rušenje
Izvor: blende12 / Pixabay
JAVNI POZIV

Grad Križevci sufinancira rušenje objekata

Grad Križevci poziva zainteresirane fizičke i pravne osobe na podnošenje zahtjeva za sufinanciranje uklanjanja zapuštenih ruševnih objekata koji, uslijed oštećenja ili dotrajalosti, predstavljaju opasnost ljudima i drugoj imovini i tako zapušteni narušavaju vizuru grada, tj. dijela grada u kojem se nalaze.

Grad će sufinancirati rušenje s 3.000,00 eura po objektu, a Javni poziv bit će otvoren tijekom cijele 2023. godine odnosno do iscrpljenja proračunske stavke predviđene za tu namjenu.

Na ovaj poziv mogu se javiti fizičke i pravne osobe, vlasnici nekretnine (stambene, poslovne i stambeno-poslovne) koja se nalazi unutar I. i II. zone grada te uz regulacijski pravac u odnosu na javnu prometnu površinu, uz uvjet da nekretnina predstavlja neposrednu opasnost za prolaznike na pješačkoj i/ili biciklističkoj stazi ili prometnici.

Fizička odnosno pravna osoba može se javiti i dobiti sredstva samo za jednu nekretninu na području Grada Križevaca.

Podnositelj zahtjeva za sufinanciranje rušenja je obvezan uz zahtjev priložiti dozvolu za rušenje ako je potrebna, odnosno ostalu potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o gradnji.

Nakon dobivanja rješenja o sufinanciranju, vlasnik građevine je dužan u roku 30 dana srušiti objekt, a gradilište urediti i ograditi.

Po dovršetku svih radova, vlasniku će se isplatiti sufinancirani iznos utvrđen rješenjem. 

Zahtjev za sufinanciranje uklanjanja zapuštenih stambenih objekata na području Grada Križevaca mora sadržavati:

  1. Zemljišno - knjižni izvadak iz kojeg je vidljivo vlasništvo nekretnine
  2. Za nekretnine koje se nalaze u suvlasništvu podnositelja, pismena suglasnost ostalih suvlasnika
  3. Za objekte koji se nalaze unutar A i B zone zaštite povijesne graditeljske cjeline, suglasnost iz točke V. Javnog poziva (provjera
  4. Svu potrebnu dokumentaciju i dozvole u skladu sa Zakonom o gradnji
  5. Dokaz da se predmetna nekretnina nalazi unutar zone utvrđene točkom IV. Javnog poziva (pribavlja Grad)
  6. Potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Križevcima (pribavlja Grad)

Više informacija o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji možete vidjeti na internetskim stranicama Grada Križevci ili se informirati putem e-pošte: kristina.puskar@krizevci.hr i telefonski na 048/628–945.

Sretno!

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.