OIE
Izvor: geralt / Pixabay
SUFINANCIRANJE

NOVI JAVNI POZIV - Ugradnja obnovljivih izvora energije u zgrade

Ukupno raspoloživ iznos za sufinanciranje iznosi 100 milijuna kuna! Prvi puta mogu se prijaviti i višestambene zgrade. 

Tekst je ažuriran 07.04.2022. 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavljuje Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije. Sufinancirat će se  projekati korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju, odnosno mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u skladu s Tehničkim uvjetima.

U okviru Projekta moguća je provedba mjera na jednoj ili više lokacija. Lokacijom se smatra skup postojećih građevina na kojima se ugrađuju sustavi za korištenje OIE i/ili u kojima se troši energija proizvedena iz ugrađenih sustava za korištenje OIE.

Postojeća građevina je ona koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena.

Obnovljivi izvori enerergije su:

 • Dizalica topline za grijanje potrošne tople vode i grijanje i hlađenje prostora ili za grijanje potrošne tople vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne tople vode
 • Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i grijanog prostora
 • Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili za grijanje prostora i potrošne vode
 • Integrirana fotonaponska (FN) elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu

Za sve mjere potrebno je izraditi i priložiti Glavni projekt bez obzira na instalirane nazivne snage sustava

Osim propisanih sastavnica, glavni projekt obvezno treba sadržavati proračun planirane godišnje proizvodnje FN elektrane s energetskom bilancom (proizvodnja/potrošnja) te obavezno iskazanim udjelom električne energije koja se predaje u mrežu – za FN u mrežnom pogonu.

DOKUMENTACIJA 

Građevina može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro. No, u takvom slučaju je prije započinjanja radova na ugradnji sustava za korištenje OIE od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra .

NE SUFINANCIRA se ugradnja sustava za korištenje OIE na građevine oštećene u potresu.

Kome se može sufinancirati projekt? (klikni)

Korisnici sredstava Fonda su:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • tijela državne uprave
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
 • ustanove
 • zadruge
 • vjerske zajednice
 • trgovačka društva
 • fizičke osobe (obrtnici)
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva
 • privatni iznajmljivači
 • samostalne djelatnosti
 • upravitelji višestambenih zgrada (Fizičke ili pravne osobe koje sukladno posebnom propisu zastupaju vlasnike/suvlasnike stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada)
 • ostali pravni subjekti (osim udruga)

Osnovni uvjeti koje korisnici moraju ispuniti (klikni):

 • podnijeti prijavu i dostaviti svu obveznu dokumentaciju
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave 
 • nemaju poslovne račune u blokadi
 • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, u slučaju kada je primjenjivo

Korisnici sredstava NISU oni koji:

 • imaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu
 • ne ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti

PRAVILA IGRE

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 • Ukupno raspoloživ iznos za sufinanciranje iznosi 100 milijuna kuna

Fond pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva, kao i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija.

Što se i kako sufinancira?

 • izrada glavnog projekta
  • do 40 posto opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000 kuna po lokaciji
 • ugradnja sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima:
  • do 80 posto opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka
  • do 60 posto opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka
  • do 40 posto opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske
 • stručni nadzor
  • do 40 posto opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000 kuna po lokaciji
 • sveukupno će se sufinancirati
  • do najviše 1,4 milijuna kuna za sve opravdane troškove na svim lokacijama provedbe Projekta

Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova primjenjuju se ograničenja. To znači - neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi održavanja
 • nabave i ugradnje rabljene opreme
 • svi ostali troškovi koje Fond ne sufinancira te za koje pregledom prijave utvrdi da nisu neophodni za provedbu Projekta

Sredstva subvencija dodjeljuju se u skladu s Programom.

OPRAVDANI TROŠKOVI

Opravdani troškovi su isključivo troškovi koji su:

 • neposredno vezani uz Projekt
 • neophodni za njegovu realizaciju
 • nastali kod Korisnika nakon objave Poziva

Iznimno, trošak izrade glavnog projekta je prihvatljiv ako je nastao prije objave Poziva, ali ne ranije od 24. rujna 2020. godine. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Opravdani su troškovi:

 • izvođenje radova
  • što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme
 • izrada glavnog projekta
  • najviše do 15 posto iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju je glavnim projektom izrađeno tehničko rješenje
 • provedba stručnog nadzora
  • najviše do 15 posto iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju se provodi stručni nadzor građenja

Troškovi nabave i ugradnje sustava za korištenje OIE su opravdani ako zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt s pripadajućim troškovnikom radova i opreme. 

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv trošak ako nije povrativ.

Kako se prijaviti?

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom obvezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB)

 • putem pošte
 • osobnom dostavom putem prijamnog ureda Fonda, na adresu: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Podnošenje prijava na Poziv počinje:

 • od 25. travnja 2022. godine od 9:00 sati

Poziv traje, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi: 

 • do isteka kalendarske godine
 • do iskorištenja sredstava

Prijave će biti obrađivane redoslijedom zaprimanja, do trenutka iskorištenja sredstava.

Fond pridržava mogućnost privremenog zatvaranja Poziva i njegovog ponovnog otvaranja, ovisno o iznosu raspoloživih financijskih sredstava.

Obavijest o svim promjenama statusa Poziva (privremeno/trajno zatvaranje ili ponovno otvaranje) bit će javno dostupna putem internetske stranice FZOEU-a.

Dopuna prijave (klikni)

Prijavitelj u roku za dostavu prijave, a prije donošenja odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda, može odustati od prijave kao i izmijeniti ju ili dopuniti. U slučaju izmjene ili dopune prijava dobiva novi redni broj koji se tada smatra rednim brojem podnošenja prijave.

U roku za dostavu prijava na Poziv moguće je podnijeti ukupno jednu prijavu.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju (sva dokumentacija osim pod 1. i 11. dostavlja se u .pdf formatu):

1. Prijavni obrazac - u .xlsx formatu 

2. Dokaz o registraciji -  važeći na dan prijave na Poziv

 • izvod iz sudskog ili obrtnog registra ili registra obveznika poreza na dohodak za fizičke osobe koje se bave djelatnostima slobodnih zanimanja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u navedeni registar,
 • odgovarajuće rješenje/potvrdu nadležnih tijela o obavljanju djelatnosti,
 • dokaz o upisu u odgovarajući registar za obavljanje djelatnosti,
 • dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, ili drugi primjenjivi dokument), ne odnosi se na JLP(R)S, TDU, proračunske i izvanproračunske korisnike

3. Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana prijave na Poziv

4. Izjava prijavitelja - pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe:

 • korištenju PDV-a u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova kao pretporeza u obračunskom razdoblju
 • da su osigurana vlastita sredstava za provedbu Projekta
 • da građevine nisu oštećene u potresu

5. Izjava o primljenim potporama, potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja prijave

 • odnosi se na trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnike), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatne iznajmljivače, samostalne djelatnosti, zadruge te druge prijavitelje koji ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu odnosno koji vode poslovne knjige u skladu s propisima profitnog računovodstva

6. Izjava prijavitelja da ne podliježe kriterijima neprihvatljivosti, potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja prijave

 • odnosi se na trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnike), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatne iznajmljivače, samostalne djelatnosti, zadruge te druge prijavitelje koji ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu odnosno koji vode poslovne knjige u skladu s propisima profitnog računovodstva

7. Važeći dokaz da je građevina izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena

8. Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo građevine

9. Suglasnost za provođenje Projekta, odnosi se samo na slučajeve navedene u nastavku:

 • kada prijavitelj nije vlasnik ili isključivi vlasnik građevine, suglasnost vlasnika ili suvlasnika za provođenje Projekta, ili drugi odgovarajući dokument kojim se nedvojbeno može utvrditi da prijavitelj ima pravo (npr. pravo građenja, pravo zakupa i sl.) provedbe Projekta na predmetnoj građevini
 • kada je prijavitelj upravitelj višestambene zgrade
  • odluku suvlasnika zgrade kojom se upravitelju zgrade nalaže da u ime i za račun suvlasnika provede Projekt
  • ugovor o upravljanju
  • međuvlasnički ugovor

10. Glavni projekt koji sadržava proračun i rekapitulaciju ušteda energije i emisija CO2 za svaku lokaciju provedbe Projekta, s odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja, ako su potrebni

11. Troškovnik opreme, radova i usluga s naznačenim jediničnim cijenama i istaknutim PDV-om, s rekapitulacijom troškova po mjerama, za svaku lokaciju provedbe Projekta, u .xlsx formatu

12. Fotodokumentaciju postojećeg stanja, moguće dostaviti i kao sastavni dio glavnog projekta

Ako se u dokumentima pod 7. i 8. razlikuju brojevi katastarskih čestica, potrebno je dostaviti uvjerenje/potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica.

U slučaju provedbe mjere M2.1. Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u mrežnom radu, prijava dodatno mora sadržavati: 

Ako se podaci koji se navode u prijavnom obrascu i različitim dokumentima prijavne dokumentacije razlikuju, Fond će mjerodavnim podacima smatrati one čiju točnost može nesporno utvrditi.

Fond pridržava pravo tražiti dodatnu dokumentaciju po potrebi.

Tijekom obrade prijave Fond provjerava podatke iz dostavljene dokumentacije. Fond može od prijavitelja zatražiti dopunu dokumentacije ili pojašnjenje u roku za dostavu prijave, a najkasnije do donošenja odluke. U slučaju izmjene ili dopune, prijava dobiva novi redni broj koji se tada smatra rednim brojem podnošenja prijave. Pojašnjenje prijave na traženje Fonda ne utječe na redni broj prijave. U slučaju nedostavljanja dopune ili pojašnjenja u zadanom roku, smatrat će se da je prijavitelj odustao od prijave.

Ugovor i isplata (klikni) 

Fond će temeljem odluke s odabranim korisnikom sklopiti ugovor o neposrednom sufinanciranju provedbe Projekta. Odluka i ugovor istovremeno se dostavljaju odabranom korisniku preporučenom poštom. Odabrani korisnik dužan je bez odgađanja dostaviti Fondu jedan potpisani primjerak ugovora preporučenom poštom.

Sklapanjem ugovora korisnik prihvaća uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sukladno općim aktima Fonda te se obvezuje uložiti vlastita sredstva u provedbu Projekta.

Ugovorom se u skladu s općim aktima Fonda posebno uređuje:

 • predmet ugovora
 • iznos odobrenih sredstava Fonda
 • način i uvjeti isplate dodijeljenih sredstava Fonda na bankovni račun korisnika
 • vremenski rok provedbe Projekta i dostave potpune dokumentacije za isplatu
 • obveza dostave dokaza o provedenim postupcima javne nabave, ako je primjenjivo
 • mogućnost uskrate svake moguće daljnje financijske pomoći korisniku od strane Fonda, kao i mogućnost uskrate sudjelovanja u natječajima/javnim pozivima za sufinanciranje iste vrste projekata ako odabrani korisnik ne realizira Projekt u skladu s preuzetim ugovornim obvezama
 • da se za mjere proizvodnje energije iz obnovljivih izvora koje su predmet ugovora korisnik u razdoblju od 3 (tri) godine po završetku realizacije Projekta neće prijaviti na javni natječaj za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom ili na javni natječaj za dodjelu tržišne premije
 • način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava Fonda
 • ostala međusobna prava i obveze

Fond će korisniku isplatiti sredstva jednokratno, temeljem obostrano potpisanog ugovora, u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije za isplatu priznate od Fonda.

Kako do isplate?

 1. Zahtjev za isplatu sredstava s izvješćem o učincima Projekta (obrazac Zahtjeva dostupan je na mrežnoj stranici Fonda)
 2. Ovjereno završno izvješće nadzornog inženjera
 3. Račun(e) projektanta, nadzornog inženjera, izvođača radova/dobavljača opreme s detaljnim troškovnikom i iskazanim jediničnim cijenama
 4. Dokaz o plaćanju računa iz točke 3. (potvrda o plaćanju ili izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o uplati ili uplatnica/isplatnica ili drugi odgovarajući dokaz)
 5. Knjigovodstvenu dokumentaciju kojom se dokazuje trošak npr. u svrhu utvrđivanja da se PDV ne koristi kao pretporez ukoliko sredstva Fonda budu dodijeljena s PDV-om (u vidu preslike Knjige ulaznih računa (URA) iz koje je vidljivo u kojem iznosu se prema računu temeljem kojeg se traži isplata sredstava Fonda PDV ne koristi kao pretporez)
 6. Tehnički list glavne komponente ugrađenog sustava za korištenje OIE 
 7. Fotodokumentaciju ugrađenog sustava za korištenje OIE 

Dokumentacija za isplatu Fondu se dostavlja elektroničkom poštom, slanjem na adresu fond.enu@fzoeu.hr. Korisnik je obvezan čuvati izvornike dostavljene dokumentacije do isteka svih rokova utvrđenih posebnim propisom te omogućiti Fondu uvid u dokumentaciju prilikom provođenja stručne kontrole.

Detalje i Javni poziv možete proučiti na internetskim stranicama FZOEU.

Sadržaj podržava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

Tekst je ažuriran 07.04.2022.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.