POS Kraljevica
Izvor: APN
POS

Grad Kraljevica - rapisan poziv za kupnju POS stanova

Grad Kraljevica rapisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje. Rok za prijave je do 5. srpnja 2021.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Kraljevici imaju hrvatski državljani, jedinice lokalne samouprave i druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Odobravanje zahtjeva za kupnju stana obavlja se na temelju Liste reda prvenstva za kupnju stana koja se utvrđuje na temelju javnog poziva.

Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

 • Podnositelju zahtjeva na temelju prvog stjecanja stana u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja pripada 100 bodova.
 • Podnositelju zahtjeva na temelju stambenog statusa pripada:
  • ako na dan objave Javnog poziva ima status najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom kod pravne ili fizičke osobe koja nije u srodstvu sa podnositeljem zahtjeva odnosno njegovim bračnim/izvanbračnim drugom – 15 bodova
  • za stanovanje u zajedničkom neodgovarajućem stanu sa fizičkom osobom koja je u srodstvu sa podnositeljem zahtjeva odnosno njegovim bračnim/izvanbračnim drugom – 12 bodova,
  • ako podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva naveden u zahtjevu ima u vlasništvu samo neodgovarajući stan (odnosno nekretninu namijenjenu stanovanju) – 9 bodova
  • za stanovanje u zajedničkom odgovarajućem stanu sa fizičkom osobom koja je u srodstvu sa podnositeljem zahtjeva odnosno njegovim bračnim/izvanbračnim drugom – 6 bodova
  • ako na dan objave Javnog poziva ima status najmoprimca sa zaštićenom najamninom kod pravne ili fizičke osobe – 3 boda
 • Podnositelju zahtjeva za svaku punu godinu prebivanja na području Grada Kraljevice pripadaju 2 boda
 • Podnositelju zahtjeva koji u trenutku raspisivanja Javnog poziva za utvrđivanje Liste prvenstva ima prijavljeno prebivalište na području Grada Kraljevice pripada dodatnih 2 boda.

Napomena: Boravište na području Grada Kraljevice se ne boduje.

 • Podnositelju zahtjeva, prema broju članova obiteljskog domaćinstva, za svakog člana domaćinstva pripada 1 bod.
 • Podnositelju zahtjeva do navršenih 45 godina života na dan objave Javnog poziva pripadaju 3 boda.
 • Za svako maloljetno dijete i dijete na redovnom školovanju, podnositelju zahtjeva pripadaju 3 boda.
 • Temeljem stručne spreme podnositelja zahtjeva, podnositelju zahtjeva pripada:
  • za visoku stručnu spremu – 5 bodova
  • za višu stručnu spremu – 3 boda
  • za srednju stručnu spremu – 2 boda
  • Za svaki viši akademski stupanj obrazovanja pod točkom a), podnositelju zahtjeva pripada dodatnih 2 boda
 • Podnositelju zahtjeva temeljem zdravstvenog stanja – invalidnosti ili tjelesnog oštećenja njega i/ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva, za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom pripada:
  • za invaliditet od 80% do 100% oštećenja organizma – 3 boda
  • za invaliditet od 50% do 80% oštećenja organizma – 2 boda
  • za invaliditet do 50% oštećenja organizma – 1 bod
  • Ako je podnositelj zahtjeva hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata, pripada mu dodatnih 2 boda
 • Podnositelju zahtjeva hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, prema vremenu provedenom u Domovinskom ratu pripada:
  • 1 – 12 mjeseci – 1 bod
  • 12 – 24 mjeseca – 2 boda
  • 24 – 36 mjeseci – 3 boda
  • 36 – 48 mjeseci i Hrvatskom branitelju koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 6 mjeseci u razdoblju od 30.05.1990 – 15.02.1992 – 4 boda
  • Više od 48 mjeseci – 5 bodova
  • Podnositelju zahtjeva, hrvatskom branitelju – dragovoljcu iz Domovinskog rata pripadaju 3 boda.
 • Podnositelju zahtjeva, članu uže obitelji poginulog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pripadaju 3 boda.

Utvrđeni bodovi se, prema mjerilima iz točke 2. ovog Javnog poziva zbrajaju te se na osnovu ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi prvenstva.

Zahtjevi za kupnju stana podnose se na obrascu Prijave za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje – obrazac PL 1 koji čini sastavni dio javnog poziva.

Način, adresa i rok podnošenja zahtjeva

Pisane prijave na ovaj Javni poziv podnose se:

 • u zatvorenoj omotnici s naznakom:
  • 'JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA KOJI ĆE SE GRADITI PO PROGRAMU POS-a'
  • na adresu Grad Kraljevica, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica
  • preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu.

Rok za podnošenje pisanih prijava je 5. srpnja 2021.

Dodatne informacije

Podnositelj zahtjeva dodatne informacije može dobiti svakim radnim danom u uredovno vrijeme u prostorijama uprave Grada Kraljevice ili na tel. 051/282-450.

Cijeli javni poziv s pripadajućim obrascima možete vidjeti ovdje.