kupnja stana
Izvor: yanalya/Freepik
JAVNI POZIV

Ako želite POS stan u Đurđevcu, podnesite zahtjev!

Grad Đurđevac je objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca. 

Pravo na kupnju stana prema odredbama Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca imaju svi građani - državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan. Podnositelj zahtjeva koji kupuje stan uz obročnu otplatu (putem kredita u cijelosti ili djelomično) treba osim uvjeta i mjerila propisanih Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji, zadovoljiti kriterije u pogledu kreditne sposobnosti, koju utvrđuje poslovna banka koja odobrava kreditna sredstva, u skladu s uvjetima određenim sporazumom o poslovnoj suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Lista reda prvenstva utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

 • uvjeti stanovanja
 • stambeni status
 • broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva
 • životna dob podnositelja zahtjeva
 • stručna sprema podnositelja zahtjeva
 • djeca predškolske dobi i djeca na školovanju
 • zdravstveno stanje – invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva.

Uz zahtjev za kupnju stana, podnositelj zahtjeva mora priložiti:

 • domovnicu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva,
 • uvjerenje o prebivalištu ili boravištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje nadležna policijska uprava,
 • vjenčani ili rodni list – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana,
 • izjavu o postojanju izvanbračne zajednice danu pod kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika/ce, s time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika,
 • potvrdu o mjesečnim primanjima za prethodni mjesec za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana,
 • potvrdu Zemljišno – knjižnog odjela Općinskog suda o posjedovanju/ neposjedovanju nekretnina u vlasništvu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana,
 • ostale dokumente kojima dokazuje stambeni status:
  • ugovor o najmu stana
  • izjavu podnositelja zahtjeva danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o stanovanju kod roditelja ili drugog člana obiteljskog domaćinstva,
  • izjavu podnositelja zahtjeva danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da koristi iznajmljeni stan bez ugovora,
  • izjavu kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću,
  • potvrdu davatelja komunalne usluge da stan ili kuća koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva vlasnik nije/je priključena na komunalnu infrastrukturu (voda i kanalizacija)
 • potvrdu vrtića, škole, odnosno fakulteta za djecu predškolske dobi i dijete na redovnom školovanju
 • dokaz o stručnoj spremi podnositelja zahtjeva – preslika svjedodžbe ili diplome
 • rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta - za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva.IV. ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se preuzima, kao i pripadajuće izjave, neposredno u Đurđevcu u prostorijama Gradske uprave Grada Đurđevca na adresi Stjepana Radića 8, radnim danom od 8 do 16 sati i na web stranici Grada.

Rok za predaju zahtjeva je 31. svibnja 2024. godine, a predati se može putem pošte ili osobno u prostorije Gradske uprave Grada Đurđevca.

Zahtjev sa svim potrebnim ispravama u privitku, predaje se u zatvorenoj omotnici neposredno:

 • u prostorijama Gradske uprave Grada Đurđevca
 • Stjepana Radića 8
 • 48350 Đurđevac

Ili se šalje poštom na adresu:

 • Grad Đurđevac
 • Stjepana Radića 1,
 • 48350 Đurđevac
 • s naznakom „JAVNI NATJEČAJ - PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE – NE OTVARAJ“.

Sve dodatne informacije i potrebne obrasce možete pronaći na mrežnim stranicama Grada Đurđevca.

Sadržaj podržava Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.