buka
Izvor: Yogendra Singh / Pixabay
Tin Bašić
VISOKI DECIBELI

Kako riješiti problem buke u i oko zgrade

Susjed ima klimatizacijski uređaj pored prozora vaše spavaće sobe. Ventilacijski sustav zgrade preko puta vaše konstantno radi. Kafić radi cijelu noć. Izvori buke svuda su oko nas, no problem buke može se riješiti. 

Buka je ogroman problem u i oko višestambenih zgrada. Mnogi suvlasnici žale se na buku iz kafića i restorana, klimatizacijskih uređaja drugih susjeda, ali i uređaja na krovovima susjednih zgrada (stambenih i/ili poslovnih). Buka je kao problem postao najpoznatiji u trenutku kada novoizgrađena zagrebačka žičara nije dobila dozvolu za rad jer je preglasna i smeta susjedima koji žive u neposrednoj bilzini. 

Buku 'definira' nekoliko propisa:

Što treba znati?

Zaštita od buke provodi se danonoćno (Zakon o zaštiti od buke):

 • dan traje 12 sati
  • od 7 do 19 sati
 • večer traje 4 sata
  • od 19 do 23 sata
 • noć traje 8 sati
  • od 23 do 7 sati

Ovo je jako važno znati jer definira načine mjerenja buke (više o tome dalje u tekstu, objašnjeno na primjeru) 

Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti od buke i pripadajućih propisa obavlja sanitarna inspekcija. Kontakte sanitarne inspekcije možete pronaći OVDJE.

U obavljanju inspekcijskoga nadzora sanitarni inspektori ovlašteni su:

 1. narediti akustička mjerenja pravnim i fizičkim osobama koje koriste izvore buke u sredini u kojoj ljudi borave
 2. narediti poduzimanje propisanih utvrđenih mjera za zaštitu od buke
 3. zabraniti uporabu izvora buke dok se ne poduzmu mjere zaštite od buke
 4. zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju boravak, odmor i noćni mir ako to nije moguće postići mjerom iz točke 3. ovoga stavka
 5. zabraniti obavljanje djelatnosti, odnosno drugih aktivnosti ako su započeta bez Rješenja kojim se utvrđuje da su provedene mjere zaštite od buke
 6. zabraniti uporabu izvora buke koji nisu navedeni u rješenju o provedenim mjerama zaštite od buke

Spomenute mjere naređuju se rješenjem.

Zona buke Namjena prostora dan (dB) noć (dB)
1 Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju 50  40
2 Zona namijenjena samo stanovanju i boravku 55 40
3 Zona mješovite, pretežito stambene namjene 55 45
4 Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem 65 50
5 Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi) – Na granici građevne čestice unutar zone – buka ne smije prelaziti 80 dB(A)
– Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči

Navedene vrijednosti odnose se na ukupnu razinu buke imisije od svih postojećih i planiranih izvora buke zajedno.

Zone buke određuju se na temelju dokumenata prostornog uređenja.

Pravilnik kaže:

Za područja u kojima je postojeća razina rezidualne buke jednaka ili viša od dopuštene razine prema gore navedenoj tablici, imisija buke koja bi nastala od novoprojektiranih, izgrađenih ili rekonstruiranih, odnosno adaptiranih građevina s pripadnim izvorima buke ne smije prelaziti dopuštene razine iz tablice, umanjene za 5 dB(A).

Za područja u kojima je postojeća razina rezidualne buke niža od dopuštene razine prema gore navedenoj tablici, imisija buke koja bi nastala od novoprojektiranih izgra­đenih, rekonstruiranih ili adaptiranih građevina s pripadnim izvorima buke ne smije povećati postojeće razine buke za više od 1 dB(A).

Što je rezidualna buka?

Rezidualna buka jest ukupna buka prisutna na nekom mjestu prije nego što je došlo do bilo kakve promjene u postojećoj situaciji. Jednostavno rečeno, to je buka prostora, buka naselja bez rada uređaja koji stvara buku koja nekome smeta.

Nadležnost sanitarne inspekcije

U slučajevima kad se radi o prekoračenju dozvoljene buke prema Zakonu o zaštiti od buke najuputnije je zatražiti pomoć izravno od nadležne Sanitarne inspekcije.

Sanitarna inspekcija, kao dio Državnog inspektorata, po prijavi buke odlazi na teren te obavlja mjerenje buke. Na temelju dobivenih rezultata sastavlja izvješće kojim može naložiti smanjenje buke ako ona prelazi zakonsku granicu. Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave spomenuta granica u zatvorenim boravišnim prostorijama zone pretežito stambene namjene iznosi 35 dB(A) danju, a 25 dB(A) noću.

Najčešće se radi o prekomjerne buke gradilišta u naseljenom području, izvođenje glazbe u objektima koji rade noću, ventilacijskih i klimatizacijskih uređaja. No, treba napomenuti da se odredbe Zakona o zaštiti od buke ne odnose na buku svakodnevnih kućanskih aktivnosti i na buku iz stambenih prostora. Stoga, u slučaju buke od strane stanara u obliku lupanja vratima, laveža pasa i slično, sanitarna inspekcija teško da može postupati zbog nemogućnosti provedbe mjerenja buke.

Nadležnost policije

Ako oblici uznemiravanja imaju obilježja narušavanja javnog reda i mira, potrebno je obavijestit policiju koja će, ako utvrdi postojanje prekršaja, nadležnom sudu dostaviti izvješće, odnosno prijavu. Ipak, u velikom broju slučajeva, policija ne može utvrditi činjenice koje su dovoljne za pokretanje postupka te je zato najbolje imati svjedoke događanja koji mogu dati izjave. Ako se poduzetim mjerama ne spriječi neželjeno ponašanje, preostaje pokretanje postupka pred nadležnim sudom.

Prava vlasnika nekretnine i sudska nadležnost

 1. Nitko se ne smije služiti ni koristit nekretninom na način da zbog toga na tuđu nekretninu slučajno ili po prirodnim silama dospije buka, dim, neugodni mirisi i slično, ako su prekomjerni s obzirom na namjenu kakva je primjerena toj nekretnini s obzirom na mjesto i vrijeme, ili izazivaju znatniju štetu, ili su nedopušteni na temelju odredaba posebnog zakona (čl. 110. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima). Opisani način služenja nekretninom nazivaju se posrednim imisijama. Vlasnici nekretnine koje su izložene prekomjernim posrednim imisijama ovlašteni su od vlasnika nekretnine s koje one potječu zahtijevati da otkloni uzroke tih imisija i naknadi štetu koju su nanijele, kao i da ubuduće propušta činiti na svojoj nekretnini ono što je uzrokom prekomijernih imisija, dok ne poduzme sve mjere koje su potrebne da onemoguće prekomjerne imisije (čl. 110. st. 2. ZV).
 2. Nadalje, svaki od suvlasnika iste nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom dužan je prigodom izvršavanja svog prava postupati osobito obzirno prema ostalima, u protivnom njegovi suvlasnici mogu tražiti isključenje (čl. 97. ZOV). Suvlasnici mogu tražiti isključenje na zahtjev većine ili na zahtjev manjine. Suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova mogu odlučiti da će zahtijevati isključenje iz suvlasničke zajednice određenog suvlasnika, između ostalog i ako svojim bezobzirnim, nepristojnim ili uopće nedoličnim ponašanjem učini tegobnim zajedničko stanovanje ostalim suvlasnicima (čl. 98. st. 3. ZOV).
 3. Međutim, ako je neki suvlasnik nekretnine drugog suvlasnika, koji ga ničim nije izazvao, povrijedio bezobzirnim, nepristojnim ili uopće nedoličnim ponašanjem ili mu učinio tegobnim zajedničko stanovanje, tada sam povrijeđeni suvlasnik, ako i nije dobio od drugih dovoljnu podršku da bi većina donijela odluku o isključenju, može tužbom zahtijevati od ovoga da se ubuduće suzdržava od takvih postupaka (čl. 99. st. 1. ZOV). Iako zakon ne sadrži takvu izričitu odredbu, zahtjev za isključenjem se ostvaruje tužbom u parničnom postupku. Kako bi sud rješavao o premetu potrebno je dostaviti materijalne dokaze ili navesti svjedoke. Mogu se koristiti i podatci o intervencijama policije. U navedenim sporovima isključivo je nadležan općinski sud na čijem se području nalazi nekretnina (čl. 56. st. 1. ZPP).

Kako suzbiti neželjenu buku?

 • prijava sanitarnoj inspekciji ili policiji
 • zahtjev za smanjenjem posrednih imisija
 • zahtjev za isključenje na zahtjev manjine
 • zahtjev za isključenje na zahtjev većine

Njihov pozitivan ishod ovisi o dokazivanju prekoračenja dopuštene razine buke. Iz tog razloga je od velike važnosti prikupiti dokaze kojima se mogu potkrijepiti tvrdnje i utvrditi činjenice, bilo da su to svjedoci ili drugo, kako bi se moglo ukloniti kršenje propisa.

Primjer iz prakse 2017. godine

Ovaj primjer tiče se problema suvlasnika zgrade u Zagrebu s ventilacijskim sustavom poslovne zgrade udaljene 30 metara. Ventilacijski sustav bio je zastario, radio je konstantno tijekom dana, a palio se i gasio po noći svakih sat vremena. Jačina zvuka tog ventilacijsko/klimatizacijskog sustava tijekom paljenja bila je slična paljenju motora mlažnjaka (doživljaj suvlasnika te zgrade). 

Predstavnik suvlasnika kontaktirao je osobu zaduženu za odnose s javnošću s molbom da se taj problem riješi. Osoba je odgovorila da njihov sustav radi u skladu sa zakonom i da problema nema jer su nekoliko godina prije, potaknuti istim zahtjevom i problemom popravili sustav. Napisali su:

 • Učinkovitost provedenih mjera potvrđena je i mjerenjima buke od strane ovlaštenih institucija, budući da su rezultati mjerenja pokazali da je buka pri punom radu svih sustava višestruko ispod dopuštenih razina buke čak i u noćnim uvjetima. Od provedene modernizacije svi sustavi se redovito servisiraju i kontroliraju kako ne bi stvarali buku, što se uostalom redovito ispituje, te svi elementi sustava rashlada i grijanja posjeduju sve potrebne ateste i certifikate.

Budući da je još nekoliko tvrtki suvlasnik u toj zgradi, Predstavnik suvasnika je kontaktirao i njih. Odgovor je bio gotovo isti - njihovi sustavi rade u skladu sa zakonom i pravilnicima i nisu izvor buke. 

A nečiji ventilacijski sustav se pali vikendom u 2:00 po noći, a svi kažu da nije njihov. 

Predstavnik opet kontaktira tvrtku koja je vlasnik najvećeg dijela zgrade i dobiva odgovor:

 • kao što smo i prethodno naveli, buka koju opisujete ne dolazi od naših sustava niti s našeg dijela zgrade. Naši sustavi su programirani na dnevni rad u uredovno vrijeme koje iznosi od 8 do16 sati od ponedjeljka do petka, subotom i nedjeljom sustavi ne rade, kao što ne rade niti tijekom noći kada je zgrada prazna. Upućujemo Vas da se obratite nadležnim inspekcijskim službama koje će ustanoviti razinu i izvor buke. 

To dopisivanje trajalo je dva tjedna.

Tada je Predstavnik suvlasnika: 

 • dao nalog Upravitelju zgrade da napiše službeni dopis tvrki u čijem je (većinskom) vlasništvu poslovna zgrada
 • u tom dopisu dan je razuman rok (30 dana) za popravljanje sustava i rješavanje problema

Tvrtka nije riješila problem i ignorirala je dopis.

Nakon toga, Predstavnik suvlasnika je:

 • napisao dopis Upravitelju za prijavu Sanitarnoj inspekciji
 • Upravitelj je u suradnji s Predstavnikom složio dopis i urudžbirao prijavu sanitarnoj inspekciji

Sanitarna inspekcija nije reagirala dva mjeseca, barem Predstavnik nije dobio informaciju o tome. Predstavnik je krenuo 'okretati' telefonske brojeve u Sanitarnoj inspekciji. Opet je slao e-mailove. I dobio je odgovor:

 • vaša predstavka zaprimljena je u ovoj Inspekciji, postupak je u tijeku, a inspektor koji postupak vodi obavijestit će Vas o učinjenome po završetku postupka.

Prolazi vrijeme, nema odgovora. Predstavnik opet kontaktira Saninarnu inspekciju. Dobiva odgovor:

 • ova je inspekcijska služba, temeljem Vaše prijave o prekomjernoj buci koja dolazi s krova poslovne zgrade, obavila ciljane inspekcijske izvide. U istima je utvrđeno kako se na krovu predmetne zgrade nalaze dijelovi ventilacijsko-klimatizacijskog sustava koji koriste tvrtke A, B i C. Na južnoj strani krova (kojoj je izložena Vaša zgrada) nalaze se rashladnici-chilleri tvrtke A. Isti su obloženi prigušivačima buke (zvučni paneli). U nastavku, na zapadnoj strani krova, smještena je rashladna strojarnica istog vlasnika, također potpuno zaštićena zvučnim izolacijskim oblogama. Rashladnici su opremljeni vremenskim relejima, koji reguliraju početak rada rashladnika u 06,30 sati, a završetak rada u 20,00 sati. Na taj način tijekom večeri i noći uređaji ne rade. Navedeni se ustroj odnosi za period ponedjeljak-petak, a tijekom vikenda rashladnici nisu uključeni.
 • Inspekcijski nadzori su provedeni tijekom večeri/ noći, kao i vikendom, kako bi se utvrdila funkcionalnost vremenskih releja i tom prigodom na krovu predmetne poslovne zgrade nije bio uključen niti jedan uređaj koji bi potencijalno izazivao prekomjernu buku, te nisu utvrđene povrede odredbi Zakona o zaštiti od buke. Kako je nadzorima utvrđeno da nema opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka izvođenjem dokaza putem vještačenja, postupak se eventualno nadalje može voditi vodi po Vašem zahtjevu na način da unaprijed položite novčani iznos za troškove vještačenja, sukladno članku 26. Zakona o sanitarnoj inspekciji (“Narodne novine”, br. 113/08, 88/10).

No, Predstavnik suvlasnika je u kontaktu sa Sanitarnom inspekcijom shvatio da se 'zeznuo' u proceduri i terminologiji. Naime, opetovanim slanjem mailova rečeno mu je:

 • Vaša se prethodna predstavka gotovo u cijelosti referirala na buku klimatizacijskih uređaja predmetne zgrade, u noćnim uvjetima rada, pa je kao takva od strane ove inspekcije i razmatrana. Primjedba kako je vremenski relej (timer) podešen za uključivanje uređaja u vrijeme noćnih uvjeta (06,30 h) potpuno je utemeljena, te su djelatnici tvrtke A upozoreni na potrebu korigiranja vremena uključivanja uređaja na dnevne uvjete rada. Ova je inspekcija nadzor obavila na krovu predmetne zgrade te su navodi o zvučnim izolacijskim oblogama rezultat neposrednog izvida. Od tvrtke A u nadzoru je zahtjevano da predoči potvrdu o provedenim mjerama zaštite u poslovnoj zgradi odnosno izvješće o mjerenju buke okoliša od strane ovlaštene pravne osobe za dnevne i noćne uvjete rada, pri redovnom radu svih uređaja i opreme na zgradi. Za navedeno je rok izvršenja X.Y. ABCD godine, a po provedenom bit ćete izvješćeni o rezultatima.

Dva tjedna nakon, Predstavnik suvlasnika dobiva odgovor:

 • mjerenjem buke okoliša od strane ovlaštenog vještaka, utvrđeno je da buka koja nastaje radom rashladnog sustava na krovu poslovne zgrade, u dnevnim uvjetima rada, prekoračuje Zakonom dozvoljene vrijednosti. Prema izjavi odgovorne osobe tvrtke A sanacija (dodatna zvučna izolacija uređaja) nije započeta obzirom da uz Izvještaj o mjerenju buke nije priložena spektralna analiza temeljem koje bi se izvodila sanacija.
 • Zbog toga je rashladni sustav isključen (zapisnik ovlaštenog servisera). Eventualna sanacija sustava i ponovno mjerenje buke okoliša moguće je tek uoči slijedeće sezone hlađenja. Navedene aktivnosti bit će provođene pod nadzorom ove inspekcijske službe.

Dakle, već je bila jesen, klima više nije bila potrebna jer je stizalo hladnije vrijeme. 

Stiglo je proljeće i Predstavnik suvlasnika opet šalje dopise Sanitarnoj inspekciji da se vidi u kojoj je fazi sanacija rashladnog sustava. Dobiva odgovor Sanitarne inspekcije:

 • obavještavam da Vi kao prijavitelj, sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09) niste stranka u postupku već ste kao prijavitelj inicijator postupanja po službenoj dužnosti. Stranka u postupku u ovoj stvari je trvtka A obzirom da obavlja registriranu djelatnost za koju je propisano da ova Inspekcija ima nadležnost i ovlasti nadziranja sukladno Zakonu o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“, br. 113/08, 88/10). Slijedom navedenog, nisam Vam u mogućnosti odgovoriti na pitanja koja ste postavili, a sukladno obvezama o zaštiti i tajnosti podataka koje su propisane za službene osobe te nisam u mogućnosti očitovati se niti to kontinuirano činiti kao što zahtijevate. Već ranije sam Vas obavijestio da će te po dovršetku postupanja, Vi, kao inicijator postupanja po službenoj dužnosti, dobiti pisanu obavijest o učinjenom.

Nekoliko mjeseci nakon toga, ventilacijski sustav na poslovnoj zgradi je promijenjen, danas radi normalno, bez velike buke. 

NAPOMENA - u tri navrata se mjerila razina buke. To se radi tako da se jedno mjerenje radi vrlo blizu izvora buke, a drugo u isto vrijeme na mjestu gdje buka smeta. Mjeri se rezidualna buka (dakle kada izvor buke ne radi) i mjeri se kada izvor buke radi. Mjeri se mikrofonom jedan metar od fasade zgrade. Isto tako, mjeri se i u stanu u zgradi s otvorenim, ali i zatvorenim prostorima. Mjerenje traje oko dva sata.   

Primjer iz prakse - ventilacijski sustav kafića

Oko 40 metara od zgrade u Zagrebu radi jedan caffe bar. Glasnoća kafića nije problem jer kafić popodne i navečer nema gostiju, a i ulaz tog kafića 'ne gleda' prema zgradi, nego na suprotnu stranu.

No, problem je bio ventilacijski sustav kafića koji je izravno 'gledao' prema stambenoj zgradi i proizvodio veliku količinu buke. Predstavnik suvlasnika kontaktirao je vlasnicu kafića i želio ukazati na problem i mirno ga riješiti. Oveo je vlasnicu kafića odmah ispred ventilacijskog sustava i zamolio može li se to riješiti. Vlasnca kafića odgovorila je da to nije njezin sustav i da to nije njezin problem. Ali da joj Predstavnik suvlasnika, odnosno Upravitelj pošalje mail na koji će se ona očitovati. To je bilo sredinom studenoga. 

Predstavnik suvlasnika napisao je dopis i kontaktirao Upravitelja zgrade koji je taj dopis, u ime zgrade, citirajući odredbe Zakona i pravilnika, poslao vlasnici kafića. 

U dopisu je traženo očitovanje vlasnice kafića od sedam dana s prijedlogom rješenja problema. Tijekom božićnih praznika, vlasnica kafića zvala je Predstavnika suvlasnika s pitanjem - tko je on da traži očitovanje od sedam dana. Rekla je da će se očitovati kada to njoj odgovara. 

Sredinom ožujka, Upravitelj temeljem uputa Predstavnika suvlasnika, šalje službenu prijavu Sanitarnoj inspekciji. 

Krajem ožujka stiže mail iz Sanitarne ispekcije:

 • prijava smetanja bukom od rada ventilacijskog uređaja caffe bar-a XYZ koju ste podnijeli 13.ožujka je u radu odnosno proveden je nadzor po službenoj dužnosti
 • službenim nadzorom utvrđuje se osnovanost prijave tj. utvrđuje se da li je tvrtka koja upravlja radom predmetnog ugostiteljskog objekta provela mjere zaštite od buke te ukoliko nije, naređuje se njihovo provođenje.
 • ujedno vas ovime želim informirati da, slijedom odredbe čl. 26. Zakona o sanitarnoj inspekciji, ako se tijekom inspekcijskoga nadzora utvrdi da nema opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka, izvođenjem dokaza putem vještačenja, a podnositelj predstavke isto zahtijeva, postupak se nadalje vodi po zahtjevu stranke te troškove daljnjeg vođenja postupka u cijelosti snosi stranka.

Mjesec dana kasnije, kafić je ugradio novi ventilacijski sustav. 

Savjeti i trikovi

 • Pazite kako sastavljate dopis koji šaljete Sanitarnoj inspekciji i koji je razlog žalbe. Razlika je u problemu razine buke, vremenu rada izvora buke ili nešto treće 
 • Mjerenje buke mora se napraviti tamo gdje smeta, odnosno u nekretnini (stanu ili kući) osobe kojoj smeta buka ili u stanu koji je najizloženiji buci u zgradi  
 • Vrlo je važno znati definiciju kada je dan, večer i noć. Zašto? Zato ako izvor neke buke radi u 6:30 ili 23:00 sata, onda se radi noćno mjerenje. Odnosno, mjerenje buke se u tom slučaju ne može raditi po danu.
 • Mjerenje buke treba se raditi uvijek u vrijeme kada je ono NAJNEPOVOLJNIJE za onoga koga se mjeri. Ako, primjerice, postoji ventilacijski sustav koji radi 24 sata dnevno, najbolje je mjerenje napraviti kada je buka okolice (rezidualna buka) najniža - u 2:00, 3:00 ili 4:00 ujutro. Primjerice, brojne antene na krovovima zgrada imaju vlastite ventilacijske sustave koji moraju raditi 24 sata.  
 • Dobro ispitajte što je inspekcija napravila kada je prvi puta izašla na teren. Često inspekcija provjeri papirologiju izvora buke, a da fizički nije ni vidjela izvor buke. 
 • Ako ste kontaktirali tvrtku ili osobu čija vam buka smeta i oni kažu da su angažirali ovlaštenu tvrtku za mjerenje koja je izmjerila buku 10 metara od izvora buke i da im je to pokazalo da je sve ok, to zapravo ne vrijedi. Zašto? Zato što nisu mjerili razinu buke tamo gdje ona smeta. 
 • Budite jako uporni
 • JAKO VAŽNO - razlika razine rezidualne buke i buke koju stvara izvor buke (vidjeti još jednom gore navedenu tablicu) može biti samo JEDAN decibel ako je rezidualna buka niža od propisanih vrijenosti. Dakle, ako je rezudualna buka 35 db, a izvor buke proizvodi buku od 36 dB, izvor buke se zatvara. Ako je rezudalna buka jednaka ili viša od propisanih vrijednosti (noć je 45 dB u zoni 3), buka izvora može biti najviše 35 dB.  

Sankcije

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 100.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. ne provodi zaštitu od buke i ne osigura njezinu provedbu 
 2. obavlja radove, djelatnosti i druge aktivnosti koje u boravišnim prostorima uzrokuju buku štetnu po zdravlje ljudi 
 3. rabi elektroakustičke ili akustičke uređaje protivno:
  - Uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dopuštena je najdulje do 24 sata, osim ako vrijeme uporabe tih uređaja aktom nadležnog tijela općine, grada i Grada Zagreba nije drukčije određeno
 4. prouzroči buku elektroakustičkim uređajima i ostalim izvorima buke na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, koja prekoračuje najviše propisane dopuštene razine buke
 5. postupi protivno odredbama članka 9. ovoga Zakona,
 6. nije registrirana za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke, odnosno stručne poslove zaštite od buke obavlja bez ovlaštenja 
 7. stručne poslove zaštite od buke obavlja osoba koja nema položen stručni ispit 
 8. postupak mjerenja proračuna i ocjenjivanja te sadržaja nalaza o mjerenju ne obavi u skladu s međunarodnim normama (ISO), europskim normama (EN), hrvatskim normama (HRN) i odgovarajućim preporukama Europske unije
 9. ne provede naređene ili propisane mjere zaštite od buke 

Novčanom kaznom od 10.000 do 15.000 kuna za prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja djelatnost za koju je potrebno provesti mjere zaštite od buke, ako ne poštuje odredbe Zakona i podzakonskih propisa. 

Ako osoba kažnjena za prekrša ponovno počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000 kuna.

Uz kaznu za prekršaj pravnoj ili fizičkoj osobi može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine. 

Kada vam je potreban savjet, informacija vezana uz vašu nekretninu, neka vam ZGRADOnačelnik.hr bude centralna točka.

Ako vam treba dnevni podsjetnik na prava i obveze suvlasnika u zgradi pratite nas na društvenim mrežama - Facebooku i LinkedInu. Također poslušajte i pogledajte zanimljivosti koje smo vam pripremili na našem YouTube kanalu i u emisiji ZGRADOnačelnik. A svakako se prijavite i na mjesečni newsletter.

Ako ste pak predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati te postaviti upit i dobiti raznovrsne odgovore članova grupe, uključite se u Facebook grupu PREDSTAVNICI SUVLASNIKA.

A kada vam je uistinu potrebna pomoć i ne znate kako dalje, obratite nam se za SAVJET i proučite naše usluge.