prodaja kupnja nekretnine
Izvor: RODNAE / Pexels
ZGRADOnačelnik.hr
NEKRETNINE

FINA prodaje nekretnine u 8 gradova diljem Hrvatske

Financijska agencija (FINA) raspisala je javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije. Predmet prodaje su nekretnine u Zagrebu, Križevcima, Osijeku, Belom Manastiru, Malom Lošinju, Kninu, Rijeci i Novskoj.  Rok za podnošenje ponude je 23. studenoga do 12 sati.

Na Javni poziv se može javiti pravna osoba ili fizička osoba. Ponuditelji mogu biti sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Druge strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom pozivu ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Ponuda, vlastoručno potpisana od strane ponuditelja, mora sadržavati sljedeće:

a) podatke o predmetu prodaje - nekretnini za koju se ponuda podnosi (broj katastarske općine, zemljišnoknjižnog uloška i katastarske čestice, kao i točnu adresu, opis te oznaku nekretnine)
b) ime i prezime/naziv, adresu, broj telefona, e-mail adresu i OIB ponuditelja. Ukoliko je ponuditelj fizička osoba i presliku osobne iskaznice, a za pravnu osobu izvadak iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda
c) za strane osobe dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva, a za strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
d) iznos ponuđene cijene, u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati, jedina iznimka je dvojno iskazivanje cijena u HRK i valuti EUR po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 HRK
e) potvrdu o uplati novčanog pologa u iznosu od 10% početne cijene kao jamstvo za ozbiljnost ponude
f) broj računa IBAN, model i poziv na broj na koji će Financijska agencija izvršiti povrat novčanog pologa u slučaju da ponuda ne bude prihvaćena.

U ponudi je potrebno dostaviti dokaz o uplaćenom novčanom pologu na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i one izdane u elektronskom obliku.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena veća od početne cijene.

Ponude se daju za pojedinačne nekretnine. Za svaku pojedinu nekretninu dostavlja se ponuda i traženi prilozi u zatvorenoj omotnici.

Jedan ponuđač može dostaviti više pojedinačnih ponuda za različite nekretnine. Ukoliko jedan ponuđač dostavi više ponuda za jednu nekretninu, u obzir će se uzeti samo najviša ponuda koja ispunjava uvjete propisane javnim nadmetanjem. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pravovremena i potpuna ponuda koja ispunjava tražene uvjete.

Ponude se dostavljaju poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik Financijske agencije, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE 05/22 - NE OTVARAJ“ zaključno do 23. studenog 2022. u 12,00 sati. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Financijskoj agenciji, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb.

Cijeli javni poziv te više podataka o ponuđenim nekretninama kao i informacije o mogućnosti pregleda nekretnina može se naći web stranicama Finacijske agencije

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.