plin
Izvor: suludan diliyaer / Pexels
ŽELIM PLIN

Kako se i po kojoj cijeni priključiti na plin

Veći dio troška pri uvođenju plina odnosi se na projektnu dokumentaciju, materijal i izradu unutarnje instalacije, a što rade ovlašteni plinoinstalateri. Kupci kažu da kada je objekt već priključen na distribucijski sustav, prosječna cijena za jednu instalaciju iznosu 8.000 kuna.

'Dvi iljade maraka dao sam za priključak' - rečenica je koju su neki imali prilike čuti u svome djetinjstvu, a neki i izgovorili. Riječ je o cijeni priključaka koje su građani 80-ih godina prošloga stoljeća plaćali za struju, telefon, vodu ili plin. Tada je to bilo tako, sustav je funkcionirao na takav način, malo legalno, malo 'ispod pulta'.  

Danas je drugačije, propisane su procedure, zna se kada, kako i kome treba predati zahtjev i po kojoj cijeni. Građani danas imaju veliki izbor korištenja energenta - hoće li gradsku toplanu, obnovljive izvore energije, struju, plin ili neku kombinaciju svega navedenoga. 

U ovome slučaju detaljno analiziramo proceduru priključivanja na plinski distribucijski sustav (primjer za gradove pod nadležnosti Gradske plinare Zagreb) jer je razvojem plinske mreže ('plinifikacija u Hrvatskoj') mnogima plin postao dostupan i žele ga koristiti. A da bi ga ugradili u svoju zgradu, stan ili kuću, potrebno je znati pravila igre. 

POSTUPAK PRIKLJUČENJA

 1. OVLAŠTENI PROJEKTANT

Za postupak priključenja je potrebno angažirati ovlaštenog projektanta koji će od nadležnog distributera (operatora) plinskog distribucijskog sustava (popis distributera možete preuzeti OVDJE):

 • zatražiti uvjete priključenja
 • izraditi projekt plinske instalacije 
 • predati ga na Potvrdu distributeru plinskog sustava

2. ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE

Kada je projekt potvrđen podnosi se zahtjev za priključenje.

Zahtjev za izdavanje Uvjeta priključenja ili Posebnih uvjeta priključenja (o ovome slučaju zahtjev je za Gradsku plinaru Zagreb GPZ) podnosi:

 • vlasnik
 • investitor
 • ovlaštenik ili
 • Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Za postojeće građevine:

 • Dokaz vlasništva objekta ili prava korištenja objekta po etažnim cjelinama sa podacima o vlasnicima (ako niste upisani vlasnik dostavite pravni slijed dokumenata do Vašeg imena za parcele na kojima će se graditi priključak građevine odnosno pravni slijed vlasništva etažnih cjelina, te Izjavu o rješavanju IPO, etažiranja i upisa vlasništva)
 • Izvod iz katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci), izdaje ga nadležni gradski ured za katastar
 • Opis plinofikacije građevine
 • Preslik akta o odobrenom građenju
 • Punomoć za podnošenje zahtjeva (GPZ)

Za nove građevine:

 • Idejno rješenje ili glavni projekt za objekte koji su u procesu ishođenja akta za građenje ili opis plinske instalacije s podacima o etažnim cjelinama te predviđenim trošilima za budući objekt, a ako se radi rekonstrukciji/nadogradnji objekta potrebno je dostaviti postojeće stanje/novo stanje
 • Idejno rješenje minimalno mora sadržavati:
  • kopiju katastarskog plana
  • površinu i radnu oznaku prostora/etažnih cjelina
  • volumen koji će se grijati/hladiti,
  • predviđeno nazivno toplinsko opterećenje
  • nazivni toplinski kapacitet – snagu trošila
  • opis proizvodnog procesa
  • nacrt građevine
  • točan podatak sa nazivom ulice, kućnim brojem i naseljem
  • kratak opis plinofikacije građevine
 • Za objekte koji u trenutku izdavanja Uvjeta priključenja nemaju pravomoćni akt za građenje, isti se predaje kod ishođenja energetske suglasnosti
 • Za izdavanje dozvola zahtjevi se podnose putem Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preko platforme e-dozvole

3. DOKUMENTACIJA

Nakon zahtjeva za priključenje se radi:

 • ponuda za izdavanje energetske suglasnosti 
 • troškovnik za izvođenje plinskog priključka
 • ugovor o priključenju na plinski distribucijski sustav

Nove građevine moraju imati i potvrdu glavnog projekta (idejno rješenje) plinskih instalacija

 • Zahtjev za izdavanje Potvrde glavnog projekta plinskih instalacija podnosi:
  • vlasnik
  • investitor ili
  • ovlaštenik
 • Prilaže se glavni projekt koji sadrži
  • projekt plinske instalacije građevine za objekte koji su u procesu ishođenja akta za građenje ili
  • projekt priključka građevine i plinske instalacije za postojeće objekte
   • u tri primjerka. Jedan projekt ostaje u arhivi nadležnog plinskog distributera, a dva se vraćaju investitoru.
 • Projekt mora sadržavati važeće Uvjete priključenja
 • Popis ovlaštenih projektanata možete pronaći OVDJE

4. ENERGETSKA SUGLASNOST

Zahtjev za izdavanje Energetske suglasnosti podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik. Prilaže se:

 • potvrda glavnog projekta plinskih instalacija izdana od nadležnog distributera
 • preslika pravomoćnog akta za građenje za one objekte koji u trenutku izdavanja uvjeta priključenja isti nisu imali te
 • popis stambenih i poslovnih jedinica s oznakama istih za koje se traži energetska suglasnost s podacima o vlasnicima
  • ime, prezime
  • OIB
  • adresa ili sjedište poslovnog subjekta

Izdavanje energetske suglasnosti naplaćuje se prema cjeniku nestandardnih usluga (cjenik za GPZ).

Za objekte koji imaju svu potrebnu dokumentaciju, nakon izdanih uvjeta priključenja istovremeno se može predati Zahtjev za izdavanje Potvrde glavnog projekta plinskih instalacija i Energetske suglasnosti.

5. UGOVOR I ROK ZA IZVOĐENJE

Kada se potpiše ugovor i uplati po istom, rok za izvođenje radova je 20 radnih dana.


UGOVARANJE RADOVA za priključenje građevine na plinski distribucijski sustav

1. ZAHTJEV

Zahtjev za priključenje građevine na plinski distribucijski sustav (4) podnosi:

 • vlasnik
 • investitor ili
 • ovlaštenik (uz punomoć)

Zahtjevu se prilaže:

 • Projekt priključka građevine i unutarnje instalacije sa valjanom potvrdom glavnog projekata plinskih instalacija izdanoj po GPZ
 • Energetska suglasnost
 • Ugovor o opskrbi plinom ili Potvrda Opskrbljivača o sklopljenom Ugovoru o opskrbi

2. DOKUMENTACIJA

Nakon podnesenog zahtjeva napravit će se

 • troškovnik za priključenje građevine i
 • Ugovor o priključenju građevine na plinski distribucijski sustav kojim će se definirati međusobna prava i obveze.

3. IZVEDBA PRIKLJUČKA

Nakon potpisanog ugovora o priključenju građevine i ispunjenja iz istog pristupit će se izvedbi priključka građevine.

4. MONTAŽA I PUŠTANJE PLINA

Nakon izvedbe priključka građevine ili ako je građevina već priključena, podnosi se Zahtjev za montažu plinomjera i puštanje plina (opremanje obračunskog mjernog mjesta)

Zahtjevu se prilaže:

 1. Ugovor o opskrbi plinom ili Potvrda Opskrbljivača o sklopljenom Ugovoru o opskrbi
 2. Zapisnik o izvedenoj i preuzetoj plinskoj instalaciji nadležnog distributera i pripadajući Projekt
 3. Izjava nadzornog inženjera o stanju dimnjaka  - je li ispravan i uporabiv za novoizgrađene objekte odnosno ima li pozitivni dimnjačarski nalaz za postojeće objekte

Po kompletiranoj dokumentaciji izradit će se troškovnik za opremanje obračunskog mjernog mjesta i puštanje plina.

Nakon izvršene uplate

 • otvorit će se radni nalog temeljem kojeg će
 • nadležni operator distributivnog sustava montirati plinomjer i pustiti plin
 • o čemu će se napraviti poseban zapisnikpriključnica čime
 • vlasnik/investitor dobiva status krajnjeg kupca i ulazi u evidenciju kupaca.

Nakon puštanja trošila u rad investitor je u obvezi dostaviti Zapisnike o puštanju trošila u rad.

Na dan montaže plinomjera investitor je u obvezi imati označene sve etažne cjeline (stanove i poslovne prostore) službenim oznakama kako su i izdane Energetske suglasnosti i sklopljeni Ugovori o opskrbi.


KOLIKO STOJI PRIKLJUČENJE?

Veći dio troška pri uvođenju plina odnosi se na

 • projektnu dokumentaciju
 • materijal i
 • izradu unutarnje instalacije

a što rade ovlašteni plinoinstalateri.

Kupci kažu da kada je objekt već priključen na distribucijski sustav ('imate žutu ili inox kutiju na objektu'), prosječna cijena za jednu instalaciju iznosu 8.000 kuna (uključujući i opremu za OMM - plinomjer, regulator i radio modul). 

A kada 'nemate žutu ili inox kutiju na objektu', prosječni iznos troškovnika za izgradnju priključka za priključenje na plinski distribucijski sustav je oko 8.000 kuna za udaljenost 10 m od plinovoda. Cijene se razlikuju i ovise o udaljenosti i kategoriji terena po kojoj se polaže priključak. Ove radove može izvoditi distributer plinskog sustava ili ovlašteni izvođač prema svojim ugovornim cijenama, a sve prema odabiru kupca.

Bez obzira, radi li se o objektu koji jest ili priključen na distribucijski sustav, stranka je dužna sama nabaviti opremu za OMM (plinomjer, regulator, radio modul) čije se cijene zajedno sa troškovima dobave kreću oko 2.000 kuna, što uglavnom za njih odrađuju ovlašteni plinoinstalateri.

Treba imati na umu i trošak izgradnje centralnog grijanja koje također rade ovlaštene tvrtke i koje kupci direktno sami biraju i ugovaraju. Cijena od prilike iznosi

 • od oko 20.000 kuna za materijal
 • dok je cijena za uslugu oko 7.000 kuna

Naravno, sve ovisi o materijalu koji se koristi i što se i kako ugrađuje. 

Ostale cijene:

 • Prilikom podnošenja zahtjeva za priključenje potrebno je podnijeti zahtjev i za izdavanje Energetske suglasnosti - 260,10 kuna
 • Distributeru se plaća i montaža plinomjera - 605,54 kuna
 • Predhodno ispitivanje instalacija - 196,06 kuna za jedan stan, plaća ovlašteni plinoinstalater

Sadržaj podržava Gradska plinara Zagreb (GPZ)