obnova fasade, skele
Izvor: pexels.com
OBNOVA FASADA

Ilok sufinancira obnovu pročelja fasada

Grad Ilok raspisao je natječaj za sufinanciranje obnove pročelja fasada (ulična strana) stambenih jedinica na svojem području za 2021. godinu. Zahtjev je moguće podnijeti najkasnije do 30. rujna 2021., odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u tekućoj godini.

Grad sufinancira obnovu pročelja fasada postojećih zgrada (su)vlasnicima koji su samostalno ili preko upravitelja zgrada podnijeli Zahtjev za sufinanciranje obnove fasada i kojima su sredstva odobrena na temelju Odluke Gradonačelnice.

Prema natječaju pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti osobe:

 • koje su vlasnici/suvlasnici/upravitelji predmetnog objekta koji se nalazi u Gradu Iloku
 • koje nemaju nepodmirenih dugovanja prema Gradu i trgovačkim društvima kojima je osnivač Grad

Obnova pročelja fasada za koje se traži sufinanciranje izvodi se cjelovito, na zgradama kao arhitektonskim cjelinama, u pravilu materijalima koji su isti ili slični izvornim materijalima.

Iznos sufinanciranja

Radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja pročelja fasada stambenih jedinica na području Grada Iloka, Grad sufinancira obnovu pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka u vrijednosti do 100 posto opravdanih troškova ulaganja, iz sredstava osiguranih u Proračunu Grada Iloka.

Za obnovu pročelja fasada prihvatit će se kumulativni trošak radova na uređenju pročelja fasade i to za:

 • Stambene jedinice do 75 kuna po četvornom metru, odnosno financirat će iznos u vrijednosti do 100 posto opravdanih troškova ulaganja, ali najviše u iznosu od 20.000 kuna
 • Višestambene jedinice do 75 kuna po četvornom metru, odnosno financirat će iznos u vrijednosti do 100 posto opravdanih troškova ulaganja, ali najviše u iznosu od 40.000 kuna
 • Stambene jedinice koje su pod zaštitom Ministarstva kulture (npr. u staroj i zaštićenoj jezgri grada Iloka), uz prihvaćanje svih konzervatorskih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela, za opravdane troškove prihvatiti će kumulativni trošak radova na uređenju pročelja fasade do 200 kuna po četvornom metru, odnosno financirat će iznos u vrijednosti do 100 posto opravdanih troškova ulaganja, ali najviše u iznosu od 40.000 kuna

Prihvatljivi troškovi obnove pročelja fasada su:

 • radovi ugradnje toplinske izolacije (bez materijala)
 • radovi bojanja fasada
 • materijal za bojanje fasada

Prihvatljivi troškovi su oni koji nastanu u tekućoj godini nakon datuma zadnjeg potpisa potpisnika Ugovora o sufinanciranju obnove pročelja fasade. Obnova ne smije početi prije datuma potpisa Ugovora o sufinanciranju obiju strana.

Za izvođenje radova obnova pročelja fasada postojećih zgrada mora se angažirati pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje odgovarajuće djelatnosti u građevinarstvu.

U postupku prijave podnositelj zahtjeva za sufinanciranje obnove pročelja fasade dužan je dostaviti ponudu izvođača radova/ponudu za nabavu materijala za koje traži sufinanciranje, a u kojoj je navedena površina pročelja.

Neprihvatljivi troškovi su svi materijali ili radovi koji se odnose na:

 • ostale (dvorišne) strane objekta za koji se podnosi zahtjev za sufinanciranje pročelja
 • zahvate obnove na krovu objekta za koji se podnosi zahtjev za sufinanciranje pročelja
 • nabavu i ugradnju novih stolarskih i bravarskih elemenata pročelja (prozora, vrata, ostakljenih stijena, nosive konstrukcije ovješenih fasadnih sustava s montažnim materijalom, ograda i slično) koji se ugrađuju u ili na vanjski zid ili rub zgrade prema negrijanom prostoru
 • sanaciju kapilarne i/ili temeljne vlage na objektu za koji se podnosi zahtjev za sufinanciranje pročelja
 • konstruktivne sanacije objekta za koji se podnosi zahtjev za sufinanciranje pročelja

Predmet ovog javnog poziva nisu zgrade:

 • čija je izgradnja u tijeku 
 • one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama pa sve do okončanja postupka.

Isplata sredstava i kontrola

Isplata potpore dodijeljene ovim Programom vrši se u najviše dva obroka na bankovni račun Korisnika.

Zahtjev za isplatu sufinanciranja po Ugovoru, Korisnik može podnijeti najviše dva puta tijekom realizacije obnove pročelja. Ako su isplaćena sredstva korisnik je dužan ista vratiti Gradu Iloku u slučaju odustanka.

 • Prvim zahtjevom za isplatu sufinanciranja, Korisnik može tražiti isplatu sredstava u iznosu najviše 50 posto odobrenih sredstava, odnosno sredstava iz Ugovora. Dokaze o uplati sredstava Dobavljačima po računima/situacijama/ugovorima iz ovog zahtjeva dostavljaju se u Grad uz Drugi Zahtjev.
 • Drugi zahtjev Korisnik podnosi nakon okončanja svih radova obnove pročelja fasade. Kod podnošenja drugog Zahtjeva Korisnik je dužan dostaviti dokaze o uplati dobavljačima ili izvođačima radova za koje je tražio sredstva po prvom Zahtjevu. Dokaze o uplati sredstava Dobavljačima po računima/situacijama/ugovorima iz Drugog Zahtjeva dostavljaju se u roku 30 dana od dana prijenosa sredstava Grada na račun Korisnika.

Uz zahtjev za isplatu sufinanciranja Korisnik mora priložiti:

 • račune/privremene ili okončane situacije/ugovore za nabavljeni materijal za uređenje pročelja fasada i/ili izvršene radove najmanje u visini dodijeljenih nepovratnih sredstava
 • dokaze o plaćanju računa/situacija/ugovora (za plaćanje računa/situacija/ugovora iz prvog Zahtjeva dokazi se dostavljaju uz drugi Zahtjev, a dokazi o plaćanju računa/situacija/ugovora iz drugog Zahtjeva dostavljaju se u roku 30 dana od dana prijenosa sredstava grada Iloka na račun Korisnika)
 • fotografije svih pročelja građevine na kojoj je provedena obnova fasada
 • izvješće o realiziranim aktivnostima
 • zapisnik o primopredaji i konačni obračun o izvedenim radovima potpisanih od strane podnositelja zahtjeva u svojstvu naručitelja i izvođača radova (dostavlja se samo uz zadnji Zahtjev, odnosno nakon okončanja svih radova).

Po primitku zahtjeva za isplatu sufinanciranja, a prije isplate ugovorenih bespovratnih sredstava:

 • povjerenstvo će izvršit pregled usklađenosti stanja na terenu i dostavljenog Zahtjeva za isplatu sufinanciranja 
 • utvrditi jesu li radovi obnove pročelja fasade izvedeni u skladu s dostavljenim Izvješćem o provedenim aktivnostima i dokazima koje je Korisnik dostavio uz Zahtjev za isplatu sufinanciranja
 • o svim izmjenama bankovnog računa Korisnik je dužan pravovaljano pismenim putem obavijestiti Grad Ilok

Ako se utvrdi da izvedeno stanje ne odgovara zahtjevu za isplatu sufinanciranja i/ili izvještaju i računu, Grad zadržava pravo neisplaćivanja sredstava.

Drugi Zahtjev za isplatu sufinanciranja, korisnik je dužan podnijeti gradu podnijeti najkasnije do 30. studenog 2021.

Obnova fasade mora biti okončana najkasnije do 30. studenog 2021.

Ako odabrani Korisnik ne realizira obnovu pročelja fasada za koju je potpisao Ugovor i ne podnese Zahtjev za isplatu subvencije u roku, smatrat će se da je odustao od provedbe projekta.

Korisnik sufinanciranja može odustati od sufinanciranja obnove pročelja fasada u bilo kojem trenutku te o tome mora obavijestiti Grad.
Izjavu o odustajanju od realizacije projekta Korisnik sufinanciranja dostavlja Gradu kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili je predaje neposredno, u pisanom obliku Povjerenstvu.

Način podnošenja zahtjeva, rokovi i informacije:

Zahtjev za sufinanciranje obnove pročelja fasada podnosi se na posebnom obrascu koji se podiže u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada – Odsjeku za poljoprivredu, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša ili na službenoj web stranici www.ilok.hr, najkasnije do 30. rujna 2021. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava u tekućoj godini.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu.

Zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu: GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom 'Javni poziv – sufinanciranje obnove pročelja fasada na području grada Iloka'

Informacije su dostupne na telefon: 032-592-960 ili putem e-maila: grad.ilok@ilok.hr

Način provedbe, dokumente i obrasce koje je potrebno priložiti nalaze se na internetskim stranicama grada Iloka.