Grad Pula
Izvor: pixabay.com
OBNOVA

Pula sufinancira obnovu pročelja i krovova

Prijavu za sufinanciranje radova obnove građevina može podnijeti upravitelj zgrade, a ako ga zgrada nema, onda to može učiniti vlasnik ili opunomoćenih suvlasnika temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Gradska uprava Pule objavila je Javni pozivi za dostavu prijava za sufinanciranje radova obnove građevina na području grada Pule, a obuhvaća obnovu pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Pule.

Što se sufinancira

Ovim Javnim pozivom prikupljaju se prijave za sufinanciranje:

  • zahvata obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Pule, upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te posebno vrijednih povijesnih građevina s bogatim dekoracijama i detaljima izvan područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Pule a koje se nalaze na posebno frekventnim pješačkim i/ili kolnim pravcima
  • zahvata obnove i/ili zaštite od grafita vanjskih dijelova građevina koje se nalaze na području Grada Pule (unutar i izvan zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Pule).

Obnova pročelja može se provesti s ili bez energetske obnove. U slučaju energetske obnove, prijavljeni zahvat mora ispunjavati propisani koeficijent prolaska topline.

Obnova pročelja podrazumijeva i obnovu i/ili zamjenu dotrajale stolarije/bravarije, u varijanti s ili bez energetske obnove.

Zaštita od grafita vanjskih dijelova građevina podrazumijeva:

  • uklanjanje grafita s kamenih i drugih perivih površina
  • sanaciju žbukanih pročelja ispisanih grafitima
  • nanošenjem zaštitnog antigrafitnog premaza na prethodno očišćenu, odnosno saniranu površinu, sukladno posebnim uvjetima nadležnog tijela

Tko se može prijaviti

Prijavu za sufinanciranje radova obnove građevina može podnijeti upravitelj zgrade, a ako ga zgrada nema, onda to može učiniti vlasnik ili opunomoćenih suvlasnika temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Iznosi sufinanciranja

Za obnovu pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Pule može se ostvariti pravo na sufinanciranje u iznosu od 50 posto, ali ne više od 75.000 kuna s PDV-om za građevine izvan Zone prioriteta, odnosno 100.000 kuna s PDV-om za građevine unutar Zone prioriteta.

Dodatno sufinanciranje od 100 posto opravdanih troškova ulaganja korisnik može ostvariti prema posebnim uvjetima koje se mogu pronaći na internetskim stranicama Grada Pule

Također, korisnici mogu ostvariti i pravo na sufinanciranje

  • izrade projektne dokumentacije do 50 posto
  • provedbu energetskog pregleda i izradu energetskog certifikata u iznosu do 50 posto

Kako, gdje i do kada se može prijaviti

  • Prijave se podnose u pisanom obliku, na Prijavnom obrascu koji možete podignuti u pisarnici Grada Pule ili isprintati sa službene web stranice.
  • Uz obrazac je potrebno priložiti dokumentaciju s ispunjenim obrascima i prilozima uz Javni poziv, ovisno o zahvatu koji se prijavljuje
  • Prijavu treba dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom – Ne otvaraj, imenom, prezimenom i adresom Prijavitelja, a predaje se osobno ili dostavlja preporučeno poštom na adresu Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pula-Pola, Forum 2/1 s naznakom 'Ne otvaraj - Javni poziv za sufinanciranje Programa obnove građevina'

Sve detalje, potrebne dokumente i obrasce mogu se pronaći na internetskim stranicama Grada Pule.

Sve dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti slanjem upita na e-mail adresu dolcevita@pula.hr ili telefonskim putem kod osobe zadužene za komunikaciju s podnositeljima prijava: Lorena Dropulić 052/371-828 ili osobno u Gradu Puli, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Odsjeku za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe, Pododsjeku za projekte, na adresi u Puli, Forum 2/I.