Sve što je potrebno za popravak (ne)konstrukcijskih elemenata, pojačanje konstrukcije i cjelovitu obnovu
ZGRADOnačelnik.hr
TEHNIČKI PROPIS

Sve što je potrebno za popravak (ne)konstrukcijskih elemenata, pojačanje konstrukcije i cjelovitu obnovu

Četiri su razine obnove zgrada, od popravaka oštećenja, do cjelovite obnove. Donosimo što se sve i kako može obnoviti te koja je dokumentacija potrebna. 

Ministarstvo graditeljstva je još krajem lipnja objavilo izmjene Tehničkog propisa. To je dokument (odnosno nadopunjeni dio) koji pojašnjava koje su razine oštećenja i obnove zgrada u Zagrebu i okolici, koji su dokumenti potrebni i koji se radovi mogu izvršiti. 

Razina 1: Popravak nekonstrukcijskih elemenata

Zahtjev

Nekonstrukcijske elemente dovesti do razine lokalne nosivosti i stabilnosti, popravkom ili zamjenom oštećenog nekonstrukcijskog elementa. Primjerice, ponovno izvedeni oštećeni dimnjaci i tavanski zidovi trebaju imati lokalnu nosivost i stabilnost u odnosu na potresna djelovanja.

Ukloniti neposredne opasnosti koje izazivaju nekonstrukcijski elementi zgrade i/ili osigurati zgradu od daljnje degradacije od prirodnih utjecaja (kiša, snijeg, vjetar …). Potresna otpornost zgrade u cjelini popravkom Razine 1 se ne razmatra.

Dokumentacija

Radovi se izvode bez građevinskog projekta – projekta građevinske konstrukcije. Ipak, za provedbu popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade potrebna je izrada elaborata popravka nekonstrukcijskih elemenata. Elaborat sadrži grafičke priloge, potrebne proračune, skice detalja tehničkih rješenja, fotografije, tehničke i druge opise.

Zahvati i radovi

Popravak nekonstrukcijskih elemenata uključuje izvođenje građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova (ako je primjenjivo):

 • popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba oštećenih dimnjaka, krovnih vijenaca i parapeta, balkonskih ogradnih zidova¸
 • popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju
 • djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje mase
 • popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika)
 • zamjena dijelova pokrova (crijepa, sljemenjaka)
 • popravak pukotina u nekonstrukcijskim elementima
 • popravak ili zamjena dijelova krovne limarije, krovnih prodora, popravak krovne izolacije i sl.
 • ostale slične mjere.

Razina 2: Popravak konstrukcije

Zahtjev

Popravak potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade uz pojačanja kojima se postiže mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 10 posto u 10 godina (povratni period 95 god.) za granično stanje znatnog oštećenja.

Za zgrade za koje bi postizanje navedene mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade narušilo njihova svojstva zaštićena posebnim zakonom ili bi ulaganja bila u nesrazmjeru u odnosu na njezinu vrijednost, dopušta se popravak potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade uz pojačavanje i primjenu metoda kojima se ne zadire značajno u tehnička svojstva zgrade koja se obnavlja,te kojima se (osim lokalno) ne mijenja bitno ukupna krutost konstrukcije i masa građevine.

Izuzetak predstavljaju konstrukcijski sustavi zgrada kod kojih je potresna otpornost u jednom smjeru značajno niža nego u drugom pa se dopušta i lokalno dodavanje novih nosivih elemenata.

Popravak građevinske konstrukcije uključuje:

 • povezivanje pojedinih elemenata konstrukcije kako bi se zgrada pri sljedećem potresu globalno ponašala kao cjelina te kako bi se odgodila pojava lokalnih mehanizama sloma i/ili mehanizama sloma izvan ravnine
 • pojačavanja kritičnih mjesta i elemenata oštećenih u potresu.

Dokumentacija

Izrađuje se građevinski projekt – projekt popravka građevinske konstrukcije zgrade pri čemu se proračun potresnog djelovanja provodi za poredbenu vjerojatnost premašaja od 10 posto u 10 godina (povratni period 95 god.) za granično stanje znatnog oštećenja. U ocjeni potresne otpornosti zgrade koja je sastavni dio građevinskog projekta iskazuje se omjer proračunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima.

Za provedbu popravka potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade potrebna je izrada:

 • elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije uz provedbu detaljnog pregleda (vizualni pregled, prikupljanje postojeće dokumentacije i po potrebi istražnih radova)
 • građevinskog projekta – projekta popravka građevinske konstrukcije zgrade koji uključuje dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti koji uključuje rješenja za izvedbu predviđenih pojačanja uz izradu detalja i tehničku razradu rješenja
 • kontrole projekta sukladno posebnom propisu kojim se propisuje kontrola projekata
 • izrada projekta ostalih struka (po potrebi).

Zahvati i radovi

Popravak građevinske konstrukcije uključuje mogućnost provedbe slijedećih građevinskih zahvata: 

 • popravak većih pukotina u nosivim zidovima
 • obuhvatniji popravak krovišta
 • popravak stubišta
 • popravak i povezivanje zidova
 • popravak međukatnih konstrukcija (greda, ležajeva, spojeva i sl.) i sidrenje u zidove
 • mjere stabilizacije nepridržanih zidova
 • izmjena dimnjaka vezano uz zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim.

Provedba navedenih zahvata uključuje izvođenje sljedećih građevinskih radova

 • lokalno povezivanje nosivih zidova
 • izvedba armirane žbuke na pojedinim zidovima
 • ugradnja sidara za mjestimično povezivanje međukatnih konstrukcija i nosivih zidova te pregradnih s nosivim zidovima
 • pojačanje međukatnih grednika i daščane oplate s ciljem postizanja djelomično krute dijafragme te prihvaćanje iste za obodne zidove
 • lokalno unošenje prednapona
 • lokalno ojačanje zidova FRP-om, mrežama od staklenih vlakana i sl.
 • lokalno prezidavanje nosivih zidova, djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje specifične težine
 • izvedba horizontalnih AB serklaža na krovnim parapetima, konzolnim zidovima i zabatnim zidovima
 • lokalno dodavanje novih nosivih elemenata ako se utvrdi značajan nedostatak zidova u jednom smjeru
 • za zgrade za koje je dopuštena iznimka, ostali radovi kojima se doprinosi povećanju potresne otpornosti građevinske konstrukcije, ali se bitno ne povećava krutost i masa izvorne konstrukcije
 • ostale mjere sličnog opsega prema preporuci projektanta.
 • zgrade stambene, poslovne i stambeno-poslovne namjene te zgrade javne namjene sa srednjim posljedicama sloma koje su lakše oštećene u potresu

Radovi popravaka građevinske konstrukcije Razine 2, ako je prihvatljivo, obuhvaćaju i radove Razine 1.

Radove popravka građevinske konstrukcije Razine 2 treba izvoditi tako da se omogući jednostavno pojačanje građevinske konstrukcije na Razini 3.

Kategorije zgrada

– zgrade stambene, poslovne i stambeno-poslovne namjene te zgrade javne namjene sa srednjim posljedicama sloma koje su lakše oštećene u potresu

Razina 3: Pojačanje konstrukcije

Zahtjev 

Poboljšanje (rekonstrukcija) sa ciljem dovođenja građevinske konstrukcije u stanje poboljšane razine nosivosti. Pojačanje potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade uz primjenu metoda kojima se postiže povećanje mehanička otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20 posto u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja.

Dokumentacija

Izrađuje se građevinski projekt – projekt pojačanja građevinske konstrukcije zgrade pri čemu se proračun potresnog djelovanja provodi za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja. U ocjeni potresne otpornosti zgrade koja je sastavni dio građevinskog projekta iskazuje se omjer proračunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima.

Za provedbu pojačanja potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade potrebna je izrada:

 • elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije uz provedbu detaljnog pregleda (vizualni pregled, prikupljanje postojeće dokumentacije i po potrebi istražnih radova)
 • građevinskog projekta – projekta pojačanja građevinske konstrukcije zgrade koji uključuje dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti koji uključuje rješenja za izvedbu predviđenih pojačanja uz izradu detalja i tehničku razradu rješenja
 • kontrole projekta sukladno posebnom propisu kojim se propisuje kontrola projekata
 • izrada projekta ostalih struka (po potrebi).

Zahvati i radovi

Pojačanje potresom oštećene građevinske konstrukcije uključuje mogućnost provedbe slijedećih građevinskih zahvata:

 • pojačanja nosivih zidova (injektiranje, fugiranje, prezidavanje, FRP, mreže od staklenih vlakana usidrenih GFRP sidrima, torkretiranje)
 • pojačanje ili izvedba novih međukatnih konstrukcija i krovišta sa propisanim sidrenjem u zidove
 • popravak i/ili izvedba novih stubišnih krakova i podesta
 • izvedba novih (dodatnih) ukrutnih nosivih zidova (na mjestu pregradnih ili na novim pozicijama)
 • pojačanje temelja
 • izvedba novih vertikalnih i horizontalnih serklaža (treba izbjegavati potpuno usijecanje u nosivu strukturu zida)
 • ostali zahvati kojima se pojačava potresom oštećena građevinska konstrukcija, a potrebni su da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja.

Provedba navedenih zahvata uključuje izvođenje građevinskih radova (ako je primjenjivo):

 • iz Razine 1 i/ili 2, u mjeri i obuhvatu primjerenom pojačanju potresom oštećene građevinske konstrukcije da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20 posto u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja
 • ostalih radova potrebnih za provedbu građevinskih zahvata predviđenih Razinom 3.

Kategorije zgrada

Zgrade čija je potresna otpornost važna s obzirom na posljedice vezane s rušenjem (razred važnosti zgrade III prema nizu HRN EN 1998). Zgrade stambene, stambeno-poslovne i poslovne namjene te zgrade javne namjene koje su teže oštećene u potresu.

Primjerice:

– sportske građevine, kina, kazališta, muzeji, crkve, zgrade javne uprave koje nisu od vitalne važnosti za funkcioniranje nakon potresa, zdravstvene ustanove manje važnosti (poliklinike, domovi zdravlja, itd), ljekarne, škole, vrtići, fakulteti te građevine, postrojenja i oprema za opskrbu i telekomunikacije, ako nisu svrstane u razred važnosti IV.

Razina 4: Cjelovita obnova

Zahtjev

Postizanje mehaničke otpornosti i stabilnosti prema pripadnim normama niza HRN EN 1998. Cjelovita obnova (poboljšanje, rekonstrukcija) potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade uz primjenu metoda kojima se postiže mehanička otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 10 posto u 50 godina (povratni period 475 god.).

Dokumentacija

Izrađuje se građevinski projekt – projekt cjelovite obnove građevinske konstrukcije zgrade pri čemu se proračun potresnog djelovanja provodi primjenom metoda kojima se postiže mehanička otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 10 posto u 50 godina (povratni period 475 god.).

U ocjeni potresne otpornosti zgrade koja je sastavni dio građevinskog projekta iskazuje se omjer proračunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima.

Za provedbu cjelovite obnove potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade potrebna je izrada:

 • elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije uz provedbu detaljnog pregleda (vizualni pregled, prikupljanje postojeće dokumentacije i po potrebi istražnih radova)
 • građevinskog projekta – projekta cjelovite obnove građevinske konstrukcije zgrade koji uključuje dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti koji uključuje rješenja za izvedbu predviđenih pojačanja uz izradu detalja i tehničku razradu rješenja
 • kontrole projekta sukladno posebnom propisu kojim se propisuje kontrola projekata
 • izrada projekta ostalih struka (po potrebi).

Zahvati i radovi

Cjelovita obnova građevinske konstrukcije uključuje provedbu građevinskih zahvata kojima se cjelovito obnavlja građevinska konstrukcija zgrade, a potrebni su da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade prema važećim normama za projektiranje potresne otpornosti konstrukcije niza HRN EN 1998.

Provedba navedenih zahvata uključuje izvođenje građevinskih radova (ako je primjenjivo):

 • iz Razine 1, 2 i 3, u mjeri i obuhvatu primjerenom cjelovitoj obnovi potresom oštećene građevinske konstrukcije da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 10 posto u 50 godina (povratni period 475 god.)
 • ostalih radova potrebnih za cjelovitu obnovu građevinske konstrukcije zgrade.

Sve potrebne građevinske zahvate za cjelovitu obnovu građevinske konstrukcije zgrade određuje projektant konstrukcije.

Kategorije zgrada

Zgrade čija je cjelovitost tijekom potresa od važnosti za širu zajednicu (zgrade razreda važnosti IV prema nizu HRN EN 1998).

Primjerice:

– zdravstvene ustanove veće važnosti (klinički bolnički centri i sl.), građevine interventnih službi (vatrogasne, hitne pomoći, javne i nacionalne sigurnosti, i sl.), zgrade javne uprave od vitalne važnosti za funkcioniranje nakon potresa, građevine od životne važnosti za opskrbu, telekomunikacije, energetske građevine, građevine za skladištenje zapaljivih tekućina, plinova i toksičnih materijala.