potres
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
POSLJEDICE POTRESA

Objavljen je Javni poziv za privremeno stambeno zbrinjavanje građana Zagreba

Grad Zagreb objavio je Javni poziv za privremeno stambeno zbrinjavanje građana kojima su stanovi ili kuće oštećeni u potresu. Pogledajte koja je procedura i potrebni dokumenti za prijavu na Javni poziv. 

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 26. kolovoza 2021. Zaključak o privremenom stambenom zbrinjavanju građana Grada Zagreba pogođenih potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. Tim su Zaključkom utvrđeni uvjeti, način, mjerila i postupak za ostvarivanje prava na privremeno stambeno zbrinjavanje vlasnika odnosno srodnika vlasnika

 • srodnici su vlasnikovi srodnici po krvi u ravnoj lozi, bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner, posvojitelj odnosno posvojenik

stanova/kuća i zaštićenih najmoprimaca i članova njihovih obitelji čiji su stanovi/kuće nakon potresa 22. ožujka ili 29. prosinca 2020. neuporabljivi ili privremeno neuporabljivi, pod uvjetom da na području Republike Hrvatske nemaju u vlasništvu nekretninu stambene namjene podobnu za stanovanje.

Postupak za ostvarivanje prava na privremeno stambeno zbrinjavanje pokreće se podnošenjem prijave. Prijavu podnose vlasnici stanova/kuća ili zaštićeni najmoprimci koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na privremeno stambeno zbrinjavanje.

Uvjeti za ostvarivanje prava 

 • da su vlasnik stana/kuće odnosno srodnik vlasnika i zaštićeni najmoprimac i članovi njihovih obitelji u vrijeme potresa 22. ožujka ili 29. prosinca 2020. stanovali u stanu/kući i imali prijavljeno prebivalište na adresi stana/kuće
 • da je mišljenjem ovlaštenih stručnjaka za brzu procjenu oštećenja kuća ili stan utvrđena neuporabljivom ili privremeno neuporabljivom za stanovanje (oznake N1, N2, PN1 i PN2)
 • da ukupna prosječna mjesečna primanja u 2020. godini po članu obitelji – kućanstva ne prelaze ne prelaze 50 posto prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Gradu Zagrebu u 2020. godini
 • da na području Republike Hrvatske nemaju u vlasništvu nekretninu stambene namjene podobnu za stanovanje

Gradsko upravno tijelo nadležno za graditeljstvo će, obzirom na protek vremena, prije utvrđivanja Prijedloga liste prioriteta za davanje stanova na privremeno korištenje, preko ovlaštenih stručnjaka za brzu procjenu oštećenja, utvrditi stvarno stanje stanova/kuća podnositelja prijave te će na zahtjev gradskog upravnog tijela nadležnog za upravljanje imovinom Grada izdati i dostaviti potvrdu o neuporabljivosti ili privremenoj neuporabljivosti stana/kuće podnositelja prijave.

Način privremenog stambenog zbrinjavanja

Privremeno stambeno zbrinjavanje osoba, koje ispunjavaju naprijed navedene uvjete, provest će se davanjem stana na privremeno korištenje na temelju konačne liste prioriteta za davanje stana na privremeno korištenje utvrđene po provedenom Javnom pozivu za privremeno stambeno zbrinjavanje građana Grada Zagreba pogođenih potresima 22.03.2020. i 29.12.2020., prema mjerilima za utvrđivanje liste prioriteta sukladno mogućnostima Grada Zagreba odnosno broju stanova koje će Grad Zagreb imati na raspolaganju za dodjelu.

Mjerila za utvrđivanje liste prioriteta

 • 1. Sadašnji - trenutni oblik stambenog zbrinjavanja
  • 1.1. Stambeno zbrinuti u kolektivnom stanovanju ili u kontejnerima za stanovanje - 10 bodova
  • 1.2. Stambeno zbrinuti pojedinačno - 2 boda
 • 2. Broj članova obitelji - kućanstva
  • 2.1. Za svakog člana - 1 bod
  • 2.2. Za svako malodobno dijete - 5 bodova
  • 2.3. Za svako punoljetno dijete na redovnom školovanju - 3 boda
 • 3. Primanja po broju članova obitelji - kućanstva
  • 3.1. Prosječna mjesečna primanja po članu obitelji - kućanstva od 30 do 49,99 posto prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Gradu Zagrebu u 2020. godini - 4 boda
  • 3.2. Prosječna mjesečna primanja po članu obitelji - kućanstva do 29,99% prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Grada Zagreba u 2020. godini - 6 bodova.
 • 4. Samohrani roditelj
  • Samohranom roditelju pripadaju 2 boda

Dokumentacija 

Uz prijavu na javni poziv za davanje stana na privremeno korištenje podnositelj mora priložiti slijedeće isprave koje su originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca, osim isprava iz državnih matica - knjige rođenih odnosno vjenčanih i uvjerenja o prebivalištu koje se prilažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici ili elektroničkom zapisu (priloženo zaokružiti) temeljem kojih se dokazuje ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje i ostvaruje određeni broj bodova, sukladno Zaključku o stambenom zbrinjavanju građana Grada Zagreba pogođenih potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. ( Službeni glasnik Grada Zagreba 21/21):

1. Prebivanja na području Grada Zagreba u vrijeme potresa 22. ožujka ili 29. prosinca 2020.

 • dokaz
  • uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave zagrebačke, Zagreb, Petrinjska 30, o prebivalištu na području Grada Zagreba odnosno za osobe koje prebivaju na području Sesveta i uvjerenje o prebivalištu Policijske postaje Sesvete, Kašinska 1b, za podnositelja i sve članove obiteljskog kućanstva, ne starija od tri mjeseca, u izvorniku ili elektroničkom zapisu ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika

2. Vlasništvo kuće/stana ili zaštićeni najmoprimci

 • a) vlasnik kuće ili stana
  • dokaz:
   • izvadak iz zemljišne knjige ili druga isprava kojom se dokazuje da je vlasnik kuće/stana u vrijeme potresa 22. ožujka  ili 29. prosinca 202., ne stariji od tri mjeseca, original ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika
 • b) srodnik vlasnika u pravoj liniji
  • dokaz:
   • izvadak iz zemljišne knjige ili druga isprava kojom se dokazuje vlasništvo kuće/stana u vrijeme potresa 22. ožujka 2020. ili 29.12.2020., ne stariji od tri mjeseca, original ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika i
   • izvadak-e iz matice knjige rođenih kojom dokazuje da je srodnik u pravoj liniji, ne stariji od tri mjeseca, original ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika (npr. pradjed-djed-otac-sin-unuk-praunuk)
 • c) zaštićeni najmoprimac
  • dokaz:
   • ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom zaključen s fizičkom ili pravnom osobom, original ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika

3. Primanja po broju članova obitelji – kućanstva

 • dokaz:
  • uvjerenje o visini dohotka ostvarenog u 2020. Porezne uprave Zagreb - ispostave prema mjestu stanovanja za sve članove obiteljskog kućanstva;
  • za nezaposlene u 2020. potvrda iz evidencije nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (prema mjestu prebivališta) odnosno potvrda o stažu i plaći/prijavama na osiguranje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Ulica kneza Trpimira 4);
  • za djecu s navršenih 16 godina potvrdu o redovnom školovanju, original ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika.

4. Sadašnji - trenutni oblik stambenog zbrinjavanja

 • a) Stambeno zbrinuti u kolektivnom stanovanju ili u kontejnerima za stanovanje
  • dokaz:
   • potvrda pravne osobe o smještaju (hotela, hostela i sl.), dokumenat o dodjeli/davanju/darovanju kontejnera za stanovanje, original ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika;
 • b) Stambeno zbrinuti pojedinačno
  • dokaz:
   • ugovor o najmu zaključen s fizičkom ili pravnom osobom, ovjeren kod javnog bilježnika, a u slučaju da ugovor nije zaključen, ovjerene izjave podnositelja prijave i najmodavca/pružatelja usluge smještaja (obrazac prijave prilog 2)

5. Broj članova obitelji - kućanstva

 • dokaz:
  • izvadak iz matice knjige rođenih za podnositelja prijave i sve članove obiteljskog kućanstva, u izvorniku ili elektroničkom zapisu ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika,
  • za izvanbračnu zajednicu kod javnog bilježnika ovjerena izjava podnositelja prijave, izvanbračnog supružnika i dva svjedoka dana pod kaznenom odgovornošću o postojanju izvanbračne zajednice i njenom trajanju.

6. Samohrani roditelj

 • dokaz:
  • smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, original ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika.

Podnositelj prijave je dužan, osim isprava, odnosno dokumentacije navedene pod točkama 1. – 6., priložiti i, ne stariju od tri mjeseca:

 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika danu pod kaznenom odgovornošću da podnositelj prijave i članovi njegovog obiteljskog kućanstva nemaju u vlasništvu drugu nekretninu stambene namjene podobnu za stanovanje na području Republike Hrvatske (obrazac prijave prilog 1).

Prijave podnesene izvan roka ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje i način podnošenja prijava

Rok za podnošenja prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Prijava, s priloženim ispravama kojima podnositelj prijave dokazuje da ispunjava uvjete za privremeno stambeno zbrinjavanje podnosi se Gradskom uredu za upravljanje imovinom Grada, a predaje se:

 • u pisarnicama područnih ureda Gradske uprave i centralnoj pisarnici Gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, prizemlje,
  • svakoga radnog dana tijekom utvrđenog roka, u vremenu od 8.00 do 15.30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8.00 do 18.00 sati.

Prijava se predaje na obrascu 'Prijava na javni poziv za privremeno stambeno zbrinjavanja građana Grada Zagreba pogođenih potresima 22.03.2020. i 29.12.2020.', koji se podiže u pisarnicama područnih ureda Gradske uprave i centralnoj pisarnici Gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, prizemlje. Obrazac prijave bit će objavljen i na web stranici Grada Zagreba.

Prijedlog liste prioriteta

Prijedlog liste prioriteta za davanje stana na privremeno korištenje oglasiti će se oglasnim pločama Gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba.

 • Zaključak o privremenom stambenom zbrinjavanju građana Grada Zagreba pogođenih potresima 22.03.2020. i 29.12.2020 možete preuzeti klikom OVDJE
 • Prijava na Javni poziv za privremeno stambeno zbrinjavanje građana grada zagreba pogođenih potresima 22.03.2020. i 29.12.2020. možete preuzeti klikom OVDJE

Za sve ostale informacije možete se obratiti Odjelu za stanove i stambeno zbrinjavanje Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada svakog radnog dana od 8,00 do 15,30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati, soba 409, 4. kat, Trg Stjepana Radića 1, osobno ili na tel. 01/610-1589, 610-1409 ili 610-0147.

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!