Čakovec
Izvor: cakovec.hr
ZGRADOnačelnik.hr
STARE KUĆE

ČAKOVEC dodjeljuje poticaje za kupnju nekretnina

Grad Čakovec raspisao je javni natječaj za dodjelu poticaja za kupnju nekretnina (starih kuća) na području mjesnih odbora Grada Čakovca. Poziv je otvoren do 04. listopada 2023.

Grad Čakovec dodjeljuje bespovratna novčana sredstva mladim obiteljima za kupnju nekretnina (starih kuća) tijekom tekuće kalendarske godine na području mjesnih odbora Grada Čakovca. Kupljena nekretnina u trenutku prijave na javni natječaj mora biti u vlasništvu prijavitelja (prijavitelji mogu biti bračni ili izvanbračni drugovi zajedno).

Minimalan iznos poticaja koji korisnik poticaja može ostvariti je 4.000 eura za ostvarenih 1, 2 ili 3 boda, a maksimalan iznos poticaja koji korisnik može ostvariti je 6.000 eura za više od 4 boda.

Prijave na javni natječaj razmatraju se prema rednom broju zaprimanja (datum).

Odobravanje zahtjeva obavlja se na temelju liste prvenstva utvrđenoj na temelju bodovanja slijedećih mjerila:

  • dužina prebivališta na području Grada Čakovca,
  • broj djece,
  • imovinsko stanje.

Dužina prebivališta na području Grada Čakovca – za svaku godinu neprekidnog prebivališta prijavitelja na području Grada Čakovca dodjeljuje se 1 bod.

Broj djece - za svako dijete koje će živjeti u zajedničkom kućanstvu sa prijaviteljem na adresi kupljene nekretnine za koju se traži poticaj dodjeljuju se 2 boda.

Pravo na dodjelu poticaja za kupnju nekretnina imaju:

  • korisnici poticaja do navršene 40 godine života za kupljenu nekretninu (staru kuću) na području mjesnih odbora Grada Čakovca,
  • Prijavitelj i bračni ili izvanbračni drug prijavitelja ne smiju imati u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili drugu nekretninu pogodnu za stanovanje.

Napomena:

Pod pojmom stara kuća, u smislu Odluke podrazumijeva se obiteljska kuća izgrađena prije 1990-te godine.
Pod pojmom kupnja nekretnina, u smislu Odluke podrazumijevaju se i drugi zakonom predviđeni oblici stjecanja vlasništva nekretnina.
Poticaj po Odluci ne može se ostvariti za nekretninu kupljenu na užem području Grada Čakovca nego isključivo na području mjesnih odbora Grada Čakovca (MO Ivanovec, MO Krištanovec, MO Kuršanec, MO Mačkovec, MO Mihovljan, MO Novo Selo na Dravi, MO Novo Selo Rok, MO Savska Ves, MO Slemenice, MO Šandorovec, MO Totovec, MO Žiškovec i MO Štefanec) te se može ostvariti samo jedanput.

Korisnici poticaja imaju obvezu:

  • prebivalište prijavitelja, te svih članova zajedničkog domaćinstva (koji će živjeti u nekretnini za čiju kupnju se traži poticaj) mora biti na adresi nekretnine za čiju kupnju se traži poticaj, ukoliko je odmah useljiva,
  • korisnik poticaja, bračni ili izvanbračni drug, djeca koja će živjeti u zajedničkom kućanstvu sa prijaviteljem moraju u roku od 2 godine nakon odobrenja poticaja, prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj, ukoliko je kupljenu nekretninu potrebno adaptirati, te moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA ZA KUPNJU NEKRATNINA (STARIH KUĆA) NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA GRADA ČAKOVCA“

Na adresu:

GRAD ČAKOVEC
POVJERENSTVO ZA DODJELU POTICAJA,
putem Odsjeka za imovinsko pravne poslove,
Ulica kralja Tomislava 15
40 000 Čakovec

preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Čakovca na adresi Ulica kralja Tomislava 15, prvi kat.

Rok za dostavu prijave na natječaj

Rok za prijavu na Javni natječaj je 30 dana, a počinje teći danom objave (04. rujna 2023.) na internetskoj stranici Grada Čakovca i u lokalnom listu.

Sve pravovremeno pristigle prijave će razmotriti Povjerenstvo i dostaviti prijedlog listu gradonačelnici koja će donijeti Odluku o dodjeli poticaja (ili Odluku o odbijanju zahtjeva).

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Odluka o dodjeli poticaja objavit će se na službenim stranicama Grada Čakovca, te će biti dostavljena i korisniku poticaja.

Cijeli javni poziv i pripadajuća dokumentacija nalazi se na stranicama Grada Čakovca.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.