Energija
Izvor: geralt / Pixabay
DEKARBONIZACIJA

ENERGETSKA UČINKOVITOST - Javni pozivi kojima županije pomažu građanima

Želi se drastično smanjiti troškove za energiju u Europi, a jedan od najefikasnijih načina je energetska obnova zgrada. S obzirom na to da je to prilično skupa investicija, naše su se županije uključile u pomoć građanima. 
Tekst je ažuriran 15.12.2022.

Imajući u vidu drastičan rast cijena energenata, ali i namjeru Europske komisije da se postigne energetska neovisnost i samodostatnost cijele Europe (pa tako i Hrvatske), napravili smo popis aktualnih i planiranih javnih poziva županija vezanih za energetsku obnovu i implementaciju obnovljivih izvora energije (OIE).

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti nalazi se dio koji se zove - Inicijativa: Obnova zgrada. Riječ je o 5,94 milijarde kuna koje će se uložiti u energetsku obnovu javnih i privatnih zgrada, smanjenje emisija CO2 i tako dalje. 

Pored tog dijela i načina financiranja, postoje i drugi modeli - iz nacionalnih izvora. To znači da novac ne dolazi iz europskih fondova, nego iz domaćih izvora. To su, primjerice, javni pozivi koje raspisuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). 

Modeli financiranja

S obzirom na to da još uvijek nema drugačijih modela energetske obnove zgrada (financijski instrumenti i slično), trenutno su dva načina obnove:

  • Samostalna obnova
    • (su)vlasnici sami obnavljaju svoju zgradu (kuću), vlastitim novcem (često kreditom banke) i to rade u trenutku kada žele (nisu ograničeni nekim konkretnim datumom)
  • Sufinanciranje
    • tijelo javne vlasti (ministarstvo, županija, grad, FZOEU...) raspisuje natječaj (Javni poziv) u kojemu navede točna pravila i procedure koje se moraju ispoštovati kako bi se (su)vlasnicima sufinancirao projekt energetske obnove (ali i ugradnje obnovljivih izvora energije). Sufinanciraju se troškovi izrade projektne dokumentacije, obnova zgrade (kuće), ugradnja obnovljivog izvora energije. Sufinanciranje je često od 40 do 100 posto, ovisi o uvjetima natječaja (Javnoga poziva) i postavljeni su točni rokovi prijave. 

Pored Javnih poziva koje će raspisivati nadležna ministarstva, i županije su se aktivno uključile u objavu vlastitih javnih poziva kojima ili sufinanciraju izradu projektne dokumentacije ili sufinanciraju konkretnu energetsku obnovu. Popis županija (koje su do sada objavile ili će objaviti takve javne pozive) je abecednim redom. 

Karlovačka županija (klikni)

Kroz reformu obrazovnog sustava i mjeru izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanje osnovnih škola za potrebe uvođenja jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave Karlovačka županija planira prijaviti projekt nadogradnje OŠ Slave Raškaj Ozalj i Prve OŠ Ogulin ukupne procijenjene vrijednosti 30 milijuna kuna.

Ličko-senjska županija (klikni)

Ličko-senjska županija provodila je tijekom 2014. godine projekt Energetske obnove obiteljskih kuća tako da su sredstva za financiranje obnove bila osigurana u Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od 1.000.000 kuna.

Županija u okviru svojih skromnim proračunskih sredstava vrlo teško može osigurati sredstva za istu namjenu.

Stoga bi bilo dobro u idućim javnim pozivima, odnosno u Programu energetske učinkovitosti obiteljskih kuća koji se priprema, predvidjeti da se dio sredstava rasporedi odnosno da se unaprijed rezervira za određenu Županiju pa da građanima navedena sredstva budu dostupnija odnosno da sredstva budu bolje i ravnomjernije disperzirana.

Međimurska županija (klikni)

Na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22) koji je 30. ožujka 2022. godine objavio FZOEU, 25. travnja 2022. Međimurska energetska agencija je u suradnji sa županijskim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, kao i s osnivačem Međimurskom županijom, prijavila 6 projekata.

Sukladno postojećem stanju objekata i režimu njihova korištenja, ovlašteni projektanti su projektirali kombinaciju sustava grijanja i hlađenja s dizalicama topline i sunčanih (fotonaponskih) elektrana na krovovima objekata. U većini slučajeva se postojeći sustavi grijanja zadržavaju za pokrivanje vršnih opterećenja (nekoliko najhladnijih dana u godini), dok se sve ostale potrebe objekata zadovoljavaju novim sustavima koji su gotovo samodostatni, odnosno dizalice topline koje za pogon koriste električnu energiju će se napajati iz fotonaponskih elektrana. Time su se osigurale uštede u potrošnji energije proizvedene iz fosilnih goriva i energetska neovisnost o vanjskim sustavima kao i cijenama energenata koje neprekidno rastu, a na što ne možemo utjecati.

Ukupna snaga projektiranih fotonaponskih elektrana je 216 kW te će proizvoditi 239.126 kWh/god električne energije putem 876 ukupno instaliranih panela. Valja napomenuti kako je potrošnja električne energije objekata prije ugradnje obnovljivih izvora energije ukupno 301.366 kWh/god, dok će nakon ugradnje obnovljivih izvora energije iznositi 126.545 kWh/god.

Trenutna potrošnja prirodnog plina iznosi 354.477 kWh/god, dok će nakon ugradnje dizalica topline iznositi 54.811 kWh/god što će rezultirati uštedama od 282.862 kWh/god, odnosno ukupne uštede će iznositi 521.988 kWh/god. Financijski gledano, dosadašnji godišnji trošak od 301.366 kuna za električnu energiju i 157.358 kuna za prirodni plin smanjit će se na 145.527 kuna za električnu energiju i 141.623 kuna godišnje što donosi ukupnu godišnju uštedu od 416.618 kuna.

Ukupan iznos radova na rekonstrukciji kotlovnica prema glavnim projektima iznosi 2,6 milijuna kuna. Isto toliko procjenjuje se vrijednost investicije u fotonaponske elektrane ukupne instalirane snage 216 kW, čime bi se trebale ostvariti uštede veće od 75 posto u isporučenoj energiji, odnosno onoj koja se do sada preuzimala iz mreže. Kada tome pridodamo troškove izrade glavnih projekata te usluge stručnog nadzora od 266 tisuća kuna dolazimo do ukupnog iznosa investicija od 5,5 milijuna kuna od čega 40 posto sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ako projekti budu odobreni, a rezultate još uvijek čekamo.

Svi projekti prijavljeni su unutar prve minute, po principu USB pa na poštanske urede, prema pravilima Javnog poziva. Dodatno, u procesu projektiranja su još tri projekta koja ćemo prijaviti pa prvi sljedeći javni poziv ili izvor sufinanciranja koji bude dostupan, čime dolazimo do ukupno 10 novih projekata ulaganja u OIE u Međimurskoj županiji.

Osječko-baranjska (klikni)

Osječko-baranjska županija je u proteklih nekoliko godina provela mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada (škole, domovi zdravlja, domovi za stare i nemoćne osobe, višestambene zgrade i sl.) koristeći sredstva iz fondova Europske unije, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te vlastita sredstva.

Trenutno je u izradi novi Akcijski plan poboljšanja energetske učinkovitosti na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2022.-2024. godine u kojem će biti detaljno prikazane i objašnjene mjere koje OBŽ planira provesti u narednom razdoblju.

Varaždinska županija (klikni)

Varaždinska županija planira objaviti javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za energetsku obnovu obiteljskih kuća i za tu svrhu su u proračunu osigurana sredstva. Javni natječaj planira se objaviti paralelno s natječajem FZOEU-a.

Zadarska županija (klikni)

Vrijeme jeftine energije je prošlo pa je Zadarska županija, da bi pomogla građanima i povećala korištenje obnovljivih izvora, raspisala dva javna poziva:

  • Javni poziv za javno prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava, radi sufinanciranja mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2022. godinu
  • Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2022. godinu

Zgrade su odgovorne za preko 40 posto potrošnje energije i 36 posto emisija stakleničkih plinova. Uz pozitivan utjecaj na okoliš, energetska obnova kuća treba smanjiti rizik energetskog siromaštva za građane. Potrebno je osvijestiti građane da će ulaganjem u obiteljsku kuću dugoročno uštedjeti i plaćati manji iznos režija.

Mjere prihvatljive za sufinanciranje u smislu ovog Javnog poziva su povećanje energetske učinkovitosti:

  • povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice
  • zamjena stolarije vanjske ovojnice

Prihvatljivi prijavitelji prema ovom Javnom pozivu su fizičke osobe koje najmanje 30 dana prije objave ovog Javnog poziva imaju prijavljeno prebivalište na području Zadarske županije na adresi objekta na kojem se projekt realizira i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Javni poziv. Prijavitelji mogu ostvariti bespovratna sredstva Zadarske županije u iznosu do 40 posto prihvatljivih troškova ulaganja, ali ne više od 35.000 kuna (s PDV-om) po kućanstvu.

Rok za dostavu prijava počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije, a završava 4. kolovoza 2022. godine.

JAVNI POZIV za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Zadarske županije za 2022. godinu

Cilj ovog Poziva je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području Zadarske županije te smanjenje emisija stakleničkog plina CO2, a sve u skladu s Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Mjera prihvatljiva za sufinanciranje u smislu ovog Javnog poziva je korištenje obnovljivih izvora energije: nabava i ugradnja novog sustava s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije za potrebe kućanstva (za vlastitu potrošnju) instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja).

Prihvatljivi prijavitelji prema ovom Javnom pozivu su fizičke osobe koje najmanje 30 dana prije objave ovog Javnog poziva imaju prijavljeno prebivalište na području Zadarske županije na adresi objekta na kojem se projekt realizira i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Javni poziv. Prijavitelji mogu ostvariti bespovratna sredstva Zadarske županije u iznosu do 40 posto prihvatljivih troškova ulaganja, ali ne više od 35.000 kuna (s PDV-om) po kućanstvu.

Rok za dostavu prijava počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije  a završava 15. rujna 2022. godine.

S obzirom na to da će u idućih nekoliko godina planiraju brojna ulaganja, i u javne i privatne višestambene zgrade, županije će sigurno sudjelovati u podizanju energetskog standarda u Hrvatskoj. 

Kako će još koja županija poslati odgovore na naša pitanja o nadolazećim javnim pozivima, tako ćemo nadopunjavati ovaj tekst

Sadržaj podržava Hrvatska zajednica županija

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!