POS Vrlika
Izvor: Grad Vrlika
POS gradnja

Grad Vrlika raspisao je javni poziv za POS

Grad Vrlika raspisao je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada, a radi utvrđivanja liste reda prvenstva. Poziv je otvoren do 23. srpnja 2021.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Vrlike, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Vrlike imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i pripadajuće izjave, preuzima neposredno u službenim prostorijama Grada Vrlike na adresi Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati ili na web stranici Grada Vrlike.

Zahtjev za kupnju stana predaje se isključivo poštom na adresu Grada Vrlike:
GRAD VRLIKA, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika.

Cijeli javni poziv, dokumentaciju i sve detalje možete vidjeti OVDJE.

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, predaje se isključivo poštom, u zatvorenoj omotnici do zaključno 23. srpnja 2021. na adresu:

  • GRAD VRLIKA, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika
    • uz naznaku pošiljatelja (ime, prezime i adresa)

Bodovanje i uvrštavanje na listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Vrlike (KLASA:370-01/17-01/01, URBROJ: 2175-06/01-01-18-02) od 30. svibnja 2018.godine.

Prijedlog liste kao i konačna lista reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Vrlike.

Pratite temu #POS OVDJE i vjerujemo da ćete pronaći korisne informacije. Sretno!