OIE
Izvor: Rosy / Pixabay
OSUNČAJMO HRVATSKU

Mali pojmovnik obnovljivih izvora energije

Na računima za režije, natječajima i javnim pozivima, ugovorima ili u medijima često vidimo pojmove, brojeve, kratice za koje ne znamo što znače. Nakon malog pojmovnika električne energije i malog pojmovnika plina, donosimo i rječnik, odnosno popis pojmova vezanih uz obnovljive izvore energije kako bismo vam razjasnili dosadašnje nedoumice. Također, pozivamo vas da pratite rubriku Osunčajmo Hrvatsku i budete u tijeku s aktualnim savjetima, informacijama i pozivima vezanim za energetsku učinkovitost za sve vrste nekretnina.

Prije nego što počnete proučavati ovaj mali pojmovnik, bitno je razjasniti što su to OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (OIE). Ukratko, to su izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično, poput sunčeve energije. Obnovljivi izvori energije su:

 • kinetička energija vjetra (energija vjetra)
 • Sunčeva energija
 • biomasa
 • toplinska energija Zemljine unutrašnjosti i vrući izvori (geotermalna energija)
 • potencijalna energija vodotoka (vodne snage)
 • potencijalna energija plime i oseke i morskih valova
 • toplinska energija mora

KLJUČNI POJMOVI OIE

ADMINISTRATIVNA PROVJERA - postupak provjere usklađenosti projektnog prijedloga s administrativnim kriterijima primjenjivima na postupak dodjele, primjerice, javnoga novca u pozivu ili natječaju ili neke dozvole.

AGREGATOR – pružatelj usluga potražnje koji kombinira više kratkotrajnih opterećenja potrošača za prodaju ili dražbu na organiziranim tržištima energije.

AKT O GRAĐENJU - akt kojim se odobrava građenje je građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje za građenje, lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje, građevinska dozvola za jednostavne građevine, rješenje o uvjetima uređenja prostora, rješenje kojim se odobrava građenje ili potvrda nadležnog tijela, odnosno dokumentacija u skladu s Pravilnikom o jednostavnim drugim građevinama i radovima.

AKTIVNI KUPAC - krajnji kupac ili skupina krajnjih kupaca koji djeluju zajedno, koji troši ili skladišti električnu energiju proizvedenu u vlastitom prostoru smještenom unutar definiranih granica, ili koji prodaje električnu energiju koju sam proizvodi, uz uvjet da te djelatnosti nisu njegova primarna trgovačka ili profesionalna djelatnost.

BESPOVRATNA SREDSTVA - iznos (javnoga) novca koji se može dodijeliti Korisniku. Definira se u apsolutnim brojevima i u omjeru u odnosu na potrebni doprinos Korisnika.

BIODIZEL (Metil-ester (ME)) - općenito je to naziv za gorivo dobiveno iz bioloških izvora koje se može koristiti u nemodificiranim dizelskim motorima umjesto uobičajenog plinskog ulja. To je standardizirano tekuće nemineralno gorivo, neotrovno, biorazgradivo i nadomjestak za fosilno gorivo (dizel). Biodizel se najčešće dobiva iz biljnih ulja transesterifikacijom triglicerida. Može se proizvoditi iz biljnih ulja, recikliranog otpadnog jestivog ulja ili životinjske masti, procesom transesterifikacije, pri čemu kao sporedni proizvod nastaje glicerol.

BIOELEKTRANE - elektrana koja koristi energiju biomase za dobivanje električne energije, a često i toplinske energije za grijanje (kogeneracija).

BIOETANOL - etanol koji se proizvodi od biomase i/ili biorazgradivoga (celuloznog) dijela otpada, da bi se koristio kao biogorivo. Etanol se može koristiti u motorima s unutarnjim izgaranjem uz dodavanje benzinu ili kao njegova potpuna zamjena.

BIOGORIVA - proizvedena preradom biomase i služe kao alternativa fosilnim gorivima. Njihova energija je dobivena fiksacijom ugljika, tj. redukcijom ugljika iz zraka u organske spojeve.

BIOGORIVA DRUGE GENERACIJE - dobivaju se preradom poljoprivrednog i šumskog otpada.

BIOMASA - predstavlja tvari organskog podrijetla, u kojima se pohranjuje energija generirana fotosintezom. Koristi se za proizvodnju električne i toplinske energije te za proizvodnju biogoriva. Ukratko, biomasa je sva organska tvar nastala rastom bilja i životinja.

BIOOTPAD - biološki otpad kako je definiran posebnim propisom o gospodarenju otpadom.

BIOPLIN - plinovito gorivo proizvedeno iz biomase, dobiva se anaerobnom razgradnjom ili fermentacijom organskih tvari, uključujući gnojivo, kanalizacijski mulj, komunalni otpad ili bilo koji drugi biorazgradivi otpad. Sastoji se uglavnom od metana i ugljikovog dioksida.

BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE / ELEKTRIČNO BROJILO - uređaj koji mjeri i registrira parametre djelatne i/ili jalove električne energije na obračunskom mjernom mjestu, u skladu s propisima u području zakonskog mjeriteljstva i tehničkim pravilima operatora sustava. Postoji jednotarifno i višetarifno brojilo te samonaplatno brojilo. Ovisno o vrsti električnog priključka brojila mogu biti jednofazna ili trofazna. Za detalje pročitajte Mali pojmovnik električne energije. Postoji više vrsta brojila, primjerice:

 • DVOSMJERNO ELEKTRIČNO BROJILO - brojilo koje uz potrošnju na obračunskom mjernom mjestu (OMM) prati i višak proizvedene električne energije koji se predaje u mrežu. Na temelju tih mjerenja ispostavljaju se mjesečni računi s obzirom na proizvedenu i potrošenu energiju u kućanstvu te preuzetu energiju iz mreže.

CENTRALIZIRANO GRIJANJE ILI CENTRALIZIRANO HLAĐENJE - distribucija toplinske energije u obliku pare, vruće vode ili pothlađenih tekućina iz centralnih ili decentraliziranih proizvodnih postrojenja putem centralnih i zatvorenih toplinskih sustava u više zgrada ili na više lokacija radi uporabe za zagrijavanje ili hlađenje prostora ili procesa.

CENTRALNI INVERTER - solarni moduli se međusobno spajaju u seriju te zatvaraju strujni krug s centralnim inverterom, tako povezani solarni moduli čine jedan solarni panel.

CJELOKUPNA UČINKOVITOST - godišnji iznos proizvodnje električne i mehaničke energije i proizvodnje korisne topline podijeljen s gorivom utrošenim za toplinsku energiju proizvedenu u postupku kogeneracije i bruto proizvodnju električne i mehaničke energije.

DAVATELJ SUBVENCIJE - tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, fondovi i pravne osobe u vlasništvu države i druge pravne osobe koje dodjeljuju ili upravljaju subvencijama u Republici Hrvatskoj.

DIMENZIONIRANJE ELEKTRANE - prije izrade Glavnog projekta mora se dimenzionirati elektrana, odnosno izračunati kolika je potrebna snaga sunčane elektrane da bi zadovoljila sve uvjete potrošnje kućanstva.

DISTRIBUTER ENERGIJE - pravna ili fizička osoba obrtnik odnosno fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, uključujući operatora distribucijskog sustava, odgovorna za prijenos ili transport energije s ciljem njezine isporuke krajnjim kupcima ili do distribucijskih stanica koje prodaju energiju krajnjim kupcima.

DIZALICE TOPLINE - uređaji koji koriste toplinu sadržanu u zraku kako bi zagrijali toplu vodu koja se koristi za grijanje i potrošnu toplu vodu. Zahvaljujući visokoj energetskoj učinkovitosti spadaju u obnovljive izvore energije. Dizalica topline može za svaki kW utrošene električne energije predati 4 kW toplinske energije, pa i više. Dizalica topline koristi struju kao energent. Može se kombinirati s postojećim sustavima, solarima i plinom te može raditi paralelno s njima.

DOBIVANJE ENERGIJE IZ KOMUNALNOG OTPADA - iskorištavanje komunalnog otpada u svrhu dobivanja energije. Izgaranjem otpada u postrojenju za termičku obradu otpada (energana, op.ur.) značajno se smanjuje volumen - čak i do 90 posto i masa odloženog ostatka izgaranja - do 75 posto.

DOBIVANJE ENERGIJE OSMOZOM - proces dobivanja električne energije temeljen na procesu osmoze. Elektrane koje rade na principu osmoze posjeduju dva vodena spremnika ispunjena vodom različitog stupnja saliniteta. Zbog razlike koncentracije natrijevog klorida između dva spremnika ispunjenih tekućinom dolazi do pojave osmoze. Koncentracija natrijevog klorida u odvojenim spremnicima teži izjednačavanju te stoga slatka voda počinje, kroz polupropusnu membranu koja osigurava jednosmjeran tok vode, protjecati u spremnik sa slanom vodom. Tlak koji se javlja u spremniku slane vode, jednak je tlaku na dubini od 120 metara pod morem te ga je moguće iskoristiti za pogon turbine u generatoru. Tehnologija dobivanja energije osmozom u potpunosti se temelji na obnovljivim izvorima.

EKONOMSKI OPRAVDANA POTRAŽNJA - potražnja koja ne prelazi potrebe za toplinom ili hlađenjem, a koja bi se inače u tržišnim uvjetima mogla zadovoljiti postupcima proizvodnje energije različitima od kogeneracije.

ELABORAT MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA (EMP) - analiza mogućnosti priključenja na prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu te moguće opcije izvedbe priključka na elektroenergetsku prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu, bez analize stvaranja tehničkih uvjeta u mreži

ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIČKO RJEŠENJA PRIKLJUČENJA (EOTRP) – dokument koji čini složena analiza električne mreže koja uvažava postojeće i planirano stanje mreže, kao i postojeće i planirane korisnike mreže (kupce i proizvođače) te analizira mrežu u svim ekstremnim stanjima relativnog odnosa proizvodnje i potrošnje. Rezultat EOTRP-a je optimalno tehničko rješenje priključenja i preliminarna procjena pripadajućih troškova.

ELABORAT PODEŠENJA ZAŠTITE (EPZ) – elaborat koji sadrži programsku analizu elektroenergetskih postrojenja i instalacije korisnika mreže u međudjelovanju s razmatranom elektroenergetskom mrežom, u cilju utvrđivanja selektivnog podešenja električne zaštite na pripadnim zaštitnim uređajima

ELABORAT UTJECAJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU (EUEM) – elaborat kojim se utvrđuje utjecaj elektroenergetskog postrojenja i instalacija korisnika mreže na odabrane pogonske parametre mreže

ELEKTRIČNA ENERGIJA IZ KOGENERACIJE – električna energija proizvedena u postupku povezanom s proizvodnjom korisne topline i obračunata u skladu s metodologijom za izračun električne energije iz kogeneracije

ELEKTROENERGETSKA MREŽA - mreža za opskrbu električnom energijom; skup povezanih jedinica mreže za prijenos i/ili mreže za distribuciju električne energije

ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST (EES) – neophodan dokument za priključenje svakog novog korisnika mreže, kako kupca, tako i proizvođača. Izdaje se radi razmatranja mogućnosti priključenja (tehničkih, ekonomskih i dr.) neovisno o tome je li za izgradnju solarne elektrane potreban dokument nadležnog tijela za upravne poslove prostornog uređenja graditeljstva

ELEKTROENERGETSKI SUSTAV - skup međusobno povezanih elektrana, mreža i trošila.

ENERGETSKA UČINKOVITOST  (EE) – odnos između ostvarenog korisnog učinka i energije potrošene za ostvarenje tog učinka

ENERGETSKA USLUGA – provedba projekta energetske učinkovitosti i ostalih povezanih aktivnosti temeljena na ugovoru o energetskom učinku s jamstvom da u referentnim uvjetima vodi do provjerljivog i mjerljivog ili procjenjivog poboljšanja energetske učinkovitosti i/ili ušteda energije i/ili vode

ENERGETSKA ZADRUGA - udruženja pojedinaca, kompanija, javnih ustanova, lokalnih samouprava povezanih prema ključu lokacije koji zajedno razvijaju projekte obnovljivih izvora energije. Zajedničkim ulaganjem smanjuje se rizik investicije i dijeli se dobit od projekta. Cilj je promovirati obnovljive izvore energije u vlasništvu lokalnih zajednica.

ENERGETSKA ZAJEDNICA GRAĐANA - pravna osoba koja se temelji na dobrovoljnom i otvorenom sudjelovanju na tržištu. Pod kontrolom je članova ili vlasnika udjela koji su fizičke osobe (građani), jedinice lokalne samouprave ili mala poduzeća, a čija je primarna svrha pružanje okolišne, gospodarske ili socijalne koristi svojim članovima, a ne stvaranje financijske dobiti. Može sudjelovati u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, opskrbi, potrošnji, agregiranju, skladištenju energije, uslugama energetske učinkovitosti ili uslugama punjenja za električna vozila ili pružati drudge energetske usluge svojim članovima.

ENERGETSKI ODRŽIVE ZAJEDNICE - zajednica koja proizvodi energiju iz lokalno dostupnih izvora i tako što manje ovisi fosilna goriva, energetski neovisna zajednica

ENERGETSKI PREGLED – sustavan postupak stjecanja odgovarajućeg znanja o postojećem profilu potrošnje energije zgrade ili skupine zgrada, industrijskog ili komercijalnog procesa ili postrojenja ili privatne ili javne usluge, utvrđivanja i kvantificiranja troškovno učinkovitih mogućnosti ušteda energije te izvješćivanja o rezultatima

ENERGETSKI PREGLED ZA VELIKA PODUZEĆA - energetski pregled koji obuhvaća energetski pregled zgrada u skladu sa Zakonom o gradnji i energetski pregled tehnoloških procesa ili industrijskih postrojenja sukladno Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća

ENERGETSKO ODOBRENJE - odobrenje izdano nositelju projekta, određeno propisom kojim se regulira tržište električne energije, a na temelju kojeg se planira graditi i/ili gradi proizvodno postrojenje i/ili proizvodna jedinica i/ili vrši obnova kapaciteta, te koje Ministarstvo dodjeljuje na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a temeljem kojega se osniva pravo služnosti i/ili pravo građenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, osim ako odredbama ovoga Zakona i propisa kojim se regulira tržište električne energije nije drukčije određeno

ENERGETSKO SIROMAŠTVO - nesposobnost kućanstava u održavanju odgovarajuće razine energetskih usluga po pristupačnim cijenama. Energetsko siromaštvo povezano je s negativnim utjecajima na socijalnu uključenost, obrazovne uspjehe i mentalno zdravlje.

ENERGIA NATURALIS (ENNA) - tvrtke u sastavu grupe Energia naturalis (ENNA) bave se energetikom, logistikom i hranom. Solarne elektrane još su jedan od iskoraka grupe u razvoj ekoloških i modernih rješenja za njihove kupce, kojima nude uslugu 'ključ u ruke' uz garanciju kvalitete koju jamče u cijeloj Energia naturalis grupi.

ENERGIJA – svi oblici energenata, goriva, toplinske energije, obnovljive energije, električne energije ili bilo koji drugi oblik energije kako je definirano u članku 2. točki (d) Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)

ENERGIJA BIOMASE - energija koja se u pravilu oslobađa oksidacijom (gorenje) raznih organskih materijala. Najuobičajeniji i najtradicionalniji način korištenja ove energije je klasična vatra.

ENERGIJA IZ OKOLIŠA - toplinska energija koja nastaje prirodnim putem i energija akumulirana u okolišu unutar ograničenog područja koja može biti skladištena u okolnom zraku, osim u ispušnom zraku, u površinskim vodama ili u kanalizacijskoj vodi

ENERGIJA MORA - morska voda vrlo dobar izvor toplinske energije, koju lako koristimo s pomoću dizalice topline. Kada se koristi toplinska energija mora, morskoj vodi se uzima toplina, koja se zatim malo ohlađena vraća na mjesto uzimanja u slučaju grijanja, te obrnuto u slučaju hlađenja.

ENERGIJA PLIME I OSEKE - ona se u oblik hidroenergije koja gibanje mora uzrokovano mjesečevim mijenama ili padom i porastom razine mora koristi za pretvorbu u električnu energiju i druge oblike energije.

ENERGIJA VALOVA - Elektrane na valove su elektrane koje koriste energiju valova za proizvodnju električne energije. Energija valova je obnovljivi izvor energije. To je energija uzrokovana najvećim dijelom djelovanjem vjetra o površinu oceana.

ENERGIJA VJETRA - prvenstveno se odnosi na kinetičku energiju zraka koju vjetroturbine koriste za proizvodnju električne energije. Osnovni dio vjetrenjače je turbina, čije su lopatice oblikovane tako, da pri naletu vjetra uzrokuju njezinu rotaciju. Kinetička energija vjetra pretvara se tako u mehaničku (rotacijsku) energiju turbine, koja pa se u generatoru pretvara u električnu energiju. U klasičnim vjetrenjačama energiju vjetra pretvaramo u mehaničku, te je kao takvu direktno koristimo za mljevenje žitarica ili pumpanje vode..

ENERGIJA VODE (HIDROENERGIJA) - energija koju voda nosi zbog svog kretanja. Jedan je od prvih izvora energije koji se koristi za proizvodnju električne energije. Energija vode sastoji se od kinetičke energije, koja je uvjetovana brzinom protoka i potencijalne energije koja ovisi o visinskoj razlici vodenog stupca. Što je razlika u brzini i visini vode veća, to je veći potencijal za proizvodnju električne energije.

ENNA OPSKRBA - članica ENNA Grupe. Tvrtka nudi krajnjim kupcima energije rješenja za ekonomično i učinkovito korištenje energetskog miksa. Tvrtka svojim krajnjim kupcima nudi pametna rješenja kojim će kupci moći kombinirati korištenje plina, el. energije i OiE prema vlastitim individualnim potrebama.

EOTRP - Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključka

ESCO MODEL - model ugovaranja energetske usluge putem ugovora o energetskom učinku predstavlja model putem kojeg se realizira energetska obnova građevine i provode mjere poboljšanja energetske učinkovitosti tako da se one financiraju isključivo iz ušteda ostvarenih smanjenom potrošnjom energije.

FINANCIJSKI INSTRUMENTI - mjere financijske potpore Europske unije koja se pruža iz proračuna kako bi se postigao jedan ili više određenih ciljeva politike Europske unije, koje mogu biti u obliku vlasničkih ili kvazivlasničkih ulaganja, zajmova ili jamstava ili drugih instrumenata podjele rizika i koje se prema potrebi mogu kombinirati s drugim vrstama financijske potpore, sa sredstvima u okviru podijeljenog upravljanja ili sa sredstvima iz Europskog razvojnog fonda (ERF)

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOSTI (FZOEU) - osnivan radi osiguranja dodatnih sredstava za financiranje projekata, programa i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša. Prema odredbama Zakona o energiji Fond je osnovan s ciljem sudjelovanja svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajući u vidu postizanje energetske učinkovitosti, odnosno korištenja obnovljivih izvora energije.
 
FOTOEFEKT ILI FOTOELEKTRIČNI UČINAK - fizikalna pojava kod koje djelovanjem elektromagnetnog zračenja dovoljno kratke valne duljine dolazi do izbijanja elektrona iz osvijetljenog materijala, tj. stvara se elektricitet. Takvi elektroni nazivaju se FOTOELEKTRONIMA. Taj proces se događa u fotonaponskim ćelijama. Primjerice, solarne termoelektrane koriste za prijenos topline neku vrstu tekućine, poput vode ili rasola. PV paneli ne koncentriraju energiju, oni jednostavno pretvaraju fotone u električnu energiju koja se zatim prenosi negdje drugdje.

FOTOELEKTRONI - elektroni koji izbijaju iz osvijetljenog materijala zbog djelovanja elektromagnetnog zračenja dovoljno kratke valne duljine

FOTONAPONSKA ELEKTRANA ili SUNČEVA ELEKTRANA - sustav koji proizvedenu električnu energiju iz svjetlosti Sunca predaje u elektroenergetski sustav i predstavlja jedan od najelegantnijih načina korištenja energije Sunca. Malo stručnije rečeno, takve elektrane koriste velika područja fotonaponskih ćelija, poznatih kao PV ili solarne ćelije, za pretvaranje sunčeve svjetlosti u upotrebljivu električnu energiju. Više međusobno povezanih grupa solarnih ćelija tvori solarni, fotonaponski ili PV panel. Fotonaponske elektrane razlikuju se od ostalih vrsta solarnih elektrana jer fotoefekt koriste izravno, bez potrebe za drugim procesima ili uređajima.

FOTONAPONSKI PANELI - osnovna podjela fotonaponskih panela ovisi o strukturi materijala od kojeg su izrađeni, a dijele se na panele organskog i neorganskog podrijetla, dok se ovi posljednji dijele na panele na bazi silicija te ostale. U uporabi su najčešće PV paneli napravljeni na bazi silicija, koji mogu biti monokristalni ili polikristalni, zavisno od strukture kristala.

FZOEU - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

GARANCIJA – odnosi se na opremu za kućne solarne elektrane. Solarni paneli imaju u pravilu 25 godina garancije na proizvodni kapacitet. Dodatno, paneli kao i inverteri imaju standardna proizvođačka jamstva, čija je duljina ovisna o proizvođaču.

GARANTIRANI OTKUP - Zajamčeni otkup električne energije, HROTE je sklapao dugoročne ugovore o otkupu električne energije po poticajnim cijenama s povlaštenim proizvođačima na temelju tarifnih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE koje je donosila Vlada Republike Hrvatske

GEOTERMALNA ELEKTRANA - kao svaka druga elektrana, osim što se para ne proizvodi izgaranjem fosilnih ili drugih goriva, već se crpi iz zemlje. Daljnji je postupak s parom isti kao kod konvencionalne elektrane: para se dovodi do parne turbine, koja pokreće rotor električnog generatora. Nakon turbine para odlazi u kondenzator, kondenzira se, da bi se tako dobivena voda vratila natrag u geotermalni izvor. Geotermalna energija je toplinska energija koja je pohranjena ispod Zemljine površine, a rezultat je toplinskih tokova koji dolaze iz središta Zemlje. Pohranjena je u tlu ili podzemnoj vodi. Za njeno korištenje obično se upotrebljavaju bušotine, geosonde ili horizontalni kolektori koji ne zahtijevaju intenzivne intervencije u okolišu.

GLAVNI PROJEKT - skup svih međusobno usklađenih projekata koji služi kao dokaz za ispunjavanje svih zakonskih te tehničkih zahtjeva gradnje. Za glavni projekt za, primjerice, fotonaponsku elektranu u mrežnom pogonu osim propisanih sastavnica obvezno treba sadržavati i proračun planirane godišnje proizvodnje elektrane s energetskom bilancom (proizvodnja/potrošnja) te iskazanim udjelom električne energije koja se predaje u mrežu

GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP) – Zelena javna nabava - predstavlja dobrovoljni instrument zaštite okoliša kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja. Definirana je kao postupak kojim naručitelji nabavljaju robu, radove i usluge definiranim mjerilima koji sadrže ključne pritiske na okoliš, a odnose se na potrošnju resursa i energije, učinak na bioraznolikost i eutrofikaciju, toksičnost, emisiju onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i CO2 te nastajanje otpada na mjestu nastanka.

GRAĐANSKA ENERGIJA- pojam koji obuhvaća demokratski pristup energiji kroz uključivanje potrošača (građana) u planiranje, oblikovanje, investiranje i upravljanje energetskim sustavom, što su do sada radile isključivo energetske tvrtke ili državne institucije. Inicijative građanske energije koriste razne pravne oblike, tehnološka rješenja, izvore financiranja i djelatnosti kojima se bave unutar energetskog sektora. 

HEP ELEKTRA – obavlja zadaću opskrbe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo. Prema Zakonu o tržištu električne energije, opskrbljivač koji ima dozvolu za obavljanje elektroenergetske djelatnosti opskrbe električnom energijom i kojem je odlukom Vlade dodijeljena obveza javne usluge, opskrbu električnom energijom obavlja prema reguliranim uvjetima, što znači opskrbu na čitavom području Hrvatske prema realnim, jasno usporedivim i transparentnim cijenama

HERA - Hrvatska energetska regulatorna agencija

HIDROELEKTRANE ILI HIDROELEKTRIČNA CENTRALA - postrojenje u kojem se potencijalna energija vode najprije pretvara u kinetičku energiju njezinog strujanja, a potom u mehaničku energiju vrtnje vratila vodne turbine te, konačno u električnu energiju u električnom generatoru. Hidroelektranu u širem smislu čine i sve građevine i postrojenja, koje služe za prikupljanje (akumuliranje), dovođenje i odvođenje vode (brana, zahvati, dovodni i odvodni kanali, cjevovodi itd.), pretvorbu energije (vodne turbine, generatori), transformaciju i razvod električne energije (rasklopna postrojenja, dalekovodi) te za smještaj i upravljanje cijelim sustavom (strojarnica i sl). Iskorištavanje energije vodnog potencijala ekonomski je konkurentno proizvodnji električne energije iz fosilnih i nuklearnog goriva, zato je hidroenergija najznačajniji obnovljivi izvor energije.

HIDROENERGIJA - energija vode je snaga dobivena iz sile ili energije tekuće vodene mase, koja se može upotrijebiti u čovjeku korisne svrhe

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA (HERA) - agencija nadležna za regulaciju svih energetskih djelatnosti i određivanje cijena koje su zakonski regulirane, poput onih za opskrbu i otkup električne energije

HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava

HROTE - Hrvatski operator tržišta energije

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA (HOPS) – osigurava korisnicima pristup mreži na reguliranoj osnovi, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, smjernicama Europske unije, Pravilima pogona ENTSO-E regionalne grupe za kontinentalnu Europu, te drugim aktima ENTSO-E-a. Na tržištu električne energije igra veliku ulogu - djeluje kao jedini operator elektroenergetskog prijenosnog sustava u RH, a uz to obavlja i djelatnosti prijenosa električne energije kao regulirane javne usluge. Cjelokupna hrvatska prijenosna mreža je u vlasništvu HOPS-a.

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE (HROTE) – obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije i tržišta plina kao javnu uslugu, pod nadzorom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA). Također su mu osnovne djelatnosti poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije te poticanje proizvodnje biogoriva za prijevoz.

INSOLACIJA - označava vrijeme u kojem je neko mjesto na planeti izravno ozračeno Sunčevim zrakama. Za solarne elektrane insolacija ovisi o visini Sunca nad obzorom, položaju obasjane površine, nadmorskoj visini, oblačnosti i prozirnosti atmosfere te se izražava u kilovatu po metru kvadratnom (kWh/m2). Označava trajanje upotrebljivog Sunčevog zračenja koje se može pretvoriti u električnu energiju.

INVESTITOR - fizička ili pravna osoba koja planira graditi proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu, a koja još nije stekla uvjete za upis u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

ISPORUČENA ELEKTRIČNA ENERGIJA (Ei) – količina proizvedene električne energije koju je solarna elektrana predala u distribucijsku mrežu, evidentirana na pojedinom obračunskom mjernom mjestu (dvosmjerno brojilo)

IZMJENJIVAČ / INVERTER - uređaj koji se kod solarnih elektrana koristi da istosmjernu struju (DC) proizvedenu u solarnim panelima, pretvori u izmjeničnu struju (AC) koju koristimo u kućanstvu za napajanje potrošača (usisavač, TV, perilica rublja i dr.).

IZRAČUN UŠTEDE ENERGIJE - postupak utvrđivanja ušteda energije koje su rezultat provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti na način određen pravilnikom iz članka 22. stavka 3. Zakona o energetskoj učinkovitosti

IZVJEŠĆE O OSTVARENIM UŠTEDAMA ENERGIJE - godišnje izvješće stranke obveznice o ostvarenim uštedama energije, krajnjim kupcima i njihovoj potrošnji

JAMSTVO O PODRIJETLU - elektronički dokument čija je jedina svrha dokazati krajnjem korisniku da je određeni udio ili količina električne ili toplinske energije ili plina proizvedena iz obnovljivih izvora energije

JAVNA TIJELA – smatraju se javni naručitelji u skladu sa zakonom kojim se propisuje javna nabava

JAVNA USLUGA – usluga dostupna u svako vrijeme svim kupcima i energetskim subjektima po reguliranoj cijeni i prema reguliranim uvjetima pristupa i korištenja, koja se obavlja prema načelima javnosti rada i nadzora tijela određenih zakonom

JAVNI SEKTOR – tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

JEDNOSTAVNA GRAĐEVINA - jednostavna i druga građevina u skladu s propisima o gradnji

JEDNOSTAVNI PRIKLJUČAK - priključak na niskonaponsku (NN) mrežu za kojeg nije potrebno stvaranje tehničkih uvjeta u postojećoj mreži, niti rješavanje imovinskopravnih odnosa s trećim stranama

KALKULATOR UŠTEDE – dobrodošla pomoć za svakoga tko razmišlja o sunčanoj elektrani na krovu. Radi se o besplatnim kalkulatorima koji izračunavaju okvirni solarni potencijal vašeg krova

KATEGORIJA POTROŠNJE - kategorizacija kupaca s obzirom na vrstu korisnika mreže (kupca), naponsku razinu na kojoj preuzimaju električnu energiju (za isporučitelja mjesto predaje), razdoblje isporuke i sezonsku ili dnevnu dinamiku isporuke.

KLJUČ U RUKE / Model ključ u ruke - kupcima je često izazov snaći se u velikoj količini različitih informacija o solarnim elektranama – koju elektranu odabrati, kako se postavlja, koja je prava veličina za moje kućanstvo, koliko uopće traje proces instaliranja solarne elektrane, kako to napraviti itd. Stoga većina ponuditelja nudi individualni pristup za potrebe svakog kućanstva i uslugu 'ključ u ruke'. Odabirom takve usluge, naručitelj ne mora skoro više ništa razmišljati i raditi već taj dio radi tvrtka ponuditelj. 

KOGENERACIJA – istodobna proizvodnja toplinske i električne energije u istom postupku

KOGENERACIJSKA JEDINICA – proizvodna jedinica koja može raditi u kogeneracijskom pogonu

KOGENERACIJSKO POSTROJENJE - proizvodno postrojenje u kojem se istodobno proizvodi električna i toplinska energija u jedinstvenom procesu, pri čemu se kogeneracijska postrojenja koja obnovljive izvore energije koriste kao primarni izvor energije smatraju proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije

KONAČNA BRUTO POTROŠNJA ENERGIJE - energetski proizvod isporučen za energetske potrebe industriji, prometu, kućanstvima, sektoru usluga uključujući i javne usluge, poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, potrošnja električne energije i topline koju upotrebljava energetski sektor za proizvodnju električne energije, topline i goriva u prometu te gubitci električne energije i topline u distribuciji i prijenosu

KONAČNO IZVJEŠĆE O POKUSNOM RADU – dokument kojom voditelj ispitivanja potvrđuje uspješnost pokusnoga rada te s punom odgovornošću izjavljuje da je ispitivanjima u pokusnim radu s mrežom nedvojbeno dokazano da je građevina korisnika mreže spremna za paralelni pogon s mrežom

KORISNA TOPLINA – toplinska energija proizvedena u postupku kogeneracije radi zadovoljavanja ekonomski opravdane potražnje za grijanjem ili hlađenjem

KORISNIK ELEKTROENERGETSKE MREŽE - fizička i pravna osoba koja isporučuje električnu energiju u prijenosnu ili distribucijsku mrežu (proizvođač) ili iz nje preuzima električnu energiju (kupac) ili koristi mrežu za protok električne energije (trgovac).

KORISNIK POSTROJENJA ZA SAMOOPSKRBU - krajnji kupac električne energije kategorije kućanstvo (uključujući ustanove), koji unutar svojih instalacija ima priključeno postrojenje za samoopskrbu električnom energijom iz obnovljivih izvora energije (solarnu elektranu) ili visokoučinkovite kogeneracije, čije viškove energije unutar obračunskog razdoblja (1 mjesec) može preuzeti opskrbljivač ili tržišni sudionik s kojim postoji sklopljen odgovarajući ugovor, pod uvjetom da je unutar kalendarske godine količina električne energije koju je predao u mrežu manja ili jednaka preuzetoj električnoj energiji (Epi ≥ Eii). Izračun se radi prema formuli u kojoj je:

 • Epi = ukupna električna energija preuzeta iz mreže od strane kupca unutar obračunskog razdoblja, izražena u kWh
 • Eii = ukupna električna energija isporučena u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu kupca, unutar obračunskog razdoblja, izražena u kWh
 • Ci = vrijednost električne energije preuzete od krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom
 • PKCi = prosječna jedinična cijena električne energije koju kupac plaća opskrbljivaču za prodanu električnu energiju, bez naknada za korištenje mreže te drugih naknada i poreza, unutar obračunskog razdoblja, izražena u kn/kWh.
 • FORMULA: Ci = 0,9 x PKCi
 • isporučene energije u pojedinoj tarifi – prilikom obračuna potrošnje električne energije, uzima se u obzir količina električne energije koja predstavlja razliku između preuzete i isporučene energije u pojedinoj tarifi. Ako je na kraju obračunskog razdoblja količina radne energije isporučena u mrežu u pojedinoj tarifi veća od preuzete, taj višak proizvedene električne energije opskrbljivač je dužan preuzeti po cijeni:
 • CiVT = 0,8 x CpVT
 • CiNT = 0,8 x CpNT
 • CpVT = cijena ukupne električne energije preuzete iz mreže od strane krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja više dnevne tarife, izražena u kn/kWh
 • CpNT = cijena ukupne električne energije preuzete iz mreže od strane krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja niže dnevne tarife, izražena u kn/kWh
 • CiVT = cijena ukupne električne energije isporučene u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja više dnevne tarife, izražena u kn/kWh
 • CiNT = cijena ukupne električne energije isporučene u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja niže dnevne tarife, izražena u kn/kWh.

KORISNIK SUSTAVA – ovlaštena osoba obveznika unosa podataka koja upisuje odnosno pohranjuje podatke i dokumentaciju u Registar OIEKPP

KRAJNA POTROŠNJA ENERGIJE - cjelokupna energija kojom se opskrbljuju industrija, promet, kućanstva, usluge i poljoprivreda, isključujući isporuku sektoru za pretvorbu energije i samoj energetskoj industriji i neenergetsko korištenje

KRAJNJI KUPAC – fizička ili pravna osoba koja kupuje energiju za vlastitu potrošnju

KRAJNJI KUPAC S VLASTITOM PROIZVODNJOM ELEKTRIČNE ENERGIJE - za kategoriju poduzetništvo to je pravna osoba koja unutar svojih instalacija ima priključenu solarnu elektranu kojom se podmiruju potrebe krajnjeg kupca i s mogućnošću isporuke viška proizvedene električne energije u prijenosnu ili distribucijsku mrežu. Ovaj model može biti zanimljiv ako imate registrirani OPG i proizvodno postrojenje na koje biste instalirali solarnu elektranu. Model obračuna razlikuje se od onog za kupca iz kategorije kućanstvo. U ovom slučaju ukupna električna energija preuzeta iz mreže je manja od ukupne električne energije isporučene u mrežu te se primjenjuje formula (Epi < Eii) te se vrijednost električne energije preuzete od krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom izračunava prema formuli: Ci = 0,9 x PKCi x Epi / Eii

KUPAC S VLASTITOM PROIZVODNJOM ELEKTRIČNE ENERGIJE - krajnji kupac koji unutar svojih postrojenja i instalacija ima postrojenje za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i koji može isporučivati višak proizvedene električne energije u mrežu na temelju ugovora o korištenju mreže.

kW ili KILOVAT (1 kW = 1000 W) – mjerna jedinica za snagu. Svi električni uređaju imaju definiranu količinu snage koja je potrebna da bi ih se moglo koristiti npr. usisavač snage 1600 W koristi 1,6 kW snage da bi radio). Instalirana solarna elektrana za kućanstvo najčešće iznosi od 2 do 7 kW ovisno o broju i vrsti električnih potrošača koji se koriste u tom kućanstvu (npr. kućanstvo koje ima električni bojler, električnu kosilicu, grijanje na dizalicu topline može imati veću potrošnju električne energije od nekog kućanstva koje ima više članova).

kWh ili KILOVATSATpotrošnja električne energije u kućanstvu izražava se u kilovatsatima (kWh), a odnosi se na potrošnju energije u tijeku određenog vremena. Konačna potrošnja električne energije mjeri se u kilovatsatima te se cijena energije također definira terminom kilovatsata. Perilica za suđe snage 3000 W u 20 minuta potroši 1 kWh električne energije (godišnja potrošnja prosječnog kućanstva iznosi cca 2.800 kWh električne energije). Svaki kWh električne energije koju proizvede Vaša solarna elektrana je jedan manje kWh koji biste kupili od svog opskrbljivača.

LCA – life cycle assessment - procjena životnog vijeka

LCC – Life Cycle Cost - Trošak životnog vijeka

LIMITATOR - ograničavalo strujnog opterećenja (OSO) je uređaj koji kod kupaca ograničava maksimalno strujno opterećenje (maksimalnu snagu) istodobno uključenih električnih uređaja na veličinu koja je definirana elektroenergetskom suglasnošću. Ugrađuju se unutar instalacije zasebno od samog brojila.

MALA POSTROJENJA - proizvodna postrojenja ili proizvodne jedinice koje koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitih kogeneracija, kako su definirane važećim europskim pravilima o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem

MALE HIDROELEKTRANE - postrojenja u kojima se potencijalna energija vode (transformirana energija sunčeva zračenja) najprije pretvara u kinetičku energiju njezinog strujanja (u statoru vodne turbine), a potom u mehaničku energiju (u rotoru turbine) vrtnje vratila turbine te, konačno, u električnu energiju u generatoru

MALE KOGENERACIJSKE ELEKTRANE - višenamjenski objekti, koji iz fosilnih goriva i biomase postupkom kogeneracije proizvode električnu i toplinsku energiju, a u određenim slučajevima proizvodi se i hladna voda za potrebe hlađenja. Goriva za pogon malih kogeneracijskih elektrana su plinovita, tekuća i kruta. Odgovarajuće toplinske snage ovise o vrsti energetskog agregata i kreću se u rasponu od 20 do 20 000 kW.

MALI VJETROAGREGATI - po načinu rada uglavnom jednak velikim vjetroagregatima i s razvojem industrije primjenjuju se novi materijali, čime se bitno poboljšala pouzdanost i raspoloživost uređaja. Malim vjetroagregatima se smatraju jedinice do 10 kW, koje su namijenjene zadovoljenu energetskih potreba na razini kućanstva.

MIKROINVERTER - inverter koji je dizajniran da se postavlja na pojedini solarni modul što omogućuje bolju optimizaciju rada solarnih panela s obzirom na to da zasjenjenje jednog solarnog modula ne utječe na rad drugih solarnih modula (solarne elektrane sa mikroinverterima imaju 15 – 20 posto višu cijenu od onih s centralnim inverterom).

MIKROKOGENERACIJSKA JEDINICA - kogeneracijska jedinica najvećeg kapaciteta manjeg od 50 kWe

MIKROSOLAR - najčešći termin koji opisuje instalaciju malene solarne elektrane na krovu obiteljske kuće, do 10 kW

MINGOR – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

MJESEČNA FINANCIJSKA OBVEZA - novčana vrijednost procijenjene količine mjesečne potrošnje električne energije

MJESEČNA NAKNADA ZA ISPORUKU - naknada koju opskrbljivač električnom energijom zaračunava za svaki mjesec opskrbe bez obzira na potrošnju

MJESEČNA NOVČANA OBVEZA – često nazivana i 'akontacijska rata', predstavlja račun za ugovorenu električnu energiju kupaca kategorije kućanstvo

MJESTO PRIKLJUČENJA NA MREŽU - mjesto u mreži na kojem se priključak građevine spaja na mrežu

MONOKRISTALNI PANELI -  Monokristalni paneli imaju solarne ćelije izrađene od jednog kristala silicijuma, koje karakteriziraju njihova crna boja i veća efikasnost. Napretkom tehnologije, cijena monokristalnih panela približila se cijeni polikristalnih, što je povećalo njihovu prodaju budući da su učinkovitiji u proizvodnji električne energije te su time i dugoročno isplativiji. Ako je potrebna velika snaga fotonaponskih ćelija, onda se instaliraju monokristalni moduli. Ovaj tip modula osigurava visoku gustoću snage i u ponudi je u standardno tamnijoj boji ćelija. 

MONTER / INSTALATER FOTONAPONSKIH SUSTAVA - montira, odnosno postavlja, spaja i pušta u pogon solarnu elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije (glavnog projekta), provodi postupke redovitog održavanja i otklanja kvarove pri zastoju rada elektrane. Monter fotonaponskih sustava može instalirati elektranu za čiju opremu posjeduje certifikat, a u pravilu surađuje s dobavljačem ili proizvođačem opreme. Instalaciju toplinskih sustava provodi monter solarno-toplovodnih sustava.

MREŽARINA - regulirana naknada za korištenje prijenosne i distribucijske mreže koju operatoru HEP ODS plaćaju svi potrošači. Obračunava se u skladu s tarifnim postavkama za javne usluge korištenja prijenosne i distribucijske mreže

NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - dokument kojim se definiraju mjere politike energetske učinkovitosti, a koji sadrži sve dijelove Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana koji se odnose na područje energetske učinkovitosti

NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI (NPOO) - u veljači 2021. europski su lideri postigli dogovor o uspostavi posebnog Mehanizma za oporavak i otpornost. Prva je svrha tog paketa vrijednog 1,8 bilijuna eura ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa, ali i učiniti gospodarstvo održivijim i otpornijim, a društvo spremnije na izazove i nove prilike. Temeljem toga, svaka država članica morala je izraditi svoj plan. Hrvatski se zove Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

NAKNADA ZA OIE - zakonom je propisana obveza potrošača s pomoću koje se prikupljaju dio sredstava za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora električne energije (solarna energija, vjetroelektrane i termoelektrane na biogorivo). Drugi dio sredstava za OIE se dobije iz prodaje te proizvedene energije.

NAPREDNI MJERNI SUSTAVI / PAMETNI SUSTAV MJERENJA - elektronički sustav koji može mjeriti potrošnju i/ili predaju i/ili proizvodnju energije pružajući više informacija od konvencionalnog brojila te koji može prenositi i primati podatke nekim oblikom elektroničke komunikacije

NAZIVNA SNAGA – snaga za koju je električnu uređaj dimenzioniran kako bi uz nju trajno radio tj. mogao biti pod stalnim opterećenjem

NETIRANJE - Neto obračun

NETO ISPORUČENA ELEKTRIČNA ENERGIJA - razlika ukupno isporučene električne energije i ukupno preuzete električne energije proizvodnog postrojenja ili proizvodne jedinice, utvrđena u svakom obračunskom mjernom intervalu, za sva obračunska mjerna mjesta zajedno

NETO OBRAČUN - kod obračuna potrošnje električne energije kod kojeg se uzima, uzima se u obzir samo količina električne energije koja predstavlja razliku između preuzete i isporučene električne energije u pojedinoj tarifi (VT i NT). Ako solarna elektrana, jednog kućanstva, isporuči u mrežu više proizvedene el. energije nego što je to kućanstvo preuzelo, taj višak opskrbljivač je dužan preuzeti po cijeni od minimalno 80 posto cijene električne energije. Ovaj obračun primjenjiv je samo za kupca iz kategorije kućanstvo.

NISKI NAPON (NN) – nazivni napon mreže 0,4 kV

NOSITELJ PROJEKTA - fizička ili pravna osoba koja planira graditi i gradi proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu, upisana u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

NPOO - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

OBNOVA KAPACITETA - obnavljanje proizvodnog postrojenja koje proizvodi energiju iz obnovljivih izvora, uključujući potpunu ili djelomičnu zamjenu proizvodnog postrojenja ili pogonskih sustava i opreme za potrebe zamjene kapaciteta ili povećanja učinkovitosti ili kapaciteta proizvodnog postrojenja

OBRAČUN POTROŠNJE - postupak obračuna prodane električne energije prema potrošnji u obračunskom razdoblju, primjenom odgovarajućih tarifnih stavaka

OBRAČUNSKI ELEMENTI - komponente tarifnog sustava na temelju kojih se obračunavaju cijene električne energije, odnosno usluga energetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge za različite energetske subjekte, odnosno kupce, ovisno o vrsti, snazi, kvaliteti i drugim elementima isporučene energije.

OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO (OMM) - mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna

OBRAČUNSKO RAZDOBLJE - vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun stvarno potrošene električne energije i snage

OBVEZA POVEZANA S OBNOVLJIVOM ENERGIJOM - program potpore kojim se od proizvođača energije zahtijeva da u svoju proizvodnju uključe određeni udio energije iz obnovljivih izvora, kojim se od opskrbljivača energijom zahtijeva da u svoju isporuku uključe određeni udio energije iz obnovljivih izvora, ili kojim se od potrošača energije zahtijeva da u svoju potrošnju uključe određeni udio energije iz obnovljivih izvora, što uključuje programe u okviru kojih se ti zahtjevi mogu ispuniti uporabom jamstva o podrijetlu

ODRŽIVI RAZVOJ - znači da bi trebalo udovoljiti potrebama sadašnje generacije, a da se pritom ne ugrozi sposobnost budućih generacija da udovolje svojim vlastitim potrebama. To je cilj Europske unije utvrđen u Ugovoru, koji regulira sve politike i aktivnosti Unije. Odnosi se na očuvanje kapaciteta planeta Zemlje da podupre život u svoj svojoj raznolikosti. Ima za cilj neprekidno poboljšanje kvalitete života i dobrobiti planeta Zemlje za sadašnje i buduće generacije.

OIEKPP - Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

OMM - obračunsko mjerno mjesto

OMJER ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE – omjer između električne energije iz kogeneracije i korisne topline u isključivo kogeneracijskom pogonu, uz korištenje radnih podataka određene jedinice

OPERATIVNI PLAN I PROGRAM ISPITIVANJA U POKUSNOM RADU (OPIP) – dokument kojim se definiraju potrebna ispitivanja u svrhu utvrđivanja spremnosti elektroenergetskih postrojenja i instalacije korisnika mreže za paralelni pogon s mrežom

OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA – ODS (HEP ODS d.o.o.) energetski je subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije električne energije i posjeduje odgovarajuću dozvolu koju je izdala Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA). Zadužen je za razvoj, održavanje i rad distribucijske mreže, osiguravanje sigurnosti i kvalitete električne energije, kao i sva tehnička pitanja u vezi s povezivanjem na distribucijsku mrežu.

OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA - pravna ili fizička osoba odgovorna za pogon i vođenje, održavanje, razvoj i izgradnju prijenosne mreže na zadanom području i prekograničnih prijenosnih vodova prema ostalim mrežama te za osiguravanje dugoročne sposobnosti mreže da zadovolji razumne zahtjeve za prijenosom električne energije

OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE - pravna osoba s javnim ovlastima, Hrvatski operator tržišta energije d. o. o. (HROTE d. o. o.), koja obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije i tržišta plina kao javnu uslugu, s pravima i dužnostima sukladno odredbama ovoga Zakona

OPKK - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

OPSKRBLJIVAČ ENERGIJE - fizičke ili pravne osobe koje prodaju energiju krajnjim kupcima, a što uključuje energetske subjekte koji imaju dozvolu za obavljanje energetskih djelatnosti opskrbe električne energije, opskrbe plinom, opskrbe toplinskom energijom, subjekte koji obavljaju djelatnost trgovine na malo energijom, uključujući trgovinu na malo naftnim derivatima, benzinom i dizelskim gorivom, loživim uljem i ukapljenim naftnim plinom

OPTIMIZATOR - uređaj koji omogućuje maksimalnu proizvodnju električne energije za solarne panele koji ne mogu biti postavljeni u idealan položaj zbog razvedenosti krovišta. Pričvršćeni su na stražnju stranu svake pojedinačne solarne ploče te pretvaraju pojedinačne panele u pametne module prateći regulirajući napon prije slanja energije u izmjenjivač. Tako se optimizira izvedba za svakog pojedinačnog panela solarne elektrane, bez obzira na orijentaciju prema suncu, sjeni ili čak oštećenje jednog ili više panela.

OSOBA ODGOVORNA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST – fizička ili pravna osoba odgovorna za uspostavu i provedbu sustavnoga gospodarenja energijom te za praćenje i nadzor potrošnje energije i vode u svim zgradama ili dijelovima zgrada u vlasništvu ili koje koristi javni sektor, a koje troše energiju i/ili vodu

OSIGURAČ - zaštitni uređaj koji iz sigurnosnih razloga ograničava struju i štiti strujni krug od preopterećenja, odnosno od kratkog spoja

OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO - projekt kojeg je početkom 2022. godine pokrenuo ZGRADOnačelnik.hr 

OSTVARENA UŠTEDA – ušteda energije ostvarena provedbom mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, odnosno ostvarena energetskom uslugom, a koja se dokazuje postupkom verifikacije uštede energije sukladno pravilniku

OTPADNA TOPLINA I HLADNOĆA - neizbježno grijanje ili hlađenje proizvedeno kao nusproizvod u industrijskim postrojenjima ili proizvodnim postrojenjima za proizvodnju energije, ili u uslužnom sektoru, koja bi bez pristupa sustavu centraliziranoga grijanja ili hlađenja neupotrijebljena bila raspršena u zrak ili vodu, ako je postupak kogeneracije proveden ili će biti proveden ili ako kogeneracija nije izvediva

OVISNOST RADA - rad ovisi o sili koja djeluje na tijelo. Što je sila kojom djelujemo na tijelo veća, to je i rad veći. Rad je razmjeran sili.

OVLAŠTENI IZVODITELJ PRIDJELJIVIH POSLOVA – pravna ili fizička osoba koja može izvoditi pridjeljive poslove na izgradnji priključka i nalazi se na listi ovlaštenih izvođača pridjeljivih poslova operatora distribucijskog sustava

PDP - Poziv na dostavu projektnog prijedloga

PDV - porez na dodanu vrijednost. Ne zaboravite proučiti detalje na što se sve ne plaća porez prilikom ugradnje OIE

POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - smanjenje potrošnje energije uz iste referentne uvjete i jednak učinak kao prije provedbe mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti ili projekta energetske učinkovitosti, a koje je posljedica primjene energetski učinkovitih tehnologija, sustava i proizvoda, primjene obnovljivih izvora energije za pretežno ili potpuno pokrivanje vlastite potrošnje energije u građevini i/ili promjena u ponašanju korisnika

PODNOSITELJ ZAHTJEVA - pravna ili fizička osoba koja podnosi zahtjev u postupku priključenja (investitor odnosno vlasnik građevine ili osoba ovlaštena od strane investitora odnosno vlasnika građevine), odnosno projektant ako se zahtjev podnosi putem upravnog tijela, odnosno Ministarstva,

PODUZEĆE / TVRTKA ZA MALOPRODAJU ENERGIJE – fizička ili pravna osoba koja prodaje energiju krajnjim kupcima

POJEDINAČNA MJERA – mjera koja dovodi do poboljšanja energetske učinkovitosti koja se može provjeriti i izmjeriti ili procijeniti i koja se poduzima kao posljedica mjere politike

POLIKRISTALNI PANELI - donedavno imali osjetno niže cijene u odnosu na monokristalne panele. Polikristalni paneli imaju ćelije izrađene od više kristala silicijuma, plave boje i nešto niže efikasnosti. 

POLJOPRIVREDNA BIOMASA - biomasa proizvedena u poljoprivredi

POSEBNI UVJETI U SVRHU IZRADE IDEJNOG ILI GLAVNOG PROJEKTA - uvjeti za građenje sukladno propisima iz područja energetike, utvrđeni na način propisan propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje, osim uvjeta priključenja, koji za složeni priključak (osim za priključak koji je složen samo zbog potrebe za rješavanjem imovinskopravnih odnosa s trećim stranama) obuhvaćaju i obvezu izrade elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja

POTPISNIK UGOVORA - za kućnu solarnu elektranu mora biti osoba koja je ujedno vlasnik OMM-a (obračunskog mjernog mjesta) na koji se planira priključiti kućna solarna elektrana. Za ugradnju solarne elektrane na krov nekog objekta potrebno je imati suglasnost svih vlasnika katastarske čestice.

POTROŠAČ VLASTITE OBNOVLJIVE ENERGIJE - krajnji korisnik koji na svom obračunskom mjernom mjestu proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora za vlastitu potrošnju ili skladišti ili prodaje električnu energiju iz obnovljivih izvora koju je sam proizveo, uz uvjet da potrošačima vlastite obnovljive energije koji nisu kućanstva te aktivnosti ne čine njihovu glavnu komercijalnu ili profesionalnu djelatnost. Potrošači vlastite obnovljive energije koji djeluju zajednički je skupina koja se sastoji od barem dva potrošača vlastite obnovljive energije koji djeluju zajednički i koji su smješteni u istoj zgradi ili stambenom kompleksu, pod uvjetom da se priključuju na niskonaponski vod zajedničke srednjenaponske distribucijske trafostanice.

POTVRDA ZA TRAJNI POGON – dokument kojim operator distribucijskog sustava potvrđuje da su elektroenergetsko postrojenje i instalacija korisnika mreže, temeljem uspješno provedenog pokusnog rada, ispunili uvjete za trajni pogon s distribucijskom mrežom, pod uvjetima definiranim u izdanoj EES i sklopljenim Ugovorom o korištenju distribucijske mreže,

POVEZANE OSOBE – dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba od kojih jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom ili drugima ili dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba kod kojih jedna od njih ima, izravno ili neizravno, značajan utjecaj na drugu ili druge, pri čemu se pojmovi kontrole i utjecaja tumače prema propisima koji uređuju područje trgovačkih društava i obveznih odnosa

POVLAŠTENI PROIZVOĐAČ ELEKTRIČNE ENERGIJE - energetski subjekt i/ili druga pravna ili fizička osoba koja električnu energiju proizvodi iz obnovljivih izvora energije ili u pojedinačnom proizvodnom postrojenju istodobno proizvodi električnu i toplinsku energiju na visokoučinkovit način, koristi otpad ili obnovljive izvore energije na gospodarski primjeren način koji je usklađen sa zaštitom okoliša, a koja je stekla status povlaštenog proizvođača električne energije u skladu s odredbama Zakona o tržištu električne energije

POVRAT INVESTICIJE – vrijeme potrebno da se omjer uloženog novca i dobivene koristi (izražene u kunama) svede na nulu. Povrat investicije ovisi o mnogim čimbenicima - ovisi o lokaciji kuće, sunčanim danima određenog područja, površini, tipu i orijentaciji samog krova.

POVRATNI UTJECAJ NA MREŽU – utjecaj korisnika mreže na pogonske parametre u elektroenergetskoj mreži

PREUREĐENJE U ZNAČAJNOJ MJERI – preuređenje čiji troškovi prelaze 50 posto troškova ulaganja za novu usporedivu jedinicu

PREUZETA ELEKTRIČNA ENERGIJA (Epi) – ukupna električna energija preuzeta iz mreže od strane kupca unutar obračunskog razdoblja, izražena u kWh

PRIKLJUČAK - sklop električnih vodova i uređaja visokog, srednjeg ili niskog napona uključivo obračunsko mjerno mjesto, kojim se građevina proizvođača ili kupca priključuje na mrežu. Tako, ovisno o vrsti električnog priključka brojila mogu biti jednofazna ili trofazna. Svaki kupac određuje koju snagu će zakupiti, odnosno koji priključak će odabrati. Odabir priključka ovisi i o vrsti limitatora koji posjedujete.

 • jednofazna (monofazna) struja - struja koja se najčešće koristi u kućanstvima, ima jednu fazu, a napon iznosi 220 V.
 • trofazna struja - struja veće snage koja ima tri faze napona 380 V, koristi se u specifičnim slučajevima kada postoji potreba za napajanjem većih potrošača poput toplinske pumpe, strojevi, peći ili profesionalni alati.

PRIKLJUČNA SNAGA - najviša dopuštena vrijednost snage stalnog prijenosa ili opskrbe električnom energijom na obračunskom mjernom mjestu do razine priključne snage iz elektroenergetske suglasnosti proizvođača ili krajnjeg kupca

PROGRAM POTPORE - svaki instrument, program ili mehanizam koji primjenjuje država članica ili skupina država članica kojim se potiče uporaba energije iz obnovljivih izvora smanjenjem troškova te energije, povećanjem cijene po kojoj se može prodati ili povećanjem količine nabavljene energije na temelju obveze povezane s obnovljivom energijom ili na drugi način, što uključuje, ali se ne ograničuje na, potporu za ulaganje, oslobađanje od poreza ili njegovo smanjenje, povrat poreza, programe potpore za obveze povezane s obnovljivom energijom uključujući programe koji primjenjuju jamstvo o podrijetlu i neposredne programe zaštite cijena uključujući tarife za opskrbu energijom te promjenjivo ili fiksno plaćanje premija

PROIZVOD POVEZAN S ENERGIJOM – sva roba koja tijekom upotrebe utječe na potrošnju energije, a koja se stavlja na tržište i/ili pušta u rad, uključujući i dijelove namijenjene za ugradnju u proizvode povezane s energijom, koje se stavlja na tržište i/ili pušta u rad kao pojedinačne dijelove za krajnje korisnike i čije se okolišne značajke mogu neovisno procijeniti

PROIZVODNA JEDINICA - postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije, koje je dio proizvodnog postrojenja te koje s drugim proizvodnim jedinicama može koristiti zajedničke dijelove proizvodnog postrojenja i zajedničku pripremu primarnog energenta odnosno koristi isti izvor energije, pri čemu proizvodna jedinica proizvodi energiju neovisno o drugim proizvodnim jedinicama proizvodnog postrojenja

PROIZVODNO POSTROJENJE - samostalno i tehnički cjelovito postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije, a koje se može sastojati od više proizvodnih jedinica

PROJEKT KORIŠTENJA OIE I VISOKOUČINKOVITE KOGENERACIJE - projekt proizvodnog postrojenja koji je upisan u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

PROJEKTANT - ovlašteni inženjer elektrotehnike – bavi se projektiranjem fotonaponskih solarnih elektrana. Projektanti izrađuju kompletnu elektro-projektnu dokumentaciju solarne elektrane koja uključuje idejna rješenja i studije, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, dokumentacija izvedenog stanja, troškovnik, elaborate i analize isplativosti projekta, protokole mjerenja i spajanja na mrežu.

PROVEDBENO JAVNOPRAVNO TIJELO – tijelo na koje se primjenjuje javno pravo i koje je odgovorno za provedbu ili praćenje oporezivanja u području energetike ili emisija ugljika, financijskih planova i instrumenata, fiskalnih poticaja, standarda i normi, sustava označivanja energetske učinkovitosti, osposobljavanja ili obrazovanja

PRUŽATELJ ENERGETSKE USLUGE – fizička ili pravna osoba koja pruža energetsku uslugu ili druge mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada, građevina ili postrojenja u vlasništvu korisnika energetske usluge ili koje on koristi po drugoj pravnoj osnovi

PV PANELI - oni jednostavno pretvaraju fotone u električnu energiju koja se zatim prenosi negdje drugdje (ne koncentriraju energiju). Napravljeni su na bazi silicija, koji mogu biti monokristalni ili polikristalni, zavisno od strukture kristala.

REFERENTNA POTROŠNJA energije i/ili vode – potrošnja energije i/ili vode pri referentnim uvjetima prije provedbe mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, koja se koristi kao osnova za usporedbu u određivanju budućih ušteda energije i/ili vode

REFERENTNI UVJETI - predstavljaju vrijednosti neovisnih varijabli koje utječu na potrošnju energije i/ili vode u građevini prije provedbe mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, u odnosu na koje se provodi normalizacija potrošnje energije i/ili vode nakon provedbe mjere

REGISTAR obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (Registar OIEKPP-a) - jedinstvena evidencija o projektima obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije odnosno visokoučinkovitim kogeneracijskim postrojenjima te povlaštenim proizvođačima na području Republike Hrvatske

REGULATORNO TIJELO ZA ENERGETIKU – nezavisni regulator energetskih djelatnosti osnovan zakonom kojim se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti

SAMOOČITANJE STANJA BROJILA - očitanje stanja brojila koje provodi krajnji kupac iz kategorije kućanstvo i dostavlja operatoru distribucijskog sustava radi obračuna

TARIFNE STAVKE – elementi koji omogućuju obračun naknade za uslugu isporuke električne energije za obračunsko razdoblje, ovisno o vrsti korisnika, razdoblju isporuke i sezonskoj ili dnevnoj dinamici isporuke

SAMOOPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - zadovoljavanje vlastitih potreba za električnom energijom iz elektroenergetskog postrojenja spojenog unutar svojih instalacija

SE - Sunčane elektrane

SF MIS - Integrirani informacijski sustav za upravljanje Kohezijskim fondom i strukturnim fondovima

SILICIJ - drugi najzastupljeniji kemijski element u Zemljinoj kori, nakon kisika. Možemo ga pronaći u gotovo neograničenim količinama na svim krajevima svijeta. Problem dobivanja silicija za solarne elektrane nije u njegovoj rasprostranjenosti, već u njegovom prirodnom stanju. U prirodi ga najčešće pronalazimo vezanog s drugim elementima u spojevima te je potreban proces da bi se odvojio čisti silicij od ostalih elemenata, što najviše utječe na njegovu cijenu.

SLOŽENI PRIKLJUČAK - priključak na srednjenaponsku (SN) mrežu, odnosno priključak na NN mrežu za koje je potrebno stvaranje tehničkih uvjeta u mreži ili rješavanje imovinskopravnih odnosa s trećim stranama

SNAGA – mjera izvršenog rada u jedinici vremena ili količina energije koja je pretvorena iz jednog oblika u drugi tijekom jedne sekunde

SOLARNA ĆELIJA / FOTONAPONSKA ĆELIJA - uređaj u kojem se odvija fotoelektrični efekt, a koji čine dva različito nabijena poluvodiča, između kojih se stvara elektricitet kada su izloženi svjetlu. Solarne ćelije pretvaraju solarnu energiju u električnu, a zbog svojih električnih svojstva proizvode istosmjernu struju (DC).

SOLARNA ELEKTRANA / SUNČANA ELEKTRANA - fotonaponski sustav koji ima mrežni sustav, a to znači da proizvedenu električnu energiju predaje u elektroenergetski sustav, za razliku od samostalnog ili otočnog sustava u kojima proizvedenu električnu energiju najčešće skladištimo u baterije ili akumulatore. Fotonaponske elektrane omogućuje izravnu pretvorbu sunčeve energije u električnu i predstavljaju jedan od najelegantnijih načina korištenja energije Sunca. Način rada fotonaponskog (FN) sustava zasniva se na fotonaponskom efektu. Osnovni elektronički elementi u kojima se događa fotonaponska pretvorba nazivaju se sunčani članci. U praktičnim su primjenama sunčani članci međusobno povezani u veće cjeline koje se zovu fotonaponske ploče ili fotonaponski moduli. Fotonaponske ploče osiguravaju mehaničku čvrstoću, te štite sunčane članke i kontakte od korozije i vanjskih utjecaja. Osim fotonaponskih ploča, FN sustav sastoji se od pretvarača (inverter), baterija za pohranu električne energije, regulatora punjenja baterija i dovoda energije potrošačima, zaštitnih uređaja, nosača modula i potrebnih električnih instalacija. Znači, pomoću ove elektrane kupac proizvodi električnu energiju za vlastite potrebe te postaje energetski neovisan.

SOLARNA ENERGIJA / SUNČEVA ENERGIJA - energija Sunca koristi se za proizvodnju električne i toplinske energije. Za proizvodnju električne energije koriste se fotonaponski solarni paneli, koji su sastavljeni od silikonskih ćelija. Pri kontaktu sa sunčevom svjetlosti, u silicijskim ćelijama stvara se kretanje elektrona, što uzrokuje električni tok. Taj proces poznat je pod imenom fotonaponski efekt. Korištenje solarnih panela je sve raširenije u kućanstvima, jer se troškovi neprestano smanjuju razvojem tehnologije.

SOLARNA FOTONAPONSKA ENERGIJA (hrv. – FN, eng. photovoltaics – PV) - energija dobivena direktnom pretvorbom energije sunčeva zračenja putem tehnologije, gdje se u solarnim ćelijama događa fotoelektrični efekt

SOLARNE TERMOELEKTRANE - koriste za prijenos topline neku vrstu tekućine, poput vode ili rasola

SOLARNI PANEL / FOTONAPONSKI PANEL – solarne ćelije čine solarni modul, a više solarnih modula čini solarni panel (proizvodna jedinica solarne elektrane). Mogu se postavljati na većinu krovova, a jedino su upitni pokrovi koji sami po sebi nisu napravljeni da bi izdržali 25 godina, poput salonitnih ploča i leksan krovova. Zato na njih nema smisla postavljati panele, a isto je i s nadstrešnicama koje nemaju dobru statiku. Jedan solarni panel pokriva površinu od oko 1,7 četvornih metara, širok je 100 cm, a visok oko 180 cm. Za jednu prosječnu solarnu elektranu potrebno je oko 15 panela, s kojima će montažerski tim prekriti oko 25 četvornih metara krova, što je površina 5x5 metara.

SOLARNI POTENCIJAL KUĆNE ELEKTRANE – on je jedinstven i ovisi o lokaciji kuće, sunčanim danima određenog područja, površini, tipu i orijentaciji samog krova

SREDNJI NAPON (SN) – nazivni napon mreže 10 kV, 20 kV, 30 kV i 35 kV

STRANKA OBVEZNICA – opskrbljivač energije na kojeg se primjenjuje sustav obveza energetskih ušteda iz članka 13. Zakona o EE

STUM - Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži

SUNČEV TOPLOVODNI SUSTAV – koristi sunčevu energiju, kao obnovljivi izvor energije, za zagrijavanje potrošne tople vode, toplovodno i toplozračno grijanje prostora, hlađenje prostora, zagrijavanje plivačkih bazena, zagrijavanje vodene pare radi proizvodnje električne energije i drugo

SUNČEVE TERMOELEKTRANE / SOLARNE TERMALNE ELEKTRANE - izvori električne struje dobivene pretvorbom Sunčeve energije u toplinsku

SUNČEVI KOLEKTORI - u sunčevim toplovodnim sustavima najčešće se koriste pločasti, a u novije vrijeme sve više i vakuumski sunčevi kolektori. Temperature radnog medija koji struji kroz kolektore (mješavina voda/glikol) obično se kreću 35 - 65 °C, ovisno o godišnjem dobu, veličini sustava i namjeni. Pločastim sunčevim kolektorima moguće je u radu postići temperature do 85 °C, a vakuumskim do 100 °C, no u većini slučajeva tako visoke temperature nisu potrebne, štoviše one izazivaju veliki pad toplinskog iskorištenja kolektora.

TARIFNE STAVKE –  elementi koji omogućuju obračun naknade za uslugu isporuke električne energije za obračunsko razdoblje, ovisno o vrsti korisnika, razdoblju isporuke i sezonskoj ili dnevnoj dinamici isporuke. Mogu biti:

 • Viša dnevna tarifna stavka (VT) obračunava se svaki dan od 7.00 do 21.00 u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena i od 8.00 do 22.00 u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena
 • U ostalim razdobljima isporučena električna energija obračunava se po nižoj dnevnoj tarifnoj stavci (NT)
 • Jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata

TARIFNI MODEL - određena kombinacija tarifnih stavki. Na tržištu Republike Hrvatske postoji nekoliko tarifnih modela, a zovu se po bojama (bijeli, plavi, crveni, narančasti i crni). Plavi i Bijeli tarifni modeli su takozvani standardni modeli koji se najviše koriste u kućanstvima. Razlike proizlaze iz korištenja brojila, točnije Plavi možete koristiti ako raspolažete jednotarifnim ili višetarifnim brojilom, dok je Bijeli dostupan samo kupcima s višetarifnim brojilom. Cjenik za korištenje Plave i Bijele tarife se razlikuje ovisno o odabranom opskrbljivaču, a cijena se ovisno o modelu formira po jedinstvenoj cijeni (Plavi model) ili višoj i nižoj tarifi (Bijeli model). Za detalje vidi Mali pojmovnik električne energije.

TARIFNI SUSTAV – akt koji je donijela HERA, a kojim se utvrđuju tarifni elementi za obračun cijena električne energije, odnosno usluga elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge za različite energetske subjekte, odnosno kupce, ovisno o vrsti, snazi, kvaliteti i drugim elementima isporučene energije, na području RH, te način primjene tih elemenata.

UČINKOVITO CENTRALIZIRANO GRIJANJE I HLAĐENJE – sustav centraliziranog grijanja ili hlađenja koji upotrebljava najmanje 50 posto obnovljive energije, 50 posto otpadne topline, 75 posto topline dobivene kogeneracijom ili 50 posto kombinacije takve energije i topline

UGOVOR O ENERGETSKOM UČINKU – ugovor između korisnika i pružatelja energetskih usluga, verificiran i praćen tijekom cijelog svog trajanja, pri čemu se investicija u radove, opremu i usluge za provedbu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti obuhvaćenih energetskom uslugom otplaćuje prema ugovorenom stupnju poboljšanja energetske učinkovitosti ili drugim ugovorenim kriterijima, kao što su financijske uštede

UGOVOR O KUPNJI OBNOVLJIVE ENERGIJE - ugovor na temelju kojeg je fizička ili pravna osoba pristala kupiti električnu energiju iz obnovljivih izvora izravno od proizvođača električne energije, a koji nemaju važeći ugovor o otkupu električne energije sklopljen s operatorom tržišta energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije i Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija koji se odnose na otkup zajamčenom cijenom te Zakona o EE

UKUPNA KORISNA POVRŠINA PODA – površina poda zgrade ili dijela zgrade u kojoj se koristi energija radi postizanja određenih unutarnjih klimatskih uvjeta

UKUPNA UČINKOVITOST - zbroj proizvedene električne i mehaničke energije te korisne topline podijeljen s primarnom energijom goriva utrošenog u proizvodnom postrojenju odnosno proizvodnoj jedinici za određeno vremensko razdoblje

UNUTRAŠNJI PRIKLJUČAK – dio instalacije korisnika mreže koji povezuje vanjski priključak građevine, odnosno priključni ormar građevine s obračunskim mjernim mjestima operatora distribucijskog sustava smještenim u mjernim ormarima unutar građevine korisnika mreže

UŠTEDA ENERGIJE – količina ušteđene energije i/ili vode utvrđena mjerenjem i/ili procjenom potrošnje prije i poslije primjene jedne ili više mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, uz normalizaciju prema referentnim uvjetima, kao i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije i/ili kogeneracije za koju se ne ostvaruje poticajna cijena temeljem posebnih propisa

UVJETI PRIKLJUČENJA U SVRHU IZRADE IDEJNOG ILI GLAVNOG PROJEKTA - uvjeti za građenje u skladu s propisima iz područja energetike, utvrđeni na način propisan propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje, kojima se određuje tehnička mogućnost i tehnički uvjeti priključenja građevine na mrežu, a koji obuhvaćaju i obvezu ishođenja EES prije izrade glavnog projekta i podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole ili dugog akta za gradnju

UZAJAMNO TRGOVANJE (peer-to-peer) ENERGIJOM IZ OIE - prodaja energije iz obnovljivih izvora među sudionicima tržišta putem ugovora s unaprijed utvrđenim uvjetima, kojima se uređuje automatsko izvršavanje i rješavanje transakcije izravno među sudionicima tržišta, ili neizravno putem ovlaštene treće strane koja sudjeluje na tržištu, poput agregatora, a tako da se pri pravu na uzajamno trgovanje ne dovode u pitanje prava i obveze uključenih strana kao što su krajnji korisnici, proizvođači, opskrbljivači ili agregatori

VANJSKI PRIKLJUČAK – dio priključka u vlasništvu operatora distribucijskog sustava kojim se građevina korisnika mreže povezuje s distribucijskom mrežom, (obuhvaća i priključni ormar)

VIJEK TRAJANJA SOLARNE ELEKTRANE - Sastavni dijelovi solarnih elektrana posjeduju jamstveni rok i do 25 godina, no to ne znači da elektrana protekom navedenog razdoblja prestaje raditi i proizvoditi električnu energiju. Nakon zajamčenih 25 godina, ona će i dalje proizvoditi električnu energiju u nešto manjem obujmu dok njezin rok trajanja može biti i preko 30 godina.

VISOKI NAPON (VN) – nazivni napon mreže 110 kV, 220 kV i 400 kV

VISOKOUČINKOVITE KOGENERACIJE - kogeneracije koje udovoljavaju kriterijima utvrđenim posebnim propisom kojim se uređuje stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije

VIŠAK ILI MANJAK ELEKTRIČNE ENERGIJE - energija koju proizvodi kućna solarna elektrana primarno se usmjerava na trošila električne energije te ta trošila ne moraju preuzimati energiju iz mreže, već svoju potrebu za električnom energijom zadovoljavaju energijom proizvedenom u kućnoj solarnoj elektrani. Tako se iz mreže preuzima manja količina energije te se ostvaruje ušteda električne energije. Kada kućna solarna elektrana proizvodi više energije nego što je to potrebno električnim trošilima u kućanstvu, višak energije se predaje u mrežu.

VJETROAGREGAT - rotirajući stroj koji pretvara kinetičku energiju vjetra prvo u mehaničku, a zatim preko električnih generatora u električnu energiju. Pri tome se rotor vjetroturbine i rotor električnog generatora nalaze na istom vratilu.

VJETROELEKTRANE - niz blisko smještenih vjetroagregata, najčešće istog tipa, izloženih istom vjetru i priključenih posredstvom zajedničkog rasklopnog uređaja na elektroenergetski sustav. Vjetroelektrana je obnovljivi izvor električne energije pokretan kinetičkom energijom vjetra.

VLASTITA POTROŠNJA proizvodnog postrojenja - sva potrošnja električne energije povezana s proizvodnjom električne energije, a uključuje potrošnju koja se koristi za potrebe rada proizvodnog postrojenja, opću potrošnju proizvodnog postrojenja, potrošnju električne energije povezanu s pripremom primarnog energenta ili upravljanjem izvorom energije te drugu potrošnju iza obračunskih mjernih mjesta proizvodnog postrojenja. Vlastita potrošnja proizvodnog postrojenja podmiruje se proizvodnjom iz proizvodnog postrojenja ili proizvodne jedinice ili se preuzima iz mreže preko obračunskih mjernih mjesta proizvodnog postrojenja ili proizvodne jedinice, te se primjenjuje za električnu energiju i druge oblike energije gdje je primjenjivo

VODIK (H) - plin bez boje i mirisa koji je jako zapaljiv. Vodik je najčešći element u svemiru

VREMENSKI UVJETI - kućna solarna elektrana proizvodi električnu energiju i u hladnijem razdoblju godine, no u manjem intenzitetu. Faktori o kojima ovisi proizvodnja električne energije su: vremenski uvjeti, broj sunčanih sati, intenzitet sunca te kut postavljanja solarnih panela.

VRH – Vlada Republike Hrvatske

VRIJEDNOST ZAJAMČENE UŠTEDE – novčana vrijednost uštede energije i/ili vode utvrđena ugovorom o energetskom učinku

ZAJAMČENA UŠTEDA – vrijednost uštede energije i/ili vode koju jamči pružatelj energetske usluge, a ostvaruje se tako da mjere utvrđene ugovorom o energetskom učinku u referentnim uvjetima dovode do provjerljivih ušteda energije i/ili vode koje se mogu utvrditi mjerenjem ili procjenom

ZAJEDNICA OBNOVLJIVE ENERGIJE - pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete: koje su, u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom, utemeljene na otvorenom i dobrovoljnom sudjelovanju, neovisne i pod stvarnim nadzorom dioničara ili članova smještenih u blizini projekata energije iz obnovljivih izvora kojih je ta pravna osoba vlasnik ili ih ona razvija, čiji su dioničari ili članovi fizičke osobe, mala i srednja poduzeća ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, te čija je prvotna svrha pružiti okolišnu, gospodarsku ili socijalnu korist zajednice za svoje dioničare ili članove ili za lokalna područja na kojima djeluje, a ne financijska dobit.

ZOE - Zakon o energiji

ZoOIEiVK - Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

ZoTEE - Zakon o tržištu električne energije

ŽIVOTNI CIKLUS – označava posljedične i međusobno povezane faze proizvoda povezanog s energijom od uporabe sirovine za proizvodnju proizvoda do konačnog odlaganja proizvoda nakon prestanka korištenja.

 

Sadržaj podržava Energia naturalis (ENNA)

ENNA Solarne elektrane za vaš dom