gradnja kuće, projekt
Izvor: anncapictures, Pixabay
GRADI SE

Drniš sufinancira izgradnju obiteljskog stambenog objekta

Grad Drniš raspisao je javni natječaj za sufinanciranje izgradnje obiteljskog stambenog objekta (kuće) na svom području. Možete se prijaviti do 22. srpnja 2021. 

Javni natječaj se provodi sustavom zatvorenih prijava. U cilju davanja mišljenja i prijedloga za sufinanciranje izgradnje obiteljskog stambenog objekta (kuće) na području Grada Drniša, gradonačelnik Grada Drniša posebnom Odlukom imenovat će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. Odluku o izboru prihvatljivih prijavitelja na javnom natječaju, na prijedlog Povjerenstva donosi gradonačelnik.

Rješenje o iznosu visine sufinanciranja prihvatljivom prijavitelju po ovoj mjeri donosi Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Drniša.

PRIJAVITELJI

Na Javni natječaj, može se javiti mlada obitelj koja ispunjava sljedeće opće uvjete:

 • da bar jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova nije navršio 41 godinu života na dan raspisivanja javnog poziva ili javnog natječaja
 • sufinanciranje Grada Drniša glede rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Drniša je jednokratno i ne može se kombinirati s drugim mjerama u okviru Programa
 • prijavitelj na javni natječaj može biti jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova ili oba zajedno, roditelj iz jednoroditeljske obitelji, odnosno samohrani roditelj
 • djeca članovi mlade obitelji ne mogu biti ponuditelji/prijavitelji
 • osobe mlađe od 18 godina ne mogu biti ponuditelji/prijavitelji na raspisani natječaj
 • svaki od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova koji po prvi put rješava stambeno pitanje, nema u vlasništvu/suvlasništvu: obiteljsku kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namjenjenu iznajmljivanju, da pojedinačno ili zajedno nisu vlasnici ili suvlasnici poslovnog prostora na području Republike Hrvatske
 • svaki od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova koji prvi put rješavaju stambeno pitanje nemaju građevinsko zemljište na području Republike Hrvatske, ili da isto nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon sklapanja braka, osim građevinskog zemljišta koje je predmet prijave
 • da bračni drugovi ili izvanbračni drugovi nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i da nisu isto otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi, odnosno da nisu kupili stan u Programu društveno poticane stanogradnje (POS) i otuđili ga nakon proteka zakonskog roka zabrane otuđenja odnosno stvarno pravnog raspolaganja ili pak i prije isteka tog roka pod uvjetima propisanim Zakonom
 • da jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova ima prebivalište na području Grada Drniša, najmanje 6 mjeseci prije objave javnog natječaja, neovisno o prebivalištu drugog bračnog druga uz uvjet da bračni drug koji nema prebivalište na području Grada Drniša priloži izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se namjerava stalno nastaniti u obiteljskoj kući koju će izgraditi na svojoj čestici zemlje pod uvjetima iz Programa
 • da bar je jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova zaposlen na neodređeno vrijeme ili da ima stalna primanja (plaća ili mirovina)
 • na jednoroditeljsku obitelj i samohranog roditelja se na odgovarajući način primjenjuju odredbe prethodnih stavaka

Podnositelj prijave na javni natječaj za mjeru 2. iz Programa mora biti vlasnik građevinskog zemljišta na području Grada Drniša i može ostvariti pravo na sufinanciranje za gradnju stambenog objekta (obiteljske kuće) pod uvjetom da gradnja istog nije započeta prije objave javnog natječaja.

IZNOS

Maksimalna visina sufinanciranog iznosa od strane Grada Drniša je 25 posto iznosa iz troškovnika planiranih radova koji je potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog projektanta, za ostvarenih 51 i više bodova što odgovara maksimalnom iznosu sufinanciranja u visini od 75.000 kuna.

PRIJAVA I ROK

Pisane prijave u zatvorenom omotu s naznakom: PRIJAVA ZA NATJEČAJ - sufinanciranje izgradnje stambenog objekta, podnose se na prijemnom uredu Grada Drniša ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Grad Drniš, Trg kralja Tomislava broj 1, 22320 Drniš.

Javni natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Grada Drniša dana 07. srpnja 2021.  Rok za podnošenje prijave po javnom natječaju je 15 dana od dana objave u dnevnom listu 'Slobodna Dalmacija'.

Pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je do zadnjeg dana roka za podnošenje prijava do 14 sati dostavljena na prijemnom uredu Grada Drniša, kao i ona koja je preporučenom poštanskom pošiljkom predana pošti do zadnjeg dana roka.

Otvaranje prijava Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja obavit će u roku od 15 dana od isteka roka za predaju pisanih prijava.

Izabrani prijavitelj je obvezan izvršiti slijedeće radnje:

 • u roku od dvanaest mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja o iznosu visine sufinanciranja započeti s izgradnjom vlastitog stambenog objekta, sukladno važećim zakonskim propisima
 • u roku od pet godina od dana izdavanja Rješenja o iznosu visine sufinanciranja završiti izgradnju vlastitog stambenog objekta do razine roh-bau

Više detalja saznajte ovdje.

Sve javne pozive, natječaje i projekte koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti OVDJE.