Izgubljeno
Izvor: Pixabay
NESTALI DOKUMENTI

Kako do izgubljene uporabne ili građevinske dozvole

Ako je uporabna dozvola za pojedinu zgradu izdana, ona bi se u pravilu trebala nalaziti u arhivu tijela graditeljstva (županijski ili gradski uredi za prostorno uređenje). No ponekad se ti dokumenti izgube.   

Suvlasnici mnogih zgrada u Hrvatskoj muku muče s dokumentacijom zgrade, odnosno s pronalaženjem građevinske i uporabne dozvole. Bilo da im te dozvole trebaju zbog prijave na neki javni poziv ili natječaj, bilo da im trebaju za neki sudski postupak, to su dva ključna dokumenta zgrade. 

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

 • glavni projekt i izvedbeni projekt zajedno s građevinskom dozvolom dužan je trajno čuvati investitor, njegov pravni sljednik, odnosno vlasnik građevine (Zakon o gradnji)
 • glavni projekt zajedno s građevinskom dozvolom dužno je trajno čuvati upravno tijelo velikog grada, Grada Zagreba, odnosno županije (Zakon o gradnji)
 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine naglašava da se sukladno Zakonu o gradnji građenju građevine može pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a graditi se mora u skladu s tom dozvolom

UPORABNA DOZVOLA

 • uporabnu dozvolu, odnosno njezine spise, trajno čuvaju u svojim arhivima tijela graditeljstva, pa se u slučaju potrebe za dobivanje preslike uporabne dozvole može obratiti tim tijelima
 • sukladno Zakonu o gradnji, izgrađena građevina, odnosno rekonstruirana građevina može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon te se može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom zakonu, nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola te se u postupku izdavanja te dozvole utvrđuje da je zgrada izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom

Gdje pronaći dozvole?

Uporabna dozvola upravni je akt, čiji spis i dozvola se trajno čuvaju u arhivu tijela graditeljstva koje ju je izdalo. Riječ je o županijskim ili gradskim uredima za prostorno uređenje. 

Dakle, ako je uporabna dozvola za pojedinu zgradu izdana, ona bi se u pravilu trebala nalaziti u arhivu tijela graditeljstva. Treba imati na umu, poručuju nam iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, i da ako je za zgradu izdano rješenje o izvedenom stanju (rješenje o legalizaciji, op.ur.) da se u tom slučaju smatra da je za zgradu izdana uporabna dozvola

Dozvola je izgubljena

Ako je izvjesno da je uporabna dozvola bila izdana, iako se ne nalazi u arhivu tijela graditeljstva, može se u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku izvršiti rekonstrukcija spisa.

Obnavljanje (rekonstrukcija) spisa

Članak 78.

(1) Ako se pojedini spisi upravnog postupka izgube, oštete ili unište, po potrebi će se pokrenuti postupak za obnovu spisa (rekonstrukcija).
(2) Postupak za obnovu spisa provodi javnopravno tijelo nadležno za rješavanje u toj upravnoj stvari.
(3) Postupak za obnovu spisa pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. Rješenje o obnovi spisa donosi čelnik javnopravnog tijela ili osoba koju on za to ovlasti.
(4) Pri obnovi spisa obnovit će se samo oni dijelovi spisa koji su važni s obzirom na razloge zbog kojih je odobren postupak za obnovu. Spisi se obnavljaju na temelju prijepisa nestalih, oštećenih ili uništenih podnesaka kojima raspolažu stranke ili javnopravno tijelo, podataka iz glavnih i pomoćnih uredskih knjiga, sukladno pravilima o dokazivanju.
(5) Postupak za obnovu spisa neće se provesti ako je protekao propisani rok do kojeg se čuvaju spisi određene upravne stvari.
(6) Troškovi koji nastanu obnovom spisa naknađuju se iz sredstava javnopravnog tijela.

Građevina čija je građevinska dozvola, ili drugi odgovarajući akt, uništena zbog prirodne nepogode, ratnih i drugih razaranja, djelovanja ili događaja smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako tijelo graditeljstva za tu građevinu izda uporabnu dozvolu za građevinu čiji je akt za građenje uništen.

Uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole prilaže se:

 1. kopija katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena
 2. dokaze kojima raspolaže da je građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt uništen ili nedostupan.

Uporabna dozvola za takvu građevinu izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda ako se utvrdi da:

 1. je akt za građenje uništen i da je uništena arhiva tijela graditeljstva zbog prirodne nepogode, ratnih i drugih razaranja, djelovanja ili događaja
 2. se akt za građenje ne nalazi u drugom nadležnom arhivu
 3. je akt za građenje bio izdan i
 4. su uz zahtjev priloženi propisani dokumenti

Prije izdavanja uporabne dozvole provodi se očevid na licu mjesta.

Specifične situacije

Zakonom o gradnji uređeno je izdavanje uporabnih dozvola za određene građevine, odnosno za specifične situacije.

 • Do 1. listopada 2007. godine

Tako da ako se radi o zgradi izgrađenoj na temelju akta za građenje koji je izdan do 1. listopada 2007., a za takvu zgradu nije izdana uporabna dozvola, može se sukladno odredbama Zakona o gradnji izdati uporabnu dozvolu za takvu građevinu.

Tijelo graditeljstva može na zahtjev stranke, umjesto uporabne dozvole, izdati uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007.

Uz zahtjev za izdavanje navedene uporabne dozvole prilaže se građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt. Dozvola se izdaje ako je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajućim aktom nadležnog tijela u pogledu:

 • namjene
 • vanjskih mjera svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine
 • oblika i veličine građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru

Dozvola se može izdati i za dio građevine. Važno je napomenuti da se postupci započeti prije stupanja na snagu Zakona o gradnji za izdavanje akta za uporabu za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. do 1.listopada 2007. mogu dovršiti po novom Zakonu o gradnji ako se tome ne protivi podnositelj zahtjeva.

 • Do 15. veljače 1968.

Ujedno, sve zgrade odnosno građevine izgrađene do 15. veljače 1968. smatraju se izgrađene na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Stoga se zgrade čije vrijeme izgradnje datira prije 15. veljače 1968. smatraju izgrađene na temelju pravomoćne građevinske dozvole (bez obzira jesu li za njihovo građenje izdane građevinske dozvole).

Za takve građevine može se u skladu s odredbama Zakona o gradnji izdati uporabna dozvola (za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.) kojom se utvrđuje da je zgrada izgrađena do tog datuma i temeljem koje se u smislu tog Zakona smatra postojećom (zakonitom) građevinom.

Vrijeme izgradnje takve građevine utvrđuje se uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. koju po zahtjevu stranke izdaje tijelo graditeljstva.

Uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole prilažu se:

 1. kopija katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena
 2. dokazi kojima se raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968

Stoga, ako više ne postoje navedeni dokumenti u raznim arhivama, a suvlasnici ih trebaju radi nečega, pripremite se za potragu i rekonstrukciju dokumenta. 

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na ZGRADOnačelnik.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.