dizalo, lift
Izvor: Thomas_C_Rosenthal/Pixabay
JAVNI POZIV

Split dodjeljuje bespovratna sredstva za ugradnju dizala u zgrade

Grad Split je objavio Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za radove ugradnje dizala u više etažnim stambenim i stambeno – poslovnim građevinama na području grada. Poziv je otvoren do 9. listopada, stoga požurite s prijavom.

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za dodjelu potpora za radove ugradnje dizala u višeetažnim stambenim i stambeno – poslovnim zgradama na području grada Splita.

Potpora će se dodjeljivati za radove ugradnje dizala unutar zgrade (u stubištu) ili alternativno uz dvorišno pročelje zgrade.

PODNOSITELJI PRIJAVE

Prijavu za dodjelu potpora za radove ugradnje dizala koje su predmet ovog Javnog poziva mogu podnijeti vlasnici/suvlasnici ili opunomoćeni predstavnici suvlasnika.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su (su)vlasnici ili opunomoćeni predstavnici suvlasnika stambenih zgrada na području grada Splita i imaju pripremljen glavni projekt/troškovnik ili ugovor radova (ako je primjenjivo) za radove ugradnje dizala.

IZNOS POTPORE

Iznos sredstava koji se putem Javnog poziva dodjeljuju kao potpora financiranja radova ugradnje dizala u višeetažnim stambenim i stambeno-poslovnim zgradama iznosi 3.000 kuna po stanu unutar zgrade, odnosno ulaza i to za zgrade od četiri i više katova.

NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava za dodjelu financijske potpore za radove ugradnje dizala podnosi se u pisanom obliku na Prijavnom obrascu (obrascu 1).

Uz Prijavni obrazac potrebno je priložiti propisanu dokumentaciju s ispunjenim obrascima i svim propisanim prilozima.

Prijava se može predati

 • neposredno:
  • u pisarnicu Grada Splita
  • Obala kneza Branimira 17
 • ili dostaviti preporučeno poštom na adresu:
  • Grad Split, Ured Grada
  • Obala kneza Branimira 17, Split
  • s naznakom 'Javni poziv za dodjelu potpore za radove ugradnje dizala', 'NE OTVARATI'.

Pravilnik i obrasci - dokumentacija za prijavu na Javni poziv mogu se podignuti u Gradskoj upravi Grada Splita, I. kat, soba broj 101 i 102, Obala kneza Branimira 17, ili ispisati sa službene internetske stranice Grada Splita.

Rok za dostavu prijava do zaključno 9. studenog 2022. godine.

Nepravovremene prijave, prijave koje nisu podnesene u skladu s odredbama Javnog poziva i Pravilnika, kao i prijave koje nisu predmet Javnog poziva, neće se razmatrati.

UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVE MORAJU UDOVOLJAVATI

Uvjeti koje podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi ostvarili pravo na financijsku potporu iz javnog poziva su sljedeći:

 • punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području grada Splita
 • građevina, odnosno zgrada za koju se planira ugradnja dizala mora se nalaziti na području grada Splita
 • posjedovanje dokaza o vlasništvu nad zgradom za koju se planira ugraditi dizalo
 • posjedovanje odgovarajućeg akta kojim se dopušta ugradnja dizala u zgradi
 • suglasnost suvlasnika više od polovine suvlasničkih dijelova zgrade za ugradnju dizala u zgradu, odnosno ulaz.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji prijave na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore
 • Pisanu punomoć suvlasnika više od polovine suvlasničkih dijelova zgrade u kojoj se planira ugradnja dizala za zastupanje osobi koja je podnositelj prijave
 • Pisanu i vlastoručno potpisanu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje i to pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću o broju katova i stanova u zgradi/ulazu
 • Karticu zgrade (ne stariju od 90 dana od objave Javnog poziva) ovjerenu od upravitelja zgrade koja sadrži iskaz svih stambenih i poslovnih površina zgrade za koju se obračunava pričuva
 • Izjave suvlasnika više od polovine suvlasničkih dijelova zgrade da su suglasni za ugradnju dizala
 • Presliku osobnih iskaznica svih suvlasnika koji su suglasni za ugradnju dizala (služe samo u svrhu provedbe Javnog poziva i neće se javno objavljivati)
 • Dokaz o vlasništvu zgrade ( presliku vlasničkog lista ili ispis iz knjige položenih ugovora)
 • Dokaz o postotku utvrđenog invaliditeta stanara zgrade ( presliku rješenja donesenog od nadležnog tijela)
 • Dokaz o starosti/godini izgradnje zgrade (kopija građevinske ili uporabne dozvole ili i drugog vjerodostojnog dokumenta koji će poslužiti kao dokaz
 • Glavni projekt za radove ugradnje dizala s troškovnikom, ovjeren i izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji i drugim zakonima , pravilnicima i propisima
 • Glavni projekt za radove postavljanja dizala ako se dizalo postavlja izvana, odnosno uz dvorišno pročelje zgrade
 • Jednu ponudu/troškovnik za izvođenje radova pribavljenu od strane ovlaštenog/registriranog izvođača, ako se ugrađuje dizalo u prazan prostor zgrade
 • Presliku ugovora s ovlaštenim izvođačem radova (ako je zaključen ugovor)
 • Druga dokumentacija na zahtjev Grada Splita

Sve ostale detalje možete pronaći na web stranicama grada Splita.

 

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.