dizalo
Izvor: StockSnap / Pixabay
ZGRADOnačelnik.hr
GORE DOLJE

Imate dizalo u zgradi? Ovo su pravila održavanja

Liftovni nisu jednostavni za održavanje. Mogu biti i djelomično ispravni i opet imati dozvolu za rad. Pogledajte kako se regulira sigurnost liftova u Hrvatskoj i koje su odgovornosti vlasnika i održavatelja.

Sigurnost postojećih dizala u Hrvatskoj regulira Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi i prema njemu postoje dvije razine odgovornosti:

Odgovornost vlasnika (članak 13.) 

 1. Vlasnik dizala odgovoran je za održavanje i poboljšanje sigurnosti dizala, a posebno za ispunjenje uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika.
 2. Vlasnik dizala odgovoran je za sigurnu uporabu dizala, te spašavanje osoba iz dizala u skladu s uputama o uporabi i održavanju, te uputama o spašavanju osoba iz dizala.
 3. Vlasnik dizala dužan je spasiocu osigurati neometan pristup dizalu.
 4. Vlasnik dizala dužan je osigurati izvanredan pregled, sukladno članku 4. ovoga Pravilnika, redovni pregled dizala sukladno članku 6. ovoga Pravilnika, redovno održavanje dizala sukladno članku 7. ovoga Pravilnika i spašavanje osoba iz dizala sukladno članku 11. ovoga Pravilnika te izvanredno održavanje po potrebi.

Odgovornost održavatelja (članak 14.)

Održavatelj mora:

 • za obavljanje poslova održavanja imati osposobljene osobe za obavljanje istih, te potrebnu opremu
 • obavljati održavanje u skladu s uputama za održavanje i na temelju Izvješća ovlaštene organizacije o obavljenom redovnom pregledu dizala
 • održavati dizalo da u tijeku uporabe zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika
 • privremeno staviti dizalo izvan uporabe (isključiti pogon dizala) u slučaju nedostataka koje nije moguće odmah ukloniti, a predstavljaju opasnost za sigurnost korisnika, te obavijestiti vlasnika i ovlaštenu organizaciju o privremenom stavljanju dizala izvan uporabe
 • voditi evidenciju o redovnom održavanju dizala i svakoj intervenciji na dizalu u knjizi održavanja
 • osigurati potrebne rezervne dijelove za popravke i zamjene
 • obavješćivati vlasnika o potrebnim promjenama na dizalima
 • obavješćivati vlasnika o potrebnim redovnim pregledima dizala
 • sudjelovati kod redovnih i izvanrednih pregleda dizala
 • obaviti spašavanje osoba iz dizala bez posebnog naloga vlasnika dizala

Za ZGRADOnačelnik.hr je Vinko Vukadinović, direktor Zavoda za integralnu kontrolu objasnio da, isto tako, u Dodatku II. navedenog pravilnika definirani su nedostatci koji zahtijevaju stavljanje dizala izvan uporabe. Sukladno navedenom pravilniku, ako prilikom redovnog pregleda uočimo ovakve nedostatke dizalo stavljamo izvan uporabe i o tome obavještavamo:

 • upravitelja
 • Ministarstvo gospodarstva
 • Državni inspektorat – Sektor za nadzor građenja

Slična je procedura i s dizalima koja ne zadovoljavaju zahtjeve pravilnika, jedino što takva dizala ostaju u uporabi s nezadovoljavajućim nalazom. Osim toga, navedeni pravilnik u Dodatku I. definira mjere koje je obvezan provesti vlasnik, a s ciljem smanjenja opasnosti na dizalu, kao i način i rokove za provođenje tih mjera - rekao je Vinko Vukadinović.

Krenimo redom. Iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja nam poručuju da se Pravilnikom o sigurnosti dizala u uporabi uređuje sigurnost dizala u uporabi koja su ugrađena i trajno se upotrebljavaju u građevinama. Pravilnik je donesen temeljem Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Pravilnika obavljaju inspektori, u skladu s njihovim nadležnostima. U provedbi inspekcijskog nadzora nadležni inspektor, ako ustanovi nesukladnost, postupat će sukladno odredbama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti te će po potrebi poduzeti upravne mjere i/ili prekršajne mjere.

Sukladno odredbama članka 6. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi, obaveze vlasnika dizala su:

 • osigurati redovni pregled dizala
 • redovni pregled dizala mora se obaviti najmanje jedanput godišnje
 • redovni pregled dizala obavlja ovlaštena organizacija
 • pregled obuhvaća sve postupke koji su potrebni da se provjeri kako dizala ugrađena u građevinu do 31. ožujka 2006. zadovoljavaju zahtjeve iz članka 3. navedenoga Pravilnika
 • dizala ugrađena u građevinu nakon 31. ožujka 2006. moraju zadovoljavati bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve propisa kojim se uređuje sigurnost dizala

Redovito održavanje

Vlasnik je dužan osigurati redovno održavanje dizala. Održavanje dizala podrazumijeva potrebne postupke za vrijeme uporabnog vijeka dizala, za siguran rad dizala i njegovih sastavnih dijelova. Redovno održavanje dizala mora se obaviti najmanje jedanput mjesečno.

Ako vlasnik želi dizalo privremeno staviti van uporabe, održavatelj je obvezan dizalo staviti van uporabe, obavijestiti ovlaštenu organizaciju i upisati to u knjigu održavanja. Na zahtjev vlasnika održavatelj će ponovo uključiti dizalo, obavijestiti ovlaštenu organizaciju i upisati to u knjigu održavanja.

Kod redovnog održavanja moraju se bez odgode otklanjati svi nedostaci u radu dizala, a neispravni i oštećeni dijelovi moraju se zamijeniti ispravnima. Ako se pri održavanju dizala utvrde neispravnosti koje mogu dovesti do opasnoga pogonskog stanja, održavatelj mora privremeno staviti dizalo izvan uporabe dok se neispravnosti ne uklone i o tome obavijestiti ovlaštenu organizaciju. Održavanje dizala može obavljati pravna ili fizička osoba registrirana za tu djelatnost (održavatelj), koja brine za održavanje dizala u ime vlasnika i izvodi provjere dizala prilikom rada. Popis ovlaštenih organizacija koje imaju dozvolu pregleda dizala i popis licenciranih održavatelja dizala možete preuzeti OVDJE.

Ovlaštena organizacija

Ovlaštena organizacija za pregled dizala obavlja:

 • izvanredne preglede dizala
 • redovne preglede dizala
 • provjerava zadovoljenje zahtjeva za poboljšanje sigurnosti postojećih dizala

Ovlaštena organizacija za pregled dizala mora ispunjavati kriterije iz harmonizirane norme EN ISO/IEC 17020. Ovlaštena organizacija za pregled dizala:

 • mora biti neovisna
 • ne smije projektirati, ugrađivati i održavati dizala
 • ne smije biti ugraditelj niti proizvođač dizala ili sigurnosnih komponenta
 • ni ovlašteni predstavnik bilo koje od tih stranaka

To ne isključuje mogućnosti razmjene tehničkih obavijesti s ugraditeljima dizala i proizvođačima sigurnosnih komponenti.

Procedura pregleda

Ovlaštena organizacija nakon obavljenog pregleda dizala sastavlja Izvješće o redovnom pregledu koje mora sadržavati:

 • sve eventualne nedostatke na dizalu
 • rok za njihovo otklanjanje

Vlasnik dizala nakon dostavljenog Izvješća o redovnom pregledu od ovlaštene organizacije, mora poduzeti sve potrebne radnje kako bi otklonio sve nedostatke utvrđene u Izvješću.

Ovlaštena organizacija kod prvog redovnog pregleda dodjeljuje dizalu njegov identifikacijski broj. Taj broj je trajan i njega ovlaštena organizacija koja obavlja prvi redovni pregled dizala upisuje u knjigu održavanja dizala i stavlja ga na upravljački ormar dizala.

U knjigu održavanja dizala ovlaštena organizacija upisuje:

 • datum obavljenog pregleda dizala
 • naziv ovlaštene organizacije koja je obavila redovni pregled
 • sve nedostatke (koji bitno narušavaju sigurnost korisnika) 
 • rok za njihovo otklanjanje
 • je li dozvoljena uporaba dizala
 • ovjerava to potpisom

Stavljanje dizala van uporabe

Ovlaštena organizacija će privremeno staviti dizalo van uporabe (isključiti pogon dizala) ako dizalo ne zadovoljava zahtjeve iz stavka 5. članka 6. Pravilnika ili se utvrde nedostaci iz Dodatka II., koji bitno narušavaju sigurnost korisnika. To znači (34 su nedostatka):

 • Strojarnica
  • Prilaz strojarnici nije siguran
  • Vrata strojarnice nije moguće zaključati
 • Pogonski stroj i kočnica
  • Kočione obloge su potpuno istrošene
  • Elementi pogonskog stroja imaju prekomjerno veliku zračnost
  • Kočnica pogonskog stroja nije povezana preko dva neovisna sklopna elementa kako bi se u slučaju kvara jednoga zadržala potrebna i nužna razina sigurnosti za osobe koje koriste dizalo
 • Nosivi uređaji
  • Utori pogonske užnice potpuno su istrošeni
  • Nosiva užad je ispucana preko dozvoljenih granica (puknut pramen ili previše ispucanih niti) i nije sigurna za uporabu.
  • Zaklinjavanje užadi u utorima
  • Proklizavanje užadi u utorima preko dozvoljenih granica
  • Izvedba užnih zatvarača ne osigurava sigurno ovješenje kabine ili protuutega
  • Nedostaje odgovarajući broj nosive užadi
 • Grupa upravljanja
  • Grupa upravljanja izvedena je na način koji može prouzročiti opasno stanje
 • Krajnji prekidači i sigurnosni prostori
  • Gornji ili donji krajnji prekidači nisu u funkciji
  • Gornji sigurnosni put je prekratak te se ne može aktivirati krajnji prekidač
  • Nije osigurana minimalna visina sigurnosnog prostora (gornjeg ili donjeg)
 • Vozno okno
  • Postoji oštećenje u stijenci voznog okna u obliku nepropisnog otvora (»rupa«)
  • Vozno okno nije ograđeno u skladu sa propisima što predstavlja opasnost za zdravlje i sigurnost
  • Vozno okno ispunjeno je vodom te ugrožava siguran rad dizala
  • Vrata za pristup u jamu voznog okna nije moguće zaključati
  • Vrata za pristup u jamu voznog okna nisu opremljena električnim sigurnosnim kontaktom ili je isti neispravan
  • Odbojnici za nasjedanje kabine nisu ugrađeni ili su oštećeni (za brzine veće od 1.6 m/s)
 • Vrata voznog okna
  • Zabrava vrata voznog okna ne udovoljava bitnim zahtjevima iz Pravilnika o sigurnosti dizala
  • Oštećeni kontrolni otvori ili stjenke vrata voznog okna (»rupa«)
  • Zazori između automatskih krila vrata, vrata i okvira su preveliki
 • Kabina dizala
  • Oštećeni kontrolni otvori ili stjenke vrata kabine i same kabine (»rupa«)
  • Nedostaju vrata kabine na ulazu/ima u kabinu osobnih i osobno teretnih dizala
  • Sklopka STOP u kabini nije u funkciji (za dizala za prijevoz tereta s pratiocem bez kabinskih vrata i za dizala za prijevoz osoba kod kojih je moguća vožnja otvorenim kabinskim vratima)
  • Uređaj za prisilno kočenje nije u funkciji
  • Graničnik brzine i njegov sklop ne funkcionira ispravno
  • Horizontalna udaljenost između praga kabine i stjenke voznog okna je prevelika, a kabinska vrata nemaju zabravu
  • Uređaj za servisno upravljanje nije propisne izvedbe ili ne funkcionira ispravno
 • Protuuteg
  • Vođenje nije osigurano na siguran način
 • Direktni i indirektni dodir dijelova pod naponom
  • Zaštita od opasnosti od direktnog dodira dijelova pod naponom nije izvedena
 • Pregledi
  • Na dizalu su obavljene promjene ili zamjene iz članka 5, a izvanredni pregled nije obavljen

Ako ovlaštena organizacija utvrdi nedostatak koji nije naveden u DODATKU II. Pravilnika, a procijeni da takav nedostatak bitno narušava sigurnost korisnika, također je obvezna privremeno staviti dizalo van uporabe. Ovlaštena organizacija o tome odmah obavješćuje nadležno inspekcijsko tijelo, održavatelja dizala i vlasnika dizala.

Dizalo ne zadovoljava, ali može raditi

Ovlaštena organizacija može dozvoliti rad dizala na određeno vrijeme, ako nije bitno narušena sigurnost korisnika dizala te zadati rok u kojem vlasnik mora otkloniti nedostatke. Otklonjene nedostatke mora u knjizi održavanja dizala potvrditi održavatelj dizala odnosno izvođač radova na dizalu i o tome obavijestiti vlasnika i ovlaštenu organizaciju.

Ako nakon isteka rokova nedostaci nisu otklonjeni, a nije došlo do bitnijeg narušavanja sigurnosti za korisnike, ovlaštena organizacija može produžiti rok za otklanjanje nedostataka. Ako vlasnik ne otkloni nedostatke u roku, a ovlaštena organizacija utvrdi da je zbog ne otklanjanja nedostataka došlo do bitnog narušavanja sigurnosti korisnika, ovlaštena organizacija će staviti dizalo van uporabe i o tome obavijestiti nadležno inspekcijsko tijelo.

U slučaju ugrožavanja sigurnosti i zdravlja korisnika dizala nadležna inspekcijska tijela moraju zabraniti upotrebu dizala i prije ponovnog stavljanja dizala u upotrebu zahtijevati obavljanje izvanrednog pregleda.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na ZGRADOnačelnik.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.