obnova pročelja u gradu Rijeci
Izvor: rijeka.hr
SPOMENIČKA RENTA

RIJEKA - sufinancira se obnova i sanacija pročelja i krovova

Grad Rijeka, Odjel za kulturu, raspisao je Javni poziv namijenjen vlasnicima i suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke temeljem kojeg će se sredstvima spomeničke rente sufinancirati obnova i sanacija pročelja i krovova. Prijave se podnose do 28. rujna 2022. godine.

Riječ je o Programu sanacije i obnove pročelja i krovova u 2023. i 2024. godini, a javni poziv upućen je fizičkim i pravnim osobama - vlasnicima odnosno suvlasnicima građevina koje su:

  • pojedinačno registrirane kao kulturno dobro
  • koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Troškovi izvođenja radova sanacije i obnove prema pojedinom programu, sufinancirat će se kako slijedi:

  • 50 posto, a maksimalno u iznosu od 500.000 kuna za građevinu smještenu unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro
  • 40 posto, a maksimalno u iznosu od 400.000 kuna za građevinu smještenu unutar B-zone ili C-zone

Zone zaštite utvrđene su Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine.

Program sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke koji podnositelj prijave predlaže mora biti:

  • cjelovit
  • obuhvaćati sanaciju i obnovu najmanje svih uličnih pročelja te krova građevine

Izuzetno, podnositelj prijave može predložiti Program koji obuhvaća sanaciju i obnovu samo pročelja ili krova, ako uz prijavu podnese valjane dokaze o opravdanosti djelomične sanacije i obnove građevine sukladno pravilima arhitektonske i građevinske struke.

Podnositelj prijave ima pravo ostvariti sufinanciranje programa sanacije i obnove na građevini koju predlaže programom sanacije i obnove pročelja i krovova, jedanput u osam godina.

Prijavu za sufinanciranje Programa ne može podnijeti vlasnik odnosno suvlasnik građevine koji u građevini obavlja poslovnu djelatnost, a koji ima evidentirana dugovanja prema Gradu Rijeci s osnova spomeničke rente.

Vlasnici odnosno suvlasnici građevina prijavu za sufinanciranje podnose Gradu Rijeci u elektroničkom obliku, popunjavanjem obrasca prijave koji se nalazi na web stranici Grada Rijeke, gdje su navedeni i ostali detalji potrebni za prijavu. Prijavu popunjenu online podnositelj treba dostaviti i ispisanu, sa svom potrebnom dokumentacijom.

Prijave se podnose od objave poziva do 28. rujna 2022. godine.

Dodatne informacije

Podrobnije informacije mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog vremena:

  • u Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za kulturu, Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Korzo 16
  • na tel. 209-554
  • na mob. 099 70 22 335

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.