žarulja kao glava na čovjeku
Izvor: pixabay.com
ZGRADOnačelnik.hr
ENERGETSKA EDUKACIJA

Mali pojmovnik električne energije

Kada pogledamo račun struje ili ugovor s operaterima električne energije često nam nije jasno što se skriva iza određenih pojmova. Nadamo se da će ovaj mali pojmovnik bar glavni dio razjasniti.

 • Amper (simbol: A) - osnovna jedinica SI sustava za jakost električne struje jednaka kulonu po sekundi. Ime je dobila po francuskom fizičaru André-Marie Ampèreu (1775. - 1836.), jednom od glavnih pronalazača na području elektromagnetizma.
 • Brojilo električne energije - uređaj koje mjeri i registrira parametre potrošnje električne energije na obračunskom mjernom mjestu, sukladno zakonima i propisima koji reguliraju to područje te tehničkim pravilnicima operatora sustava ili distribucijske mreže. U Hrvatskoj se koristi jednotarifno, višetarifno i samonaplatno brojilo. Ovisno o tipu brojila koje koristite, različito se obračunava potrošnja električne energije. Pri odabiru tarifnog modela, provjerite omjer potrošnje kako bi mogli izračunati kojim modelom ostvarujete najveće uštede. Tarifni model možete promijeniti besplatno, i to neograničeno mnogo puta, no ukoliko promjena tarifnog modela zahtijeva promjenu mjernih uređaja, sami snosite trošak.
  • Ako koristite jednotarifno brojilo, električna energija se uvijek obračunava po jednoj tarifi, odnosno cijeni.
  • Kod višetarifnog brojila obračun električne energije se vrši po višoj i nižoj tarifi.
  • Neki tarifni modeli zahtijevaju posebna brojila (primjerice HEP-ov narančasti model). 

Naprednija kombi elektronička brojila mjere odvojeno 4 energije: radnu potrošenu, radnu proizvedenu, jalovu induktivnu te jalovu kapacitivnu energiju (električni otpor). Osim energije, elektronička brojila mjere snagu i imaju integriran limitator.

Osim navedenog bitno je poznavati i pojmove:

  • Digitalno brojilo – vidi ovdje
  • Dvosmjerno brojilo - brojilo koje uz potrošnju na obračunskom mjernom mjestu (OMM) prati i višak proizvedene električne energije koji se predaje u mrežu. Na temelju tih mjerenja ispostavljaju se mjesečni računi s obzirom na proizvedenu i potrošenu energiju u kućanstvu te preuzetu energiju iz mreže.
 • Dodirni napon kod instalacija niskog napona - onaj napon koji se pojavljuje zbog kvara u izolaciji između istodobno dohvatljivih dijelova.
 • Dohvat rukom - zona koja se prostire od bilo koje točke u prostoru gdje se obično nalaze i kreću osobe, do granica koje osobe mogu dohvatiti rukom u bilo kojem smjeru, bez pomoćnih sredstava.
 • Električna energija - pojam koji se može odnositi na više usko povezanih oblika energije: energija sadržana u električnom polju, potencijalna energija električnog naboja, energija električne struje. Mjerna jedinica SI za električnu energiju je džul (J), ali se u fizici koristi također i elektronvolt (eV), a za obračun energije u elektroenergetskom sustavu uobičajeni su višekratnici jedinice vatsat (Wh), npr. kilovatsat (kWh) i megavatsat (MWh). Električnu energiju koristimo u svakodnevnom životu npr. za rasvjetu,za zabavu,za pripremu i čuvanje hrane,za hlađenje(katkad i za zagrijavanje) prostora...
 • Električna građevina - građevinsko elektromontažna cjelina, koja služi za proizvodnju, prijenos, transformaciju ili distribuciju električne energije.
 • Električna opasnost - predstavlja rizik ozljede od električne energije.
 • Električna oprema razreda I. - oprema na kojoj se zaštita od električnog udara ne temelji samo na osnovnoj izolaciji, već uključuje dodatnu zaštitnu mjeru kojom su pristupačni vodljivi dijelovi alata povezani na zaštitni vodič u fiksnom ožičenju instalacije, kako se na pristupačnim vodljivim dijelovima opreme ne bi zadržao opasan napon dodira u slučaju proboja osnovne izolacije.
 • Električna oprema razreda II. - oprema na kojoj se zaštita od električnog udara ne temelji samo na osnovnoj izolaciji, već su predviđene zaštitne mjere, poput dvostruke ili pojačane izolacije, za koju nije potrebno zaštitno uzemljenje i ne ovisi o uvjetima instalacije. Takav alat može biti izrađen s izolacijskim ili metalnim kućištem.
 • Električna oprema razreda III.  - oprema čija se zaštita postiže napajanjem posebno malim naponom (SELV i PELV) u kojem se ne može pojaviti napon veći od posebno malog napona.
 • Električna struja - proziv električnih naboja kroz vodič.
 • Električne instalacije - skup međusobno spojene električne opreme u promatranom prostoru ili prostoriji predviđene da ispunjavaju određenu namjenu, koja ima usklađene karakteristike.
 • Električni napon ili električna napetost (oznaka U) - razlika električnih potencijala dviju točaka električnoga polja ili strujnoga kruga. Ako se u električnom polju pomiče pozitivni električni naboj protiv djelovanja sila polja, troši se za taj rad neka energija, a ako sile polja pomiču taj naboj protiv djelovanja nekog otpora, električno će polje obavljati rad i trošit će se energije električnoga polja. Mjerna jedinica električnoga napona je volt (V).
 • Električni radovi - radovi sa, na ili u blizini električnih postrojenja, poput provjeravanja i mjerenja, popravaka, održavanja, otklanjanja kvarova, premještanja, prilagođavanja, proširivanja, stavljanja pod napon, nadzor i drugo.
 • Električni udar - patofiziološki učinak nastao zbog prolaza električne struje kroz čovječje ili životinjsko tijelo.
 • Električni vodovi - skup nadzemnih ili podzemnih vodiča, koji prenašaju, distribuiraju ili razvode električnu energiju.
 • Elektroenergetska mreža – mreža za opskrbu električnom energijom; skup povezanih jedinica mreže za prijenos i/ili mreže za distribuciju električne energije.
 • Elektroenergetska suglasnost (EES) - dokument s pomoću kojega operator sustava ili distribucijske mreže određuje tehničke parametre priključka i korištenja mreže.
 • Elektroenergetski sustav – skup međusobno povezanih elektrana, mreža i trošila.
 • HEP Elektra - obavlja zadaću opskrbe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo.
 • HEP-Opskrba - tržišni opskrbljivač u HEP grupi koji kućanstvima nudi proizvod Hepi uz nižu cijenu električne energije.
 • Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) - samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti, koja, između ostalog, određuje cijene korištenja elektroenergetskih mreža, cijene javne i zajamčene usluge.
 • Izmjenična struja - da bismo razumjeli što je izmjenična struja prvo moramo razumjeti određene osnovne pojmove povezane s električnom energijom. Subatomske čestice poput protona i elektrona imaju električni naboj, fizičko svojstvo koje se očituje silama odbojnosti i privlačnosti koje postoje između njih. Tok električnih naboja kroz vodič prozvan je električnom strujom. Distribucija električne energije kućama i industrijama obično se vrši izmjeničnom strujom. To je zato što je njezina transformacija jednostavnija u odnosu na istosmjernu struju. Uz uređaj poznat kao transformator, napon izmjenične struje može se učinkovito i lako povećati.
  • Transformator, u tom okviru, može povećati napon i stvoriti visoki napon, dok intenzitet struje opada. Tako se energija može raspodijeliti na velike udaljenosti s malim intenzitetom struje, a samim tim i s malim gubicima. Kad se dosegne mjesto potrošnje, napon se može ponovno spustiti radi sigurnije uporabe električne energije.
  • Pored svega navedenog, ne možemo zanemariti još jedan niz podataka od interesa za izmjeničnu struju poput ovih:
   • To je struja koju možemo pronaći u utičnicama kućanstva.
   • Najlakše ju generirati i prenijeti s jednog mjesta na drugo. Stoga je i najčešća.
   • Smatra se da u izmjeničnoj struji intenzitet mijenja smjer cirkulacije oko 50 puta u sekundi, otprilike.
   • Kada izrađujete izmjeničnu struju, niz bitnih vrijednosti postaje relevantan, kao što su maksimalna vrijednost, vršna vrijednost ili koja se još nazivaju vrh, trenutna vrijednost, efektivna vrijednost, vrijednost od vrha do vrha,
 • Javna usluga – usluga dostupna u svako vrijeme svim kupcima i energetskim subjektima po reguliranoj cijeni i prema reguliranim uvjetima pristupa i korištenja, koja se obavlja prema nače­lima javnosti rada i nadzora tijela određenih zakonom.
 • Kategorija potrošnje – kategorizacija kupaca s obzirom na vrstu korisnika mreže (kupca), naponsku razinu na kojoj preuzimaju električnu energiju (za isporučitelja mjesto predaje), razdoblje isporuke i sezonsku ili dnevnu dinamiku isporuke.
 • Korisnik elektroenergetske mreže – fizička i pravna osoba koja isporučuje električnu energiju u prijenosnu ili distribucijsku mrežu (proizvođač) ili iz nje preuzima električnu energiju (kupac) ili koristi mrežu za protok električne energije (trgovac).
 • Korištenje mreže - usluge operatora sustava i/ili distribucijske mreže za korisnika mreže. Pružatelj usluga omogućuje prijenos električne energije putem prijenosne i/ili distribucijske mreže i korištenje usluga sustava.
 • Kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu - postojeći ili novi korisnik mreže koji unutar svoje instalacije ima priključenu elektranu koju koristi za vlastite potrebe, a višak električne energije predaje u elektroenergetsku mrežu.
 • Kupac s vlastitom proizvodnjom električne energije - krajnji kupac koji unutar svojih postrojenja i instalacija ima postrojenje za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i koji može isporučivati višak proizvedene električne energije u mrežu na temelju ugovora o korištenju mreže.
 • kWh ili kilovat-sat - jedinica je za električnu energiju. Godišnja potrošnja prosječnog kućanstva iznosi cca 2.800 kWh električne energije, ali ova informacija mijenja se svake godine, a objavljuje je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) u svom godišnjem izvješću.
 • Limitator - ograničavalo strujnog opterećenja (OSO), je uređaj koji kod kupaca ograničava maksimalno strujno opterećenje (maksimalnu snagu) istodobno uključenih električnih uređaja na veličinu koja je definirana elektroenergetskom suglasnošću. Ugrađuju se unutar instalacije zasebno od samog brojila. Više pročitajte ovdje.
 • Mjesečna financijska obveza - novčana vrijednost procijenjene količine mjesečne potrošnje električne energije.
 • Mjesečna naknada za isporuku - naknada koju opskrbljivač električnom energijom zaračunava za svaki mjesec opskrbe bez obzira na potrošnju.
 • Mjesečna novčana obveza – često nazivana i „akontacijska rata“, predstavlja račun za ugovorenu električnu energiju kupaca kategorije kućanstvo.
 • Mrežarina - regulirana naknada za korištenje prijenosne i distribucijske mreže koju operatoru HEP ODS plaćaju svi potrošači. Obračunava se u skladu s tarifnim postavkama za javne usluge korištenja prijenosne i distribucijske mreže. Iznos naknade za distribuciju možete pronaći ovdje.
 • Naizmjenična struja - subatomske čestice poput protona i elektrona imaju električno punjenje, fizičko svojstvo koje se očituje silama odbijanja i privlačenja koje postoje među njima. Proziv električnih naboja kroz vodič naziva se električna struja.
  Ako protok električne struje s vremena na vrijeme varira u smjeru, govorimo o tome naizmjenična struja.
  • S druge strane, kad značenje ostane konstantno unatoč protoku vremena, riječ je o DC.
  • Također poznat kao AC po svojoj kratici ili kao AC engleskim izrazom naizmjenična struja, izmjenična struja obično oscilira na sinusni način, što je osobina koja omogućuje postizanje učinkovitosti u prijenosu Energija. Međutim, postoje i druge oscilacije: kvadratne, trokutaste itd.
  • Distribucija električne energije kućama i industrijama obično se vrši naizmjeničnom strujom. To je zato što je njegova transformacija jednostavnija u usporedbi s istosmjernom strujom.
  • S uređajem poznatim kao transformator, možete povećati napetost izmjenične struje učinkovito i lako.
 • Naknada za obnovljive izvore energije (OIE) - zakonom je propisana obveza potrošača s pomoću koje se prikupljaju dio sredstava za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora električne energije (solarna energija, vjetroelektrane i termoelektrane na biogorivo). Drugi dio sredstava za OIE se dobije iz prodaje te proizvedene energije.
 • Nepodmirene obveze za prošlo razdoblje - označava iznos koji dugujete za prošlo razdoblje. Dugovanje je potrebno podmiriti u iznosu i roku navedenom na dostavljenim opomenama.
 • Obračun potrošnje – postupak obračuna prodane električne energije prema potrošnji u obračunskom razdoblju, primjenom odgovarajućih tarifnih stavaka.
 • Obračunski elementi – komponente tarifnog sustava na temelju kojih se obračunavaju cijene električne energije, odnosno usluga energetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge za različite energetske subjekte, odnosno kupce, ovisno o vrsti, snazi, kvaliteti i drugim elementima isporučene energije.
 • Obračunski račun - račun koji se izdaje potrošaču i predstavlja razliku između iznosa mjesečnih novčanih obveza za obračunsko razdoblje i obveza određenih u skladu s obračunom na osnovi stvarne upotrebe na kraju obračunskog razdoblja.
 • Obračunsko mjerno mjesto – mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna.
 • Obračunsko razdoblje - vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun stvarno potrošene električne energije i snage.
 • Operator distribucijskog sustava – ODS (HEP ODS d.o.o.) energetski je subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije električne energije i posjeduje odgovarajuću dozvolu koju je izdala Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA). Zadužen je za razvoj, održavanje i rad distribucijske mreže, osiguravanje sigurnosti i kvalitete električne energije, kao i sva tehnička pitanja u vezi s povezivanjem na distribucijsku mrežu.
 • Opskrbljivač - energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe električnom energijom te kupuje električnu energiju od proizvođača, trgovca ili drugih opskrbljivača na organiziranom tržištu električne energije ili iz uvoza i prodaje ju kupcima.
 • Osigurač - zaštitini uređaj koji iz sigurnosnih razloga ograničava struju i štiti strujni krug od preopterećenja, odnosno od kratkog spoja.
 • Priključak - sklop električnih vodova i uređaja visokog, srednjeg ili niskog napona uključivo obračunsko mjerno mjesto, kojim se građevina proizvođača ili kupca priključuje na mrežu. Tako, ovisno o vrsti električnog priključka brojila mogu biti jednofazna ili trofazna. Svaki kupac određuje koju snagu će zakupiti, odnosno koji priključak će odabrati. Odabir priključka ovisi i o vrsti limitatora koji posjedujete.
  • jednofazna (monofazna) struja - struja koja se najčešće koristi u kućanstvima, ima jednu fazu, a napon iznosi 220 V.

  • trofazna struja - struja veće snage koja ima tri faze napona 380 V, koristi se u specifičnim slučajevima kada postoji potreba za napajanjem većih potrošača poput toplinske pumpe, strojevi, peći ili profesionalni alati.
 • Priključna snaga - najviša dopuštena vrijednost snage stalnog prijenosa ili opskrbe električnom energijom na obračunskom mjernom mjestu do razine priključne snage iz elektroenergetske suglasnosti proizvođača ili krajnjeg kupca.
 • Samoočitanje stanja brojila – očitanje stanja brojila koje provodi krajnji kupac iz kategorije kućanstvo i dostavlja operatoru distribucijskog sustava radi obračuna.
 • Sklopni uređaj - konstrukcijski sastavni dio naprednog brojila i omogućava ograničavanje vršnog opterećenja; ne ograničava količinu struje koju trošite (recimo to tako) već ograničava snagu (za više pročitati ovdje)
 • Snaga - prolaskom kroz materijale električna struja ispoljava toplinski učinak, odnosno zagrijava materijal kroz koji prolazi. Isto tako, ona može ispoljavati i magnetski, kemijski ili mehanički učinak. Taj će učinak biti to jači, što je veći umnožak jakosti struje i napona koji je tu struju protjerao kroz strujni krug. Taj se umnožak stoga zove snaga ili električni učinak električne struje. Veličinski se snaga izražava u Wat-ima, a bilježi se s W. Wat se ponekad naziva i Voltamper (VA).
 • Sredstva iz prošlog razdoblja - uvažen je preplaćeni iznos na godišnjem obračunu potrošnje električne energije na vašem mjernom mjestu ili tijekom predaje stanja. Uvažava ga se na postojećem te, prema potrebi, i na sljedećim izdanim računima.
 • Struja - fizikalna veličina koja odražava količinu električne energije koja u jedinici vremena, koja teče kroz vodič. Taj se protok električnih naboja mjeri u amperima, prema Međunarodnom sustavu.
 • Tarifni modeli - Na tržištu Republike Hrvatske postoji nekoliko tarifnih modela, a zovu se po bojama (bijeli, plavi, crveni, narančasti i crni). Plavi i Bijeli tarifni modeli su takozvani standardni modeli koji se najviše koriste u kućanstvima. Razlike proizlaze iz korištenja brojila, točnije Plavi možete koristiti ako rapolažete jednotarifnim ili višetarifnim brojilom, dok je Bijeli dostupan samo kupcima s višetarifnim brojilom. Cjenik za korištenje Plave i Bijele tarife se razlikuje ovisno o odabranom opskrbljivaču, a cijena se ovisno o modelu formira po jedinstvenoj cijeni (Plavi model) ili višoj i nižoj tarifi (Bijeli model).
  • Bijeli - električna energija obračunava se ovisno o dobu dana i namijenjen je kupcima na niskom naponu s višetarifnim brojilom. Električna energija obračunava se po višoj cijeni (VT) ako je isporučena u razdoblju između 7 i 21 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena i od 8 do 22 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. U ostalim razdobljima isporučena električna energija obračunava se po nižoj cijeni (NT) (samo u slučaju dvotarifnog brojila).
  • Plavi - električna energija obračunava se po jedinstvenoj tarifnoj stavci (JT) svaki dan između 00 i 24 sata Namijenjen je kupcima koji koriste jednotarifno ili višetarifno brojilo na niskom naponu.
  • Crveni - električna energija obračunava se ovisno o dobu dana. Namijenjen je samo poduzećima koja imaju instalirano brojilo s mjerenjem snage, niskog napona. Električna energija obračunava se po višoj cijeni (VT) ako je isporučena u razdoblju između 7 i 21 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena i od 8 do 22 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. U ostalim razdobljima isporučena električna energija obračunava se po nižoj cijeni (NT) (samo u slučaju dvotarifnog brojila). Kod obračuna korištenja mreže koristnik uključen u ovaj tarifni model plača i obračunsku vršnu radnu snagu.
  • Narančasti - koristi posebno samonaplatno brojilo, a namijenjen je samo kupcima koji imaju ugrađenu tu vrstu brojila na niskom naponu. Narančasti tarifni model sadrži neke prednosti u odnosu na druge modele. Naime, odabirom narančastog modela ne plaćate stalnu mjesečnu naknadu, te imate mogućnost plaćanja koliko potrošite. Na taj način ostvarujete potpunu kontrolu nad mjesećnom potrošnjom struje. No, pri odabiru Narančastog modela, imajte na umu da pritom morate ugraditi posebno, samonaplatno brojilo koje iziskuje dodatne investicijske troškove. Narančasti model može biti zgodno rješenje za iznajmljivače stanova i mlade ljude jer model nalikuje na onaj prisutan kod mobitela; uplatite novac na karticu, a opskrba strujom teče sve dok ima novaca na kartici. Ovakav oblik opskrbe donosi sa sobom i nedostatak više cijene po kilovatsatu struje. Jedinstvena cijena struje u tarifi Narančasti iznosi 1,16 kn/kWh (bez PDV-a). Upravo zato, ovaj model nije doživio veliku popularnost na području RH.
  • Crni - predstavlja dopunski tarifni model koji se temelji na sistemu takozvane „upravljane potrošnje“ kod koje isporučitelj električne energije daljinskim upravljanjem određuje vrijeme upotrebe električne energije, odnosno kupac ima opciju ograničavanja vremena u kojem mu je dostupna isporuka električne energije. Drugim riječima, kućanstvima električna energija nije dostupna konstantno, tj. vrijeme u kojem će struja biti dostupna kupcu određuje opskrbljivač, a kupac može koristiti trošila najmanje osam sati dnevno, najčešće je to razdoblje u vrijeme trajanja niže dnevne tarife. Mjerno mjesto opremljeno je posebnim brojilom kojim putem posebnih uređaja upravlja vaš operator distribucijskog sustava (HEP ODS, odnosno vaša Elektra) i prilagođava vašu potrošnju električne energije potrebama sustava. Na takva brojila najčešće su priključene akumulacijske peći i grijači vode koji su veliki potrošači električne energije. Izmjene na mjernom mjestu može izvoditi samo HEP ODS ili vaša Elektra koja obavlja reguliranu djelatnost. Za sad je primjena modela ograničena (primjenjuje se na dijelovima područja Istre i Dubrovnika), no HEP planira proširiti distribuciju ove vrste ovisno o iskazanom interesu kupaca.
 • Tarifne stavke - elementi koji omogućuju obračun naknade za uslugu isporuke električne energije za obračunsko razdoblje, ovisno o vrsti korisnika, razdoblju isporuke i sezonskoj ili dnevnoj dinamici isporuke. Mogu biti:
  • Viša dnevna tarifna stavka (VT) obračunava se svaki dan od 7.00 do 21.00 u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena i od 8.00 do 22.00 u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena.
  • U ostalim razdobljima isporučena električna energija obračunava se po nižoj dnevnoj tarifnoj stavci (NT).
  • Jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.
 • Tarifni model - određena kombinacija tarifnih stavki.
 • Tarifni sustav - akt kojim se utvrđuju tarifni elementi za obračun cijena električne energije, odnosno usluga elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge za različite energetske subjekte, odnosno kupce, ovisno o vrsti, snazi, kvaliteti i drugim elementima isporučene energije, na području Republike Hrvatske, te način primjene tih elemenata.
 • Vat (simbol: W) - izvedena jedinica SI sustava za snagu. Jedan vat je jedan džul energije po sekundi. Jedinica vat je nazvana po škotskom izumitelju Jamesu Wattu zbog njegovog doprinosa razvoju parnog stroja. Mjeri se mjeračem snage.
 • Vatmetar (vat + metar) - instrument za mjerenje električne snage u istosmjernim i izmjeničnim (jednofaznim i trofaznim) strujnim krugovima. Njime se može mjeriti prividna, djelatna ili jalova električna snaga i faktor snage, može mu se proširiti mjerno područje (određeno umnoškom nazivnog električnoga napona, nazivne električne struje i nazivnoga faktora snage) uporabom sklopova, otporničkih djelila, naponskih i strujnih transformatora.
  • Elektrodinamički vatmetar - najčešće je korišten instrument za mjerenje električne snage u strujnim krugovima frekvencije 50 Hz. Sastoji se od nepomične strujne zavojnice malog električnog otpora spojene u strujni mjerni krug, te od pokretne naponske zavojnice velikog električnog otpora spojene u naponski mjerni krug. Električna struja u zavojnicama stvara magnetska polja koja međudjeluju magnetskim silama, a pomicanje pokretne zavojnice omogućava određivanje iznosa mjerene veličine.
  • Termički vatmetar - upotrebljava se za mjerenje djelatne električne snage izmjenične struje visokih frekvencija, a elektronički vatmetar za mjerenje male električne snage.
 • Volt (simbol: V) - mjerna jedinica Međunarodnog sustava mjernih jedinica (SI) za električni potencijal, napon i elektromotornu silu. Broj volti je mjera jakosti električnog izvora u smislu koliko je snage potrebno proizvesti za željenu jakost struje. Jedinica volt je ime dobila u čast talijanskog fizičara Alessandra Volte (1745.–1827.), koji je izumio galvanski članak, prvu kemijsku bateriju. Mjeri se električnim instrumentom koji se zove voltmetar.
 • Vrste napona: visoki i vrlo visoki te srednji napon koriste se u poduzetništvu dok se niski napon koristi i u kućanstvima i u poduzetništvu.
  • U RH se koriste prijenosne mreže napona 110 kV, 220 kV i 400 kV (kilovolt).
   • U Hrvatskoj se za javnu elektrifikaciju primjenjuju
    • srednji naponi od 10 kV, 20 kV, 35 kV i
    • niski napon od 220/380 V.
   • a za industrijske mreže
    • srednji naponi 3 kV i 6 kV,
    • a niski 1000 V, 500 V i 400/690 V.
  • Srednjenaponske mreže su snage više od 1 kV do 45 kV, a niskonaponske snage do 1 kV.

Pojmovi su preuzeti s internetskih stranica: Hepi, HEP ODS, Loomen Carnet, Hrvatska enciklopedija, jeftina struja, dictionaryapps, cesarlucasabreu, strujaplin, Wikipedia. 

* projekt ZGRADOnačelnika 'Energetska edukacija' podržava Hrvatska elektroprivreda (HEP)

hep banner