Rovinj
Izvor: pixabay.com
OBNOVA ZAŠTIĆENE CJELINE

Rovinj sufinancira obnovu pročelja i krovova

Grad Rovinj - Rovigno raspisao je javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline. Poziv je otvoren do 22. ožujka 2021.

Prijavu za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina podnosi upravitelj zgrade u ime suvlasnika zgrade, a ako zgrada ima samo
jednog vlasnika prijava se može podnijeti i izravno od strane samovlasnika.

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje odnose se na:

  • troškove izrade projektne dokumentacije
  • troškove nabave opreme
  • troškove izvođenja radova obnove pročelja i krovišta građevine sa ili bez energetske obnove
  • te troškove provedbe energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata građevine za potrebe energetske obnove.

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na sufinanciranje u iznosu (uključen PDV):

  1. do najviše 50% prihvatljivih troškova sufinanciranja, a najviše 20.000 kuna s PDV-om po pojedinoj građevini kada se radovi odnose na obnove fasada
  2. do najviše 25% prihvatljivih troškova sufinanciranja, a najviše 15.000 kuna s PDV-om po pojedinoj građevini kada se radovi odnose na saniranje krovišta.

Dodatno sufinanciranje (uključen PDV) može se ostvariti u iznosu:

  1. od 100% prihvatljivih troškova sufinanciranja, a najviše 10.000 kuna (detaljna razrada je vidljiva u Pozivu)
  2. do najviše 50% prihvatljivih troškova za sufinanciranje, a najviše 4.000 kuna po pojedinoj građevini za izradu projektne dokumentacije s time da se može sufinancirati samo ona dokumentacija koja se odnosi na prihvaćenu prijavu za sufinanciranje,
  3. do najviše 50% prihvatljivih troškova za sufinanciranje, a najviše 4.000 kuna po pojedinoj građevini kod energetske obnove za izradu energetskog pregleda i energetskog certifikata građevine koja se odnosi na prihvaćenu prijavu za sufinanciranje.

Kod energetske obnove građevina, prihvatljivim troškovima, a u cilju povećanja postotka uštede energije (% Qh, nd), smatraju se i troškovi koji se odnose na dobavu i ugradnju dodatnih sustava toplotne izolacije vanjske ovojnice (pod grijanog prostora, strop iznad grijanog prostora i dr.).
Svi poslovi u svezi s provedbom zahvata na objektu, moraju biti izrađeni i izvedeni temeljem posebnih uvjeta i Prethodnog odobrenja izdanih od strane Konzervatorskog odjela, te ostalih suglasnosti i odobrenja nadležnih tijela, ukoliko su radi prirode radova isti potrebni.

Grad sufinancira prihvatljive troškove u prijavljenom zahvatu na objektu do iznosa sufinanciranja određenog Ugovorom, a ostatak troškova snosi podnositelj prijave.

Javni poziv, prijavni obrazac i prilozi preuzimaju se ovdje ili u pisarnici Grada Rovinja.

Rok za dostavu prijava traje do 22. ožujka 2021. u 11:00 sati.