Obnova Zagreba
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
SAMO ZNANJE I STRUKA

PITANJA I ODGOVORI O OBNOVI NAKON POTRESA - Sve što trebate znati na JEDNOME mjestu

Pretražili smo društvene mreže, grupe, objave te sumirali i pročistili to sve u jedan tekst. Ovaj tekst će se nadopunjavati kako se bude dolazilo do novih informacija i odgovora. *tekst je ažuriran 26.02.2021.

 

Ogromna je količina pitanja oko obnove nakon potresa. U javnosti vlada opće nesnalaženje u propisima, dokumentima, obrascima, procedurama, a pogotovo što je svaka zgrada, svako oštećenje, svaki korak u sanaciji i obnovi, gotovo pa jedinstven. I zato je ZGRADOnačelnk.hr odlučio potražiti objašnjenja.

Pretražili smo društvene mreže, grupe, objave te sumirali i pročistili to sve u jedan tekst. Ovaj tekst će se nadopunjavati kako se bude dolazilo do informacija i odgovora. Treba napomenuti da su odgovore na pitanja građana dali isključivo Damir Vanđelić, privremeni ravnatelj Fonda za obnovu, i Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovne, ali i predstavnik suvlasnika u svojoj zgradi.

Ovaj tekst redovito ćemo nadopunjavati s novim pitanjima i odgovorima!  Pitanja i odgovori preuzeti su i obrađeni iz Facebook grupa Potres u Zagrebu - Svi mi u centruPredstavnici suvlasnika zgrada oštećenih potresom, Predstavnici suvlasnika, ali i iz medija te dodatnih pitanja koje je ZGRADOnačelnk.hr postavio Fondu za obnovu i službenim osobama.

Ako želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati (ili ste vi predstavnik suvlasnika), uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

>>> DEVET koraka do obnove zgrade ili kuće nakon potresa u Zagrebu

Ako želite pratiti sve radnje Fonda za obnovu i kada je koja zgrada dobila novac i koliko, možete to pratiti OVDJE.

OSNOVA svega!

- Zakon o obnovi poznaje dva oblika obnove: samoobnovu i organiziranu obnovu

 • Samoobnova – suvlasnici sami kreću u obnovu (temeljem svih pravila i procedura) te traže povrat novca od Ministarstva. ALI postupak kreće opet temeljem odluke Ministarstva (npr. u obrascu 2 označite da ćete sami obnavljati zgradu)
 • Organizirana obnova – Suvlasnici (upravitelj) podnose zahtjev Ministarstvu i kreće zajednička akcija obnavljanja. Fond temeljem odluke Ministarstva o obnovi naručuje elaborat ocjene stanja, projekt, kontrolu projekta, tehničko-financijsku kontrolu, stručni nadzor i izvođenje. NAPOMENA - sudionici u gradnji biraju se kroz primjenu Zakona o javnoj nabavi!

- Pokretanje obnove zgrade nakon potresa je ozbiljan i odgovoran posao za koji bi se trebalo savjetovati s ovlaštenim inženjerima građevine. Kao da odlučujete graditi novu zgradu - možete sami ili ipak obaviti konzultacije s nekim stručnjakom.

- Preporuča se o obnovi razgovarati sa stručnjacima. Može se pojedinačno davati pojašnjenja, ali iza svakog pojašnjenja slijede nova pitanja jer radi se o uskoj specijalnosti unutar jedne struke. Niti svaki inženjer građevine ne zna sanirati zgradu, niti svaki pravnik razumije ovaj Zakon o obnovi.

- Zgrada ne treba biti etažirana kako bi krenula u postupak organizirane obnove

Obnova zgrade može biti:

 • cjelovita (s fasadom i završno-obrtničkim radovima) ili
 • samo konstrukcijska.

- Zakonski je obvezna cjelovita obnova za zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, dok se sve druge zgrade obnavljaju samo s konstrukcijskom obnovom, a do cjelovite obnove se može doplatiti razlika.

>>> Pogledajte koji su rokovi za obnovu nakon potresa

 

KOME SE JAVITI

- Ako niste sigurni je li vaša zgrada uporabljiva i smijete li je koristiti bez rizika, nazovite broj telefona 0800-2021 i tražite da vas posjeti stručna osoba i procijeni stanje građevinske uporabljivosti zgrade. Ako je linija preopterećena, ne brinite se, poziv je zabilježen i javiti će vam se kada se oslobode. Na isti broj se prijavljuju volonteri koji su stručni za procjenu uporabljivosti građevina.

U tijeku je dogovor s grupom studenata volontera koje bi opremili i financirali da pomognu građanima u popunjavanju zahtjeva po četvrtima i mjesnim odborima.

Kontakti se nalaze ovdje.

 

RAZINE OBNOVE

- Četiri su razine obnove (o čemu možete čitati na ovom linku) – a razinu obnove određuje projektant!

- Potrebnu razinu obnove određuje ovlašteni inženjer građevine prema stanju zgrade i Tehničkom propisu za građevne konstrukcije. Uvijek se može postići maksimalna razina obnove, samo je pitanje cijene i volje suvlasnika ako ih treba, primjerice, iseliti da bi se promijenili svi nosivi zidovi i podne konstrukcije, a onda kad se sve dovrši moraju sami obnoviti unutrašnjost svojih stanova.

Kako saznati koliko snažan potres može izdržati vaša zgrada pogledatje ovdje.

- Država će financirati:

 • s 80(50) posto ako se nad tom zgradom provodi organizirana obnova,
 • a ako su suvlasnici krenuli sami u obnovu, onda će se sufinancirati 80(50) posto opravdanih troškova nakon pregleda projekta i troškova od strane tehničko-financijske kontrole, na temelju ekspertnih znanja i prosječnih troškova koji se postižu u organiziranom dijelu obnove.

PITANJE - Projektant je odredio da se zgrada obnavlja na, primjerice, razini 2, a suvlasnici žele razinu 3.

 • ODGOVOR - Projektant, stručna ovlaštena osoba određuje potrebnu razinu obnove zgrade. Tehnički propis za građevne konstrukcije iz NN 75/20 propisuje - na razini 2 se ojačava konstrukcija zgrade. Ako je za zgradu primjerena 2. razina, tada suvlasnici sufinanciraju radove za tu 2. razinu i doplaćuju sve za 3. razinu.

>>> Sve što je potrebno za popravak (ne)konstrukcijskih elemenata, pojačanje konstrukcije i cjelovitu obnovu


NALJEPNICE - Zelena, žuta i crvena

- Prilikom prijave treba imati elaboraciju da zgrada nije u zelenoj kategoriji, jer Zakon o obnovi uvažava samo žute i crvene naljepnice kao predmet obnove - neovisno ide li konstrukcijska ili cjelovita obnova. Ako zgrada ima zelenu naljepnicu, a suvlasnici imaju spoznaje o znatnijim oštećenjima, trebaju tražiti prekategorizaciju uz pomoć ovlaštenog inženjera građevine, koji će svojim elaboratom argumentirati da zgrada ima oštećenja kao za žutu ili zelenu, i onda taj elaborat treba priložiti uz Zahtjev za obnovu.

+ za prekategorizaciju se ne mora raditi Elaborat zatečenog stanja konstrukcije jer je on prema definiciji iz Pravilnika o sadržaju projektne dokumentacije previše opširan. U većini slučajeva je potreban najobičniji očevid ovlaštenog inženjera građevine i njegov nalaz. Dokumentaciju zaprimaMinistarstvo i ono donosi Odluku o pravu na obnovu. Uz Zahtjev za obnovu prilaže se nalaz ovlaštenog inženjera o prekategorizaciji. Nakon što Ministarstvo izda Odluku o obnovi, ona se šalje suvlasnicima zgrade i Fondu. Tada Fond kreće s postupanjem i šalje projektanta, pa kasnije izvođaca i nadzornog inženjera.

- Žuta oznaka govori da je zgrada privremeno neuporabljiva. Za zelenu - U2 bi značilo da su neki elementi popustili, a koji ne ugrožavaju cijelu zgradu i mogu se lokalno sanirati. Općenito, zabatni zidovi i dimnjaci nisu konstrukcijski elementi zgrade. 

 >>> Pogledajte popis i značenje oznaka oštećenih zgrada nakon potresa

PITANJE - Gdje je evidentirano koju je naljepnicu o uporabljivosti nakon potresa dobila koja zgrada?

 • ODGOVOR - U bazi u koju statičari upisuju svoje nalaze. Ako ima promjena, zovite 0800-2021. Uzmite u obzir da je oko 20.000 pregleda još u tijeku i treba pričekati.

Bazu možete pronaći OVDJE, info o naljepnicama OVDJE, a kako i gdje SVI mogu prijaviti štetu pogledajte OVDJE.

PITANJE - Pali su nam dimnjaci, zabatni zidovi su oštećeni, imamo i druga oštećenja pa imamo zelenu naljepnicu i nećemo imati pravo na potporu. 

 • ODGOVOR - Ako osim dimnjaka i zabata imate druga oštećenja na konstrukcijskim elementima zgrade, možete naručiti pregled zgrade od ovlaštenog inženjera građevine koji treba napraviti pregled zgrade i elaborat kojim će argumentirati dodatna oštećenja. Na taj način se može postići prekategorizacija zgrade 'iz zelene u žutu'. 

>>> Donosimo popis svih OVLAŠTENIH inženjera građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva, arhitekata

Opasnost za druge

Društvene mreže vrve fotografijama zgrada s dimnjacima, zidovima ili dijelovima zgrade koji su napukli, nagnuti i prijete da će se urušiti.

 • ODGOVOR - Ogradite površinu na koju nešto može pasti. Zovite vatrogasce da osiguraju ili uklone taj dio (primjerice dimnjak). Ako imate financijskih mogućnosti, naručite popravak i tražite naknadu od Ministarstva za privremenu zaštitu, obrazac br. 6 na stranicama Ministarstva. Već je preko 75 milijuna kuna isplaćeno. Vodite brigu da je vlasnik odgovoran za zgradu i svoju imovinu, što je definirano Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Ako zgrada ugrožava zdravlje i živote ljudi, a nema dogovora suvlasnika oko obnove, treba zatražiti postupanje građevinske inspekcije!

>>> Obnavljate dimnjak nakon potresa? Konzervatori imaju molbu...


DOKUMENTACIJA

+ Izrada elaborata postojeceg stanja nije preduvjet za podnosenje Obrasca 2 za odobrenje obnove od strane Ministarstva. Može ga se napraviti, ali nije uvjet.

+ Zakon o obnovi ima Pravilnik o sadržaju projektne dokumentacije za obnovu i kojim je propisano kako treba izgledati projektna dokumentacija. Elaborat zatečenog stanja konstrukcije je dio projektne dokumentacije. 

 - Nije potrebno 90 dokumenata za pokretanje obnove. Ako podnosite zahtjev za višestambenu zgradu, u najjednostavnijem slučaju trebate 4 do 5 dokumenata. Broj dokumenata raste ako imate puno stanara i neki imaju pravo na oslobođenje 20 posto (invalid, socijalni census), nekome je to jedini ili prvi stan u Zagrebu (na dan 22. ožujka 2020.), nekome je drugi ili treći, pa imate u zgradi zdravstvenu ili prosvjetnu djelatnost, pa je zgrada u procesu legalizacije itd. To su sve slučajevi i primjeri o kojima ovisi količina potrebnih dokumenata.

- Kvalitetna prijava znači da su svi podaci u Zahtjevu ispravni i da su priloženi svi potrebni dokumenti, tako da se ne treba tražiti dopuna... Upravitelji bi trebali znati napraviti kvalitetnu prijavu.

+ GLAVNI PROJEKT je jedan oblik dokumentacije koji se koristi prema ZAKONU O GRADNJI.

+ PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE i PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE, su pojmovi za projektnu dokumentaciju prema ZAKONU O OBNOVI ZGRADA...

+ Glavni projekt se može odvojeno financirati od organizirane obnove, ali samo ako je već ranije napravljen. To je omogućeno za one zgrade koje su prije Zakona o obnovi zgrada imale izrađen Glavni projekt, pa da im se prizna. Inače, Zakonom o obnovi zgrada je skraćen obim projektne dokumentacije i procedure obnove

+ PITANJE - Uporabna dozvola koju na zahtjev izdaje tijelo po izvidu referenta. Ako izdavanje Uporabne dozvolu bude odbijeno, jer referent utvrdi da na tavanskom i krovnom dijelu postoji nelegalna gradnja (prijavljena građevinskoj inspkciji  koja nikad nije izašla bez obzira na brojne pozurnice), kako predati Zahtjev bez uporabne dozvole i ostvariti pravo po čl. 55 Zakona o obnovi? 

 • ODGOVOR - Predajte zahtjev samo s potvrdom iz katastra za 15.2.1968.

>>> Donosimo sve obrasce koji su potrebni za početak obnove. Pogledajte i ovdje.

Ovo su dokumenti po obrascu 2 i neki se međusobno isključuju (ako je prva nekretnina, nije druga) ili nisu potrebni (ako je zgrada u bazi crvena ili žuta, ne treba elaborat oštećenja konstrukcijskih elemenata):

 1. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva
 2. dokaz da zgrada postoji (građevinska dozvola, dokaz o legalizaciji...)
 3. ako je objekt nelegalan, potreban je dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u roku propisanom posebnim zakonom ako se zgrada ne smatra postojećom zgradom
 4. ako statičar nije pregledao zgradu i ocijenio je neupotrebljivom ili privremeno neupotrebljivom potreban je dokaz da su konstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. na način da je neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva
 5. dokaz o vlasništvu/suvlasništvu zgrade/svih posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020.
 6. ako je jedna i jedina nekretnina potrban je dokaz da vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade kao vlasnik jedne nekretnine ostvaruje pravo na sufinanciranje konstrukcijske obnove zgrade iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 60 posto i proračuna Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije u visini od 20 posto
 7. ako se u zgradi obavlja gospodarska djelatnost – treba dokaz
 8. ako se u zgradi obavlja prosvjetna djelatnost – treba dokaz
 9. ako se u zgradi obavlja zdravstvena djelatnost – treba dokaz
 10. dokaz da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade oslobođen osiguranja, odnosno uplate sredstava za obnovu konstrukcijskih elemenata zgrade
 11. bjanko zadužnica ako želite podmiriti razliku troškova nastalu između konstrukcijske obnove razine prema Tehničkom propisu i tražene cjelovite obnove zgrade
 12. bjanko zadužnica ako želite podmiriti razliku pojačanja konstrukcije oštećene zgrade više razine obnove
 13. izjava vlasnika ako ćete sami obavljati obnovu
 14. akti kojima je odobreno građenje, odnosno rekonstrukcija potresom oštećene zgrade s glavnim projektima koji su sastavni dio tih akata

PITANJE - Hoće li se omogućiti dobivanje dokumentacije koja se nalazi u arhivima, gruntovnicama i ostalim službama te isto tako predaja papirologije kroz postojeće sustave poput e-građana, sustava uređena zemlja, odnosno zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra, kako bi se izbjeglo višemjesečno hodanje i traganje za papirima.

 • ODGOVOR - Da, Ministarstvo s APIS-om tjednima radi na informatičkom povezivanju da se svi podaci dostupni u raznim registrima (OIB, bračni status, zemljišne knjige,...) digitalno preuzimaju i građanima olakša priprema zahtjeva. Kako se očekuje još preko 6.000 zahtjeva, to bi trebalo u budućnosti znatno olakšati.

Pogledajte ovdje vodič Ministarstva za podnošenje zahtjeva za obnovu zgrada na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. 

PITANJE - Jedan od traženih dokumenata Zahtjeva za obnovu zgrade iz 1902. godine je i Uporabna dozvola koju na zahtjev izdaje tijelo po izvidu referenta. Ako izdavanje Uporabne dozvole bude odbijeno, jer referent utvrdi da na tavanskom i krovnom dijelu postoji nelegalna gradnja (prijavljena građevinskoj inspekciji koja nikad nije izašla bez obzira na brojne požurnice), kako predati Zahtjev bez uporabne dozvole i ostvariti pravo po čl. 55 Zakona o obnovi? 

 • ODGOVOR - Predajte dokumentaciju samo s potvrdom iz katastra za 15.2.1968.

 

POSTUPAK OBNOVE

- Ovlašteni predstavnik podnosi zahtjev MINISTARSTVU koje donosi ODLUKU po kojoj FOND ZA OBNOVU provodi obnovu sukladno Zakonu o obnovi:

 1. Zakon o obnovi predviđa da se odluka o obnovi donosi većinom udjela posebnih dijelova
 2. Suvlasnik/vlasnik - podnose zahtjev za obnovu Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovne
 3. Ministarstvo donosi odluku u roku od najviše 30 dana
 4. Fond za obnovu provodi odluku
 5. Obnovu provodi putem ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog inženjera građevinarstva, odnosno izvođača
 6. Natječaj je spreman za sudionike u obnovi koji su definirani Prvim programom mjera (projektiranje, kontrola projekata, financijsko-tehnička kontrola, operativni koordinator).

PITANJE - Vraćaju li se zgrade u prvobitno stanje, primjerice u stanje iz primjerice 1897. godine?

 • ODGOVOR - Zgrade se ne vraćaju u prvobitno stanje, nego se ojačava konstrukcija. 

+ Donošenje odluke o obnovi? 

 • u obnovi se promatra zgrada kao cjelina i potrebno je prikupiti suglasnost minimalno 51% suvlasnika za podnošenje zahtjeva za obnovu zgrade

+ POSTUPAK SAMOOBNOVE:

 • Izrada projekta i prema potrebi revizija.
 • Izvođenje radova.
 • Podnošenje zahtjeva za refundaciju, tek po završetku radova
 • Ministarstvo, po službenoj dužnosti, traži ehničko-financijsku kontrolu prije isplate

+OBNOVA KUĆE: 

Obiteljske kuće se ne obnavljaju na razinu 4. jer je to razina ojačanja konstrukcije za zgrade od većeg društvenog značaja kao npr termoelektrane ili klinički bolnički centri. Obiteljska kuća se obnavlja na razinu 2. ili 3. Razine ojačanja su propisane u Tehnickom propisu za građevne konstrukcije. U Prvom programu mjera sve piše.

 • U Zakonu o obnovi propisano je donošenje Odluke, koja se pak donosi u upravnom postupku i dostavlja se podnositelju zahtjeva i Fondu.
 • Žalba ide na Upravni sud.
 • Prioriteti za obnovu su postavljeni u Prvom programu mjera kao višekriterijski.
 • Fond određuje dinamiku raspisa javnih natječaja.
 • Obnova će početi uskoro tijekom ove godine

 

KONZERVATORI I KULTURNO DOBRO

- Detektirana su 283 pojedinačna kulturna dobra koja su oštećena u potresu, koja su privatnom vlasništvu. Kod takvih, u odnosu na druge, očekuje zastoj od mjesec dva, ali ne duže. Očekuje se suradnja konzervatora i Ministarstva oko obnove.

- Registar kulturnih dobara nalazi se na web stranici Ministarstva kulture i medija, kao i Izvod iz Registra kulturnih dobara RH koji je zadnji objavljen u NN 92/11.

>>> Kako obnoviti zgradu nakon potresa - s ili bez odobrenja konzervatora?

>>> Što je sve potrebno za obnovu zaštićene kuće

PITANJE - Subvencija obnove pročelja u području konzervatorske zaštite - za zgrade koje nisu zaštićeno pojedinačno kulturno dobro. Obnova pročelja ne subvencionira se, prema Zakonu o obnovi, za zgrade koje nisu pojedinačno kulturno dobro, a nalaze se u području konzervatorske zaštite. Zašto se obnova pročelja ne subvencionira, s obzirom na cijenu konzervatorskih radova, u sklopu obnove prema Zakonu o obnovi? Alternativno, može li se obnoviti pročelje bez konzervatorskih radova, što je jedino financijski ostvarivo za stanare?

 • ODGOVOR - što se tiče obnove fasada i energetske obnove zgrada u zaštićenoj zoni, Ministarstvo graditeljstva je s Ministarstvom kulture pripremilo Program energetske obnove zgrada koje su kulturna baština i priprema se povlačenje sredstava iz EU za taj program. Bez bespovratnih sredstava iz EU nemamo kapaciteta za sve obnove koje bi se trebale napraviti. Otvorili ste i jedno od pitanja s kojim smo se susreli za vrijeme pisanja Zakona o obnovi zgrada - konzervatori. Za tu temu još nismo dovoljno sazreli i trebamo puno učiti od starijih zemalja članica EU.

PITANJE - Zgrada je kulturno dobro, ima pravo na cjelovitu obnovu prema čl. 16. st. 5 Zakona. Obuhvaća li to osim konstrukcijskog ojačanja zgrade i novu fasadu i sanaciju vlage u podrumu?

 • ODGOVOR - Cjelovita obnova zgrade (članak 3, st. 1, t.3) 'podrazumijeva cjelovitu obnovu građevinske konstrukcije te izvođenje potrebnih pripremnih, građevinskih, završno-obrtničkih i instalaterskih radova odnosno radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju važeći propisi i s tim u vezi norme, kao i pravila struke, a uz ostale potrebne radove, po potrebi, obuhvaća i popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak konstrukcije, pojačanje konstrukcije zgrade i/ili cjelovitu obnovu konstrukcije'

PITANJE – Vrijedi li Prvi Program mjera za suvlasnike zgrade kulturnog dobra?

 • ODGOVOR - Za pojedinačno kulturno dobro vrijedi članak 19. st. 2 Zakona o obnovi. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode izdaje posebne uvjete za pojedinu zgradu i njih tražite kao podlogu za izradu projekta obnove

 

PRIJAŠNJI RADOVI UGROZILI ZGRADU

PROBLEM: Susjedi su rušili zidove, neki od njih su nakon toga ojačavali svoj kat armirano betonskim ojačanjima. Pokazalo se da su u takvim slučajevima stanovi iznad njih uništeni jer se zgrade nisu mogle ljuljati. Rezultat svega je da su niži katovi u dobrom stanju dok su gornji neuporabljivi. Stanari koji su intervencijama ugrozili statiku zgrade sada žele zadržati zelene oznake koje nisu u u skladu sa stanjem na gornjim katovima.

 • ODGOVOR - Željko Uhlir - Na žalost, život u zajednici traži višu kulturu i uzajamno poštivanje. Ako toga nema i jedni suvlasnici rade štetu drugima, onda je jedini izlaz u odvjetnicima i pokretanju postupaka... Ministarstvo i ja osobno smo nacrt Zakona o upravljanju i održavanju zgrada pripremili, ali zbog svih događanja koji su u prioritetu, taj Zakon nije još u proceduri donošenja.
 • ODGOVOR - Damir Vanđelić - Pokretanje utvrđivanja odgovornosti sudionika u gradnji i naknada štete je regulirana Zakonom o obnovi i najavio sam da će se strogo provoditi. Bit će to vrlo neugodno jer se takve stvari trebalo zaustavljati inspekcijama u startu, kao i nelegalnu gradnju. Sada je nanesena šteta svima.
 • DAKLE - Zgrada se obnavlja, a pokreće se postupak ispitivanja odgovornosti i naknade štete.

Ako zgrada ide u obnovu, Fond za obnovu će naručiti izradu elaborata ocjene stanja i obavljati tehničko-financijsku kontrolu putem ovlaštenih inženjera i takva stvar (ilegalna gradnja) je u nalazu i bez inspekcije se pokreće postupak - po zakonu (Članak 55. Zakona o obnovi).

PITANJE - Tko može zaustaviti obnovu koja se provodi na način da ugrožava ljude u zgradi? Na statički ‘zdrmanu’ zgradu, kojoj je odvojen frontalni zid, stavljaju NOVE stanove - znači, novih nekoliko tona težine, na nestabilnu zgradu.

 • ODGOVOR - Građevinska inspekcija!

 

UPRAVITELJI

- GSKG ima pod svojom upravom 170.000 stanova i poslovnih prostora i treba biti na dispoziciji jer su upravitelji prva instanca za stanare. Imaju 360 zaposlenih i imaju dokumentaciju.

- Suvlasnici ne mogu sami pristupati registrima i prikupljati sve dokumente, to treba raditi upravitelj.

- Upravitelji zgrade bi trebali imati kompetencije i službe (pravnici i inženjeri) kojima bi cijela procedura trebala biti jasna.

>>> Kako smijeniti upravitelja zgrade u 11 koraka

Mnogi spominju da upravitelji zgrada dodatno naplaćuju poslove vezane uz obnovu kao izvanrednu upravu jer imaju ugovor samo za redovnu upravu. To ne smiju raditi i naplaćivati. Zakon o obnovi, članak 16 i točkama 8 i 9 definira redovnu upravu:

 • (8) Popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak konstrukcije, pojačanje konstrukcije, cjelovita obnova konstrukcije i cjelovita obnova zgrade na temelju ovoga Zakona u smislu propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima smatra se poslom redovite uprave.
 • (9) Poslovima redovite uprave iz stavka 8. ovoga članka smatraju se i odluka suvlasnika o obnovi, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i isplata novčane pomoći.

>>> GSKG ipak neće naplaćivati uslugu pripreme dokumentacije.

 

SAMOSTALNA OBNOVA (zgrade i kuće)

- Ako suvlasnici idu u samoobnovu, mogu krenuti odmah i na kraju obnove svu dokumentaciju predati uz Zahtjev za refundaciju, a automatikom će se provesti tehničko-financijska kontrola.

- Kada završe, podnose svu dokumentaciju i opravdani troškovi obnove se refundiraju na račun koji je naveden u zahtjevu i odluci Ministarstva.

- Vlasnik, odnosno suvlasnici koji sami obnavljaju zgradu imaju pravo na novčanu pomoć za opravdane troškove konstrukcijske obnove. Iznos te novčane pomoći, nakon završene obnove određuje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, odlukom o isplati novčane pomoći u skladu s programom mjera.

Pri tome ta novčana pomoć ne može biti veća od vrijednosti projekta obnove, stručnog nadzora građenja i građevinskih radova na obnovi na koje vlasnik odnosno suvlasnici imaju pravo prema ovom Zakonu, a čija se vrijednost procjenjuje u skladu s ovim Zakonom i programom mjera, i ne može biti veća od udjela Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

Primjer:

Model plaćanja je zapravo kompleksan. Recimo da je utvrđeni opravdani trošak razine obnove po odluci Ministarstva 1.000.000 kuna, a imate 5 različitih suvlasnika. Jedan suvlasnik ima u zajedničkom kućanstvu na dan potresa osobu s invaliditetom, on ne plaća 20 posto, nego Fond plaća i njegov udio. Drugi suvlasnik je ispod socijalnog censusa (članak 6. zakona, točka 1, prvi stavak) i niti on ne plaća svoj udio već to plaća Fond. Treći suvlasnik je svoj posebni udio prijavio kao drugi stan i on plaća 50 posto. Četvrti suvlasnik je prijavio da mu je to prvi stan, iznad je socijalnog censusa i nema invalidnu osobu u kućanstvu, stoga plaća 20 posto i može platiti. Peti suvlasnik je u situaciji kao i četvrti, ali ne može ili neće platiti 20 posto sada pa će platiti Fond i uknjižiti zalog na njegov posebni dio zgrade. Ono što se želi reći jest da nema univerzalnog modela isplate i izračuna povrata novca, svaki slučaj se gleda zasebno. 

- Opravdani trošak nije propisani podatak, nego se do njega dolazi temeljem dva postupka - tehničko-financijske kontrole projekta i prosječnih ugovorenih troškova izvođenja radova u organiziranoj obnovi

- Ima još dosta vremena za podnijeti zahtjev. Potrebno je angažirati projektanta i neka slijedi Program mjera i prvo napravi elaborat kako je tamo propisano koji daje ocjenu stanja prije sanacije. Ako takav elaborat pokaže da je potrebna konstrukcijska obnova, onda će troškovi biti namireni.

- Treba ispuniti zahtjev za obnovu, Obrazac 2, i za obiteljsku kuću priložiti 5 dokumenata (izjave, izvadak iz zemljišnih knjiga,...). To nije nikakav trošak osim ako su se izvodili zahvati za koje treba građevinska dozvola i glavni projekt.

+ Za refundaciju troškova nakon provedene samoobnove, potrebno je provjeriti opravdane troškove, jer se ne može plaćati sve radove koje bi netko naručio, iz proračuna. Isto tako, zgrade ne provode javnu nabavu. A i bitno je da se državnim sredstvima postigne rezultat, a ne da se u nekoj fazi radovi prekinu... pri tome treba imati u vidu masovnost obnove i različitost radova koji se obračunavaju. Navedeni su najvazniniji razlozi zbog kojih refundacija ne može biti po situacijama, nego nakon završene bitne faze radova. Moguća podjela isplate će biti po izmjeni Programa mjera u dvije faze, nakon završetka konstrukcijske obnove i na kraju nakon završene cjelovite obnove zgrade.

>>> Ako zbog potresa ne živite u svom domu, a računi i dalje stižu – ovo trebate napraviti!

 

UKLANJANJE, RUŠENJE, ZAMJENSKE KUĆE

PITANJE - Hitna sanacija stubišta, što je potrebno?

 • ODGOVOR – Potreban je projekt po kojem se radi troškovnik…

- Za uklanjanje građevine se mora složiti 100 posto suvlasnika! Ako je zgrada opasna za život, to se može riješiti nalogom za uklanjanje, što izdaje građevinska inspekcija. Grad i država će uskočiti za zbrinjavanje stanara.

- Sukladno članku 40. Zakona, obnovu odnosno uklanjanje zgrada, gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, isplatu novčane pomoći za privremenu zaštitu zgrade, novčane pomoći za obnovu i novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće na temelju odluke Ministarstva provodi Fond za obnovu, putem ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog inženjera građevinarstva odnosno izvođača.

+ PITANJE - Stanari Zagreba koji su postali crveni nakon petrinjskog potresa nemaju iste mogućnosti stambenog zbrinjavanja, točnije nemaju nikakve mogućnosti. 'Problem' je preusmjeren na Grad a Grad ga odloptava na Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

 • ODGOVOR - ako je riječ o 'privremenom stambenom zbrinjavanju u privremenim, pokretnim i montažnim objektima' onda Grad Zagreb ili županije trebaju "utvrditi redoslijed i prioritete stambenog zbrinjavanja te to bez odgode dostaviti Fondu za obnovu" kažu izmjene i dopune Zakona o obnovi članak 51a. Inače, ako nije u takvim privremenim objektima, vrijedi članak 45. Zakona o obnovi: (1) Vlasniku stana odnosno srodniku u pravoj liniji vlasnika stana u kojem je vlasnik odnosno srodnik vlasnika i zaštićeni najmoprimac stanovao i imao prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka nepogode iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona u višestambenoj zgradi, stambeno-poslovnoj zgradi i obiteljskoj kući na području Grada Zagreba koja se obnavlja na temelju ovoga Zakona, a za vrijeme obnove nije podobna za stanovanje, Grad Zagreb dat će, na njegov zahtjev, u najam stan odgovarajuće veličine do završetka obnove njegove zgrade.

 

ODABIR SUDIONIKA 

PITANJE - Kako Fond za obnovu odabire sudionike u procesu obnove?

 • ODGOVOR Sukladno Prvom programu mjera, točka 1.5., Odabir sudionika u procesu obnove u potresu oštećenih zgrada, za sudionike u obnovi (projektanata, revidenata, operativnih koordinatora i provoditelja tehničko-financijske kontrole projekata) Fond za obnovu provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o obnovi i podzakonskim aktima.
 • Suvlasnici nemaju ulogu u procesu javne nabave. Obnovu, pa tako i javnu nabavu provodi Fond za obnovu ako Ministarstvo nije izdalo odluku u kojoj odobrava samoobnovu. Naravno, imat će uvid u pregled zaprimljenih ponuda i ugovor i sve kasnije dokumente pri obnovi.

PITANJE - Tko operativno provodi obnovu?

 • ODGOVOR - Sukladno Prvom programu mjera, točka 5.1., operativno obnovu provode: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fond za obnovu, Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija, Stručni savjet za obnovu, Ovlašteni arhitekti, ovlašteni inženjeri građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike (Projektanti), revidenti, operativni koordinatori i provoditelji tehničko-financijske kontrole projekta.

 

FINANCIRANJE OBNOVE

- PITANJE- Sufinanciranje ukupnih troškova? 

ODGOVOR - Refundaciju opravdanih troskova, ne apsolutno svih koje ste imali. Onih troskova koji su uskladu sa zakonskim odredbama sto se sufinancira i po cijenama koje ce biti prosjek postignutih nakon provedenih javnih nabava u Fondu za obnovu.

PITANJE - Kako se provjerava da suvlasnici imaju na raspolaganju preostali dio sredstava za obnovu, do stopostotne realizacije obnove?

 • ODGOVOR - Sukladno članku 7., članku 8. i članku 9. Zakona, za obnovu navedene vrste zgrada, vlasnici odnosno suvlasnici zgrada će prije početka izvođenja radova na obnovi uplatiti potrebna sredstva do potpunosti obnove na račun Fonda za obnovu, a prije toga su dužni osigurati sredstva u zajedničkoj pričuvi. Ako se ta sredstva ne osiguraju u zajedničkoj pričuvi i ne uplate na račun Fonda za obnovu, na tim nekretninama odnosno posebnim dijelovima nekretnina će se osnovati založno pravo (hipoteka) u korist Republike Hrvatske kao založnog vjerovnika, do osiguranja potrebnih sredstava. Upis založnog prava reguliran je stavkom 4. članka 7., članka 8. i članka 9., prema kojem će to provesti Općinski sud na temelju Odluke o obnovi.

>>> Donosimo uvjete i korake kako dobiti kredit za stambenu zgradu
>>> Pogledajte ključne korake kako do kredita za zgradu u banci

PITANJE - Suvlasnici planiraju samoobnovu. Računaju na pomoć države temeljem Zakona o obnovi. Podignut će kredit i zanima ih koji je model povrata novca.

 • ODGOVOR – Za kreditne modele bi se trebali raspitati kod svojeg upravitelja. Primjerice, neki upravitelji imaju mogućnost kredita na 15 godina i kada od Ministarstva stigne refundacija, automatski ide reprogram kredita.
 • Dodatak - vode se razgovori s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) koji ima svoja pravila poslovanja i koja su, kao i banke, uglavnom regulirana međunarodnim pravilima. Razgovara se i o jednoj varijanti kredita s odgodom plaćanja, dok se primjerice ne dobije refundacija od Ministarstva. Ali sve to traži vremena jer se radi o novim financijskim modelima za građane.

 

PRAVNI PROBLEMI

PITANJE - Za predmetnu kuću/zgradu je uredno i pravovremeno predan Zahtjev za ozakonjenje, no ozakonjenje je još uvijek u postupku. Hoće li se i kada provesti obnova koja se uredno prijavi prema Zakonu o obnovi?

 • ODGOVOR - Sukladno članku 15., stavku 5., Zakona, kad Fond za obnovu pošalje obavijest javnopravnom tijelu da obnova na temelju Zakona ovisi o rješavanju zahtjeva za ozakonjenje zgrade, postupak ozakonjenja takve zgrade je hitan, te ga je javnopravno tijelo dužno riješiti u roku od 30 dana od dana primitka takve obavijesti od strane Fonda za obnovu. Takve zgrade se obnavljaju po pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju donesenog na temelju posebnog zakona i samo u slučaju da se ozakone.
 • ODGOVOR - Rješenje o izvedenom stanju za uništenu obiteljsku kuću u potresu donosi se bez obzira na oštećenja na kući, ali se na temelju tog rješenja kuća ne smije rabiti, a što se u izreci rješenja i navodi.

PITANJE - (Poslovni) Prostori u vlasništvu RH – kome se javiti?

 

GRADNJA ZAMJENSKE KUĆE

Zamjenska obiteljska kuća može se graditi ako to vlasnik odnosno suvlasnici nekretnine zatraže pisanim putem, uz uvjet da oni na području Grada Zagreba odnosno Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije na kojem se nalazi uništena obiteljska kuća nisu vlasnici druge useljive kuće ili stana na dan 22. ožujka 2020., a o čemu uz zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće predaju pisanu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću na kojoj je potpis ovjeren kod javnog bilježnika. Ako se stvarno stanje glede vlasništva kuće odnosno zemljišta ne podudara sa stanjem u zemljišnim knjigama ili zemljišna knjiga ne postoji, u postupku donošenja odluke o gradnji zamjenske obiteljske kuće vlasništvo se može dokazivati ispravama prikladnim za zemljišnoknjižni upis, neprekinutim slijedom izvanknjižnih stjecanja, provođenjem zemljišnoknjižnog ispravnog postupka i sl.

 

OSNOVNI POJMOVI:

1. Fond solidarnosti - uplatio je 683.740.523,22 eura. Podjela je definirana Odlukom Vlade od 12. studenoga 2020. kojom se definiraju i tijela odgovorna za provedbu. Namijenjen je ISKLJUČIVO za obnovu zgrada javne namjene (škole, bolnice, NE i privatno vlasništvo).

2. Fond za obnovu Zagreba - financira se iz proračuna RH te predviđa 'druge mogućnosti'. 'Fond za obnovu ima proračun u 2021. od 907.486.404 kuna. Proces je takav da ovlašteni predstavnik podnosi zahtjev MINISTARSTVU koje donosi ODLUKU po kojoj FOND ZA OBNOVU provodi obnovu sukladno Zakonu o obnovi. 

Sukladno članku 38. Zakona, Fond za obnovu se osniva s ciljem obavljanja stručnih i drugih poslova pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove. Osnivači Fonda za obnovu su Republika Hrvatska, Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija i Zagrebačka županija. Fond za obnovu ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar. Sjedište Fonda za obnovu je u Zagrebu. Skraćeni naziv Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije je Fond za obnovu.

 • sudjeluje u radu Stručnog savjeta za obnovu (članak 13. Zakona)
 • obavještava nadležno javnopravno tijelo da obnova na temelju Zakona ovisi o rješavanju zahtjeva za ozakonjenje zgrade (članak 15. Zakona)
 • obavještava nadležno javnopravno tijelo da gradnja zamjenske obiteljske kuće na temelju Zakona ovisi o rješavanju zahtjeva ozakonjenja kuće (članak 27. Zakona)
 • obavlja stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom (članak 38. Zakona)
 • sukladno izvješćima operativnih koordinatora prati ispunjenje Zakona i ovoga Programa te poduzima odgovarajuće mjere u slučajevima odstupanja od istoga, prati provedbu programa mjera obnove i o tome redovito izvještava Ministarstvo (članak 5. Zakona)
 • redovito unosi podatke o obnovi u mrežnu aplikaciju eObnova (članak 5., stavak 13. Zakona)
 • na temelju odluke Ministarstva provodi obnovu, odnosno uklanjanje, gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, isplatu novčane pomoći za privremenu zaštitu zgrade, novčane pomoći za obnovu i novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće, putem ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog inženjera građevinarstva odnosno izvođača (članak 40. Zakona), a što obuhvaća: odabir ovlaštenih inženjera građevinarstva i ovlaštenih arhitekata odnosno trgovačkih društava u kojima su zaposleni, a koji izrađuju projekte
 • odabir revidenta koji izrađuje izvješće o kontroli projekata; odabir izvođača
 • odabir nadzornog inženjera koji provodi stručni nadzor građenja
 • odabir provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta
 • sklapanje i praćenje provedbe ugovora o poslovima iz naprijed navedenih točaka te unos podataka o obnovi u mrežnu aplikaciju Ministarstva
 • preuzimanje zgrade od izvođača i predaju vlasniku, odnosno suvlasnicima zgrade zajedno s tehničkom dokumentacijom, te druge potrebne radnje

3. Fond za hitne namjene (riječ je o 12.000 kuna po stambenoj jedinici za izvedene radove poput stubišta, krovova, dimnjaka...). Financiranje je prvo bilo na Ministarstvu graditeljstva, sad je prebačeno na Fond za obnovu. Više pročitajte OVDJE

 

* Ako imate nedoumicu koja nije u ovome tekstu razjašnjena, slobodno nam se javite na info@zgradonacelnik.hr i potražit ćemo odgovor.

Isto tako, ako ste u na svoje pitanje dobili službeni odgovor Ministarstva ili Fonda, a to nije navedeno u ovome tekstu, slobodno nam pošaljite kako bismo drugim suvlasnicima pomogli u rješavanju njihovih problema.