Karlovac
Izvor: LalalaB / Pixabay
DEMOGRAFSKE MJERE

Karlovačka županija rješava stambena pitanja mladih

Karlovačka županija raspisala Javni poziv za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području. Poziv je otvoren do 25. svibnja 2022.

Karlovačka županija ovim Javnim pozivom želi potaknuti rješavanje stambenog pitanja na ruralnom području Karlovačke županije u mjestima I.-IV. skupine indeksa razvijenosti, temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti:

 • I. skupina - Cetingrad, Krnjak, Plaški, Saborsko i Vojnić
 • II. skupina - Slunj, Generalski Stol, Ribnik i Tounj
 • III. skupina - Lasinja, Netretić i Žakanje
 • IV. skupina - Barilović, Bosiljevo, Draganić, Josipdol i Kamanje

Korisnici mjera iz Programa su mlade obitelji, a mladom obitelji u smislu Programa smatra se podnositelj prijave, njegov bračni ili izvanbračni drug i djeca ako ih imaju pod uvjetom da jedan od bračnih (izvanbračnih) drugova nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom prvi put ili rekonstrukcijom postojećeg vlastitog stambenog objekta ili stambenog objekta u vlasništvu svojih roditelja, a u kojem podnositelji zahtjeva stanuju. Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj pod uvjetom iz prethodnog članka.

Za provođenje Programa u Proračunu Karlovačke županije osigurana su sredstva u iznosu od 1.000.000 kuna.

Preduvjet korištenja mjera temeljem Programa je da podnositelj prijave i njegov bračni ili izvanbračni drug te njihova djeca nisu vlasnici/suvlasnici neke druge nekretnine (stambenog prostora), niti zaštićeni najmoprimci na području Republike Hrvatske ili da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nekretninu u posljednjih 15 godina, osim ako imenovani ne ispunjavaju uvjete propisane člankom 17. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

Bespovratna novčana sredstva po mjerama temeljem Programa su jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i ne mogu se kombinirati s drugim mjerama iz Programa u istoj kalendarskoj godini. Podnositelj prijave, njegov bračni drug ili izvanbračni drug i djeca ne mogu ostvariti nova bespovratna novčana sredstva po mjerama temeljem ovog Programa, ako su već jednom ostvarili pravo za istu nekretninu.

Za ostvarivanje bespovratnih novčanih sredstava po mjerama temeljem Programa barem jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova mora biti u stalnom radnom odnosu i imati stalna primanja.

Odobrena bespovratna novčana sredstva po mjerama temeljem Programa moraju se utrošiti i opravdati za svrhu za koju su i dobivena:

 • a) po mjeri 2.1. najkasnije do 31. prosinca 2022.
 • b) po mjerama 2.2. i 2.3. najkasnije do 31. prosinca 2024.

Rokovi iz točke b) stavka ujedno su i rokovi do kada rekonstrukcija/gradnja treba biti dovršena.

Uvjeti za sudjelovanje - MJERE:

 • MJERA 2.1.: Bespovratna novčana sredstva pri kupnji obiteljske kuće
  • Mogu se ostvariti bespovratna novčana sredstva za kupnju stambenog objekta na ime subvencije kupoprodajne cijene do iznosa 50 posto, a maksimalno do iznosa od 80.000 kuna, na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora te dokaza o legalnosti građevine. Kao opravdani trošak neće se priznavati trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljenog između roditelja, djece, braće i sestara.
  • Priznavat će se Ugovori o kupoprodaji nekretnine sklopljeni u razdoblju od 07.04.2021. - 25.05.2022.
  • Podnositelj prijave i članovi njegove obitelji moraju prijaviti prebivalište na adresi kupljenog stambenog objekta u roku 12 mjeseci od zaključenja Ugovora o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava te zadržati to prebivalište sljedećih 10 godina.
 • MJERA 2.2.: Bespovratna novčana sredstva za rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava nova stambena jedinica
  • Mogu se ostvariti bespovratna novčana sredstva za rekonstrukciju (dogradnju i/ili nadogradnju) obiteljske (roditeljske) kuće do iznosa 50 posto prihvatljivih troškova rekonstrukcije (dogradnje i/ili nadogradnje), a maksimalno u visini 80.000 kuna.
  • Prihvatljivi troškovi po ovoj mjeri su troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje akata za gradnju, troškovi građenja i troškovi stručnog nadzora. Avansno plaćanje nije dozvoljeno. Isplata sredstava korisniku vršit će se po izvedenim uslugama/radovima od strane ovlaštene tvrtke/ovlaštenog nadzornog inženjera. Dokazna dokumentacija na temelju koje se vrši isplata sredstava. Priznavat će se računi nastali nakon 01.01.2022. godine. 
  • Podnositelj prijave i članovi njegove obitelji moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj u roku 36 mjeseci od zaključenja Ugovora te zadržati to prebivalište sljedećih 10 godina.
 • MJERA 2.3.: Bespovratna novčana sredstva pri izgradnji kuće
  • Mogu se ostvariti bespovratna novčana sredstva za izgradnju stambenog objekta u visini do iznosa 50 posto prihvatljivih troškova izgradnje, a maksimalno u visini 100.000 kuna.
  • Prihvatljivi troškovi po ovoj mjeri su troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje akata građenja, troškovi građenja i troškovi stručnog nadzora. Avansno plaćanje nije dozvoljeno. Isplata sredstava korisniku vršit će se po izvedenim uslugama/radovima od strane ovlaštene tvrtke/ovlaštenog nadzornog inženjera. Dokazna dokumentacija na temelju koje se vrši isplata sredstava. Priznavat će se računi nastali nakon 01.01.2022..
  • Podnositelj prijave i članovi njegove obitelji moraju prijaviti prebivalište na adresi izgrađene kuće za koju je odobren poticaj u roku 36 mjeseci od zaključenja Ugovora te zadržati to prebivalište sljedećih
  • 10 godina.

Cijeli javni poziv, obrasci prijave i izjava se nalaze u aplikaciji e-prijave objavljene na web stranici Karlovačke županije. Obrasci izjava moraju biti potpisane od strane podnositelja prijava i/ili suvlasnika, svjedoka (gdje je potrebno).

Rokovi, način prijave i dodatne informacije

Prijave na javni poziv podnose se isključivo putem web aplikacije e-prijave objavljene na web stranici Karlovačke županije.

Javni poziv otvoren je od 25. travnja do 25. svibnja 2022. 

Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću e-mail adresu: marina.udbinac-stupljanec@kazup.hr

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.