a troškovi popravka oštećenja nastalih uslijed djelovanja potresa, uključujući i izvedbu dimovodnih cijevi kao dijela sustava, prihvatljiv su, odnosno opravdani trošak za dodjelu novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu.

Jako puno suvlasnika nam se javilo s pitanjem sanacije dimnjaka. Naime, mnogi od njih su krenuli u kupnju kondenzacijskih bojlera (za što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do kraja 2021. godine imao otvoren javni poziv). Može li se od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine očekivati sufinanciranje troška ugradnje cijevi za taj novi kondenzacijski bojler (dimnjaci su cigleni i ne udovoljavaju zakonskim propisima) do iznosa od 16.000 kuna?

Iz Ministarstva su za ZGRADOnačelnik.hr poručili da su dimovodni kanali sastavni dijelovi dimnjaka, a troškovi popravka oštećenja nastalih uslijed djelovanja potresa, uključujući i izvedbu dimovodnih cijevi kao dijela sustava, prihvatljiv su, odnosno opravdani trošak za dodjelu novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu.

Programom mjera obnove propisan je:

 • način obnove nekonstrukcijskih elemenata zgrade koji su oštećeni potresom
 • način podnošenja pojedinog zahtjeva
 • tražena dokumentacija

Zahtjev za novčanu pomoć za nekonstrukcijsku obnovu se podnosi za opravdane troškove za:

 1. nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi
 2. popravak ili zamjenu dimnjaka
 3. popravak ili zamjenu zabatnog zida
 4. popravak stubišta
 5. popravak dizala

Točkama 8.3.3. i 8.3.7. Programa mjera definirana je potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu.

Osnovna dokumentacija

 • dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva te dokaz o broju posebnih dijelova zgrade:
  • za upravitelja oštećene višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade
   • ugovor o upravljanju zgradom
  • za vlasnika/suvlasnika oštećene poslovne zgrade/obiteljske kuće
   • dokaz da je vlasnik/suvlasnik zgrade (izvadak iz zemljišnih knjiga), ili prikladne isprave za zemljišnoknjižni upis ili neprekinuti slijed izvanknjižnih stjecanja ili provedba zemljišnoknjižnog ispravnog postupka i po potrebi drugi dokazi
   • javnobilježnički ovjerena punomoć dana podnositelju zahtjeva od većine suvlasnika poslovne zgrade, odnosno obiteljske kuće za podnošenje zahtjeva i za zastupanje
 • dokaz da je preliminarnim pregledom zgrada oštećena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je neuporabljiva, privremeno neuporabljiva ili uporabljivom s preporukom te iznimno uporabljiva bez ograničenja ako se dostavi dokaz da su oštećenja nekonstrukcijskih elemenata zgrade otklonjena, odnosno uklonjena prije obavljanja preliminarnog pregleda zgrade
  • nalaz koji je izraio ovlašteni inženjer građevinske struke u kojem je utvrđeno da su konstrukcijski odnosno nekonstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je zgrada neuporabljiva, privremeno neuporabljiva ili uporabljivom s preporukom i
  • fotodokumentacija o oštećenju zgrade i oštećenim konstrukcijskim elementima zgrade, koja je obvezni dodatni dokaz o oštećenju zgrade
 • dokaz da je za zgradu ovlaštena osoba izradila elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata za propisane kategorije radova: popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu oštećenih dimnjaka, popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju, zamjenu dijelova pokrova (veći dio crijepa, sljemenjaka) popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika), popravak ili zamjenu dijelova krovne limarije, popravak krovnih prodora, popravak krovne izolacije:
  • elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata
 • dokaz da je za zgradu ovlaštena osoba izradila projekt popravka građevinske konstrukcije za popravak stubišta, popravak i izmjenu dimnjaka vezano uz zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim:
  • projekt popravka građevinske konstrukcije
 • dokaz o opravdanom trošku:
  • ispravni računi o pruženim uslugama i izvedenim radovima
  • ispravni računi o troškovima građevnog materijala
  • atest dimnjačara ili nalaz nadzornog inženjera strojarstva
 • dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba na čiji se IBAN račun uplaćuje odobreni iznos novčane pomoći:
  • za upravitelja zgrade
   • dokaz o IBAN-u računa zgrade i naziv banke kod koje je račun otvoren
  • za vlasnika/suvlasnika poslovne zgrade/obiteljske kuće
   • izjava vlasnika zgrade da je u zahtjevu naveden njegov IBAN tekući račun s nazivom banke kod koje je račun otvoren, odnosno dokaz da se radi o IBAN-u tekućeg računa vlasnika (npr. preslika tekućeg računa)
   • javnobilježnički ovjerena punomoć većine suvlasnika zgrade u kojoj mora biti izričito navedeno da je većina suvlasnika zgrade suglasna da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos novčane pomoći uplati na IBAN tekući račun podnositelja zahtjeva s nazivom banke kod koje je račun otvoren koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć (iznimno, i za višestambene i stambeno-poslovne zgrade za koje je zahtjev podnesen do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije »Narodne novine«, broj 117/21)
   • pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava vlasnika odnosno većine suvlasnika zgrade da se odobreni iznos novčane pomoći uplati izravno na IBAN broj računa izvršitelja usluge, odnosno radova

Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored navedene, kao i dodatna obrazloženja vezano za količinu i vrstu izvedenih radova te može provesti sva druga dokazna sredstva.

Dokumentacija za bojlere 

Za izvršene radove popravka dimnjaka oštećenog potresom u slučaju popravka i izmjene dimnjaka vezano uz zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim, potrebno je priložiti:

 • dokaz da je za zgradu ovlaštena osoba izradila projekt popravka građevinske konstrukcije

Kao dokaz opravdanog troška podnositelj zahtjeva prilaže ispravne račune o pruženim uslugama i izvedenim radovima, odnosno strojarski projekt i izvješće nadzornog inženjera strojarstva kao dokaz opravdanosti troška strojarske sanacije dimovodnih cijevi.

Ključna pravila

 • zahtjev za novčanu pomoć za nekonstrukcijsku obnovu za višestambene zgrade može podnijeti isključivo upravitelj zgrade
 • zahtjev se podnosi putem Obrasca 3
 • rok za podnošenje zahtjeva je 31. prosinca 2023. godine
 • novčana pomoć ne isplaćuje se unaprijed
 • najviši iznos opravdanih prihvatljivih troškova koji se refundiraju definiran je Odlukom Vlade Republike Hrvatske i iznosi
  • do 16.000 kuna po posebnom dijelu zgrade za višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade i obiteljske kuće s više posebnih dijelova (stan ili poslovni prostor)
  • 25.000 kuna za obiteljsku kuću s jednim posebnim dijelom

Isplata novca 

Zakonom o obnovi (člancima 35 do 37) i Programom mjera obnove propisani su uvjeti, rokovi i načini isplate novčane pomoći.

Isplata novčane pomoći za opravdane prihvatljive troškove nekonstrukcijske obnove radi se po obradi podnesenog zahtjeva na obrascu 3, kojem se prilažu dokazi o izvršenim radovima i uslugama, odnosno ispravni računi (refundacija novčane pomoći).

Isplata prije početka obnove odnosi se isključivo na radove obnove uz zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu (za popravak konstrukcije) za zgrade koje po zakonu imaju upravitelja. Za zgrade koje po zakonu nemaju upravitelja (obiteljske kuće ili poslovne zgrade), isplata novčane pomoći moguća je tijekom obnove (prema računima ispostavljenim po pojedinačno okončanim radovima) ili nakon obnove.

Isplata novčane pomoći za gradnju zamjenske obiteljske kuće moguća je tijekom gradnje ili nakon gradnje.

Novčana pomoć za troškove izrade projekta isplaćuje se po završetku obnove.

Za ostvarivanje prava koja proizlaze iz Zakona o obnovi i Programa mjera, potrebno je podnijeti odgovarajući zahtjev sukladno oštećenju zgrade, a rok za podnošenje svih zahtjeva je 31. prosinca 2023. godine.

Dakle, zahtjev za novčanu pomoć za nekonstrukcijsku obnovu za višestambenu, stambeno-poslovnu i poslovnu zgradu (koja ima upravitelja) ne mogu podnositi suvlasnici pojedinačno, već isključivo upravitelj zgrade. Nakon završenih popravaka nekonstrukcijskih elemenata, zahtjevu se prilažu računi i dokumentacija ovisno o vrsti radova propisanim člankom 35. Zakona o obnovi. Novčana pomoć isplaćuje se nakon popravka i to za opravdane troškove za popisane kategorije radova.

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!