stan
Izvor: pixabay.com
ŠEST BANAKA DAJE KREDITE

Trebate li kredit za obnovu stana ili kuće nakon potresa? Grad Zagreb sufinancira kamatu

Zahtjevi se zaprimaju do 1. ožujka 2022. a podnose se Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili putem pisarnica gradske uprave. 

U svrhu pomoći građanima kojima je nekretnina (stan ili obiteljska kuća) oštećena u potresu Grad Zagreb subvencionira kamate na kredite građana za kupnju materijala i građevinske radove. Dakle, ovo nisu kreditne linije za zgrade kao cjeline, nego za pojedinačne stanove ili kuće. 

Krediti se odobravaju preko poslovnih banaka, a na ovim linkovima su i uvjeti banaka:

Kamatna stopa na kredite subvencionirat će se u visini od 2 posto godišnje, fiksno za razdoblje od 10 godina.

Iznos kredita za koji će se subvencionirati kamata ne može biti veći od procijenjenog iznosa štete, koju će procijeniti Stručno povjerenstvo Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodne nepogode - potresa.

Zahtjevi se zaprimaju do 1. ožujka 2022. a podnose se Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili putem pisarnica gradske uprave.

Grad Zagreb nudi do 50.000 kuna pomoći za obnovu. Evo što trebate učiniti.

Popis građana koji će ostvarili pravo na subvenciju kamata na kredit donijet će gradonačelnik, a konačnu odluku o odobrenju kredita donosi banka.
Sve informacije mogu se dobiti putem e-maila novcanapomoc@zagreb.hr ili na telefon broj 01/ 610-1031 ili OVDJE.

UVJETI ZA DOBIVANJE SUBVENCIJE

Pravo na subvenciju kamata na kredite imaju fizičke osobe vlasnici nekretnina (stana ili obiteljske kuće) koje su oštećene u potresu uz uvjet da:

 • vlasnik nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine (stana ili obiteljske kuće) za koju traži subvenciju kamata
 • vlasnik nekretnine (stana ili obiteljske kuće), njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, u vlasništvu nemaju drugu nekretninu (stan ili obiteljsku kuću) na području Grada Zagreba
 • se radi o oštećenju iznad 30 posto vrijednosti nekretnine (stana ili obiteljske kuće)
 • je šteta prijavljena u Registar šteta
 • ako je više suvlasnika nekretnine (stana ili obiteljske kuće), pravo na subvenciju kamata na kredite može ostvariti samo jedan od suvlasnika

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • preslika dokaza o vlasništvu (izvadak iz zemljišnih knjiga), ako podnositelj zahtjeva nije upisan u zemljišne knjige kao vlasnik nekretnine, treba priložiti druge isprave kojima se može dokazati vlasništvo (kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju i drugo)
 • original izjave podnositelja zahtjeva ovjerene kod javnog bilježnika da je: podnositelj zahtjeva vlasnik/suvlasnik nekretnine (stana ili obiteljske kuće) za koju traži subvenciju kamate, da podnositelj zahtjeva ili njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, nemaju drugu nekretninu (stan ili obiteljsku kuću) na području Grada Zagreba (obrazac uz zahtjev)
 • preslika uvjerenja o prebivalištu ili elektronički zapis iz sustava e-Građani
 • fotodokumentacija oštećenja na nekretnini (ako ima)

PRAVILA IGRE I ROKOVI

 • Izjava i uvjerenje kojima se dokazuju uvjeti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
 • Provjeru prijave štete u Registar šteta provjerava Gradski Ured
 • Ured provjerava ispunjavaju li podnositelji zahtjeva uvjete ovog javnog poziva
 • U slučaju zaprimanja nepotpune dokumentacije podnositelja zahtjeva će se pozvati na dopunu dokumentacije
 • Rok za dopunu dokumentacije je 15 dana od dana dostave poziva putem elektroničke pošte. Ako u navedenom roku ne dostavi potrebnu dokumentaciju smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva
 • Gradonačelnik Grada Zagreba će utvrditi Popis korisnika koji su ostvarili pravo na subvenciju kamata na kredit za obnovu nekretnina oštećenih u potresu
 • Korisnicima s popisa Ured će dostaviti obavijest da su ispunili uvjete za subvenciju kamata na kredit od strane Grada Zagreba, te da se radi daljnje realizacije kredita obrate jednoj od banaka iz točke 1. ovog javnog poziva sa kojima je Grad Zagreb sklopio Ugovor o subvencioniranju kamata na kredite građana Grada Zagreba za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba
 • Konačnu odluku o odobrenju kredita donosi banka te će korisnik s bankom sklopiti ugovor o kreditu
 • Korisnici su dužni sredstva kredita utrošiti namjenski
 • Ured će metodom uzorka provoditi kontrolu na licu mjesta kod korisnika
 • Korisnik gubi pravo na subvenciju kamata ako prestane biti vlasnik nekretnine i/ili ako promijeni mjesto prebivališta, kao i u slučajevima koji će biti regulirani u ugovorima između banke i korisnika

Nova pravila obnove nakon potresa

Preuzmite nove obrasce i pogledajte razlike starog i novog programa mjera

Sve vijesti i savjete o OBNOVI NAKON POTRESA možete čitati OVDJE

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.