najam
Izvor: pixabay.com
SAMO JEDAN VODOMJER

Apartman je u zgradi - koliko plaća vodu?

Vodoopskrbna društva koja smo kontaktirali nam kažu kako oni ne određuju ništa, nego odgovornost o tome koliko će iznajmljivač plaćati vodu isključivo ovisi o odluci suvlasnika (radi se naravno o zgradama koje imaju samo jedno glavno brojilo i voda se plaća po broju ukućana). 

Brojni stanovi u zgradama diljem Hrvatske postali su u posljednjih nekoliko godina apartmani za iznajmljivanje. Ne samo u gradovima na moru, gdje je to desetljećima slučaj, nego i na kopnu. 

Potrebno je istaknuti da se hrvatski turizam u velikoj mjeri oslanja na privatni smještaj. Primjerice, od ukupnog broja kreveta u Hrvatskoj u 2018. godini, 61,3 posto odnosilo se na krevete izvan hotelskih kapaciteta i onih u kampovima, po čemu je Hrvatska bila druga u EU-u (izvor: Eurostat), stoji u analizi Hrvatske narodne banke (HNB).

Stoga su se brojni predstavnici suvlasnika i suvlasnici počeli pitati - kako vlasnici tih apartmana plaćaju vodu? Naime, radi se o zgradama u kojima suvlasnici vodu plaćaju prema broju članova u kućanstvu jer imaju samo jedno, glavno brojilo u zgradi.

Tako je član FB grupe Predstavnici suvlasnika postavio pitanje:

 • Zgrada je na zajedničkom vodomjeru. Nitko nema odvojeno. Sada će početi booking i iznajmljivanje. Interesira me po kojem zakonu riješiti takvu vrstu potrošnje vode ako u jednom troiposobnom stanu ljeti u jednom mjesecu može proći i do pedesetak ljudi. Kako riješiti taj problem?

Mnogi predstavnici suvlasnika i suvlasnici su se uključili u raspravu. Veliki dio njih je savjetovao ugradnju vlastitih vodomjera. Neki su savjetovali:

 • Ne vidim kakve veze ima da li mjesečno prođe pedesetak ljudi, pa nisu svi istovremeno unutra da troše vodu. Vidite i sami koji je prosjek, koliko ljudi je unutra odjednom (vjerojatno četvero) i neka predstavnik suvlasnika prijavi taj broj osoba na taj stan i riješeno.
 • Mi u ulazu imamo booking 32m2, vlasnica je prijavila 3 člana, rijetko kad ih ima 3.
 • Za one mjesece kada se iznajmljuje, ja stavim toliko osoba za koliko je apartman registriran. Vrlo jednostavno!
 • Kao bivši iznajmljivač mogu vam samo reći da su računi veći otkad u stanu dugoročno žive dvije osobe, nego kada je bio u kratkoročnom najmu za najviše 6 osoba... apropo prijave, po zakonu se prijavljuje onoliko osoba na koliko glasi kategorizacija dobivena od nadležnog tijela.
 • Takav stan je stan jer iznajmljivač ima registraciju apartmana kao smještaj u domaćinstvu. Broj članova koje smije primiti mu piše u Rješenju o registraciji i za toliko članova plaća vodu.
 • Onako kako je to određeno upisom u zemljišnim knjigama. Stan, poslovni prostor, garaža ili garažno mjesto.

Kako bismo razjasnili ovaj problem, kontaktirali smo nekoliko vodoopskrbnih poduzeća u Hrvatskoj (dio na kopnu dio na moru) te Ministarstvo turizma i sporta. Slijede odgovori. 

ŠTO JE APARTMAN? 

Ministarstvo turizma i sporta kaže da sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti. Stavak 2. istog članka Zakona propisuje koje druge osobe osim ugostitelja mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, no među njima nisu fizičke osobe - građani iznajmljivači.

Stavkom 3. istoga članka Zakona propisano je, da pod uvjetima propisanim tim Zakonom i propisima donesenim na temelju toga Zakona, određene ugostiteljske usluge mogu pružati fizičke osobe – građani.

Člankom 30. stavkom 1. Zakona propisano je da ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba – građanin, a stavkom 3. točkom 1. toga članka propisano je da se ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu u smislu toga Zakona smatraju ugostiteljske usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti.

Člankom 34. stavkom 1. Zakona propisano je da je za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač dužan ishoditi rješenje nadležnog upravnog tijela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Fizičke osobe - građani (iznajmljivači) koji sukladno članku 34. Zakona imaju ishođeno rješenje nadležnog upravnog tijela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u sobama, apartmanima, kućama za odmor, ne obavljaju ugostiteljsku djelatnost, nisu ugostitelji niti spadaju u krug osoba iz članka 5. stavka 1. i 2. toga Zakona koje mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Fizičke osobe - građani (iznajmljivači) koji imaju: 

 • ishođeno rješenje nadležnog upravnog tijela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
 • odobrene usluge pružaju i mogu pružati samo u prostoru stambene namjene - sobama, apartmanima, kućama za odmor, a ne u poslovnom prostoru, prostoru poslovne namjene.

UTVRĐIVANJE CIJENE VODNIH USLUGA

Sukladno članku 109. Zakona o vodnim uslugama cijenu vodnih usluga na svom području odlukom o cijeni vodnih usluga utvrđuju javni isporučitelji vodnih usluga (usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje) uz suglasnost gradonačelnika odnosno općinskih načelnika iz jedinica lokalne samouprave na vodoopskrbnom području odnosno području aglomeracije.

Odlukom o cijeni vodnih usluga isporučitelji vodnih usluga na svom vodoopskrbnom području uređuju:

 • visinu cijene (tarifu za pojedine vrste korisnika vodnih usluga)
 • način obračuna
 • plaćanja vodne usluge
 • iskaz javnih davanja koja se naplaćuju uz cijenu vodne usluge

Isporučitelji vodnih usluga Odlukama o cijeni vodnih usluga i/ili u svojim Općim tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga uređuju i pitanja prijava korisnika usluga u stambenim zgradama. Vijeće za vodne usluge koje je sukladno Zakonu o vodnim uslugama neovisno i nadzorno državno tijelo, provodi nadzor odluka o cijeni vodnih usluga i kontrolu cijene vode lokalnih jedinica i isporučitelja vodnih usluga.

Vijeće za vodne usluge, u svom stručnom mišljenju od 16. srpnja 2020. godine, a vezano za Odluku o cijeni vodnih usluga isporučitelja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb (VIOZG), je navelo:

 • Argument potrošnje u stambenim prostorima iznajmljivača, koja je veća od potrošnje prosječnog kućanstva, može i treba se, upravo kao i kod poslovnih korisnika, rješavati primjenom tzv. blok tarife, kada se stvore uvjeti za njenu primjenu
 • Blok tarifa je različita tarifa za različitu količinsku potrošnju, svrstanu unutar nekoliko raspona potrošnje, tzv. blokovi

Iz svih odrednica nedvojbeno proizlazi da iznajmljivači spadaju u kategoriju 'kućanstva' u smislu odluke o cijeni vodnih usluga VIOZG te da bi drukčije razvrstavanje bilo suprotno načelima i svrsi i smislu Zakona o vodnim uslugama.

 • Vijeće će posebnim pozivom pozvati VIOZG da od 1. kolovoza 2020. svojim internim aktom preraspodjeli korisnike vodnih usluga kućanstva koja pružaju ugostiteljske usluge u skladu s člankom 30. stavkom 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (iznajmljivači) u kategoriju korisnika 'kućanstva'

ŠTO KAŽU VODOOPSKRBNA DRUŠTVA

Vodoopskrba i odvodnja Zagreb

Suvlasnici i korisnici prostora jedne stambene zgrade u kojoj se nalaze stanovi i apartmani, koji vodu troše putem jednog zajedničkog vodomjera, imaju mogućnost samostalno dogovoriti postotne udjele za obračun potrošnje vode te ako isto ovjere predstavnik suvlasnika i vlasnici ili korisnici poslovnih prostora takvi postoci biti će evidentirani u sustavu za obračun.

Ako oni ne mogu postići dogovor o navedenom, naše Društvo ovlašteno je vlastitom procjenom odrediti postotne udjele za obračun potrošnje vode. Navedeno je regulirano Općim i tehničkim uvjetima članak 90;

Članak 90.

 • (1) Isporučena voda za svaki stan u stambenim zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane prije 1. siječnja 2000. godine obračunava se na način da se očitana potrošnja glavnog vodomjera raspoređuje na pojedine korisnike usluge prema broju prijavljenih osoba kod svakoga korisnika usluge.
 • (2) U stambenim zgradama gdje se nalazi prostor za obavljanje poslovne djelatnosti, a nisu ugrađeni sekundarni ili interni vodomjeri, korisnici usluge ovlašteni su sporazumjeti se o udjelima u plaćanju usluge. Ukoliko se korisnici usluge ne mogu sporazumjeti o udjelima u plaćanju usluge ili jedan od korisnika usluge obavijesti Isporučitelja da otkazuje postignuti sporazum, Isporučitelj je ovlašten odrediti udjele u plaćanju usluge temeljem podataka kojima raspolaže, te vlastitom procjenom.
 • (3) Sporazum iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati osim udjela u potrošnji i ime i prezime odnosno naziv korisnika usluge, osobni identifikacijski broj, adresu odnosno sjedište, te broj računa. Dostavlja se Isporučitelju u pisanom obliku i mora biti ovjeren potpisima i pečatima (za pravne osobe odnosno obrtnike) svih stranaka u sporazumu.
 • (4) Korisnici koji imaju ugrađene vodomjere koji su u njihovom vlasništvu i mjere potrošnju u prostorima za obavljanje poslovne djelatnosti, a koje je Isporučitelj prihvaćao za obračun potrošnje, dužni su dostaviti ovjernicu o zadovoljavanju mjeriteljskih zahtjeva.
 • (5) Ukoliko istu ne dostave nakon dostavljenog poziva Isporučitelja ili ne predaju zahtjev za ugradnju paralelnog vodomjera postupit će se kao u stavku 2 i 3 ovog članka.
 • (6) Ukoliko korisnici u razdoblju do isteka roka valjanosti dostavljene ovjernice o zadovoljavanju mjeriteljskih zahtjeva ne ugovore ugradnju paralelnog vodomjera, postupit će se kao u stavku 2. i 3. ovog članka.

Apartmani plaćaju cijenu vodnih usluga po cijeni za ostale korisnike, poručuju iz VIOZG-a. 

Vodovod i kanalizacija Split 

Ako apartman nema svoje brojilo, većina suvlasnika mora donijeti odluku koliko članova će ovlaštena osoba za dostavu podataka navesti u listi potrošača. Lista potrošača se dostavlja mjesečno od strane ovlaštene osobe izabrane od većine suvlasnika.

Cijena vode za apartman se razlikuje od cijene vode za kućanstvo, odnosno viša (kategorija 2) je u odnosu na kućanstvo (kategorija 1). 

Napominjemo, kako u takvim stambenim zgradama, predlažemo stanarima da ugrade interne vodomjere na daljinsko očitanje kako bi plaćali račune prema stvarnoj potrošnji.

Vodovod i odvodnja Šibenik

Utrošak vode u stambenim zgradama mjeri se jednim zajedničkim vodomjerom i to je mjesto na kojemu i od kojega prestaju sve daljnje nadležnosti i obveze trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., kao isporučitelja usluge, dok je kućna vodovodna instalacija zajedničko vlasništvo svih suvlasnika zgrade o kojoj oni zajednički skrbe i dogovaraju se o redovitom i izvanrednom održavanju iste, kao i o načinu međusobne razdiobe zajednički utrošene vode.

Sukladno čl. 216 Zakona o vodama i čl.11 Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Vodovoda i odvodnje d.o.o., Isporučitelj vodne usluge obračun i naplatu vode u stambenom objektu može izračunavati na više načina, i to prema:

 • broju članova stambeno/poslovnog objekta
 • očitanom stanju na sekundarnim vodomjerima (ovaj način je moguć jedino ako svi stanari imaju ugrađene vlastite vodomjere).

Dakle, svi suvlasnici stambene zgrade zajedno mogu odlučivati o jedinstvenom načinu razdiobe potrošnje, da li će to biti razdioba po članovima domaćinstva, ili pak, prema stvarno potrošenoj vodi registriranoj na privatnom vodomjeru svakog suvlasnika – vlasnika stana ili druge uporabne cjeline.

U oba slučaja radi se isključivo o dogovoru i odluci svih suvlasnika, bez iznimke, u kojoj odluci ovo Društvo ne participira ni u jednom dijelu, već je samo u obvezi, ispostavljati pojedinačne račune zasnovane na očitovanju ovlaštenog predstavnika svih suvlasnika u zgradi, bilo o ukupnom broju članova domaćinstva ili pak o očitanom stanju potrošnje vode na posebno ugrađenim privatnim vodomjerima za svaku uporabnu cjelinu.

Vodovod Osijek

Sukladno članku 38. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, raspodjela potrošnje u suvlasničkim zajednicama u ingerenciji je suvlasničke zajednice.

 • (4) Korisnicima vodne usluge javne vodoopskrbe-suvlasnicima čiju potrošnju mjeri samo jedan glavni vodomjer, količina vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se mjesečno na način da se količina vodne usluge očitane na glavnom vodomjeru podjeli na ukupan broj osoba u suvlasničkoj zajednici te da se temeljem pisanih podataka ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade ili druge zadužene osobe o broju osoba koje stanuju u pojedinom stanu i svakoj promjeni koja nastaje tijekom mjeseca, svakom Korisniku-suvlasniku obračuna pripadajući dio količine vodne usluge po broju osoba koje stanuju u njegovom stambenom prostoru.

Ili pojednostavljeno, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga raspodjelu potrošnje u suvlasničkim zajednicama radi na osnovi pisanih podataka dobivenih od ovlaštenog predstavnika suvlasnika ili druge, od suvlasničke zajednice, za to ovlaštene pravne ili fizičke osobe.

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima članak 40., odluka o poslovima koji se tiču samo redovitoga upravljanja stvarju odlučuju suvlasnici većinom glasova, pa tako i o načinu raspodjele potrošnje u suvlasnički zajednicama donosi se većinom. Većina se utvrđuje prema suvlasničkim udjelima.

Što se pak primjene cjenika vodnih usluga tiče, važeći cjenik VODOVOD-OSIJEK d.o.o. poznaje kategorije korisnika za stambeni ili poslovni prostor, tako da primjena cjenika ne ovisi o pravnom statusu/obliku korisnika, već o kategoriji prostora (mjesta potrošnje).

Kategorija mjesta potrošnje određena je i upisana u zemljišne knjige. Odnosno, ne određuje ju ni isporučitelj, niti predstavnik suvlasnika.

Vodovod Zadar

Sukladno Članku 76. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar:

U zgradama s više korisnika vodne usluge koje imaju ugrađen jedan glavni vodomjer količina isporučene vodne usluge utvrđuje se temeljem glavnog vodomjera.

Za svaki poseban dio zgrade iz stavka 1. ovog članka koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda moguće je količinu isporučene vodne usluge utvrditi tako da se količina isporučene vodne usluge putem glavnog vodomjera raspoređuje na pojedine korisnike usluge prema broju članova domaćinstva kod svakoga Korisnika usluge na način da se ukupna utvrđena količina isporučene vodne usluge izražena u m³ podijeli s ukupnim brojem članova domaćinstava u svim posebnim dijelovima zgrade koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda te tako dobiveni količnik pomnoži s brojem članova domaćinstva pojedinog posebnog domaćinstva.

Pod brojem članova domaćinstva podrazumijevaju se sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor, a koji je samostalna uporabna cjelina u kojoj se koristi voda.

Podatke o broju članova domaćinstva u zgradi Isporučitelju vodne usluge dužan je u pismenom obliku dostaviti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade, ili po njemu ovlaštena osoba, koji odgovara za točnost i pravodobnost dostavljenih podataka. Ako suvlasnici/korisnici usluge nisu odredili ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade ili drugu zaduženu osobu ili ta osoba ne dostavi potrebne podatke za obračun  sukladno stavku 4. ovog članka, Isporučitelj vodne usluge obračunava količinu isporučene vodne usluge prema zadnje dostavljenim podacima za obračun vodne usluge. Podaci iz stavka 4. ovog članka dostavljaju se do zaključno 25. u tekućem mjesecu.

Promjena broja članova vrši se na mjesečnoj razini. U privitku Vam dostavljam obrazac za promjenu broja članova.

Ako pojedini Korisnik usluge vodu koristi preko istog vodomjera za potrebe stambenog prostora/domaćinstva i za poslovnu djelatnost, dužan je zatražiti ugradnju posebnog vodomjera za svaku kategoriju potrošnje. Ako Korisnik usluge to ne učini, ukupna količina isporučene vodne usluge obračunavat će mu se i naplaćivati po cijeni koja je određena za poslovne djelatnosti. U slučajevima kada pojedine kategorije Korisnika usluge u istoj zgradi plaćaju potrošnju vode po različitim cijenama, Korisnik usluge u poslovnim prostorima dužan je ugraditi zaseban vodomjer te svoju vodovodnu instalaciju odvojiti od vodovodne instalacije ostalih Korisnika usluge. U protivnom količina isporučene vodne usluge obračunavat će mu se i naplaćivati po tarifi vodne usluge za korisnike u poslovnim prostorima.

ZAKLJUČAK

Dakle, ono što savjetujemo jest:

 • provjerite kategorizaciju stana (zemljišne knjige) koji se iznajmljuje - stambeni ili poslovni (iako je iznajmljivač privatna osoba i vodi se kao kategorija 'kućanstvo' 
 • provjerite koliki broj osoba smije primiti apartman, što piše u Rješenju o registraciji. Na taj broj prijavite broj osoba u kućanstvu
 • svakako kontaktirajte lokalno vodoopskrbno poduzeće jer svako poduzeće ima svoja pravila i opće uvjete
 • suvlasnici zgrade moraju donijeti odluku (većinom suvlasničkih udjela) o tome koliko će se prijaviti osoba u tome apartmanu
 • Javite se i Vijeću za vodne usluge, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb za bilo kakve probleme

UKRATKO:

 • apartman do 10 soba i 20 kreveta vodi se kao kućanstvo
 • za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje nadležnog upravnog tijela
 • iznajmljivači koji imaju ishođeno rješenje nadležnog upravnog tijela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, odobrene usluge pružaju i mogu pružati samo u prostoru stambene namjene - sobama, apartmanima, kućama za odmor, a ne u poslovnom prostoru
 • isporučitelji vodnih usluga Odlukama o cijeni vodnih usluga i/ili u svojim Općim tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga uređuju i pitanja prijava korisnika usluga u stambenim zgradama
 • Vijeće za vodne usluge koje je sukladno Zakonu o vodnim uslugama neovisno i nadzorno državno tijelo, provodi nadzor odluka o cijeni vodnih usluga i kontrolu cijene vode lokalnih jedinica i isporučitelja vodnih usluga

Ukoliko vas zanima više informacija o vodomjerima kliknite ovdje, a o vodi kliknite ovdje

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.