energetska obnova kuće
Izvor: d3images / Freepik
TIPS&TRICKS

Greške i rješenja prilikom prijave na Javni poziv za energetsku obnovu kuća

Kao i kod svakog natječaja ili javnog poziva na temelju kojega se javnim novcem nešto sufinancira, potrebno je imati gomilu dokumentacije. To je i logično. No, u tim silnim papirima, često se događaju greške, a ponekad i FJP (Fali Jedan Papir). Na što obratiti pozornost prilikom pripreme dokumentacije i prijave na javni poziv?

Dva su ključna savjeta za ovaj javni poziv:

 1. Proučiti uvjete i kriterije
 2. Detaljno slijediti Tehničke uvjete

Objava Javnog poziva i početak zaprimanja prijava kreće od 13. ožujka 2024. u 9:00 sati

Vrlo važno je znati koje su aktivnosti i mjere koje se sufinanciraju, pa smo te kriterije uprarili kako bi bilo jednostavnije pratiti tematiku: Svaka aktivnost ima "svoje" mjere: 

A1: cjelovita energetska obnova (klikni)

Obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu:

 1. minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće
  • M1.1 toplinska izolacija vanjske ovojnice 
 2. ugradnja tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera:
  • M2. Ugradnja sustava za korištenje OIE za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije
   • Dizalice topline
   • Sunčani toplinski kolektori
   • Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao
  • M3. Postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju

A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice (klikni)

Obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu:

 1. minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće:
  • M1. Povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora
   • M1.1. Toplinska izolacija vanjske ovojnice
   • M1.2. Zamjena postojeće stolarije ovojnice grijanog prostora novom stolarijom

A3: ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode (klikni)

Obuhvaća ugradnju tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije kroz provedbu: 

 1. minimalno jedne od mjera 
  • M2. Ugradnja sustava za korištenje OIE za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije 
   • Dizalice topline
   • Sunčani toplinski kolektori
   • Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao

A4: ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije (klikni)

Obuhvaća ugradnju tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju: 

 • M3. Postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju
  • M3.1. Fotonaponska elektrana

Ili

 • M3. Postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju
  • M3.1. Fotonaponska elektrana
 • M4. Izvedba nove infrastrukture za punjenje električnog vozila
  • M4.1 Punionica za električno vozilo

Objava javnog poziva, kao i zaprimanje prijava, kreće od 13. ožujka 2024. godine u 9:00 sati

Pažljivo smo proučili uvjete i kriterije te tehničke uvjete, ali i ostala iskustva te poteškoće u dosadašnjim javnim pozivima. 

1. UVJET - Energetski certifikat

Ključno je da svi koji se planiraju javiti na ovaj javni poziv, MORAJU imati energetski certifikat (osim u slučaju ugradnje punionice za električne automobile, mjera A4), i to na način: 

 • u slučaju provedbe aktivnosti - A1: cjelovita energetska obnova ili A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice, energetski certifikat motra biti: 
  • D ili lošiji energetski razred u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošiji u primorskoj Hrvatskoj
 • u slučaju provedbe aktivnosti - A3: ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem OIE, energetski certifikat motra biti:
  • C ili bolji energetski razred u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili bolji u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti

TIPS&TRICKS:

 • Svaka mjera na ovojnici mora biti cjelovita, odnosno djelomična obnova pojedinih dijelova ovojnice nije dopuštena (npr. toplinska izolacija samo jednog vanjskog zida ili ugradnja samo jednog novog prozora). 
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) neće priznavati troškove djelomične provedbe pojedinačnih mjera, što znači da će se sredstva isplaćivati samo za mjere koje su provedene u cijelosti (npr. toplinska izolacija svih vanjskih zidova kuće).
 • Koeficijenti prolaska topline elemenata ovojnice i vanjske stolarije obavezno moraju biti iskazani u izvješću o energetskom pregledu i energetskom certifikatu.
 • Ponuda ili troškovnik moraju biti izrađeni u skladu s preporukama iz izvješća o provedenom energetskom pregledu. U tom izvješću certifikator predlaže mjere za poboljšanje EnU, pri čemu je za mjere potrebno iskazati koeficijente prolaska topline elemenata ovojnice i debljina predložene toplinske izolacije. Izvođač MORA napraviti kako je napisano u dokumentaciji energetskog pregleda!

JAVNI POZIV FZOEU - Objašnjenja za prijavu za energetsku obnovu kuće

2. UVJET - Legalnost

Obiteljska kuća: 

 • ima građevinsku dozvolu ili bilo koji drugi akt o legalnosti
 • u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
  • ima najviše tri stambene jedinice,
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2

TIPS&TRICKS:

 • Ako je na kući dograđen dio, a za to ne postoje dokumenti legalnosti, ne može se prijaviti na poziv. 
 • Dostava zemljišno-knjižnog izvatka (neslužbena kopija)?
  • Kao dokaz vlasništva ili suvlasništva prihvatljiva je i neslužbena kopija zemljišno-knjižnog izvatka.
 • Za dokaz vlasništva dovoljan je posjedovni list i Rješenje o nasljeđivanju (primjerice u slučaju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju)?
  • Ne, takvi dokumenti nisu dokaz vlasništva. Odnosno, prijavitelj mora biti imenom i prezimenom naveden u vlasičkom listu (dokument od ostavinske rasprave nije valjan dokument za prijavu).
 • Ako se u dokumentima o legalnosti kuće i zemljišno-knjižnom izvatku razlikuju brojevi katastarskih čestica, potrebno je dostaviti uvjerenje/potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica

3. UVJET - Prijavitelj

Prijavitelji mogu biti:

 • fizičke osobe - građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće
 • s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave.

Fizičke osobe - građani koji 50 posto i više bruto podne površine obiteljske kuće koriste za obavljanje gospodarske djelatnosti ne mogu biti korisnici sredstava Fonda.

TIPS&TRICKS:

 • Može li prijavitelj na Poziv biti osoba koja nije vlasnik, a živi u obiteljskoj kući (ima prebivalište)? - NE!
 • Moraju li svi suvlasnici imati prebivalište na adresi obiteljske kuće? - NE, samo prijavitelj, ostali suvlasnici obavezni dati suglasnost potpisom Izjave prijavitelja.
  • U ovome slučaju problem nastaje kada je na jednoj čestici puno vlasnika, od kojih je velika većina odavno preminula. Takva kuća, bez "očišćenog vlasništva" ne može se prijaviti na poziv.   
 • Razlika između boravišta i prebivališta:
  • Prebivalište je mjesto i adresa u RH na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.
  • Boravište je mjesto i adresa u RH gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila.

4. UVJET - Opravdani troškovi 

Novac će se dodjeljivati do ukupno 62.120 eura po prijavi, odnosno najviše u visini i postotnom učešćima u opravdanim troškovima (između 60 i 80 posto). Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova primjenjivat će se ograničenja po mjerama u skladu s Uvjetima i kriterijima za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća u 2024. godini.

Prihvatljivi i opravdani troškovi su: 

 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala
 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme
 • nabava usluge pomoći tijekom prijave na Poziv.

Razdoblje prihvatljivosti troškova - nastali nakon 29. prosinca 2023., završava 31. prosinca 2026. godine.
Unutar razdoblja prihvatljivosti troškova moraju nastati i biti plaćeni svi troškovi te korisnik mora dostaviti Fondu zahtjev za isplatu s potpunom dokumentacijom.

Vrijeme nastanka troška utvrđivat će se računima za izvođenje radova i/ili računima za pružanje usluge pomoći tijekom prijave na poziv nastali nakon 29. prosinca 2023. godine. 

Troškovi mjera bit će opravdani ako zadovoljavaju Tehničke uvjete. Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova mjera primjenjivat će se ograničenja iz tablica u Uvjetima i kriterijima za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2024. godini.

TIPS&TRICKS:

 • KLJUČNO - izračuni u energetskom pregledu MORAJU se "pretočiti" i u radovima. Dakle, primjerice, ako je certifikator rekao da je potrebna debljina izolacije od 15 cm, izvođač ne može reći da je dovoljno 5 cm. Mora biti 15 cm jer je certifikator tim izračunom zadovoljio tehničke uvjete poziva.
 • Mogu li sam nabaviti materijal, a da mi ga izvođač samo ugradi?
  • Ne možete, opravdani troškovi uključuju nabavu i ugradnju materijala, sustava i opreme isključivo od izvođača radova. Moguće je priložiti više računa za istu mjeru također samo od izvođača radova.
 • Može li se započeti radove na energetskoj obnovi i prije prijave na Poziv i prije sklapanja Ugovora o sufinanciranju?
  • Prihvatljivi su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala/sustava/opreme, nastali nakon nakon 29. prosinca 2023. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

5. UVJET - Sunčana elektrana

U slučaju prijave mjere M3.1. Fotonaponska elektrana prijava dodatno mora sadržavati:

 • obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili
 • Elektroenergetsku suglasnost ili
 • Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, u slučaju ugradnje sustava u mrežnom radu.

Ako se elektrana ne postavlja na obiteljsku kuću već na pomoćnu građevinu uz obiteljsku kuću, potrebno je i za navedenu pomoćnu građevinu dostaviti važeći dokaz da je postojeća prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena te zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje da je prijavitelj knjižni vlasnik pomoćne građevine

Kako postaviti sunčanu elektranu na krov kuće ili zgrade

Za fotonaponski sustav koji se ugrađuje u sklopu energetske obnove obiteljske kuće potrebno je izraditi i u prijavi na Poziv priložiti Glavni projekt izrađen u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina.

TIPS&TRICKS:

Uz postavljanje nove fotonaponske elektrane, moguće je za isto obračunsko mjerno mjesto izvesti i infrastrukturu za punjenje električnog vozila. Za punionicu/priključno mjesto koji se ugrađuje u sklopu energetske obnove obiteljske kuće potrebno je izraditi i u prijavi na Poziv priložiti Glavni projekt.

Za sustave za korištenje obnovljivih izvora energije nazivne snage ≥ 30 kW koji se ugrađuju u sklopu energetske obnove obiteljske kuće potrebno je izraditi i u prijavi na Poziv priložiti Glavni projekt. Vlasnik obiteljske kuće dužan je osigurati stručni nadzor te uz zahtjev za isplatu sredstava dostaviti završno izvješće nadzornog inženjera, kojim će se potvrditi izvedba radova u skladu s Glavnim projektom. Troškove izrade Glavnog projekta i stručnog nadzora izvedbe radova ugradnje sustava snosi prijavitelj, tj. taj trošak Fond ne sufinancira.

Daikin dizalica topline

DIZALICE TOPLINE

U ovom javnom pozivu moguće je sufinancirati dizalice topline: 

 • tlo - voda
 • voda - voda
 • zrak - voda

Oprema i radovi kojima se postižu tehnički uvjeti:

 • kolektorsko polje ili geosonde, solarni kolektorski sustav, dizalice topline, akumulacijski spremnici, spremnici tople vode, izolirani razvod grijanja/hlađenja, ogrjevna/rashladna tijela, oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje 
 • ostala oprema za pravilan rad sustava 
 • građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja i sl.)

Najviši iznos opravdanog troška za ugradnju dizalice topline iznosi 10.500 eura

Dizalice topline za koje možete dobiti sufinanciranje u ovom javnom pozivu su:
VISOKOTEMPERATURNE dizalice topline ZRAK-VODA (rashladno sredstvo u vanjskoj jedinici, maksimalna temperatura grijanja 70°C)
EPRA14-18DW7 | DaikinEPRA14-18DV7 | Daikin
Daikin Altherma 3 H HT F - podna jedinica s integriranim spremnikom tople vode
Daikin Altherma 3 H HT ECH2O - podna jedinica s mogućnošću solarne pripreme tople vode i podrške grijanju
Daikin Altherma 3 H HT W - zidna jedinica bez spremnika tople vode

SREDNJETEMPERATURNE dizalice topline ZRAK-VODA (rashladno sredstvo u vanjskoj jedinici, maksimalna temperatura grijanja 65°C)
EPRA08-12EV | Daikin; EPRA08-12EW | Daikin
Daikin Altherma 3 H MT F - podna jedinica s integriranim spremnikom tople vode
Daikin Altherma 3 H MT ECH2O - podna jedinica s mogućnošću solarne pripreme tople vode i podrške grijanju
Daikin Altherma 3 H MT W - zidna jedinica bez spremnika tople vode

SREDNJETEMPERATURNE dizalice topline ZRAK-VODA (rashladno sredstvo između unutarnje i vanjske jedinice, maksimalna temperatura grijanja 65°C)
ERRA08-12EV3 | Daikin; ERRA08-12EW1 | Daikin
Daikin Altherma 3 R MT F - podna jedinica s integriranim spremnikom tople vode
Daikin Altherma 3 R MT ECH2O - podna jedinica s mogućnošću solarne pripreme tople vode i podrške grijanju
Daikin Altherma 3 R MT W - zidna jedinica bez spremnika tople vode 

Sretno!

Sadržaj je nastao uz podršku Daikin Hrvatska. Kontakt za besplatne konzultacije i odabir odgovarajuće Daikin opreme

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

ZGRADOnačelnik.hr od siječnja 2022. provodi projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kojim se želi pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i obiteljskih kuća te primjene obnovljivih izvora energije. O toj gorućoj temi gotovo svakodnevno objavljujemo tekstove, organiziramo radne skupine i konferencije te sudjelujemo na raznim edukacijama i radionicama. Malim koracima grabimo naprijed, polako ali sigurno, ka energetski održivijim zgradama. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

APN – Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerGrad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)HUPFAS_Hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustavaHrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska stručna udruga za sunčevu energiju (HSUSE)Hrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKonrad Adenauer Stiftung HrvatskaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena akcijaZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingegradnja.hrForum.hrgradimozadar.hrmonitor.hrMotus Media grupaPametni gradoviposlovni.fmPress ClippingProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!