stop / Pixabay
Izvor: ivanacoi
OSAM RAZLOGA

Kada i pod kojim uvjetima prestaje ovrha?

Ni ovrha ne traje vječno, a postoje i slučajevi kada se ona prekida ili odgađa ili do ovrhe ni ne dođe. 

Ako niste platili neki račun ili dugovanje i to isto niste učinili nakon opomene, slijedi pokretanje postupka prisilne naplate (ovrha). Podsjetimo, ovrha znači da će onaj kome dugujete (komunalna tvrtka, 'elektra', telekom…) prisilno naplatiti dug. I vi u tom slučaju zapravo nemate puno izbora. 

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnosi se općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava, na propisanom obrascu elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku putem sustava e-Ovrha.

Nakon što sustav zaprimi prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, on se automatski povjerava u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno, po abecednom redu njihovih prezimena, prema pravilima o službenom području i sjedištu javnih bilježnika.

Ako je prijedlog za ovrhu uredan i osnovan, javni bilježnik će ovršenika obavijestiti o tome da je pokrenut ovršni postupak radi prisilne naplate pričuve. 

Ako ovrhovoditelj u roku od petnaest dana od slanja obavijesti ne povuče prijedlog za ovrhu, javni bilježnik će izdati rješenje o ovrsi i dostaviti ga strankama.

No u određenim slučajevima ovrha prestaje, odnosno prekida se ili se ni ne pokrene. 

1. Može se izbjeći

Naravno, do ovrhe ni ne mora doći ako u navedenom roku od 15 dana od kada javni bilježnik pošalje obavijest o pokretanju postupka prisilne naplate, ovršenik plati svoj dug. 

2. Nije uplaćen predujam

Ovrhovoditelj je dužan predujmiti Fini iznos propisane naknade za provedbu osnove za plaćanje. Također, propisano je da, ako ovrhovoditelj ne uplati iznos predujma, Fina neće upisati osnovu za plaćanje u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje niti poduzimati radnje po osnovi za plaćanje. Time se zapravo želi na propisan način potaknuti ovrhovoditelje da pokreću ovrhu na novčanim sredstvima samo kada je to nužno i kada mogu očekivati da će se od ovršenika na tom predmetu moći namiriti.

Iznimno, naknadu za provedbu osnove za plaćanje ovrhovoditelj nije dužan predujmiti, već je naknadu dužan platiti ovršenik u slučaju kada se ovrha/osiguranje provodi radi:

  • naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja djeteta
  • naplate tražbine po osnovi privremenog uzdržavanja
  • naplate tražbine po osnovi neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine
  • naplate tražbina Republike Hrvatske te tražbina s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja
  • naplate novčane kazne, oduzete imovinske koristi i troškova u prekršajnom i kaznenom postupku
  • izvršenja mjera osiguranja iz kaznenog, prekršajnog ili poreznog postupka
  • naplate tražbine u korist Fine

3. Krivo ispunjena dokumentacija

Obveza ovrhovoditelja je da uz pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave podnese Fini i zahtjev za naplatu na propisanom obrascu, osim ako se ovrha provodi za poreze, doprinose i druga javna davanja. U slučaju ako navedena osnova za plaćanje nije dostavljena uz zahtjev za naplatu, Fina će osnovu za plaćanje vratiti kao nepodobnu, s obrazloženjem razloga vraćanja.

4. Krivi OIB 

Kada osnova za plaćanje ne sadrži osobni identifikacijski broj (OIB), Fina će usporediti OIB sa zahtjeva za izravnu naplatu s jedinstvenim identifikacijskim podacima iz osnove za plaćanje (primjerice JMBG) kako bi utvrdila mogućnost postupanja. U nedostatku jedinstvenih identifikacijskih podataka, usporedit će se podaci sa zahtjeva za izravnu naplatu s podacima kojima raspolaže Fina. Te podatke je Fini dostavila Porezna uprava, koja svoje podatke pak preuzima iz matičnih knjiga.

Zaključno, propisana je i odgovornost ovrhovoditelja za štetu koja nastane radi pogrešno dostavljenog podatka o OIB-u.

5. Nema novca na računu

U slučaju kada se ovrha na novčanim sredstvima ne može izvršiti zbog nedostatka novčanih sredstava ovršenika, propisano je da, ako se tražbina (dug) iz osnove za plaćanje ovršenika fizičke osobe ne namiri u cijelosti u roku tri godine od dana primitka osnove za plaćanje u Finu i nakon što po toj osnovi za plaćanje nije bilo nikakvih naplata posljednjih šest mjeseci uzastopno s računa tog ovršenika, Fina prestaje s provedbom ovrhe.

Iznimno, Fina neće prestati provoditi ovrhu po osnovi za plaćanje ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću i ako je riječ o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

Dug građana na ovaj način nije otpisan, on i dalje postoji te ovrhovoditelj može ponovno pokrenuti ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika, ako ocijeni da će se njegova ovrha na novčanim sredstvima ovršenika ipak ponovno uspješno provesti unatoč činjenici da se cijelo ovo prethodno vrijeme nije provodila. 

6. Smrt

Ako ovršenik fizička osoba umre, a ne postoje uvjeti za prijenos na račun ovrhovoditelja, Fina po saznanju za tu okolnost prestaje s izvršavanjem osnova za plaćanje i pohranjuje ih, a novčana sredstva prethodno zaplijenjena na računu tog ovršenika po nalogu Fine ostaju zaplijenjena do zaprimanja drugačijeg naloga za postupanje s tim sredstvima, osim ako ne teče rok za prijenos novčanih sredstava od 60 dana sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Predmetne odredbe se jednako primjenjuju i u slučaju prestanka ovrhovoditelja. 

7. (Pred)Stečaj

Predstečajni i stečajni postupak mogu se pokrenuti nad pravnom osobom i nad imovinom dužnika pojedinca, ako zakonom nije drukčije određeno. Nakon otvaranja predstečajnog odnosno stečajnog postupka, činjenica o njemu evidentira se i u Očevidnik jer nastupaju određene pravne posljedice.

Po otvaranju predstečajnog postupka Fina prestaje izvršavati sve osnove za plaćanje upisane u Očevidnik na teret dužnika, osim obračuna neisplaćene plaće, naknade plaće i otpremnine i osnova za plaćanje koje se odnose na mjere osiguranja u kaznenom postupku. 

Ako dođe do obustave predstečajnoga postupka, Fina će nastaviti s provedbom ovrhe, osim ako je predstečajni postupak obustavljen jer je dužnik ispunio sve obveze prema vjerovnicima.

Po otvaranju stečajnog postupka Fina prestaje s izvršavanjem osnova za plaćanje koje su upisane u Očevidnik i pohranjuje ih, a naknadno zaprimljene osnove za plaćanje ne izvršava, već ih vraća podnositelju uz obrazloženje. Iznimno, Fina će izvršavati osnovu za plaćanje koja je donesena nakon otvaranja stečajnog postupka ako se ovrha provodi na novčanim sredstvima stečajne mase dužnika.

Ako Fina zaprimi rješenje kojim se ukida rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili rješenje o obustavi stečajnog postupka koje je doneseno iz razloga koji ne dovode do brisanja iz odgovarajućeg registra, Fina ponovno započinje izvršavati ovrhu.

8. Brisanje iz registara

Ako Fina na temelju vjerodostojnih podataka koje je dostavilo nadležno tijelo ili na drugi način sazna da je ovršenik ili ovrhovoditelj pravna osoba prestao postojati uslijed brisanja iz odgovarajućeg registra bez pravnog sljednika, prestat će izvršavati osnove za plaćanje tog ovršenika odnosno u korist tog ovrhovoditelja i pohraniti ih, a ako po tim osnovama postoje zaplijenjena sredstva dat će nalog bankama da ih prenese na račun državnog proračuna.

*Projekt ZGRADOnačelnik.hr-a 'Ne budi neplatiša' podržava