Grad RIjeka
Izvor: hhach / Pixabay
ZGRADOnačelnik.hr
Društveno poticana stanogradnja

Kako do jeftinijeg stana u Rijeci

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Grada Rijeke objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana. Poziv je objavljen u skladu s Odlukom o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

Što je Društveno poticana stanogradnja?

Društveno poticana stanogradnjaprovodi se izgradnjom stanova koji se prodaju uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Tko ima pravo na kupnju stana?

Pravo na kupnju stana prema odredbama Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje imaju svi građani koji su državljani Republike Hrvatske pod uvjetom da podnositelj zahtjeva za kupnju stana i član obiteljskog domaćinstva naveden u zahtjevu te bračni drug, izvanbračni drug i životni partner nisu kupili stan iz programa poticane stanogradnje na području Republike Hrvatske.

Prvenstvo pri kupnji stana i kako se utvrđuje?

Prvenstvo pri kupnji stana imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja. Red prvenstva na kupnju stana određuje se prema uvjetima i mjerilima propisanih Odlukom, ovisno o uvjetima stanovanja i stambenom statusu, na način da prednost na kupnju stana imaju osobe koje nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

Kako se utvrđuje Lista reda prvenstva?

Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

 • a) prvog stjecanja stana u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja
 • b) stambenog statusa podnositelja zahtjeva
 • c) prebivanja podnositelja zahtjeva na području grada
 • d) životne dobi podnositelja zahtjeva
 • e) broja malodobne djece i djece na redovnom školovanju
 • f) stručne spreme podnositelja zahtjeva
 • g) statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • h) statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
 • i) statusa člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
 • j) statusa hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata
 • k) zdravstvenog stanja – invalidnosti ili tjelesnog oštećenja

Isprave i dokazi uz zahtjev

Popis isprava i dokumenata naveden je u Javnom pozivu

POPIS DOKUMENTACIJE (klikni)

 1. Domovnica, osobna iskaznica ili putovnica podnositelja zahtjeva – u ovjerenoj preslici ili u neovjerenoj preslici u kom slučaju se prilikom predaje zahtjeva obavezno daje na uvid izvornik isprave
 2. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i član obiteljskog domaćinstva naveden u zahtjevu te bračni drug, izvanbračni drug i životni partner nije sklopio kupoprodajni ugovor za stan iz programa poticane stanogradnje na području Republike Hrvatske
 3. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika da njegov bračni drug, izvanbračni drug i životni partner te ostali članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu podnijeli zahtjev za kupnju stana
 4. izvadak iz matične knjige vjenčanih ili izvadak iz matične knjige rođenih za podnositelja zahtjeva i izvadci iz matične knjige rođenih za članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
 5. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva, o postojanju izvanbračne zajednice data pod kaznenom odgovornošću, potpisana od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika/ce i dva svjedoka, time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika
 6. izvadak iz registra životnog partnerstva ili iz matice vjenčanih ili druga odgovarajuća javna isprava (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
 7. vlastoručno pisana izjava o postojanju neformalnog životnog partnerstva, dana pod kaznenom odgovornošću, potpisana od strane podnositelja zahtjeva, životnog partnera i dva svjedoka, time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni od javnog bilježnika
 8. uvjerenje o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
 9. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja
 10. potvrda Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, izdana na temelju pregleda abecednog imenika, da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan
 11. ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom sklopljen između najmodavca (fizičke osobe) i podnositelja zahtjeva ili člana obiteljskog domaćinstva odnosno sudska odluka, te akt o dodjeli stana na korištenje ili ugovor o korištenju stana ukoliko nema sklopljenog ugovora niti sudske odluke
 12. ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sklopljen između najmodavca (fizičke osobe) i podnositelja zahtjeva, odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu. Ugovor o najmu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, mora biti važeći na dan objave Javnog poziva te mora biti sklopljen najmanje 3 mjeseca prije objave Javnog poziva
 13. ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom sklopljen između najmodavca (jedinice lokalne samouprave, Republike Hrvatske ili pravne osobe) i podnositelja zahtjeva odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu ili potvrdom najmodavca
 14. ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sklopljen između najmodavca (jedinice lokalne samouprave, Republike Hrvatske ili pravne osobe) i podnositelja zahtjeva, odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu ili potvrdom najmodavca
 15. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu stanuju kod roditelja, rodbine ili druge fizičke osobe bez sklopljenog ugovora o najmu stana u pisanom obliku
 16. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu imaju u vlasništvu neodgovarajući stan odnosno nekretninu namijenjenu stanovanju na području Republike Hrvatske
 17. izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili člana obiteljskog domaćinstva, te potvrda Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci (ne starija od 30 dana) izdana na temelju pregleda abecednog imenika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan, izuzev onog za koji se dostavlja izvadak kao dokaz o vlasništvu neodgovarajućeg stana
 18. potvrda ili uvjerenje škole ili visokog učilišta o redovnom upisu u tekuću 2022/2023 školsku/akademsku godinu (za punoljetnu djecu na redovnom školovanju)
 19. svjedodžba o završenom školovanju, diploma ili radna knjižica, sveučilišna diploma ili potvrda visokog učilišta o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti
 20. potvrda nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu koja glasi na podnositelja zahtjeva
 21. pravomoćno rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koje glasi na podnositelja zahtjeva
 22. potvrda nadležnog tijela o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva
 23. potvrda nadležnog tijela državne uprave o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva
 24. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva
 25. za slučaj odsutnosti podnositelja zahtjeva, ovjerena punomoć (specijalna)
 26. izjava podnositelja zahtjeva o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka
 27. po potrebi i druga dokumentacija

Sve isprave/izjave prilažu se uz zahtjev i služe kao dokaz ostvarivanja prava na podnošenje zahtjeva za kupnju stana odnosno uvrštenje na Listu prvenstva ili služe kao dokaz ispunjavanja pojedinog mjerila i ostvarenja bodova na osnovu tog pojedinog mjerila. Isprave podnositelj zahtjeva može dostaviti u izvorniku (originalu), u ovjerenoj preslici ili u neovjerenoj preslici za koju se prilikom predaje zahtjeva za kupnju stana obavezno daju na uvid izvornici dokumenata čije se preslike prilažu uz zahtjev.

Sve isprave koje se mogu pribaviti elektroničkim putem iz sustava e-građani važeće su. Podnositelj zahtjeva za kojeg se utvrdi da je dao neistinite podatke o ispunjavanju uvjeta i mjerila za uvrštenje na Listu prvenstva gubi pravo kupnje stana temeljem Liste prvenstva na koju je uvršten.

Rok za podnošenje zahtjeva

Zahtjevi se podnose od 6. 3. 2023. g. do zaključno 6. 4. 2023. g. putem pošte ili osobno u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje, šalteri broj 10, 11 i 12 – radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.

Zahtjev se podnosi isključivo na obrascu koji je moguće podići na šalterima 10, 11 i 12 u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje te na web stranicama Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Dodatne informacije

Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Rijeka, Titov trg 3 osobno ili putem telefona 209-341, te putem maila pos.lista.2023@rijeka.hr

Sretno!

Pratite temu #POS i vjerujemo da ćete pronaći korisne informacije. Sretno!