skele
KONSTRUKCIJSKA OBNOVA

Zgrada mora u konstrukcijsku obnovu? Evo što morate znati!

Konstrukcijska obnova zgrade se provodi u skladu sa člankom 17. Zakona o obnovi Zagreba i okolice, prema razinama obnove građevinskih konstrukcija iz Priloga III. Tehničkog propisa.

Mnoge zgrade koje su stradale u potresu morat će se 'konstrukcijski obnoviti'. To znači da će se morati raditi puno ozbiljniji zahvati, a što znači i ozbiljniju dokumentaciju. Donosimo detalje konstrukcijske obnove zgrade.  

Obnova konstrukcije zgrade provodi se prema razinama obnove konstrukcije zgrade iz Tehničkog propisa, i to:

 1. Popravkom nekonstrukcijskih elemenata – Razina 1
 2. Popravkom konstrukcije - Razina 2
 3. Pojačanjem konstrukcije - Razina 3
 4. Cjelovitom obnovom konstrukcije zgrade - Razina 4.

Za provedbu obnove konstrukcije zgrade izrađuje se sljedeća projektna dokumentacija:

 • Razina 2 i po potrebi popravak nekonstrukcijskih elemenata - za provedbu popravka konstrukcije izrađuje se:

                       Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije
                       Projekta popravka konstrukcije.

 • Razina 3 i po potrebi popravak nekonstrukcijskih elemenata - za provedbu pojačanja konstrukcije izrađuje se:

                       Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije
                       Projekt pojačanja konstrukcije.

 • Za provedbu cjelovite obnove konstrukcije zgrade i po potrebi popravak nekonstrukcijskih elemenata izrađuje se:

                      Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije
                      Projekt cjelovite obnove konstrukcije.

Radovi koje obnova konstrukcije zgrade može obuhvaćati su:

1. Pripremni radovi – priprema zgrade za izvođenje radova obnove konstrukcije zgrade (npr. iznošenje i pohrana namještaja i stvari, zaštitu „zdravih“ dijelova konstrukcije, ugrađene opreme i namještaja i dr.)
2. Demontaže i rušenja – uklanjanje slojeva konstrukcija (npr. žbuke, podne obloge, slojevi međukatnih i krovnih konstrukcija i dr.), uklanjanje instalacija i opreme i drugih oštećenih dijelova zgrade ili dijelova koje je potrebno ukloniti radi izvođenja radova obnove, izdvojiti od građevnog otpada tvari i materijale koji se mogu ponovno koristiti, izdvojiti opasni građevni od neopasnog građevnog otpada i skladištiti ga do njegove obrade ili do prijevoza na nekretninu osiguranu u svrhu privremenog skladištenja građevnog otpada nastalog kao posljedica nepogode iz članka 44. Zakona
3. Zemljani radovi –radnje (predradnje, uklanjanja i rušenja, iskopi, nasipanje i razastiranja i potrebni transporti) potrebne u slučaju potrebe zahvata na temeljima zgrade i na ukopanim dijelovima zgrade
4. Radovi na obnovi konstrukcije zgrade (betonski i armirano betonski radovi, čelične konstrukcije i elementi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi) provode se prema slijedećim razinama obnove:

        Razina 2 - popravak konstrukcije sa sljedećim zahvatima:

 • popravak većih pukotina u nosivim zidovima
 • obuhvatniji popravak krovišta
 • popravak stubišta
 • popravak i povezivanje zidova
 • popravak međukatnih konstrukcija (greda, ležajeva, spojeva i sl.) i sidrenje u zidove
 • mjere stabilizacije nepridržanih zidova
 • izmjena dimnjaka vezano uz zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim.

 Navedeni zahvati uključuju izvođenje sljedećih građevinskih radova:

 • lokalno povezivanje nosivih zidova
 • izvedba armirane žbuke na pojedinim zidovima
 • ugradnja sidara za mjestimično povezivanje međukatnih konstrukcija i nosivih zidova te pregradnih s nosivim zidovima
 • pojačanje međukatnih grednika i daščane oplate s ciljem postizanja djelomično krute dijafragme te prihvaćanje iste za obodne zidove
 • lokalno unošenje prednapona
 • lokalno ojačanje zidova FRP-om, mrežama od staklenih vlakana i sl.
 • lokalno prezidavanje nosivih zidova, djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje specifične težine
 • izvedba horizontalnih AB serklaža na krovnim parapetima, konzolnim zidovima i zabatnim zidovima
 • lokalno dodavanje novih nosivih elemenata ako se utvrdi značajan nedostatak zidova u jednom smjeru
 • za zgrade za koje je dopuštena iznimka, ostali radovi kojima se doprinosi povećanju potresne otpornosti građevinske konstrukcije, ali se bitno ne povećava krutost i masa izvorne konstrukcije
 • ostale mjere sličnog opsega prema preporuci projektanta.

      Razina 3 - pojačanje konstrukcije sa slijedećim zahvatima:

 • pojačanja nosivih zidova (injektiranje, fugiranje, prezidavanje, FRP, mreže od staklenih vlakana usidrenih GFRP sidrima, torkretiranje)
 • pojačanje ili izvedba novih međukatnih konstrukcija i krovišta sa propisanim sidrenjem u zidove
 • popravak i/ili izvedba novih stubišnih krakova i podesta
 • izvedba novih (dodatnih) ukrutnih nosivih zidova (na mjestu pregradnih ili na novim pozicijama)
 • pojačanje temelja
 • izvedba novih vertikalnih i horizontalnih serklaža (treba izbjegavati potpuno usijecanje u nosivu strukturu zida)
 • ostali zahvati kojima se pojačava potresom oštećena građevinska konstrukcija, a potrebni su da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja.

Provedba navedenih zahvata uključuje izvođenje slijedećih građevinskih radova (ako je primjenjivo):

 • iz Razine 1 i/ili 2, u mjeri i obuhvatu primjerenom pojačanju potresom oštećene građevinske konstrukcije da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20%posto u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja
 • ostalih radova potrebnih za provedbu građevinskih zahvata predviđenih Razinom 3.

      Razina 4 - cjelovita obnova konstrukcije uključuje slijedeće zahvate (ako je primjenjivo):

 • iz Razine 1, 2 i 3, u mjeri i obuhvatu primjerenom cjelovitoj obnovi potresom oštećene građevinske konstrukcije da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 10 posto u 50 godina (povratni period 475 god.)
 • ostalih radova potrebnih za cjelovitu obnovu konstrukcije zgrade.

5. Građevinski radovi uz instalacije (npr. osiguranje prodora za instalacije u novim dijelovima konstrukcija, ugradnja bužira ili dijelova drugih instalacija u nove AB konstrukcije).
6. Završni zidarski radovi (npr. žbukanja i dr.)
7. Izolaterski radovi na razinu prije potresa (npr. izolacija temelja i krovova, toplinske izolacije temelja, zidova, podova i krovova)
8. Krovopokrivački radovi
9. Limarski radovi
10. Podne podloge (prema “konstrukcija II faza, Standardna kalkulacija IGH-a, dio radova “37")
11. Elektroinstalaterski radovi
12. Instalacije vodovoda i kanalizacije
13. Instalacije grijanja i klimatizacija
14. Plinske instalacije.

Radovi iz točaka 5. do 14. izvode se isključivo u obuhvatu nužnom za popravak odnosno pojačanje konstrukcije, a isključivo na elementima koji su tijekom obavezne konstruktivne obnove nužno oštećeni.

Radovi iz točaka 11., 12. i 13. izvode se isključivo u obuhvatu nužnom za popravak odnosno pojačanje konstrukcije do pune funkcionalnosti pojedinog sustava.

Stolarski, bravarski, staklarski i završni radovi nisu obuhvaćeni obnovom konstrukcije zgrade.

Radovi obnove konstrukcije zgrada završavaju izvođenjem potrebnih završnih zidarskih radova, što uključuje izradu grube i fine žbuke unutarnjih zidova i stropova te izradu podloge za polaganje podne obloge (izravnavajući sloj estriha), isključivo na građevinskim elementima koji su oštećeni u potresu. 

Također, pri planiranju i izvođenju radova potrebno je voditi računa o primjeni odgovarajućih mjera sprječavanja nastanka otpada. Pri planiranju i izvođenju radova potrebno je osigurati gospodarenje otpadom u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, kao i obvezi vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada i drugih podataka o otpadu kako je propisano Pravilnikom o gospodarenju otpadom i Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša. 

Odluka o konstrukcijskoj obnovi

Odluka se donosi ako je u postupku odlučivanja o zahtjevu utvrđeno da je: 

 1. zahtjev za obnovu zgrade podnijela ovlaštena osoba 
 2. zgrada koja je predmet zahtjeva postojeća zgrada 
 3. zgrada oštećena potresom od 22. ožujka 2020. na način da su oštećeni konstrukcijski elementi zgrade, odnosno da je zgrada neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva
 4. u zemljišnu knjigu odnosno knjigu položenih ugovora upisana zgrada, odnosno svi posebni dijelovi zgrade i
 5. dokazano vlasništvo/suvlasništvo zgrade/posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva
 6. utvrđeno koji od vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnih dijelova zgrade kao vlasnika/suvlasnika jedne nekretnine ostvaruje pravo na sufinanciranje konstrukcijske obnove zgrade iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 60% i proračuna Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke županije u visini od po 20%
 7. utvrđeno koji od vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnih dijelova zgrade kao vlasnika/suvlasnika svake druge zgrade/posebnog dijela zgrade ostvaruje pravo na sufinanciranje konstrukcijske obnove zgrade iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 40% i proračuna Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke županije u visini od po 10%
 8. dokazano obavljanje gospodarske djelatnosti u zgradi  (ako je primjenjivo)
 9. dokazano obavljanje prosvjetne djelatnosti u zgradi (ako je primjenjivo)  
 10. dokazano obavljanje zdravstvene djelatnosti u zgradi (ako je primjenjivo) 
 11. za pojedine vlasnike/suvlasnike zgrade/posebnih dijelova zgrade ispunjen uvjet za oslobađanje osiguranja, odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrade kao jedne nekretnine vlasnika/suvlasnika (ako je primjenjivo) 
 12. izračunat najveći iznos troškova konstrukcijske obnove zgrade na temelju dostavljenog podatka o građevinskoj (bruto) površini zgrade 
 13. dostavljen dokaz da će vlasnik/suvlasnik podmiriti razliku troškova do cjelokupne obnove zgrade
 14. dostavljen dokaz da će vlasnik/suvlasnik podmiriti razliku troškova do više razine konstrukcijske obnove zgrade 
 15. vlasnik/suvlasnik dostavio dokaz da će sam obnoviti potresom oštećenu zgradu na temelju odluke o obnovi (ako je primjenjivo) 

Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu 

Zahtjev može podnijeti: 

Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće poslovne zgrade i obiteljske kuće može podnijeti:

 • vlasnik zgrade ili
 • suvlasnik zgrade.

Podnositelj zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće Ministarstvu dostavlja:

 1. zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade
 2. priloge iz Programa

Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

 1. ulogu podnositelja zahtjeva: upravitelj zgrade/predstavnik suvlasnika/vlasnik/suvlasnik
 2. podatke o podnositelju zahtjeva: naziv upravitelja zgrade, ili ime i prezime za predstavnika suvlasnika, vlasnika, suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (sjedišta za upravitelja zgrade / stanovanja za predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika), ime i prezime odgovorne osobe (za upravitelja zgrade)
 3. vrstu zgrade: višestambena zgrada/stambeno-poslovna zgrada/poslovna zgrada/obiteljska kuća
 4. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je zgrada izgrađena
 5. broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je zgrada izgrađena
 6. točna adresa zgrade (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj)
 7. sve točne adrese zgrade (županija, grad/naselje, ulice i kućni brojevi) ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više adresa
 8. podatke o vlasniku/suvlasnicima zgrade/posebnih dijelova zgrade: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta za svakog vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m2) i suvlasnički udio (%) na dan 22. ožujka 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva, odnosno ako su suvlasnički udjeli neodređeni, drugu ispravu iz koje su vidljivi suvlasnički udjeli, a po kojoj isti suglasno postupaju,
 9. građevinsku (bruto) površinu zgrade (m2)
 10. naznaku je li zgrada pojedinačno zaštićeno kulturno dobro (ako je primjenjivo)
 11. registarski broj i naziv kulturnog dobra, ako je zgrada pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
 12. naznaku nalazi li se zgrada u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba (ako je primjenjivo)
 13. iznos novčane pomoći koji se traži (kuna)
 14. broj IBAN računa na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć s naznakom vlasnika računa
 15. popis priloga.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu  

1. Dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva:

 • za upravitelja potresom oštećene postojeće višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade; za upravitelje potresom oštećene postojeće višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade, ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više upravitelja, svi upravitelji prilažu dokumentaciju za dio zgrade kojom upravljaju

                    ugovor o upravljanju zgradom i
                    odluka većine suvlasnika zgrade o podnošenju zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade i
                    međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova i
                    povijesni izvadak iz zemljišne knjige i 
                    povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora (ako je primjenjivo)

 • za predstavnika suvlasnika (predstavnike suvlasnika ako je više zgrada u cjelini) potresom oštećene postojeće višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade 

                   međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova i
                  odluka suvlasnika oštećene zgrade o izboru predstavnika suvlasnika i
                  javnobilježnička ovjerena punomoć dana predstavniku suvlasnika od većine suvlasnika višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade za podnošenje zahtjeva i
                  povijesni izvadak iz zemljišne knjige i
                  povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora (ako je primjenjivo)

 • za vlasnika potresom oštećene postojeće poslovne zgrade/obiteljske kuće

                  povijesni izvadak iz zemljišne knjige

 • za suvlasnika potresom oštećene postojeće poslovne zgrade/obiteljske kuće

                 povijesni izvadak iz zemljišne knjige i
                 javnobilježnički ovjerena punomoć dana suvlasniku od većine  suvlasnika poslovne zgrade/obiteljske kuće za podnošenje zahtjeva i
                 međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova (ako je primjenjivo) 

2. Dokaz da je za zgradu za koju se traži novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade donesena odluka o obnovi te zgrade:

 • odluka o obnovi

3. Dokaz da je zgrada obnovljena na temelju odluke o obnovi:

 • tehnička dokumentacija o obnovi zgrade

                  projekt obnove konstrukcije zgrade
                  završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine
                  pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

4. Dokaz o opravdanom trošku:

 • ispravni računi o pruženim uslugama i izvedenim radovima

5. Dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba na čiji se IBAN račun uplaćuje odobreni iznos novčane pomoći:

 • za upravitelja zgrade

                   ugovor o upravljanju zgradom u kojem je naveden IBAN račun oštećene zgrade za koju je podnesen zahtjev za novčanu pomoć, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć

                   javnobilježnički ovjerena punomoć svih suvlasnika oštećene zgrade dana predstavniku suvlasnika u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos uplati na njegov IBAN tekući račun, koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć

 •  za vlasnika oštećene poslovne zgrade/obiteljske kuće

                 izjava vlasnika zgrade da je u zahtjevu naveden njegov IBAN tekući račun s nazivom banke kod koje je račun otvoren

 •  za suvlasnika oštećene poslovne zgrade/obiteljske kuće

                 javnobilježnički ovjerena punomoć dana suvlasniku od svih ostalih suvlasnika poslovne zgrade/obiteljske kuće u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos novčane pomoći uplati na IBAN tekući račun podnositelja zahtjeva koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć

Odluka o novčanoj pomoći za konstrukcijsku obnovu zgrade donosi se ako je u postupku odlučivanja o zahtjevu utvrđeno da je:

 1. zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade podnijela ovlaštena osoba
 2. za zgradu za koju se traži novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade donesena odluka o obnovi te zgrade
 3. dokazano vlasništvo/suvlasništvo zgrade/posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva
 4. dokazano obavljanje gospodarske djelatnosti u zgradi (ako je primjenjivo)  
 5. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdio da je izvedena cjelovita obnova prostora u kojem se obavlja prosvjetna djelatnost (ako je primjenjivo)
 6. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdio da je izvedena cjelovita obnova prostora u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost (ako je primjenjivo)
 7. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdio da je potresom oštećena zgrada obnovljena na temelju odluke o obnovi, da su ishođeni posebni uvjeti od nadležnog tijela za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara ako je zgrada kulturno dobro ili se nalazi u povijenoj urbanoj cjelini Grada Zagreba, da su radovi konstrukcijske obnove zgrade izvedeni od ovlaštenog izvođača radova u skladu s projektom obnove konstrukcije zgrade izrađenim od ovlaštene osobe, te utvrdio opravdani trošak za radove izvedene na konstrukcijskoj obnovi zgrade
 8. račun ispravan
 9. utvrđena najveća vrijednost projekta obnove, stručnog nadzora građenja i građevinskih radova konstrukcijske obnove na koju vlasnik odnosno suvlasnici imaju pravo prema Zakonu
 10. utvrđen udio Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije koji bi vlasnici/suvlasnici zgrade/posebnih dijelova kao vlasnici/suvlasnici jedne nekretnine ostvarili s pravom na sufinanciranje konstrukcijske obnove iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 60% i proračuna Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije u visini od 20%
 11. utvrđen udio Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije koji bi vlasnici/suvlasnici kao vlasnici svake druge nekretnine ostvarili s pravom na sufinanciranje konstrukcijske obnove iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 40% i proračuna Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije u visini od 10%
 12. usporedbom vrijednosti iz točke 7., 9., 10. i 11.  određen iznos novčane pomoći za obnovu zgrade
 13. dostavljen i dokazan broj IBAN računa na koji se odobrena novčana pomoć uplaćuje