sud
Izvor: pixabay.com
NE BUDI NEPLATIŠA

Kako se provodi ovrha na nekretnini dužnika

Donosimo, korak po korak, kako se provodi ovrha nad nekretninom dužnika.

1. FAZA – Pokretanje ovrhe

Ovrhovoditelj podnosi prijedlog za donošenje Rješenja o ovrsi nadležnom sudu, temeljem ovršne isprave (u ovom slučaju je to ovršna sudska odluka ili ovršna javnobilježnička ovrha). Rješenje o ovrsi na nekretnini donosi mjesno nadležni sud na čijem se području nekretnina nalazi.

Nakon što je doneseno rješenje o ovrsi na nekretnini, sud koji je donio predmetno rješenje će naložiti nadležnom zemljišno-knjižnom sudu da u zemljišnim knjigama upiše zabilježbu ovrhe na nekretni. Tom zabilježbom ovrhovoditelj stječe pravo da svoju tražbinu namiri iz nekretnine (pravo na namirenje) i u slučaju da treća osoba kasnije stekne vlasništvo te nekretnine.

2. FAZA – Utvrđivanje vrijednosti nekretnine

Nakon zabilježbe ovrhe nije dopušten upis promjene prava vlasništva niti kojeg drugoga stvarnog prava utemeljen na raspoložbi ovršenika, bez obzira na to kad je ta raspoložba poduzeta. Iduća faza ovrhe na nekretnini jest utvrđivanje vrijednosti nekretnine.

Vrijednost nekretnine sud utvrđuje:

 • zaključkom po slobodnoj ocjeni na temelju obrazloženog nalaza i mišljenja ovlaštenog sudskog vještaka ili procjenitelja, izrađenog primjenom posebnog propisa iz područja prostornog uređenja o načinu procjene vrijednosti nekretnina, načinu prikupljanja podataka i njihovoj evaluaciji te o metodama procjene nekretnina, odmah na ročištu nakon što je omogućio strankama, založnim vjerovnicima, sudionicima u postupku i osobama koje imaju pravo prvokupa da se o procjeni izjasne

Pri utvrđivanju vrijednosti nekretnine vodit će se računa i o tome koliko ona manje vrijedi zato što na njoj ostaju određena prava i tereti i nakon prodaje.

 • zaključkom o prodaji - tim se zaključkom ujedno određuju načini i uvjeti prodaje nekretnine

3. FAZA – Prodaja nekretnine

Prodaju nekretnine provodi Financijska agencija, dok zahtjev za prodaju Financijskoj agenciji dostavlja sud. Prodaja se obavlja elektroničkom javnom dražbom, a ona započinje objavom poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi (e-dražba).

Kupac nekretnine NE može biti:

 • ovršenik
 • sudac
 • druga osoba koja službeno sudjeluje u postupku prodaje
 • osoba koja po zakonu ne može steći nekretninu koja je predmet prodaje

Kao kupci na javnoj dražbi mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu.

Javne dražbe

 1. Na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod četiri petine utvrđene vrijednosti.
 2. Na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod tri petine njezine utvrđene vrijednosti.

Ako se na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi ne postigne tražena cijena, sud će obustaviti ovrhu. Ovrhovoditelj može najkasnije u roku od tri dana nakon završetka druge elektroničke javne dražbe predložiti sudu da se, ako se nekretnina ne proda, u njegovu korist zasnuje založno pravo na nekretnini radi osiguranja tražbine radi čije je naplate ovrha određena.

Ako elektronička javna dražba uspije, Financijska agencija će odmah, bez odgode, obavijestiti sud o provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi . Nakon što sud primi obavijest Financijske agencije o prispjelim ponudama, sud utvrđuje koji je kupac ponudio najveću cijenu i jesu li ispunjene pretpostavke za dosudu nekretnina te o tome donosi rješenje o dosudi nekretnine. Kupac je dužan uplatiti na poseban račun Fine otvoren za tu namjenu kupovninu u roku određenom u zaključku o prodaji.

Ako kupac u određenom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom. Iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji. O tome odluku donosi sud i dostavlja je Fini radi prijenosa novčanih sredstava. Nakon što rješenje o dosudi nekretnine postane pravomoćno, sud pristupa namirenju vjerovnika.

4. FAZA – Namirivanje

Iz prodajne cijene namiruje se:

 • ovrhovoditelj na čiji je prijedlog određena ovrha
 • založni vjerovnici
 • osobe koje imaju pravo na osobne služnosti i druga prava
 • Republika Hrvatska i općine, gradovi i županije na osnovu poreza i drugih pristojbi

Nakon podmirenja svih navedenih potraživanja, preostali iznos od prodaje nekretnine, ako postoji, pripada ovršeniku

Pogledajte i ostale povezane teme ovdje i ovdje.

* tekst je napisao Petar Petrić, odvjetnik, Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o., info@petric-kajic.hr. Tekst nije pravno mišljenje niti pravni savjet!

 *Projekt ZGRADOnačelnika 'Ne budi neplatiša' podržava