Obnova Zagreba
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
NOVI OBRASCI

Preuzmite nove obrasce i pogledajte razlike starog i novog programa mjera

Objavljeni su dugočekivani novi obrasci za obnovu nakon potresa. Donosimo i razlike između starog i novog programa mjera koji je temeljni dokument obnove. 

Objavljeni su novi obrasci putem kojih se može prijaviti za početak obnove nakon potresa. Obrasci su pojednostavljeni i grafički pregledniji. 

Nova pravila obnove nakon potresa

Kako do obnove?

Osobe koje su 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. bile vlasnici i suvlasnici zgrada koje su oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, uz određene uvjete, mogu ostvariti sljedeća prava:

 • obnova postojeće potresom oštećene zgrade (višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće)
 • uklanjanje zgrade (višestambene, stambeno-poslovne, poslovne) i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
 • gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih obiteljskih kuća
 • novčanu pomoć:
 • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta, popravak dizala)
 • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće
 • umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
 • za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, obiteljske kuće

Postojeća građevina je prema Zakonu o gradnji definirana kao građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena.

PREUZIME NOVE OBRASCE

Podsjećamo, popunjene obrasce potrebno je s pripadajućom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, „Zahtjev – obnova nakon potresa“, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

U završnoj je fazi i izrada internetske aplikacije e-Obnova, koja će proces podnošenja i zaprimanja zahtjeva za obnovu učiniti bržim i jednostavnijim.

Dodatne informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te podnošenju zahtjeva mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na telefon 01/3782 117 ili putem e-pošte: potres@mpgi.hr

Isto tako, u suradnji s udrugom SOS Zagreb, analizirane su razlike između starog i novog programa mjera, temeljnog dokumenta obnove Zagreba i četiri županije nakon razornih potresa. Razlike su navedene po točkama iz Programa mjera kako bi se jasnije vidjela razlika. 

STARO

 • 1.1.4. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i
 • 1.1.5. povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora*

> NOVO

 • 1.1.4. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

STARO

 • 1.2.4. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i
 • 1.2.5. povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora*

> NOVO

 • 1.1.4. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

STARO

 • 2. dokaz da je potresom oštećena višestambena zgrada, stambeno-poslovna zgrada, poslovna zgrada, obiteljska kuća postojeća zgrada (u daljnjem tekstu: zgrada):
 • 2.1. građevinska dozvola, ili drugi odgovarajući akt na temelju kojeg je zgrada izgrađena koji može biti:
 • 2.1.1. odobrenje za izgradnju – Zakon o izgradnji investicionih objekata (»Narodne novine«, broj: 29/62 i 3/65) ili
 • 2.1.2. odobrenje za građenje – Zakon o izgradnji investicionih objekata i objekata građana i građanskih pravnih osoba (»Narodne novine«, broj: 9/69, 15/69, 26/71)
 • 2.1.3. građevinska dozvola – Zakon o izgradnji objekata (»Narodne novine«, broj: 20/75) ili
 • 2.1.4. građevinska dozvola, posebno rješenje za građenje – Zakon o izgradnji objekata (»Narodne novine«, broj: 52/81, 12/82, 47/86, 54/86 – pročišćeni tekst, 18/87, 42/88, 29/89, 33/89, 34/91) ili
 • 2.1.5. građevna dozvola – Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj: 77/92, 82/92, 26/93, 33/95, 91/96) ili
 • 2.1.6. građevna dozvola – Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99, 75/99, 117/01, 47/03) ili
 • 2.1.7. građevinska dozvola – Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj: 175/03, 100/04) ili
 • 2.1.8. rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola – Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) ili
 • 2.1.9. glavni projekt za izvođenje radova na postojećoj zgradi iz članka 4., 4.a. i 4.b. iz Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj: 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12, 68/13) ili
 • 2.1.10. rješenje za građenje – Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (»Narodne novine«, broj: 69/09, 128/10, 136/12, 76/13) ili
 • 2.1.11. građevinska dozvola – Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ili
 • 2.1.12. glavni projekt za izvođenje radova na postojećoj zgradi iz članka 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj: 79/14, 41/15, 75/15) ili
 • 2.1.13. glavni projekt za izvođenje radova na postojećoj zgradi iz članka 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj: 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) ili
 • 2.2. izvadak iz zemljišne knjige u koji je upisano da je za zgradu izdana uporabna dozvola/rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu/drugi akt kojim se odobrava uporaba zgrade, a drugi akt kojim se odobrava uporaba zgrade može biti:
 • 2.2.1. potvrda nadležnog upravnog tijela o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera ili
 • 2.2.2. uvjerenje za uporabu ili
 • 2.2.3. pravomoćna građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt nadležnog tijela izdan do 19. lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije da u vezi s tom zgradom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije (potvrda izdana na temelju članka 331. Zakona o prostornom uređenu i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) ili
 • 2.2.4. dozvola za upotrebu ili
 • 2.2.5. potvrda izvedenog stanja ili
 • 2.2.6. uvjerenje katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada evidentirana do 15. veljače 1968. i uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. ili
 • 2.2.7. dokumenti iz članka 332. stavka 1., 2. i 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12):
 • 2.2.7.1. građevina izgrađena, rekonstruirana ili sanirana u sklopu projekta obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i projekata Ministarstva kulture smatra se izgrađenom, odnosno rekonstruiranom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako njezin vlasnik posjeduje:
 • 2.2.7.1.1. projekt prema kojemu je građena ili snimku postojećeg stanja građevine
 • 2.2.7.1.2. presliku katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situaciju) za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici i
 • 2.2.7.1.3. dokaz da je građenje, odnosno rekonstrukcija građevine provedena u sklopu projekta obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo ili Ministarstva kulture (ugovor o obnovi, akt tijela državne vlasti, zapisnik o primopredaji građevine i drugo) ili
 • 2.2.7.2. građevina čija je građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt uništena ili je nedostupan uslijed prirodne nepogode, ratnih i drugih razaranja, djelovanja ili događaja, te građevina za koju u vrijeme njezinog građenja građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt tijela državne vlasti nije bio potreban, smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako vlasnik posjeduje:
 • 2.2.7.2.1. potvrdu da je građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt uništen ili da je nedostupan
 • 2.2.7.2.2. snimku postojećeg stanja građevine i
 • 2.2.7.2.3. presliku katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici ili
 • 2.2.7.3. građevina koju Država kupi u svrhu stambenog zbrinjavanja u smislu Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97., 78/99., 73/00., 87/00., 127/00., 94/01., 88/02., 42/05. i 90/05.), smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako njezin vlasnik posjeduje:
 • 2.2.7.3.1. snimku postojećeg stanja
 • 2.2.7.3.2. presliku katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici i
 • 2.2.7.3.3. dokaz da je građevina kupljena u svrhu stambenog zbrinjavanja u smislu Zakona o područjima posebne skrbi ili
 • 2.2.8. uporabna dozvola za zgrade izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01. listopada 2007. ili
 • 2.2.9. uporabna dozvola za zgrade izgrađene do 15. veljače 1968. ili
 • 2.2.10. uporabna dozvola za zgrade izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi ili
 • 2.2.11. uporabna dozvola za zgrade koje je Republika Hrvatska kupila u svrhu stambenog zbrinjavanja ili
 • 2.2.12. uporabna dozvola za zgrade čiji je akt za građenje uništen ili
 • 2.2.13. uporabna dozvola za radove izvedene na zgradi na temelju glavnog projekta iz članka 5. točke 1., točke 6. i točke, 7. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj: 112/2017, 34/2018, 36/2019, 98/2019 i 31/2020)

> NOVO

 • 2. dokaz da je potresom oštećena višestambena zgrada, stambeno-poslovna zgrada, poslovna zgrada, obiteljska kuća postojeća građevina sukladno Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, te svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena (npr. građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine***, odnosno uporabna dozvola).

STARO

 • 6. dokaz da vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade kao vlasnik jedne nekretnine ostvaruje pravo na sufinanciranje konstrukcijske obnove zgrade iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 60 % i proračuna Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije u visini od 20 %:
 • 6.1. dokaz da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020.
 • 6.1.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili
 • 6.1.2. povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora*
 • 6.1.3. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova*
 • 6.2. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020.
 • 6.2.1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnike
 • 6.3. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika ako srodnik vlasnika/suvlasnika stanuje u stanu vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020.*
 • 6.3.1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika
 • 6.4. isprave kojima se dokazuje svojstvo srodnika vlasnika/suvlasnika, ne starije od mjesec dana*:
 • 6.4.1. izvadak iz matične knjige rođenih – za djecu, roditelje, posvojenike, posvojitelje
 • 6.4.2. izvadak iz matične knjige vjenčanih – za bračne drugove
 • 6.4.3. izvadak iz registra životnog partnerstva – za životne partnere
 • 6.4.4. izjava ovjerena kod javnog bilježnika vlasnika/suvlasnika i izvanbračnog druga/neformalnog životnog partnera dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su u izvanbračnoj zajednici/neformalnoj životnoj zajednici
 • 6.5. dokaz o svojstvu zaštićenog najmoprimca ako koristi/je koristio na dan 22. ožujka 2020. stan koji je nekretnina vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade*
 • 6.5.1. ugovor o najmu ili
 • 6.5.2. sudska presuda koja zamjenjuje ugovor o najmu

> NOVO

 • 6. dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti ako se u poslovnoj zgradi ili dijelu zgrada obavljala gospodarska djelatnost na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.*:
 • 6.1. akt kojim se odobrava obavljanje gospodarske djelatnosti na adresi zgrade za koju je podnesen zahtjev (npr. rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima, rješenje o kategorizaciji i dr.)

STARO

 • 7. dokaz da vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade kao vlasnik svake druge nekretnine ostvaruje pravo na sufinanciranje konstrukcijske obnove zgrade iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 40 posto i proračuna Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije u visini od 10  posto:
 • 7.1. dokaz da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020.
 • 7.1.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige
 • 7.1.2. povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora*
 • 7.1.3. međuvlasnički ugovor s popisom suvlasnika i utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade*

> NOVO

 • 7. dokaz o obavljanju prosvjetne djelatnosti ako se u poslovnom prostoru i drugim posebnim dijelovima zgrade obavljala prosvjetna djelatnost na dan 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020.*:
 • 7.1. akt kojim se odobrava obavljanje prosvjetne djelatnosti na adresi zgrade za koju je podnesen zahtjev

STARO

 • 9. dokaz o obavljanju prosvjetne djelatnosti ako se u poslovnom prostoru i drugim posebnim dijelovima zgrade obavljala prosvjetna djelatnost na dan 22. ožujka 2020.*:
 • 9.1. akt kojim se odobrava obavljanje prosvjetne djelatnosti na adresi zgrade za koju je podnesen zahtjev

> NOVO

 • 9. dokaz građevinske (bruto) površine zgrade u m2 (npr. etažni elaborat, građevinska dozvola u kojoj je navedena građevinska bruto površina zgrade, rješenje o izvedenom stanju i dr.) *

STARO

 • 11. dokaz da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade oslobođen osiguranja, odnosno uplate sredstava za obnovu konstrukcijskih elemenata zgrade*:
 • 11.1. podnesen zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za obnovu konstrukcijskih elemenata zgrade (ID pod kojim je podnesen zahtjev) ili
 • 11.2. Rješenje o oslobađanju osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrade

> NOVO

 • 11. dokaz da će vlasnik/suvlasnici zgrade/posebnog dijela zgrade koji traže projektiranje i izvođenje pojačanja konstrukcije oštećene zgrade više razine obnove podmiriti razliku tako nastalih troškova *
 • 11.1. bjanko zadužnica adresirana na Fond za obnovu ili drugo odgovarajuće osiguranje (visina troška obračunava se u skladu sa Programom mjera - glava 11. – dodatak)

STARO

 • 13. dokaz da će vlasnik/suvlasnici zgrade/posebnog dijela zgrade koji traže projektiranje i izvođenje pojačanja konstrukcije oštećene zgrade više razine obnove podmiriti razliku tako nastalih troškova*
 • 13.1. bjanko zadužnica adresirana na Fond za obnovu

> NOVO

 • 13. Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva