GDPR
Izvor: TheDigitalArtist / Pixabay
MIŠLJENJE REGULATORA

VAŽNO I ZA SUVLASNIKE - Upravitelji, PAZITE koje osobne podatke objavljujete u godišnjim izvještajima zgrada

Jasna je dužnost upravitelja zgrade prema svakom od suvlasnika nekretnine, jer mora dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju zgrade za prethodnu godinu. No koje podatke smije otkriti?

Suvlasnici stambenih zgrada često se žale na upravitelje stambenih zgrada koji njihove osobne podatke prosljeđuju drugim suvlasnicima i trećim stranama. Ili sami suvlasnici i predstavnici suvlasnika ne znaju kako se ophoditi i kako upravljati podacima svih suvlasnika u zgradi. To se pitanje vrlo često postavlja u Facebook grupi Predstavnici suvlasnika, a odgovor nikada nije jednoznačan jer je riječ o specifičnim slučajevima. 

A da bi se to rasčistilo, nadležna Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) mora dati svoje pravno mišljenje. Jedno takvo nedavno je objavila na svojim internetskim stranicama.  

Agenciji se obratio upravitelj stambene zgrade kojeg je zanimalo:

 • smije li pojedinom suvlasniku dostaviti bankovne izvode računa zajedničke pričuve stambene zgrade za prethodnu kalendarsku godinu s obzirom da su na njima sadržani podaci poput imena i prezimena uplatitelja (suvlasnika), njegov IBAN, datum i mjesto uplate, iznos i drugo.

U načelu, piše AZOP u svojemu mišljenju, svaka obrada osobnih podataka u okvirima primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, da bi bila u skladu s njom, treba poštivati načela obrade propisana čl. 5., treba se temeljiti na jednom od pravnih osnova za zakonitu obradu iz čl. 6. te, u slučaju da se obrađuju posebne kategorije osobnih podataka, obrada se treba provoditi jedino uz adekvatno poštivanje čl. 9.

Člankom 6. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

 • (a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
 • (b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
 • (c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade
 • (d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
 • (e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade
 • (f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete

Točka (f) se ne odnosi na obradu koju provode tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade ili izvršavanje zadaće od javnog interesa/službene ovlasti voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Europske unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade ili, u pogledu obrade iz stavka 1. točke e), mora biti nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade.

Agencija u svome mišljenju piše:

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisuje da cijelom nekretninom na kojoj je na jednom ili više suvlasničkih dijelova osnovano vlasništvo određenoga posebnog dijela upravljaju suvlasnici po općim pravilima o upravljanju suvlasničkom stvari, ako tim Zakonom nije što drugo određeno.
 • Suvlasnici su dužni sudjelovati u upravljanju nekretninom, odrediti osobu koja će obavljati poslove zajedničkoga upravitelja i osnovati zajedničku pričuvu.
 • Zajednička pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici nekretnine.
 • Pričuva je namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova.
 • Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova ili suda.
 • Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj nekretnine kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojega suvlasnika, uloženom na način da donosi plodove.

Temeljem ZOV-a, izrijekom je propisano da je upravitelj dužan, između ostalog, položiti svakom suvlasniku uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini i staviti mu na prikladan način na uvid isprave na kojima se temelji, i to najkasnije do 30. lipnja svake godine.

Slijedom navedenog, piše AZOP u svome mišljenju, može se razabrati jasna dužnost upravitelja prema svakom od suvlasnika nekretnine. Međutim da bi upravitelj ispunio navedenu obvezu koja proizlazi iz Zakona nije nužno da se pojedinom suvlasniku otkriva/dostavlja, primjerice, IBAN njegovih susjeda ili bilo kojeg drugog uplatitelja (uz ime i prezime/naziv uplatitelja/pravne ili fizičke osobe kojoj je izvršena isplata, datum i mjesto uplate/isplate te iznos uplate/isplate), a za koji se u načelu može razabrati da nije nužan za pružanje informacija o stanju zajedničkog računa odnosno poslovanju u prethodnoj godini.

Mišljenje AZOP-a nalazi se na njihovim internetskim stranicama

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.