klima uređaj
Izvor: StockSnap / Pixabay
ZGRADOnačelnik.hr
KOMUNALNI RED

Smiju li i kako klimatizacijski i drugi uređaji biti na fasadi zgrade?

Ugradnja klima uređaja ali i drugih stvari poput antena, manjih sunčanih panela / ćelija, dimovoda, bankomata i raznih drugih uređaja na fasadu zgrade provodi se posvuda, uvelike mijenjajući izgled zgrade i često narušavajući njezinu vizuru. Što se zapravo smije, a što se ne smije pokušali smo doznati.

Dolazi sve toplije vrijeme. Samim time, raste potražnja za klima uređajima. A vanjske jedinice klimatizacijskih uređaja, složit ćete se, nisu vizualno primamljivi, a kada ih se 'nabije' na fasadu i to učini gotovo svaki suvlasnik u zgradi, onda se dobije nakaradni izgled zgrade (kao naslovna fotografija ovoga teksta). Smije li se vanjska jedinica klimatizacijskog uređaja postaviti na fasadu? Ne samo tog uređaja nego i drugih, pokušali smo doznati u raznim institucijama.  

Da bismo došli do odgovora na ova pitanja poslali smo brojne upite ministarstvima, gradovima i upraviteljima te često dobili odgovore da se ovom temom dotičemo različitih pravnih područja i odnosa te je nemoguće odgovoriti konkretno na sva pitanja jer je riječ o različitim stvarima i jedini tko bi mogao dati točne odgovore je Odjel komunalnog redarstva u svakom gradu. No krenimo redom. 

ŠEST trikova za rashladiti dom (i uštedjeti koju kunu)

Pravilnik i zakoni

U kontekstu upravnog područja gradnje Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima bez građevinske dozvole i glavnog projekta na postojećoj zgradi mogu se izvoditi radovi ugradnje sustava klimatizacije nazivne snage do 30 kW. Dakle, takvi radovi ne podliježu obvezi izdavanja građevinske dozvole ni drugog akta iz područja graditeljstva kojim se odobrava izvođenje takvih radova.

Tim Pravilnikom je uređeno i izvođenje ostalih radova koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom ili bez glavnog projekta (npr. antenski prihvati), javili su nam iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U izvođenju navedenih radova investitor i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo izvođenje te se isti ne smiju izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu. Također, treba voditi računa da na fasadi zgrade može biti zabranjeno, odnosno ograničeno izvođenje pojedinih radova s osnova drugih propisa (konzervatori, autorska prava...), ali ta pitanja građevinski propisi ne uređuju.

Isto tako treba imati u vidu da spomenuti Pravilnik:

 • samo uređuje radove i građevine koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole, ali
 • ne uređuje i uvjete koji bi za izvođenje tih radova trebali biti ispunjeni iz imovinskopravnih odnosa

Naime, kod zgrada u suvlasništvu (što dakako uključuje višestambene zgrade) treba imati u vidu kako se fasada u načelu smatra zajedničkim dijelom zgrade pa se na zahvate na istoj u pravilu primjenjuju odredbe o upravljanju stvari u suvlasništvu, odnosno međuvlasnički ugovor suvlasnika.

Pitanja imovinskopravnih odnosa, odnosno upravljanja stvari u suvlasništvu nisu u djelokrugu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao ni pitanja povezana s propisima iz zaštite kulturne baštine.

Kako kaže Rafael Ralić iz opatijske tvrtke za upravljanje zgradama Komuščak, a u ime Udruge upravitelj, ugradnja klima uređaja kao ni pločice iznajmljivača, tvrtki i slično (primjerice, riječ je o pločama koje svaka tvrtka mora imati na adresi sjedišta), nisu regulirana nijednim zakonom.

Teoretski bi to trebalo biti regulirano Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZOV) jer se radi o zajedničkim dijelovima zgrade i trebala bi suglasnost barem natpolovične većine suvlasnika, ali u praksi se to ne poštuje. Ali što se,pak, tiče raznih bankomata, reklama i slično, od kojih zgrada može ostvariti prihod, to je regulirano ZOV-om

Članak 41. st. 1. ZOV-a

Za poduzimanje poslova koji premašuju okvir redovitoga upravljanja (naročito promjena namjene stvari, veći popravci, dogradnja, nadogradnja, preuređenje, otuđenje cijele stvari, davanje cijele stvari u zakup ili najam na dulje od jedne godine, osnivanje hipoteke na cijeloj stvari, odnosno davanje pokretne stvari u zalog, osnivanje stvarnih i osobnih služnosti, stvarnoga tereta ili prava građenja na cijeloj stvari) potrebna je suglasnost svih suvlasnika.

Ralić naglašava da je problem to što za najam duži od jedne godine treba 100 postotna suglasnost suvlasnika koju je gotovo nemoguće postići, a nikome se ne isplati postavljati uređaj za samo jednu godinu korištenja.

Pravo suvlasnika

No, sukladno čl.82. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pravo svakog suvlasnika nekretnine je da u skladu s građevinskim propisima o svome trošku, između ostalog izvrši promjenu na određenom posebnom dijelu nekretnine, naglasila nam je Andrea Markešić iz zagrebačkog GSKG-a u ime Udruge upravitelj. Napominje da je pri tome dopušteno zadrijeti u zajednički dio nekretnine samo ako je takva promjena uobičajena ili služi važnom interesu vlasnika posebnog dijela nekretnine pri čemu nije potrebno tražiti odobrenje ostalih suvlasnika.

Sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog redarstva obavlja nadzor u vezi s građenjem i izvođenjem radova koji se prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, odnosno izvode radovi bez građevinske dozvole, glavnog projekta, odnosno drugog akta.

Zbog nezakonitog građenja propisane su zakonske mjere, a poduzimaju ih građevinski inspektori i komunalni redari.

Tako kada se npr. gradi građevina bez građevinske dozvole ili protivno građevinskoj dozvoli građevinski inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora ima pravo i obvezu narediti poduzimanje različitih inspekcijskih mjera koje su opisane na stranicama Ministarstva. A što se tiče građevinske inspekcije sve nepravilnosti građani mogu uputiti putem pisarnica u područnim jedinicama građevinske inspekcije po županijama.

Nasuprot tome, komunalni redari utvrđivanje zakonitosti građenja, obavljanje nadzora građenja, provedbu zahvata u prostoru koji nisu građenje i održavanje građevina od strane jedinica lokalne samouprave, a u provedbi nadzora komunalni redar ima pravo i obvezu narediti poduzimanje mjera u njihovoj ingerenciji.

Fasade pod zaštitom

Ako pričamo o postavljanju uređaja na fasadama nekretnina koje su pod zaštitom, Ministarstvo kulture i medija izdalo je Opće konzervatorske smjernice za upravljanje javnim prostorom kulturno-povijesnih cjelina gradskih obilježja, s obzirom na to da je u Republici Hrvatskoj vrednovano i zaštićeno oko 200 povijesnih gradskih jezgri, odnosno kulturno-povijesnih cjelina gradskih obilježja. Jedan od ključnih utjecaja na zaštitu vrijednosti i ambijenta povijesne jezgre, na njezino funkcioniranje i kvalitetu stanovanja, predstavlja način upravljanja javnim prostorom reguliran Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Stoga, osim spomenutog Zakona, treba imati na umu konzervatorske smjernice i preporuke u kojima su jasno propisana pravila igre za postavljanje instalacijskih uređaja, opreme i tehničkih sustava (klimatizacijski uređaji, ventilacijski sustavi i dimovodi, antene, solarni panel) kao i bankomata.

Što trebate znati ako ste u zaštićenoj zoni (KLIKNI)

Kako piše u Općim konzervatorskim smjernica većina postavljenih klimatizacijskih uređaja nije postavljena u skladu sa zakonom propisanim procedurama te se stoga smatraju bespravnim zahvatima koji zahtijevaju primjenu mjera zaštite kulturnog dobra koje se prema propisima primjenjuju uslijed neprimjerenih intervencija. Postavljanje klimatizacije u povijesnoj zgradi prilikom obnove zgrade ili uvođenja samostalnog sustava grijanja-hlađenja, predmet je propisane projektne dokumentacije čiji sastavni dio je i strojarski projekt ili njegov dio/izvadak.

Opći princip prihvatljivog rješenja za smještaj vanjskih jedinica klimatizacijskih uređaja na zgradama u kulturno povijesnim cjelinama utvrđuje se s obzirom na obilježja cjeline i karakteristike pojedinih zgrada: izloženost pogledima s javnih
površina na zgrade (trgovi, ulice, obale, dvorišta u javnom korištenju, javni prolazi, vizure na kulturno povijesnu cjelinu s povišenih položaja, razgledane točke u gradu i sl.).

 • Nije prihvatljiva ugradnja vidljivih vanjskih klimatizacijskih jedinica na uličnim pročeljima zgrada u kulturno-povijesnim cjelinama
 • Nije prihvatljiva ugradnja vidljivih vanjskih klimatizacijskih jedinica na krovovima građevina u povijesnim cjelinama s vizualno izloženom petom fasadom

Za već masovno postavljene vanjske jedinice koje narušavaju ambijentalne vrijednosti i vizualni doživljaj gradske jezgre, predlaže se sustavni pristup provođenju mjera zaštite, odnosno premještanju vanjskih jedinica na prihvatljivo mjesto. Primjerice, predlaže se da prilikom svake obnove pojedinačnih zgrada ili kompleksa unutar zaštićene cjeline, rehabilitacija narušenog ambijenta bude obvezna mjera, odnosno uvjet za ishođenje dopuštenja i korištenje sredstava iz raspoloživih nacionalnih i europskih fondova. Potrebno je posebno obratiti pozornost na obnovu graditeljske baštine primjenom mjera energetske učinkovitosti koja će omogućiti sustavna i promišljena rješenja energetske uštede na osjetljivim povijesnim strukturama pa s tim i sustava grijanja i hlađenja. Ministarstvo kulture izradilo je posebne Preporuke primjenu mjera energetske učinkovitosti na graditeljskoj baštini u cilju poboljšanja energetskog stanja kulturne baštine na temelju vrednovanja i očuvanja svojstava kulturnog dobra.

Za dimovode i ventilacijske sustave primjenjuju se isti navedeni opći principi kao za klimatizacijske uređaje, u smislu umanjivanja negativnog utjecaja na javni prostor.

Zahvati na krovovima kao što su antene, solarni paneli i slično moraju biti prilagođeni vidljivosti krovnih ploha s javnodostupnih površina. Solarni paneli nisu prihvatljivi u kulturno-povijesnim cjelinama na krovovima koji su dio povijesnog krovnog pejzaža koji ima značajnu ulogu u slici naselja te se nalaze u karakterističnim vizurama s povišenih položaja i u ostalim osjetljivim vizurama na kulturno-povijesnu cjelinu.

Tako primjerice ni Zavod za obnovu Dubrovnika ne može ništa poduzeti oko nepoštivanja konzervatorskim mjera jer kako kažu u djelatnost Zavoda ne spadaju teme koje 'nisu regulirane Zakonom o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika, već odredbama drugih propisa iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara te komunalnog redarstva' te i sami upućuju da se kontaktira odsjek za komunalno redarstvo i Konzervatorski odjelu u Dubrovniku, odnosno Konzervatorski odjel zadužen za vaš grad.

Pravila igre i sankcije 

Markešić iz GSGK-a kaže da je Odlukom o komunalnom redu u Zagrebu propisano je kako vanjski dijelovi zgrade moraju biti održavani i uredni te da se na vanjskim dijelovima zgrade vidljivima s površina javne namjene može držati cvijeće i ukrasno bilje, a iznimno, ako za to nema drugih prostornih mogućnosti, klimatizacijski uređaji, antene i drugi predmeti.

Nadzor nad provedbom spomenute odluke provodi komunalno redarstvo. Protiv osobe koja ne poštuje odredbe odluke mogu izreći novčane kazne, odnosno u konkretnom slučaju narediti uklanjanje klima uređaja ili satelitske antene

Iako su Odlukama o komunalnom redu propisane i sankcije, pa čak i u zaštićenim cjelinama, Ralić pak kaže da u svojih 25 godina bavljenja upravljanjem nije čuo da je itko bio kažnjen zbog toga

Odluke, pravila i kazne po gradovima 

VELIKA GORICA

Pravila o postavljanju klima uređaja na fasade zgrada propisana su:

Članak 10. Odluke o komunalnom redu:

 • Na vanjskim dijelovima zgrada neposredno okrenutim prema ulici i trgu mogu se postavljati antene, klima-uređaji i slični uređaji na način koji Pravilnikom određuje Gradonačelnik Grada Velike Gorice 
 • Zabranjeno je postavljanje antena, klima-uređaja i sličnih uređaja na vanjske dijelove zgrada suprotno Pravilniku

Članak 6. Pravilnika o postavljanju antena, uređaja i reklamnih predmeta

UREĐAJEM ZA KLIMATIZACIJU smatra se vanjski dio uređaja za klimatizaciju pojedinih stambenih i poslovnih prostorija.

Uređaj za klimatizaciju postavlja se:

 • na fasadu tako da nije vidljiv s javne površine
 • na pod uličnog balkona i na zidove unutar lođa balkona
 • u izlog i prozor uz uvjet da je prednja (vanjska) strana klima uređaja u ravnini s vanjskom površinom izloga ili prozora i na visini od tla min. 2,50 m

Odvodnju kondenzata klima uređaja izraditi tako da ne curi po objektu i površini oko objekta.

Sankcije

Odluka o komunalnom redu

Članak 96. 

Predmeti koji su na javnoj i drugoj površini, na zgradama ili objektima postavljeni suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima.

Komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku ili korisniku postavljenog predmeta njegovo uklanjanje. 

Ako vlasnik ili korisnik ne postupi sukladno rješenju iz stavka 2. ovoga članka, protupravno postavljeni predmet uklonit će se o trošku vlasnika odnosno korisnika preko treće osobe.

Prisilno uklonjene predmete vlasnici odnosno korisnici dužni su preuzeti u roku od 15 dana, uz podmirenje troškova nastalih premještanjem i čuvanjem, a u protivnom predmeti će biti prodani javnim nadmetanjem radi podmirenja troškova.

Članak 103.

 • Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
 • Novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi
 • Novčanom kaznom u iznosu od 800 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 
 • Novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna kaznit će se fizička osoba 

Članak 104.

Za prekršaj za koji je ovom Odlukom propisana novčana kazna do iznosa od:

 • 5.000 kuna za pravnu osobu
 • 1.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi
 • 1.000 kuna za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost
 • 1.000 kuna za fizičku osobu

komunalni redar može naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja.

VUKOVAR

U Gradu Vukovaru trenutno je na snazi Odluka o komunalnom redu kojom su određena pravila za postavljanje klima uređaja i drugih uređaja na zgradama.

Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 39. svaki suvlasnik ima pravo sudjelovati u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu (upravljanje stvarju) zajedno s ostalim suvlasnicima. Nadalje, sukladno čl. 41. Zakona za poduzimanje poslova koji premašuju okvire redovitog upravljanja, odnosno za poduzimanje izvanrednih poslova potrebna je suglasnost svih suvlasnika.

Temeljem odredbe članka 17. Odluke o komunalnom redu, antene, klima uređaje, alarmne sustave, zaštitne tende i drugu opremu vlasnici zgrade dužni su postaviti na vanjske dijelove zgrade i dijelove krovišta, koji nisu okrenuti na javnu površinu. Ako se gore navedeni uređaji postavljaju na vanjske dijelove zgrada i krovišta zgrada koja su uz javne površine ili su vidljiva s javnih površina, dopušteno je samo uz suglasnost upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

Nepravilnosti se može prijaviti Upravnom odjelu nadležnom za komunalne poslove Grada Vukovara. 

Temeljem odredbi čl. 121. stavak 1. točka 8. Odluke o komunalnom redu propisana je kazna za prekršaj onoga (pravne ili fizičke osobe) tko bez suglasnosti nadležnog tijela oslikava fasadu u svrhu reklamiranja ili oglašavanja, postavi reklamne ili oglasne panoe, natpise ili reklame, zaštitne tende, klima uređaje i sl. u iznosu od:

 • 2.500 kuna (pravna osoba)
 • 800 kuna (odgovorna osoba u pravnoj osobi)
 • 500 kuna (fizička osoba)

Temeljem članka 22. Odluke o komunalnom redu vlasnici, odnosno korisnici zgrada koje imaju svojstvo kulturnog dobra ili se nalaze na području zaštićene povijesno kulturne cjeline dužni su za sve zahvate na vanjskim dijelovima zgrada ishoditi suglasnost Konzervatorskog odjela u Vukovaru.

Za kršenje pravilnika o konzervatorskim uvjetima koji zabranjuju ugradnju takvih uređaja na fasade nadležan je konzervatorski odjel.

Također, nevezano za uređaje, što je s reklamnim pločicama koje su npr. vlasnici apartmana i soba obvezni izvjesiti, kao i sudski tumači, prevoditelji i sl. Što je s pločama za poslovne subjekte? Treba li suvlasnik tražiti odobrenje od drugih suvlasnika (ako da, u kojem postotku) za postavljanje takve reklamne ploče na fasadu zgrade? Treba li taj suvlasnik nešto plaćati u pričuvu kao za 'najam prostora na zajedničkim dijelovima'. Je li to isto propisano komunalnim pravilnikom?

Temeljem članka 23. Odluke o komunalnom redu a vezano za reklamne pločicama koje su npr. vlasnici apartmana i soba obvezni izvjesiti, kao i sudski tumači, prevoditelji i sl - reklame, reklamni natpisi, reklamni panoi, pokretne naprave koje emitiraju svjetlost i druge naprave na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba mogu se postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, svjetlosno onečišćenje, nečistoća, ugrožavati sigurnost prometa, te na mjestima na kojima se neće umanjiti estetski izgled toga mjesta. Odobrenje za postavljanje predmeta iz stavka 1. tog članka na zemljištu u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba daje upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

Kada pokretne naprave postavljaju na zemljištima koja se nalaze u zaštićenoj povijesnoj jezgri vlasnici tih pokretnih naprava su dužni ishoditi suglasnost Konzervatorskog odjela. Vlasnici predmeta iz stavka 1. tog članka na zemljištu fizičkih ili pravnih osoba moraju ih održavati urednima i ispravnima. Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, kioska, reklame, reklamnog natpisa, reklamnog panoa i druge naprave potrebno je priložiti dokaz o pravu korištenja nekretnine (dokaz o vlasništvu, ugovor o zakupu zemljišta, suglasnost vlasnika zemljišta i slično), skicu ili fotografiju pokretne naprave, tehnički opis, potvrdu Upravnog odjela nadležnog za financije o plaćanju dospjelih obveza prema gradu Vukovaru, kao i druge isprave sukladno propisima o gradnji.

Nadalje, temeljem članka. 18. Odluke o komunalnom redu natpisi i reklame vlasnika ili korisnika poslovnih prostora na pročeljima zgrada okrenutim na javnu površinu moraju biti čitljivi, tehnički i estetski oblikovani, uredni i jezično ispravni i ne smiju osvjetljenjem ili zvučnim signalima korisnicima zgrade ometati mirno korištenje niti smiju ometati pješake i druge sudionike u prometu. Natpisi i reklame iz prethodnog članka ne smiju biti uvrjedljivog sadržaja.

Vlasnici, odnosno korisnici zgrada koje imaju svojstvo kulturnog dobra ili se nalaze na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline dužni su prije postavljanja reklama ishoditi suglasnost Konzervatorskog odjela u Vukovaru. Vlasnici i korisnici poslovnih prostora dužni su natpise i reklame iz prethodnog stavka ukloniti u roku od 8 dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti ili iseljenja iz zgrade.

DUBROVNIK

Odlukom o komunalnom redu Grada Dubrovnika propisani su oprema i uređaji koji se postavljaju na vanjske dijelove građevina, kao i način njihovog postavljanja. Pod uređajima u smislu odredbi ove Odluke smatraju se antene i drugi uređaji za prijem zemaljskih i satelitskih programa, klimatizacijski uređaji, bankomati, te slični uređaji koji se postavljaju na građevine.

Antene i druge uređaje za prijem zemaljskih i satelitskih programa te klimatizacijske uređaje, vlasnici, odnosno korisnici zgrade dužni su postaviti na vanjske dijelove zgrade koji nisu vidljivi s površine javne namjene uz koju neposredno graniče.

Iznimno, kada ne postoji druga mogućnost, oprema i uređaji iz prethodnog stavka mogu se postavljati na vanjske dijelove zgrade koji su vidljivi s površine javne namjene uz koju neposredno graniče, ali moraju biti postavljeni na visini od najmanje 3,5 metara od kote terena, a kapanje vode iz klimatizacijskih uređaja ne smije se izvoditi na javnu površinu.

Za postavljanje spomenute opreme i uređaja u Povijesnoj jezgri Grada, potrebno je ishoditi prethodno odobrenje ili suglasnost Konzervatorskog odjela.

Zabranjeno je postavljanje baznih stanica i komunikacijskih antena mobilnih operatera na vanjskim dijelovima zgrada bez odobrenja upravnog odjela nadležnog za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

Za postavljanje bankomata potrebno je odobrenje upravnog odjela nadležnog za komunalne djelatnosti.

Na otvorima i drugim vanjskim dijelovima zgrada u Povijesnoj jezgri Grada zabranjeno je postavljanje bankomata kao i drugih uređaja (npr. televizija, raznih audio uređaja, zvučnika, frižidera, reklamnih ormarića i sl.). Na mjestima gdje je postavljanje bankomata ili drugog uređaja prihvatljivo u Povijesnoj jezgri Grada, mogu se postavljati uz prethodno odobrenje ili suglasnost Konzervatorskog odjela.

Mjesto i način ugradnje bankomata ovise o arhitektonskim, stilskim i funkcionalnim obilježjima zgrade koja je kulturno dobro.

Ugradnja bankomata nije dozvoljena:

 • na zidanim dijelovima pročelja, izvan ostakljenih dijelova građevinskih otvora
 • na pojedinačno zaštićenom kulturnom dobru osim na zgradi (građevini) koje su izvorno projektirane za bankarske institucije
 • unutar stilski oblikovanih izloga

Ako je ugradnja bankomata prihvatljiva, tehnika ugradnje ne smije oštetiti kulturno dobro i njegove dijelove, a vidljiv može biti samo njegov operativni dio (ekran i tipkovnica). Također, ako je ugradnja bankomata prihvatljiva nije dozvoljeno postavljanje dodatnih reklama, kao i dodatnog osvjetljenja bankomata.

U jednom građevinskom otvoru, uz odobrenje može se postaviti samo jedan bankomat.

Ne dozvoljava se postavljanje samostojećih bankomata na javnim površinama, uličnim koridorima i javnim zelenim površinama.

Ove odredbe primjenjuju se i u slučajevima objekata/zgrada koji imaju svojstvo pojedinačnog kulturnog dobra, kao i pristupne površine tim objektima, bez obzira na vlasništvo.

Vlasnicima klimatizacijskih uređaja u Povijesnoj jezgri Grada daje se rok prilagodbe od 5 godina u kojem vremenu moraju promijeniti sve klimatizacijske uređaje tako da ne budu vidljivi s površine javne namjene.

Grad Dubrovnik će u suradnji s Konzervatorskim odjelom i Zavodom za obnovu financirati projekt i postavljanje klimatizacijskih uređaja, a vlasnici će snositi troškove nabavke novih.

Istekom roka od 5 godina svi klimatizacijski uređaji koji ne budu usklađeni s gradskim projektom bit će uklonjeni, a vlasnici prekršajno kažnjeni.

SLAVONSKI BROD

Komunalno redarstvo Grada Slavonskoga Broda postupa po Odluci o komunalnom redu kojom su propisane mjere za provođenje komunalnog reda i prekršajne odredbe. 

Članak 16.

 • (1) Videonadzor se postavlja za provođenje nadzora radi prevencije protupravnih ponašanja i utvrđivanja počinjenja prekršaja te zaštite imovine u vlasništvu Grada, sukladno posebnim propisima, s navedenom svrhom postavljanja videonadzora.
 • (2) Kamere i druga oprema potrebna za videonadzor mora se održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajali uređaji se moraju obnoviti, odnosno zamijeniti.
 • (3) Objekti iz prethodnog stavka moraju svojim oblikom, materijalom, dimenzijama i bojom uklopiti u postojeće okruženje te ne smije ugrožavati sigurnost prometa i zaklanjati postojeću prometnu i putokaznu signalizaciju, kulturna dobra i spomenike parkovne arhitekture.
 • (4) Zabranjeno je objekte iz stavka 2. ovoga članka prljati, oštećivati ili uništavati.
 • (5) Ako se objekti iz stavka 2. ovog članka postavljaju suprotno odredbama ove odluke, komunalni redar rješenjem će narediti njihovo uklanjanje.

Članak 17.

 • (1) Klimatizacijski uređaji, odnosno njihov vanjski dio, u smislu ove Odluke su montažno-demontažni manji uređaji za klimatiziranje stambenih i poslovnih prostorija (u daljnjem tekstu: klima jedinica).
 • (2) Klima jedinice, uključivo elementi potrebni za ugradnju i rad, postavljaju se, na građevine tako da nisu vidljive s javne površine, odnosno da nisu vidljive sa svih onih površina koje se koriste kao javne (pristupne površine poslovnim prostorima u objektima i slično).
 • (3) Prema mogućim pozicijama klima jedinice postavljaju se:
  • na krov - dvorišna strana iznad krovnog vijenca (ravni krov, postavlja se udaljeno od ruba krova),
  • u dvorište građevine na tlu,
  • unutar dvorišnog fasadnog platna,
  • na pod uličnog ili zabatnog balkona ako je ograda postojećeg balkona tako izvedena da klima jedinica nije vidljiva s javne površine,
  • iznimno, unutar uličnog fasadnog platna na zidove unutar lođa, uz prekrivanje, odnosno zaštitu kvalitetnom i estetski oblikovanom maskom kroz koju neće biti vidljivi tehnički detalji i detalji uređaja.
 • (4) Za poslovne prostore i stanove u zoni prizemlja građevina, ako nemaju direktan pristup dvorišnom pročelju, odnosno ako tehnički nije izvediva postavka prema gore mogućim pozicijama, klima jedinice se mogu postaviti u izlog odnosno prozor, uz uvjet da je prednja vanjska strana uređaja u ravnini s vanjskom površinom izloga ili prozora, a prodor kroz plohu izloga ili prozora treba prekriti, odnosno zaštititi kvalitetnom i estetski oblikovanom maskom.
 • (5) Iznimno, jedinice se mogu postavljati i u prozračnim tavanskim prostorima, uz tehničku suglasnost ovlaštenog servisera.
 • (6) Ako se klimatizacijski uređaji postave protivno odredbama ove Odluke, komunalni redar će rješenjem narediti njegovo uklanjanje.

Članak 19.

 • (1) Antenski sustavi su uređaji koji se koriste za potrebe prijema zemaljskih i satelitskih televizijskih programa, a postavljaju se u zoni krova iznad krovnog vijenca.
 • (2) Za potrebe jedne građevine, u pravilu se postavlja zajednički uređaj.
 • (3) Antene se postavljaju na građevine tako da nisu vidljive s javne površine, odnosno da nisu vidljive sa svih onih površina koje se koriste kao javne (pristupne površine poslovnim prostorima u objektu i sl.) Ako građevina na koju se postavlja antena ima kosi krov, ona se postavlja na krovnom slivu prema dvorištu, a ako ima ravni krov, postavlja se udaljeno od ruba krova.
 • (4) Iznimno od stavaka 1., 2. i 3. ovog članka antene se mogu postavljati i na dvorišnom pročelju građevina ako se ono ne koristi kao javno odnosno i na dvorišnom pročelju građevina koje nisu od važnosti za grad Slavonski Brod.
 • (5) Ako se antenski sustav postavi protivno odredbama ove Odluke, komunalni redar će rješenjem narediti njegovo uklanjanje.

RIJEKA

Grad Rijeka nema zakonske osnove intervenirati na zgradama koje se nalaze u kulturno-povijesnim cjelinama ili su proglašene spomenikom kulture sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Svaki zahvat kojim se utječe na svojstvo i izgled tih zgrada mora biti odobren od strane konzervatorskog odijela, a u protivnom je dužna intervenirati Inspekcija za zaštitu kulturnih dobara.

Temeljem izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu, Grad Rijeka donio je novu Odluku o komunalnom redu koja je stupila na snagu dana 14. ožujka 2019. godine.

Odredbom članka 8. propisano je da su uvjeti i postupak za postavljanje i oblikovanje predmeta iz članka 5. stavka 2. ove Odluke te predmeta, opreme i uređaja iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke na području grada Rijeke određeni općim aktom Grada kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata, a čije donošenje je u nadležnosti Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Nadalje je odredbom članka 33. stavka 2. iste Odluke propisano da se predmeti iz članka 5. stavka 2. ove Odluke te predmeti, oprema i uređaji iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke smiju postavljati na nekretninu na području grada Rijeke u vlasništvu fizičke i pravne osobe isključivo na temelju općeg akta Grada kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata te je s tim u vezi, u slučaju postavljanja tih uređaja protivno citiranoj odredbi, odredbom članka 75.stavka 1. točke 8. propisana novčana kazna u iznosu od 5.000 kuna za pravnu osobu, 5.000 kuna za fizičku osobu obrtnika i 1.000 kuna za fizičku osobu.

ZAGREB

Odluka o komunalnom redu definira da su vanjski dijelovi zgrade vidljivi s površine javne namjene - pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krov, dimnjaci, klimatizacijski uređaji, antene i drugo. Vanjski dijelovi zgrade moraju biti održavani i uredni.

Isto tako, na vanjskim dijelovima zgrade vidljivima s površina javne namjene može se držati cvijeće i ukrasno bilje, a iznimno, ako za to nema drugih prostornih mogućnosti, klimatizacijski uređaji, antene i drugi predmeti.

Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima određene su građevine i radovi čijem se izvođenju može pristupiti na temelju glavnog projekta, tipskog projekta za koji je Ministarstvo donijelo rješenje o tipskom projektu, drugog akta odnosno bez akta. Nadzor nad izvođenjem radova iz čl. 3. navedenog Pravilnika provodi komunalno redarstvo, a nadzor nad izvođenjem radova iz čl. 5. Pravilnika u nadležnosti je građevinske inspekcije Državnog inspektorata.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisuje da o poslovima koji se tiču samo redovitoga upravljanja stvarju odlučuju suvlasnici većinom glasova, a za poduzimanje poslova koji premašuju okvir redovitoga upravljanja potrebna je suglasnost svih suvlasnika. Prema čl. 41. st. 2. tog Zakona, u sumnji se smatra da posao premašuje okvir redovitoga upravljanja.

Unutar područja kulturnog dobra Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb, upisanog u Registar kulturnih dobara RH, primjenjuje se Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svi propisi koji se odnose na kulturno dobro.

Za prostor Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb utvrđene su mjere cjelovite zaštite i očuvanje svih kulturno-povijesnih vrijednosti uz poštivanje tradicije, namjene i sadržaja prostora te se kontrolira unošenje novih struktura i sadržaja u cilju očuvanja kulturno-povijesnih vrijednosti. Prilagođavanje postojećih povijesnih funkcija i sadržaja suvremenim potrebama može se prihvatiti uz minimalne intervencije u povijesne strukture te je određeno očuvanje slike grada i ambijentalnih vrijednosti prostora.

Sukladno mjerama zaštite za prostor kulturnog dobra postavljanje vanjskih jedinica klimatizacijskih uređaja nije prihvatljivo na uličnim pročeljima, izuzetak su klimatizacijski uređaji poslovnih prostora koji se nalaze u prizemlju zgrada koji se mogu postavljati u nadsvjetlo izloga uz uvjet da se prekriju zaštitnom, tj. ukrasnom maskom.

Za postavljanje klimatizacijskih uređaja, kao i svih drugih uređaja na pročelja i krovove zgrada, potrebno je ishoditi suglasnost Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Što se tiče nadležnosti komunalnog redarstva Grada Zagreba, ona je propisana odredbama članka 7. Odluke o komunalnom redu. Naime, navedenim je člankom propisano da se na vanjskim dijelovima zgrade vidljivima s površina javne namjene može držati cvijeće i ukrasno bilje, a iznimno, ako za to nema drugih prostornih mogućnosti, klimatizacijski uređaji, antene i drugi predmeti. Tako komunalni redari izlaskom na teren provjeravaju svaku nepravilnost te utvrđuju potpuno činjenično stanje koristeći dostupnu evidenciju, dokumentaciju ili saslušanjem stranke utvrđuju ima li osnove za postupanjem temeljem navedenog članka.

Što se tiče obavljanja inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine isto je u nadležnosti Ministarstva kulture i medija.

SPLIT

U Odluci o komunalnom redu piše da uvjeti i način postavljanja klimatizacijskih uređaja, dimovodnih i ventilacijskih sustava i zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgrade i objekte na području grada Splita propisat će se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.  Zabranjeno je postavljanje klimatizacijskih uređaja, dimovodnih i ventilacijskih sustava i zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgrade i objekte na području grada Splita protivno odredbama odluke Gradskog vijeća. 

U staroj gradskoj jezgri i na objektima koji su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro zabranjeno je na pročeljima iznad površine javne namjene postavljati dimovodne i ventilacijske sustave. U staroj gradskoj jezgri i na objektima koji su
pojedinačno zaštićeno kulturno dobro zabranjeno je iznad površine javne namjene bez odobrenja nadležnoga konzervatorskog odjela postavljati instalacijske elemente, vjetrenjače, solarne kolektore, klimatizacijske uređaje, antenske sustave te vanjsku rasvjetu. 

Zaključak

Nažalost ne možemo dati konkretan odgovor za sve zgrade u Hrvatskoj. Svaka jedinica lokalne samouprave donosi svoju odluku o komunalnom redu u kojoj propisuje pravila igre za postavljanje klimatizacijskih i ostalih uređaja na fasadu i zgradu. Isto tako, treba li za postavljanje klimatizacijskog uređaja tražiti natpolovičnu većinu suvlasnika ili ne, nažalost ne postoji konkretan odgovor, iako se može pretpostaviti da je poželjna natpolovična većina suvlasničkih udjela.

Najbolje bi bilo da suvlasnici zgrade u svom međuvlasničkom ugovoru izrijekom navedu je li i kako moguće postavljanje klimatizacijskih i ostalih uređaja na fasadu i zgradu i na taj su način otklonili bilo koju dilemu.