Križevci
Izvor: visitkrizevci.com
FASADE

U Križevcima se sufinancira obnova pročelja

Grad Križevci je raspisao javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja na području Grada u 2022. godini. Prijave se zaprimaju do 15. rujna 2022.

Ovim Javnim pozivom se sufinancira obnova pročelja (fasada s ulične strane) stambenih jedinica na području Grada Križevaca, na objektima koji se nalaze u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkog i na Trgu Josipa Jurja Strossmayera.

Pravo na korištenje sredstava može ostvariti fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ili suvlasnik nekretnine u predmetnim ulicama. Fizička odnosno pravna osoba može se javiti i dobiti sredstva za obnovu pročelja samo jednog objekta.

Postojeća građevina sukladno odredbama Zakona o gradnji je svaka ona građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta.

Predmet Poziva nisu objekti:

  • čija je gradnja u tijeku
  • za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  - sve do okončanja postupka
  • koji se nalaze izvan granica Ulice Ivana Zakmardija Dijankovečkog i Trga Josipa Jurja Strossmayera
  • koji su pretrpjeli znatnija oštećenja prilikom potresa (objekt označen crvenom naljepnicom)

Opravdani troškovi:

Grad Križevci subvencionirat će samo troškove koji su vezani isključivo za obnovu ulične fasade uključujući i troškove obnove stolarije. Troškovi koji budu nastali pri zamjeni / obnovi  krova ili drugih dijelova objekta i koji se ne odnose na obnovu ulične fasade smatrat će se kao neprihvatljivi troškovi.

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 200.000 kuna, a osigurat će se kroz sredstva proračuna Grada Križevaca za 2022. godinu. Najviši ukupni iznos sufinanciranja koji jedan Korisnik može ostvariti po objektu iznosi
najviše 25 posto opravdanih troškova ulaganja, odnosno 100.000 kuna uključujući PDV (ostatak do pune vrijednosti financira Korisnik).

Budući da se predmetne ulice nalaze unutar kulturno – povijesne cjeline Grada, potrebno je radove izvoditi u skladu s uputama i uvjetima Ministarstva kulture i medija – Konzervatorskog odjela u Bjelovaru.

Način i rok prijave

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.

  • u zatvorenoj omotnici poštom preporučeno ili osobno na adresu Grad Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci s naznakom 'Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja na području Grada Križevaca u 2022. godini' ili
  • putem e-maila na pisarnica@krizevci.hr.

Početak zaprimanja prijava je 16. kolovoza 2022. godine u 08:00 sati, a prijave neovisno  o načinu slanja moraju biti zaprimljene u Pisarnicu Grada Križevaca do 15. rujna 2022. godine u 14:00 sati.

Prijavitelji čiji zahtjevi budu sadržavali potpunu i prihvatljivu dokumentaciju bit će rangirani prema redoslijedu zaprimanja, a do iskorištenja predviđenih sredstava iz proračuna Grada Križevaca.

Ostale informacije

O odabiru korisnika prijavitelji će biti pismeno obaviješteni najkasnije 15 dana po završetku Poziva. Odabrani korisnici obvezni su potpisati ugovor s Gradom Križevcima u roku od 8 dana od objave rezultata. Rok za provedbu projekta je do 15. prosinca 2022. godine.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.