požar, vatrogasci
Izvor: Fish96/Pixabay
ZAKONSKA OBAVEZA

Mjere zaštite od požara koje suvlasnici moraju provoditi

Da bi se, koliko god je to moguće, spriječio nastanak požara potrebno je poduzimati mjere zaštite od požara kojima se požarne opasnosti smanjuju ili uklanjaju. Sve to ima svoja pravila, zakonske odredbe, inspekcije, a potencijalno i sankcije. Da bi životi i imovina bili što manje ugroženi dobro je znati kako, u najvećoj mjeri, spriječiti izbijanje požara.

Obaveze suvlasnika

Mjere zaštite od požara i njihova primjena zakonska je obaveza suvlasnika zgrade, što je utvrđeno odredbama Zakona o vlasništu i drugim stvarnim pravima (ZOV). To znači i da su suvlasnici dužni u okviru godišnjeg plana i programa planirati i osigurati potrebna sredstva za tu namjenu iz zajedničke pričuve.

Mjere zaštite od požara

Osnovne mjere zaštite od požara su one koje se odnose na građenje u skladu s propisima iz područja zaštite od požara:

 • primjena vatrootpornih materijala
 • pravilno izvođenje i odvajanje požarnih sektora (protupožarna vrata i sl.)
 • kontrola ispravnosti svih instalacija i uređaja

S obzirom da su brojne zgrane u Hrvatskoj starijeg datuma i da obnova bilo koje vrste ide jako sporo, a negdje i ne ide, teško je za očekivati da su u gradnji primijenjeni vatrootporni materijali, stoga se treba više orijentirati na kontrolu svih mogućih instalacija i uređaja i svega što je potrebno da bi se požar ipak spriječio, ali i implementirati određene uređaje koji pomažu u gašenju požara, ako se on dogodi.

Ovisno o lokaciji i namjeni, zgrade se opremaju:

 • unutarnjom hidrantskom mrežom (zidni hidrant) koja se postavlja u zidove vertikalnih i horizontalnih komunikacija stambenih zgrada
 • vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara koji se postavljaju blizu potencijalnih izvora nastanka požara
 • stabilnim sustavima za dojavu požara (za plinodetekciju, vatrodojavu)
 • stabilnim sustavima za gašenje požara (vodom, pjenom, ugljičnim dioksidom ili zamjenskim sredstvom: plinom komercijalnog naziva FM-200 koji inhibira kemijsku reakciju)

Održavanje vatrogasnih aparata

Vjerojatno nema zgrade koja nema vatrogasni aparat (ako ima – odmah to promijenite), jer je on jedna od važnijih stavki za brzu reakciju prilikom početne faze požara. Naime, vlasnici, odnosno korisnici zgrade dužni su posjedovati uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara. Vatrogasni aparati se moraju postaviti čak i ako zgrada ima ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje požara i hidrantsku mrežu.

Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN br. 74/13) propisan je točan broj aparata u stambenim zgradama, što se određuje prema površini požarnog sektora i požarnoj opasnosti.

S obzirom da je vatrogasni aparat najvažnija stavka u zaštiti od požara u zgradama, njegovo održavanje i kontrolu izdvajamo zasebno.

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni:

 • na uočljivim i lako dostupnim mjestima
 • u blizini mogućeg izbijanja požara
 • ručka za nošenje aparata mora biti najviše na visini od 1,5 metar iznad tla

Vatrogasne aparate treba redovito održavati, a to podrazumijeva provođenje redovnih i periodičnih pregleda, odnosno servisa.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja vlasnik ili korisnik prema uputi proizvođača:

 • najmanje jednom u tri mjeseca

Vlasnik, odnosno korisnik aparata dužan je voditi evidenciju o njihovom redovitom pregledu.

A prilikom pregleda treba utvrditi:

 • označenost
 • uočljivost
 • dostupnost
 • opće stanje aparata
 • kompletnost
 • stanje plombe zatvarača, odnosno ventila
 • druge radnje prema uputi proizvođača

Periodični pregled, odnosno servis vatrogasnog aparata podrazumijeva:

 • ispravnost aparata i njegovih dijelova
 • funkcionalnost aparata i njegovih dijelova

Periodične preglede treba obavljati najmanje jednom godišnje, a ovisno o uvjetima smještaja i češće. Vatrogasne aparate svakako treba provjeravati nakon svakog aktiviranja ili ako se uoči neki nedostatak na vatrogasnom aparatu.

Kontrolu ispravnosti i servisiranje aparata mogu obavljati pravne osobe i stručne službe koje su tehnički i kadrovski osposobljene, a na temelju ovlaštenja kojeg izdaje ministar unutarnjih poslova. Serviser vatrogasnog aparata obvezan je o izvršenom periodičnom servisu voditi evidenciju.

Postupak i radnje periodičnog servisa vatrogasnih aparata, kao i unutarnji pregled spremnika vatrogasnog aparata i rokove obavljanja radnji propisuje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

Inspekcija ostalih postrojenja, instalacija i uređaja

Radi sprječavanja nastajanja i širenja požara, omogućavanja spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom te omogućavanja gašenja požara, temeljem odredbi Zakona o zaštiti od požara Ministarstvo unutarnjih poslova nadzire provođenje zakonskih obveza na stambenim zgradama.

Suvlasnici, odnosno predstavnik suvlasnika treba redovito tražiti obavljanje inspekcije svih uređaja, instalacija i postrojenja koje imaju veze s mjerama zaštite od požara. Pravna osoba koja je obavila provjeru ispravnosti sustava te vlasnik odnosno korisnik sustava dužni su pohraniti i čuvati zapisnike o periodičkom ispitivanju i uvjerenja o ispravnosti sustava po njihovom izdavanju do sljedećeg pregleda, a zapisnik o prvom ispitivanju i uvjerenje o ispravnosti sustava s prvog ispitivanja sustava dužni su pohraniti i čuvati trajno, navodi se u članku 19. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.

Kako je objavljeno na web stranicama Rijeka Stana, prilikom provođenja inspekcije kontrolira se ispravnost sljedećih postrojenja, instalacija ili uređaja:

1. Unutarnja hidratantska mreža

Kod hidrantske mreže provodi se:

 • ispitivanje ispravnosti stabilne instalacije namijenjene za gašenje ili dojavu požara
 • detekciju zapaljivih plinova i para
 • drugih zaštitnih uređaja koji služe za sprečavanje nasajanja i širenja požara i ekspolzija

Ispitivanje jednom godišnje mora obavljati ovlaštena pravna ili fizička osoba, a suvlasnici su dužni pribaviti ispravu o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja, odnosno atest o ispravnosti.

Hidrantske instalacije, pripadajuću zapornu armaturu, vatrogasna crijeva i mlaznice te hidrantske ormariće treba držati u ispravnom stanju. Sve nedostatke treba otkloniti, nadopuniti opremu koja nedostaje, a sve hidrante propisno obilježiti.

2. Gromobranska instalacija

Ispravnost gromobranskih instalacija obvezno se ispituje jednom u dvije godine ili nakon rekonstrukcije te su suvlasnici dužni pribaviti ispravu ovlaštene pravne ili fizičke osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija, odnosno atest o ispravnosti. Sve eventualne nedostatke i oštećenja (puknuća, prekide, spojeve, veze) koja su uočena potrebno je ukloniti.

3. Panik rasvjeta

Vlasnici, odnosno korisnici građevine u kojoj je izvedena panik rasvjeta dužni su održavati u ispravnom stanju uređaje, opremu i sredstva za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača.

Panik rasvjeta s pripadajućom instalacijom, rasvjetnim armaturama i uređajima za napajanje mora biti ugrađena na svim evakuacijskim putevima:

 • hodnicima
 • podestima
 • odmorištima
 • stubišnim prostorima
 • požarnim stubištima

Sukladno zakonskim propisima ovlaštena pravna ili fizička osoba dužna je jednom godišnje izvršiti ispitivanje ispravnosti instalacije te pribaviti ispravu o ispravnom djelovanju tih instalacija i opreme (atest o ispravnosti).

4. Tipkala za isključenje napona električne energije u slučaju nužde

Vlasnici, odnosno korisnici građevina koje posjeduju tipkala za isključenje napona električne energije u slučaju nužde dužni su održavati u ispravnom stanju uređaje, opremu, instalaciju, sredstva za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te druge zaštitne uređaje i instalacije sukladno tehničkim normativima, normama i zakonskim propisima.

Zakonom je propisana obveza jednom u dvije godine izvršiti ispitivanje ispravnosti instalacije i uređaja te pribaviti ispravu ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja, odnosno atest o ispravnosti.

5. Električne instalacije zajedničkih dijelova građevine

Instalacije električne energije u zajedničkim dijelovima građevine (strojarnicama, podstanicama, hodnicima, stubištima, podrumima, drvarnicama, skloništima, tavanima i sl.) vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora dužni su održavati u ispravnom stanju.

Ispravnost instalacija mora najmanje jednom u četiri godine provjeravati ovlaštena pravna osoba, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača. O obavljenom ispitivanju vodi se evidencija, a vlasnici građevine su dužni pribaviti ispravu o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja (atest o ispravnosti).

Elemente glavne razvodne ploče električne energije, razvodne ploče elektroinstalacija dizala i podstanica vlasnici građevine dužni su držati usklađenim s tehničkim normativima i ukloniti, odnosno izmijeniti sve one elemente na postrojenjima, instalacijama i uređajima koji pri uporabi mogu prouzročiti požar.

6. Plinska instalacija

Plinska instalacija u građevini mora biti izvedena sukladno projektu plinske instalacije. Taj projekt mora biti izrađen sukladno propisima i hrvatskim normama, odnosno pravilima tehničke prakse i propisima o normizaciji. Ispravnost i nepropusnost novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine mora se prije puštanja u rad ispitati. Ispitivanje, osim dobavljača plina, može obavljati i ovlaštena pravna ili fizička osoba koja ima ovlaštenje dobavljača plina.

Dobavljač plina dužan je ispitati ispravnost i nepropusnost plinske instalacije od uličnog priključka plina do glavnog ormarića građevine. Ispitivanje se obavlja najmanje jednom u 10 godina prilikom promjene, odnosno umjeravanja plinomjera, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

Instalaciju unutar građevine sa svim razvodima i zapornim armaturama od glavnog priključnog ormarića građevine pa do trošila u stanu održavaju i ispituju vlasnici građevine. O ispravnosti ispitane plinske instalacije izdaje se uvjerenje.

Kada se ispitivanjem plinskih instalacija utvrdi da je instalacija neispravna, da propušta ili nije izvedena sukladno projektu, odnosno propisima i hrvatskim normama dobavljač plina dužan je uskratiti isporuku plina dok se utvrđeni nedostaci ne uklone.

7. Mjere zaštite od požara na požarnom stubištu i zajedničkim dijelovima građevine

Vlasnici građevine dužni su požarno stubište držati prohodnim u svom punom presjeku te osigurati da se uklone svi predmeti koji predstavljaju opasnost od nastajanja i širenja požara ili onemogućavaju brz i siguran izlazak iz ugrožene građevine ili prostora. Pristup požarnom stubištu mora biti omogućen sa svih katova.

Obveza vlasnika građevine je ukloniti otpad koji je je odložen na zakonom zabranjenim mjestima i zapaljive tvari koje su ugrađene u konstruktivne elemente građevine ako one predstavljaju opasnost za nastajanje ili brzo širenje požara.

Zbog neposredne opasnosti od požara zabranjeno je:

 • držanje sirovina, gotovih proizvoda ili drugih predmeta u zatvorenim skladišnim prostorima
 • uporaba otvorene vatre u zatvorenim i otvorenim prostorima (pušenje, zavarivanje, držanje svjetiljki s otvorenim plamenom i sl.)
 • obavljanje određenog posla u građevini ili građevinskom dijelu, prostoriji, odnosno prostoru (lakiranje, pretakanje zapaljivih tekućina i plinova, spaljivanje korova i sl.)
 • vlasnici građevine moraju provesti mjere bitne za sigurnost građevine, zaštite imovine i života ljudi od požara i na prostorima van građevine:
  • osigurati siguran pristup interventnim vatrogasnim vozilima prohodnim protupožarnim putevima
  • onemogućiti suvlasnicima ili korisnicima građevine zauzimanje evakuacijskih puteva parkiranjem vozila
  • omogućiti vatrogasnim postrojbama nesmetano korištenje podzemnih hidranata postavljanjem prepreka i obilježavanjem mjesta hidranta propisnim oznakama

Sankcije

U slučaju neprovođenja mjera zaštite od požara MUP RH će rješenjem narediti vlasnicima, odnosno korisnicima građevine, građevinskog dijela i prostora da poduzmu određene mjere zaštite od požara propisane zakonom i drugim važećim propisima. Temeljem navedenog, suvlasnici će snositi svu odgovornost i eventualne sankcije iz rješenja.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na ZGRADOnačelnik.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.