Karlovac
Izvor: pixabay.com
OČUVANJE BAŠTINE

Karlovac sufinancira obnovu objekata spomeničke baštine

Grad Karlovac raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz spomeničke rente za obnovu i očuvanje objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline na području Grada. Poziv je otvoren do 20. travnja 2021.

U proračunu Grada Karlovca za 2021. godinu za namjenu obnove objekata zaštićenog kulturnog dobra, uključujući troškove usluge stručnog nadzora, osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 400.000 kuna.

Zahtjev za dodjelu sredstava spomeničke rente mogu podnijeti vlasnici objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze na prostoru grada Karlovca unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline, sukladno Rješenju Ministarstva kulture.

Prvenstvo za dodjelom sredstava će imati vlasnici objekata čiji objekti imaju:

 • svojstvo pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra, objekti koji se nalaze u Zoni 'A' (potpuna zaštita povijesnih struktura)
 • objekti unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline koji su izgrađeni prije 1941. godine

Sredstva za očuvanje i obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine dodjeljuju se:

 • do najviše 50 posto vrijednosti ukupne investicije za koju se traži sufinanciranje 
 • u iznimnim slučajevima, taj odnos može biti i veći u korist podnositelja zahtjeva

Pravnim i fizičkim osobama koje nisu u sustavu PDV-a dodijeljena sredstva će se isplatiti u iznosu s obračunatim porezom na dodanu vrijednost, dok onima koji nisu u sustavu PDV-a dodijeljena sredstva će se isplatiti bez obračunatog PDV-a.

Radovi za koje će se dodijeliti sredstva su:

 • obnova pročelja
 • obnova vanjske stolarije
 • obnova krovišta i limarije
 • radovi na osiguranju stabilnosti objekta

Dokumentaciju je potrebno priložiti uvezanu u cjelinu, a što ona uključuje možete vidjeti ovdje. Izjave i Obrasci sastavni su dio Dokumentacije za podnošenje zahtjeva te se neće razmatrati nepravovremeni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena tražena dokumentacija.

Neće se razmatrati zahtjevi čiji vlasnici odnosno suvlasnici te trenutni korisnici poslovnog i stambenog prostora u objektu imaju, do roka određenog za dostavu dokumentacije, dospjele nepodmirene sljedeće financijske obveze:

 • prema Gradu Karlovcu po bilo kojoj osnovi
 • prema ustanovama kojima je Grad Karlovac osnivač
 • prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Karlovca
 • porezne obveze po osnovi javnih davanja

Ako podnositelj zahtjeva ima nepodmirene dospjele obveze po bilo kojoj osnovi u iznosu do 20,00 kuna, zahtjev se neće odbaciti iz razloga nepodmirenih obveza.

Odobrena sredstva će se isplaćivati na račun izvođača radova na temelju situacija ili računa ovjerenih po podnositelju zahtjeva i nadzornom inženjeru da su radovi izvedeni kvalitetno i u cijelosti, a financiranja dodatnih radova iznad ugovorenih količina i iznosa nema.

Prije isplate izvođaču od strane Grada, podnositelj mora dokazati da je podmirio svoj dio obveze prema izvođaču.

Ako Podnositelj zahtjeva odustane od izvođenja dijela radova iz Ugovora konačni iznos sufinanciranja bit će isplaćen prema proporcionalnom odnosu sufinanciranja Grad – Podnositelj zahtjeva.

Način podnošenja zahtjeva, rokovi i informacije

Dokumentacija se može preuzeti u:

 • Gradskoj upravi Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, u predvorju zgrade
 • na službenoj web stranici Grada Karlovca, tj. ovdje.

Radovi za koje se traži sufinanciranje moraju biti završeni najkasnije do 1. prosinca 2021. kada korisnik sredstava Gradu treba dostaviti zahtjev za isplatu sredstava sukladno Dokumentaciji.

Zahtjevi za dodjelu sredstava s traženom dokumentacijom dostavljaju se:

 • u zatvorenim omotnicama s naznakom 'NE OTVARATI - ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA OČUVANJE I OBNOVU OBJEKATA ZAŠTIĆENE SPOMENIČKE BAŠTINE'
 • na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Odsjek za kulturu i kulturnu baštinu, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac
 • s imenom, prezimenom odnosno nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, kako bi se nepravodobno pristigli zahtjevi mogli vratiti podnositelju bez otvaranja

Rok: Zahtjevi moraju prispjeti na adresu Grada Karlovca zaključno do 20. travnja 2021. do 12 sati bez obzira na način dostave.

Odluka o dodjeli sredstava donijet će se u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava, a ista će se objaviti u Glasniku grada Karlovca. Podnositelji zahtjeva dobiti će pisanu obavijest o navedenoj Odluci. S podnositeljem zahtjeva kojem su dodijeljena sredstva zaključit će se Ugovor o sufinanciranju u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke.

Napomene:

 • neće se isplaćivati sredstva za radove koji su bili izvedeni prije donošenja Odluke
 • podnositelji zahtjeva koji na svojim objektima imaju bespravno postavljenu PVC stolariju dužni su je prethodno izmijeniti vlastitim sredstvima sukladno uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela
 • Grad Karlovac neće sufinancirati izmjenu bespravno postavljene PVC stolarije
 • Grad Karlovac osigurat će stručni nadzor nad izvođenjem radova

Dodatne obavijesti mogu se dobiti:

 • u Gradu Karlovcu, Ivana Banjavčića 9, Upravni odjel za društvene djelatnosti
 • kontakt osoba: gospođa Kristina Benko, struč.spec.oec.
 • tel. 047/628-128, 047/628-109
 • e-mail: kristina.benko@karlovac.hr