azbest, azbestni krov, zelina bez azbesta
Izvor: Kaboompics/Pixabay
ZELINA BEZ AZBESTA

Sveti Ivan Zelina sufinancira zamjenu azbestnih krovova

Grad Sveti Ivan Zelina objavio je Javni poziv za prijavu fizičkih osoba za sufinanciranje zamjene krovnog pokrova obiteljskih kuća na području Grada. Dodjeljivat će se bespovratna sredstva za zamjenu krovnog pokrova od azbesta.

Uvjeti za prijavu

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti punoljetne fizičke osobe s područja Grada Svetog Ivana Zeline koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • vlasnik/korisnik postojeće obiteljske kuće koja se nalazi na području Grada Svetog Ivana Zeline
 • ima prebivalište na području Grada Svetog Ivana Zeline
 • postojeća obiteljska kuća ima azbestni krov
 • ima dokaz da je kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji
 • nema dugovanja, po bilo kojoj osnovi, prema Gradu Svetom Ivanu Zelini
 • ispunjava ostale uvjete propisane Odlukom

Ako Podnositelj prijave ne zadovoljava jedan ili više od navedenih uvjeta njegova prijava isključit će se iz daljnjeg postupka.

Prihvatljivi troškovi i subvencija

Prihvatljivi troškovi ulaganja su troškovi uklanjanja i zbrinjavanja krovnog pokrova koji sadrži azbest te troškovi nabave i ugradnje novog, ekološki prihvatljivog krovnog pokrova u istoj kvadraturi.

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 200.000 kuna, a osiguran je u Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu.
Iznos sredstava koje pojedini korisnik može ostvariti je 100 kuna po četvornom metru krovnog pokrova odnosno maksimalno do 15.000 kuna po postojećoj obiteljskoj kući.

Potrebna dokumentacija

Podnositelj prijave na Javni poziv dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • cjelovito popunjen i potpisan Prijavni obrazac u izvorniku 
 • Zemljišno-knjižni izvadak za predmetnu postojeću obiteljsku kuću, ne stariji od 30 dana
 • dokaz da je postojeća obiteljska kuća postojeća u smislu odredbi Zakona o gradnji:
  • presliku građevinske dozvole
  • rješenja o izvedenom stanju
  • uporabna dozvola
  • potvrda da je građevina izgrađena prije 1968.
 • obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (u izvorniku)
 • suglasnost suvlasnika o nosiocu projekta ako postoji suvlasništvo nad postojećom obiteljskom kućom 
 • ponudbeni troškovnik s iskazanom površinom krovišta
 • za objekte koji se nalaze na područjima zaštite kulturne baštine potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela
 • fotodokumentacija obiteljske kuće na kojoj se izvode radovi
 • Potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Svetom Ivanu Zelini

Sve podnesene Prijave na Javni poziv predmet su provjere, te je moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih dokumenata.
Ako Podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, te Podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

Rokovi i dostava dokumentacije

Rok za dostavu potrebne dokumentacije je 30. travnja 2022. godine, ili do objave Grada Svetog Ivana Zeline o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva.

Prijava na Javni poziv se dostavlja isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave ili osobnom dostavom na adresu:

 • Grad Sveti Ivan Zelina
 • Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša
 • Trg Ante Starčevića 12
 • 10380 Sveti Ivan Zelina
 • uz naznaku - Prijava na 'Javni poziv za prijavu fizičkih osoba za sufinanciranje zamjene krovnog pokrova obiteljskih kuća na području Grada Svetog Ivan Zeline - Zelina bez azbesta'.

Sve ostale detalje, kako i potrebne obrasce možete pronaći na web stranicama Grada Svetog Ivana Zeline.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.