Banovina
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
PROCEDURA BANOVINA

Kako srušiti kuću ili zgradu nakon potresa

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je konkretan postupak uklanjanja zgrade ili kuće na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije i dijelovima Zagrebačke županije (općine Kravarsko i Pokupsko).

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je konkretan postupak uklanjanja zgrade ili kuće za sve one kojima je potres toliko razorio kuću ili zgradu da se mora srušiti, a nalaze se na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije ili dijelovima Zagrebačke županije (općine Kravarsko i Pokupsko). Isto tako, napisali su detaljnu Uputu kako mora izgledati elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije koji se izrađuje sukladno članku 25. stavku 6. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom.

Odluku o tome koji je postupak rušenja zgrade ili kuće možete vidjeti OVDJE.

Kako mora izgledati elaborat temeljem kojeg se kreće u oklanjanje objekta?

Elaboratom ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije koja očigledno ne ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti utvrđuje se zatečeno stvarno stanje građevinske konstrukcije zgrade ili njenih ostataka koja zbog oštećenja predstavlja neposrednu prijetnju sigurnosti i zdravlju ljudi, na način da se daje prikaz oštećene zgrade ili njenih ostataka i to:

 • očevidom na zgradi kojim se provodi detaljni pregled zgrade
 • vizualnim pregledom
 • uvidom u dokumentaciju zgrade, ako je dostupna
 • po potrebi provedbom istražnih radova te se
 • procjenjuju troškovi za uklanjanje zgrade (procjena troškova uklanjanja)

Ocjena postojećeg stanja građevinske konstrukcije može se za teško dostupne iii nedostupne dijelove postojeće zgrade temeljiti samo na podacima iz dokumentacije zgrade ako je dostupna, odnosno na osnovu vizualnog pregleda zgrade bez izvođenja posebnih dokaza.

Opći dio elaborata 

Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije u općem dijelu obvezno sadrži:

 • naslovnu stranicu elaborata
 • naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB svih osoba registriranih za poslove projektiranja (u daljnjem tekstu: projektantski ured) koje su izradile elaborat
 • naziv zgrade iii njezinog dijela - lokaciju zgrade (adresa i/ili katastarska čestica i katastarska općina)
 • naziv i sjedište, odnosno ime i adresu te OIB vlasnika odnosno suvlasnika zgrade naziv elaborata: ,,ELABORAT OCJENE POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE ZA UKLANJANJE UNIŠTENE ZGRADE"
 • popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi elaborata ime i potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu i
 • mjesto i datum izrade elaborata.

 Naslovna stranica elaborata

Naslovna stranica elaborata obvezno sadrži:

 • naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB projektantskog ureda koji je izradio elaborat
 • naziv i sjedište , odnosno ime i adresu te OIB vlasnika odnosno suvlasnika zgrade
 • naziv zgrade iii njezinog dijela - lokaciju zgrade (adresa i/ili katastarska čestica i katastarska općina)
 • oznaku elaborata
 • ime, potpis, otisak pečata ovlaštenog inženjera odnosno arhitekta i broj ovlaštenja odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata
 • ime i potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu i
 • mjesto i datum izrade elaborata

Tehnički dio elaborata 

Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije sadrži:

 • tekstualni dio
 • ocjenu projektanta da je građevinu potrebno ukloniti jer očigledno ne ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti te da njeni ostaci neposredno prijete sigurnosti i zdravlju ljudi i mora se pristupiti uklanjanju bez odlaganja
 • grafičke prikaze izradene u skladu s mogućnosti pristupanja oštećenoj zgradi, bez ugrožavanja zdravlja osoba koje izrađuju iii sudjeluju u izradi projekta radi izmjere građevine te pribavljenih projekata na osnovu kojih je građevina izgradena ako su dostupni
 • fotografije oštećene građevine ta fotografije građevine prije pojave oštećenja ako su dostupne

Tekstualni dio elaborata

Tekstualni dio  elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije sadrži;

 • informaciju o lokaciji zgrade koja može biti označena na kopiji katastarskog plana, drugog plana iii digitalnom orto-foto prikazu uključujući opis oblika i veličinu građevne čestice, ako je to potrebno
 • opis oblika i veličine te smještaja jedne iii više zgrada na građevnoj čestici, ako je potrebno opis zatečenog stanja i namjenu zgrade
 • podatak o upisu zgrade u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske iii da se nalazi unutar Zaštićene kulturno povijesne cjeline
 • popis propisa i norma primijenjenih za izradu elaborata i
 • ostale podatke potrebne za ocjenjivanje konstrukcije zgrade prema nizu HRN EN 1998. ako je potrebno

U slučaju ako je oštećena zgrada iii njeni ostaci upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao pojedinačno kulturno dobro iii se nalazi unutar Zaštićene kulturno povijesne cjeline, potrebno je u elaborat uložiti suglasnost nadležnog tijela odnosno Ministarstva kulture i medija.

Sadržaj elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije

Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije sadržava:

 • opis oštećenja i općeg stanja zgrade koja se uklanja (sve snimke postojećeg stanja zgrade obavezno uključujući snimke oštećenja)
 • podatke o aktu na temelju kojeg je izgrađena odnosno kojim je stekla status postojeće zgrade, ako su dostupni
 • tekstualnu analizu i opis kojim se ocjenjuje da građevina ne ispunjavanja temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti
 • procjenu troškova uklanjanja oštećene građevine

Smjernice i zahtjevi pri izradi elaborata 

Grafički prikazi elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije moraju biti usklađeni s tekstualnim dijelom.

Grafički prikazi sadržavaju nacrte zatečenog stanja građevine prema stvarnim mogućnostima izmjere (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne vrsti zgrade) s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama koji se mogu pribaviti iz postojeće dokumentacije i prikupljenim podacima o oštećenjima od potresa.

Grafički prikazi moraju biti izrađeni u skladu s mogućnosti pristupanja oštećenoj zgradi, bez ugrožavanja života i zdravlja osoba koje izrađuju iii sudjeluju u izradi projekta radi izmjere građevine te pribavljenih projekata na osnovu kojih je građevina izgrađena ako su dostupni.

Ako nije moguće pribaviti dokumentaciju uključivo projekte odnosno grafičke priloge na osnovu koje je građevina izgrađena i na njoj označiti tlocrtnu veličinu i visinu građevine te druge podatke koji prikazuju stvarno stanje građevine, prilaže se skica građevine izrađena na osnovi vizualnog pregleda i procjene dimenzija oštećene građevine uz korištenje svih mogućih podataka iz katastra, prostornih planova, digitalnih orto-foto prikaza, Informacijskog sustava prostornog uređenja te drugih dostupnih izvora.

Grafički prikazi moraju imati sastavnicu projektantskog ureda koji je izradio elaborat smještenu uz desni donji rub grafičkog prikaza širine najviše 18 cm, koja minimalno sadržava sljedeće podatke: naziv zgrade, naziv projektantskog ureda koji je izradio grafički prilog elaborata, ime projektanta, sadržaj grafičkog prikaza, mjerilo, redni broj grafičkog prikaza, broj izmjene te datum izrade.

Na grafičkom prikazu se smije nalaziti samo jedna važeca sastavnica.

Obvezni sadržaj elaborata

Tekstualni, proračunski, tablični i drugi dijelovi/prilozi elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, osim grafičkog prikaza, moraju sadržavati:

 • na svakoj stranici naziv projektantskog ureda koji je izradio elaborat, naziv zgrade, mjesto, datum izrade i numeraciju priloga i
 • na završnoj stranici dijela/priloga ime projektanta koji je izradio prilog

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!