pipa, voda
Izvor: pixabay.com
CIJENA VODE

Cijena vode od 9,90 do 18,9 kuna po 'kubiku'. Evo zašto.

U Hrvatskoj cijena vodnih usluga sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. A svako vodoopskrbno poduzeće ima svoju cijenu. 

Bez vode ne može se živjeti. To je biološka činjenica koju smo svi odavno naučili. No, isto tako, činjenica jest da cijenu te vode svi različito plaćamo. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Gradu Zagrebu cijena jednog metra kubnog 2019. godine iznosila je 18,9 kuna, dok je primjerice Slavonskome brodu iznosila 9,9 kuna.

Zašto su takve razlike? Pojašnjenje se može pronaći u odgovoru Hrvatskih voda.

U Republici Hrvatskoj cijena vodnih usluga sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela.

FIKSNI DIO

  • Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine.
  • Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga obračunava se mjesečno.

VARIJABILNI DIO

  • Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga ovisi o količini isporučenih vodnih usluga i obračunava se u kn/m3.


Na fiksni i na varijabilni dio cijene vodne usluge se plaća PDV od 13 posto. Fiksni i varijabilni dio cijene vodnih usluga sukladno odredbama Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine, broj 112/10) utvrđuje se Odlukom o cijeni vodnih usluga isporučitelj vodnih usluga uz suglasnost čelnika jedinice lokalne samouprave.

- Uz cijenu vodnih usluga plaća se naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, te naknada za razvoj ako je propisana odlukom jedinice lokalne samouprave. To su javna davanja i na njih se ne plaća PDV. Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda su sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 153/09, 56/13, 154/14, 119/15 i 120/16) prihod Hrvatskih voda, dok je naknada za razvoj prihod isporučitelja vodnih usluga i sve naplaćuje isporučitelj vodnih usluga uz cijenu vodnih usluga.

Uzevši u obzir sve gore navedeno, iz dostupnih podataka može se zaključiti da je raspon varijabilnog dijela cijene vodne usluge bio između 3,30 kn/m3 do 10 kn/m3, a podatke o cijeni vodnih usluga pojedinih isporučitelja vodnih usluga mogu se pronaći na mrežnim stranicama navedenih isporučitelja budući da su oni, sukladno odredbi članka 206. stavak 6. Zakona o vodama, dužni objaviti odluke o cijeni vodnih usluga na internetu i na drugi prikladan način te ih učiniti javno dostupnima za sve vrijeme njihovog važenja.

U Hrvatskoj je 127 gradova. Nekada je svaki grad imao svoje vodoopskrbno poduzeće. Taj se broj tijekom godina smanjivao s obzirom na to da su se mnoga poduzeća spajala, većinom zbog projekata koje su prijavljivali za EU fondove.

 

Donosimo i popis te kontakte 75 vodoopskrbnih poduzeća, u slučaju da zatreba (riječ je o članovima Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije). OVDJE.