Karlovac
Izvor: LalalaB / Pixabay
POTICAJNA STANOGRADNJA

Javni poziv za kupnju POS stana u Karlovcu

Grad Karlovac objavio je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) radi utvrđivanja Liste reda prvenstva i to na lokaciji Dubovac, ulica Herte Turze. 

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Karlovaca imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti s internetske stranice grada Karlovca ili neposredno u pisarnici grada Karlovca na adresi Banjavčićeva 9, radnim danom u uredovno radno vrijeme.

LOKACIJA ZGRADE

Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom, dostavlja se putem pošte preporučeno ili osobnom predajom dokumentacije u zatvorenoj omotnici u prijemnoj pisarnici gradske uprave Grada Karlovca do 12.02.2023. godine na adresu:

  • GRAD KARLOVAC, Banjavčićeva 9, 47 000 Karlovac,
  • uz naznaku: 'Ime, prezime i adresa – Zahtjev za kupnju stana iz Programa POS-a – Grad Karlovac – NE OTVARAJ'

Zahtjevi zaprimljeni nakon 12.02.2023. godine (izvan navedenog roka) neće se razmatrati.

DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

1. Presliku domovnice ili osobne iskaznice (klikni)

za podnositelja zahtjeva

2. Dokaz o nepostojanju (odgovarajućeg) stana ili kuće u vlasništvu tj. uvjeta stanovanja (klikni):

2.1. Potvrdu zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Općinskog suda o vlasništvu nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove njegovog obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starija od 30 dana) i

2.2. Uvjerenje nadležnog Ureda za katastar i geodetske poslove o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 30 dana) i

2.3. Ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) ili

2.4. Ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana imaju u vlasništvu neodgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana) te e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane zemljišnoknjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu, (umjesto točke 2.3.),

2.5. Ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva izjavljuje da prvi puta u vlasništvo stječe stambenu nekretninu (ne starija od 30 dana).

3. Dokaz stambenog statusa (klikni):

3.1. Važeći ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom kao dokaz o statusu zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca (ugovor o najmu stana, sudska presuda, druga dokumentacija, podaci o najmodavcu, odnosno vlasniku stana), ili

3.2. Važeći ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom - ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavat će se ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva), ili

3.3. Ovjerena izjava o stanovanju kod člana obitelji potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) te vlasnički list (posjedovni list) za predmetnu nekretninu člana obitelji.

4. Dokaz vremena prebivanja (klikni)

4.1. Uvjerenje policijske uprave o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana s prikazanim ukupnim vremenom prebivanja na području Grada Karlovaca za podnositelja zahtjeva (ne starije od 30 dana) i

4.2. Potvrda o nekažnjavanju za kaznena djela za koje se progoni po službenoj dužnosti za podnositelja zahtjeva (ne starija od 30 dana) i

4.3. Ovjerena izjava potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da nije počinio štetu na teret grada Karlovca i ustanovama kojima je grad Karlovac osnivač.

5. Dokaz članova kućanstva (klikni):

5.1. Rodni list za djecu i

5.2. Vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva (ne stariji od 30 dana) ili

5.3. Ovjerena izjava dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o postojanju izvanbračne zajednice/neformalnog životnog partnerstva ili da partneri žive u zajednici, potpisana od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog druga/neformalnog životnog partnera te supotpisanu od dva svjedoka (ne starija od 30 dana),

5.4. Dokaz da je podnositelj zahtjeva ili drugi član obitelji dužan uzdržavati osobu koja je na dan prijave na natječaj prijavljena na istoj adresi prebivališta kao i podnositelj zahtjeva (nagodba ili odluka nadležnoga tijela),

5.5. Potvrda o redovitom školovanju djeteta – potvrda / uvjerenje škole ili visokog učilišta o redovitom školovanju (ne starija od 30 dana),

5.6. Potvrda liječnika za začeto dijete,

5.7. Za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – presudu/rješenje o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u istom kućanstvu.

6. Dokaz o stručnoj spremi (klikni):

6.1. Svjedodžba o završenom školovanju, diploma podnositelja zahtjeva,

6.2. Ugovor o dodjeli stipendije grada Karlovca/Republike Hrvatske ili drugi dokaz da je podnositelj zahtjeva bio stipendist grada Karlovca/Republike Hrvatske.

7. Rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (klikni)

  • o utvrđenom stupnju invaliditeta za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu za kupnju stana, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta.

8. Potvrdu nadležnog tijela državne uprave (klikni)

  • o statusu hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva.

9. Potvrdu nadležnog tijela (klikni)

o statusu obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva.

Svi navedeni dokumenti mogu se dostaviti u preslici, osim ovjerenih izjava, koje se moraju dostaviti u originalu.

Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid službenim osobama APN-a najkasnije prilikom odabira stana.

Podnositelj zahtjeva ima pravo na kupnju samo jednog stana.

Veličina stana koji podnositelj može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva:

  • a) za 1 osobu do 44 m² netto korisne površine stana
  • b) za 2 osobe do 55 m² netto korisne površine stana
  • c) za 3 osobe do 60 m² netto korisne površine stana
  • d) za 4 osobe do 73 m² netto korisne površine stana
  • e) za 5 osoba do 77 m² netto korisne površine stana
  • f) za 6 i više osoba do 94 m² netto korisne površine stana

PREUZMITE DOKUMENTACIJU

DODATNO

Sretno