plin, čovjek s plinskom maskom, gas maska
Izvor: Danielle Tunstall, Pixabay
ZGRADOnačelnik.hr
RJEČNIK

Mali pojmovnik plina

Na računu, ugovorima za plin ili u medijima često vidimo pojmove, brojeve, kratice za koje ne znamo što znače. Donosimo popis 'plinskih' pojmova kako bismo vam razjasnili dosadašnje nedoumice. A pratite i temu #plin.

 • ANORGANSKA TEORIJA - teorija nastanka ugljikovodika (nafte i prirodnog plina) kemijskim reakcijama u litosferi, bez utjecaja žive materije (organske tvari)
 • ATMOSFERSKI BOJLER - je najstarija vrsta plinskih bojlera. Karakteristika tih bojlera je što zrak potreban za izgaranje uzimaju iz prostorije u kojoj su smješteni te poremećaji u opskrbi zrakom mogu biti opasni za život stanara. Više pročitajte OVDJE.
 • BAR - (oznaka: bar), jedinica za tlak. Iako nije dio međunarodnog sustava jedinica, iznimno joj dozvoljena za uporabu. Odgovara veličini 100.000 (105) Pa (paskala) približno odgovara jednoj tehničkoj atmosferi (at), tj. tlaku vodenog stupca visine 10 metara (m). Primjerice, gume na automobilima pumpamo do 2,5 bara.
 • BAŽDARENJE ILI KALIBRACIJA PLINOMJERA - poslovi servisa, ispitivanja, pripreme za ovjeravanje i ovjeravanje mjerila protoka nekad je sve bilo sadržano u riječi baždarenje ili kalibracija plinomjera. Tako i danas u svakodnevnom neslužbenom govoru nailazimo na takve termine, podrazumijevajući da se odnosi na poslove ovjere plinomjera ili nekog drugog mjerila protoka. Tek nakon ovjere od strane ovlaštenog tijela mjerilo se smije staviti nanovo na tržište, a nakon uredno izvršenog servisa te pripreme mjerila. Zakon koji propisuje pravila igre je Zakon o mjeriteljstvu i pripadajući pravilnici.
 • BILANČNE ZALIHE - (rezerve), količine otkrivenih mineralnih sirovina koje se mogu isplativo izvaditi iz ležišta; količine nafte, prirodnog plina i plinskog kondenzata koje se mogu isplativo proizvesti iz ležišta primjenom dostupnih tehničko-tehnoloških postupaka
 • BOJA PLAMENA - boja ovisi o količini zraka i vrsti ugljikovodika koji sagorijevaju, a ne o kvaliteti plina. Hrvatska koristi vrlo kvalitetan plin: sva odstupanja kvalitete uvijek su debelo unutar dozvoljenih granica.
  • MODRI PLAMEN - ako je postignuta dovoljna količina zraka u smjesi za sagorijevanje, plamen će biti plave boje
  • ŽUTI ILI CRVENKASTI PLAMEN - u slučaju da nema dovoljno zraka, raspon boje kretat će se od žute do crvenkaste. Razlog tome obično leži u neispravno podešenom trošilu.
 • BOJLER -   zatvorena posuda u kojoj se voda ili neka druga tekućina zagrijava pod pritiskom. Nakon toga topla tekućina cirkulira izvan bojlera i koristi se u razne svrhe poput grijanja vode, grijanja kuće itd.  Konstrukcija bojlera je većinom od čelika, bakra ili željeza. Izvor topline može biti sagorijevanje drveta, ugljena ili drugih goriva poput plina ali i na struju pa i na nuklearnu fuziju. Tipovi bojlera su:
  • bojleri koji u sredini cijevi imaju sistem za zagrijavanje, a voda koja se zagrijava je izvan cijevi
  • bojleri koji u sredini cijevi imaju vodu koju treba zagrijati a izvor topline je izvan nje
  • primitivni bojleri bez cijevi a vatra zagrijava jednu stranu posude s vodom
 • BROJILO - je mjerni instrument ili naprava koja na osnovi vanjskoga poticaja (mehaničkoga, električnoga ili nekog drugog poticaja) broji u slijedu događaje, predmete ili fizikalne veličine te pribrajanjem ustanovljuje njihov zbroj od početka brojenja i stalno ga pokazuje. Ono znači mjeri i registrira parametre potrošnje plina na obračunskom mjernom mjestu, sukladno zakonima i propisima koji reguliraju to područje te tehničkim pravilnicima operatora sustava ili distribucijske mreže.
 • BUŠOTINA - rupa izrađena u tlu i podzemlju bušenjem; geotehnički ili rudarski objekt koji služi za istraživanje i dobivanje mineralnih sirovina, vode, istraživanje tla u različite svrhe i sl.
 • BUTAN - plinoviti ugljikovodik (C4H10), sastavni dio smjese prirodnog plina i rafinerijskih plinova, dobiva se preradom prirodnog plina i sirove nafte; ukapljen pod tlakom obično u smjesi propan/butan (UNP) koristi se najviše kao energent.
 • CENTRALNA PLINSKA STANICA (CPS) - objekti i postrojenja u kojima se skuplja prirodni plin iz više plinskih stanica, čisti od štetnih primjesa i otprema na daljnju preradu, podzemno skladištenje ili u plinski transportni sustav
 • CIJENA PLINA – čine ju
  • nabavna cijena plina
  • distribucija do potrošača
  • transport kroz zemlje i plaćanje ulaznih i izlaznih tarifa po zemlji
  • skladištenje
  • trošak financiranja, distributivna naknada
  • PDV
 • ČUVANJE I POTROŠNJA PLINA - zimi je najveća potrošnja plina, a da bi ga svi građani i gospodarstvo imali dovoljno plin se kupuje ljeti, dovodi plinovodima i skladišti u jedinom hrvatskom podzemnom skladištu plina Okoli (Sisačko - moslavačka županija).
  • Plin zimi dolazi u kućanstva i u gospodarstvo iz tri izvora:
   • iz skladišta Okoli
   • izravno s hrvatskih nalazišta plina
   • iz uvoza
 • DEHIDRACIJA PLINA - uklanjanje preostale vlage iz pročišćenog prirodnog plina
 • DEMONTAŽA PLINOMJERA – skidanje plinskog brojila kod potrošača 
 • DETEKTORZakonom o zaštiti od požara je propisano da javne ustanove moraju imati sustave za detekciju plina i požara, koji će reagirati u slučaju pojave koncentracije plina koja je veća od minimalno dopuštene. Kod kućanstava zakon ne propisuje obaveznu upotrebu. Nabavka detektora dima koji odmah reagira na pojavu požara i detektora ugljičnog monoksida koji dojavljuje o mogućnosti trovanja je iznimno bitna stvar za svaku odgovornu osobu koja želi sačuvati živote svoje obitelji i svoje materijalno vlasništvo.
 • DIMNJAČAR - ovlaštena i licencirana osoba koja se bavi čišćenjem i ispitivanjem svih vrsta dimnjaka i spojnih dijelova, ventilacijskih uređaja, ogrjevnih naprava i centralnih ložišta. Također provodi mjere zaštite od požara.
 • DIMNJAKokomita konstrukcija na građevinama, ili primjerice na brodovima, za ispuštanje dima, plina, pare iz peći, reaktora, toplana ili industrijskih postrojenja u atmosferu. Većina ih je izgrađena okomito, da plinovi mogu što lakše izaći na temelju efekta dimnjaka
 • DIREKTIVA O VELIKIM UREĐAJIMA ZA IZGARANJE - Ova Direktiva ima za cilj smanjenje emisija u zrak (sumporov dioksid, dušikovi oksidi i prašina) iz velikih uređaja za izgaranje, ovisno o starosti i kapacitetu uređaja te vrsti goriva za izgaranje (kruto, tekuće ili plinovito)
 • DISTRIBUTER PLINA - energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije plina. Prema Zakonu o tržištu plina distribucija plina je – razvod plina distribucijskim sustavom visoke, srednje i niske tlačne razine radi isporuke plina krajnjim kupcima, uključujući pomoćne usluge, a isključujući opskrbu plinom. Distributer u osnovi brine o tehničkom funkcioniranju plinske infrastrukture kako bi se na siguran način isporučio plin potrošačima. Više pročitajte OVDJE. U Zagrebu je to Gradska plinara Zagreb (GPZ). 
 • DISTRIBUTIVNA MREŽA - sustav plinovoda unutar naselja i grupa naselja na koju su priključeni krajnji potrošači plina (kućanstva, manja industrija, škole, bolnice i dr.)
 • DUŠIK (N) - plin bez boje i mirisa. Nije reaktivan.
 • EKSPLOATACIJA - (iskorištavanje, proizvodnja), vađenje prirodnih bogatstava; proizvodnja nafte i prirodnog plina
 • ENERGETSKA SUGLASNOST - dokument kojim se utvrđuje pravo na priključni kapacitet obračunskog mjernog mjesta, a koji na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje energetske suglasnosti za priključenje na distribucijski sustav izdaje operator distribucijskog sustava
 • ENERGIJA - prema Zakonu o energiji - primarni energent i/ili transformirani oblik energije, odnosno električna energija, toplinska energija, plin, nafta i naftni derivati i energija iz obnovljivih izvora
 • ERUPTIRANJE - kontrolirano izlaženje nafte, prirodnog plina i vode kroz bušotinu potisnom energijom ležišta; nekontrolirano eruptiranje (erupcija): slobodno izbijanje fluida iz podzemlja kroz bušotinu na površinu
 • ETAN - plinoviti ugljikovodik (C2H6), dobiva se preradom prirodnog ili rafinerijskog plina kada se želi koristiti kao sirovina za proizvodnju etilena
 • ETILEN - nezasićeni ugljikovodik (C2H4), bezbojan plin, dobiva se preradom etana, također i propana, benzina i dr; sirovina za daljnju petrokemijsku preradu (plastične mase)
 • EUROPSKA SHEMA TRGOVANJA EMISIJAMA - Europska shema trgovanja emisijama stakleničkih plinova međunarodni je sustav za trgovanje emisijama stakleničkih plinova unutar EU
 • FAKTOR KOREKCIJE - obračunskim mjernim mjestima je dodijeljen faktor korekcije, koeficijent kojim se množi vrijednost obujma plina izmjeren na plinomjeru pri radnim uvjetima mjerenja da bi se dobila vrijednost obujma plina koja odgovara standardnom stanju plina. Tarifni model i faktor korekcije dodjeljuje distributer plina sustava sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19, 36/20)
 • ZIDNI PLINSKI BOJLER - su male kotlovnice opskrbljene svim funkcionalnim elementima, koji osiguravaju automatiziran rad centralnog grijanja i pripreme potrošne tople vode. Oni su i najčešći način plinskog grijanja u stambenim i poslovnim prostorima. Iako nemaju najekonomičniji način iskorištavanja energije plina, ova vrsta plinskog bojlera ima mnogo prednosti poput:
  • zauzima malo mjesta
  • relativno ima nisku cijenu
  • jednostavni su i jeftini za montažu, održavanja i popravljanje
  • tvornički su opremljeni svim potrebnim komponentama za grijanje i potrošnu toplu vodu
  • velika mogućnost izbora modela prema potrebi za potrošnu toplu vodu

Zidni plinski bojler ima i nekoliko nedostataka, a to su:

  • prvenstveno su namijenjeni za etažno grijanje
  • ograničene mogućnosti ugradnje vezane uz dimovodni sustav
  • zbog konstrukcije ložišta nisu pogodni za nisko temperaturno grijanje, osim ako mu se dodaju komponente koje povećavaju nabavnu vrijednost
 • FLUID - (tekuće), zajednički naziv za tekućine i plinove
 • FOSILNA GORIVA - ugljen, nafta i prirodni plin
 • GEOLOŠKA ZAMKA - geološki objekt u podzemlju, ležište neke mineralne sirovine, izoliran od okoline nepropusnim naslagama; karakteristično za ležište nafte i prirodnog plina
 • GRADSKA PLINARA OPSKRBA - energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe plinom, npr. Gradska plinara Zagreb - Opskrba. Opskrbljivač plinom je zapravo korisnik plinskog distribucijskog sustava jer ga koristi kako bi krajnjeg kupca opskrbio plinom. Osnovan temeljem odredbi Zakona o tržištu plina (NN 40/07) i Direktive 2003/55 EZ, kojima je propisana obveza razdvajanja djelatnosti opskrbe plinom od djelatnosti distribucije plina, što je osnovni preduvjet za liberalizaciju tržišta energije (prirodnog plina) na teritoriju RH i usklađenje sa pravnim tekovinama EU. 
 • GRADSKI PLIN - plin koji se proizvodio iz ugljena ili benzina (primarnog) u gradskim plinarama, ogrjevne vrijednosti 16 MJ/mł; pretežni sastojak bio je vodik (H2); plin je otrovan zbog prisutna ugljikovog monoksida (CO); više se praktički ne koristi, zamijenjen je prirodnim plinom.
 • Hddonja ogrjevna vrijednost 1 Sm3 prirodnog plina od 33.338,25 kJ/ Sm3, toplina koja je oslobođena procesom izgaranja goriva, bez dodatnog iskorištavanja topline kondenzacije vodene pare. Kod određivanja Hd voda u plinovitom (para) stanju.
 • Hg - gornja ogrjevna vrijednost - toplina oslobođena pri izgaranju goriva, nakon čega se dodatno iskorištava toplina kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova, odnosno to je najveća moguća energija koja se može dobiti izgaranjem nekog goriva. Mjerenja se obično vrše na temperaturi 25 °C. To je ista vrijednost termodinamičke topline izgaranja ili razlika entalpija prije ili poslije izgaranja, a vodena para se pretvori u kondenzat. To znači da u ovu vrijednost ulazi i toplina isparavanja vode u gorivu, a to je korisno jer se u industrijskom dimnjaku može iskoristiti toplina kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova. Kod određivanja Hg, voda je u tekućem stanju.
 • HIDRATI - čvrste, kristalne, ledene tvorevine nastale od prirodnog plina i slobodne vode pod određenim tlakom i temperaturom; temperatura okoline može pri tom biti 10 – 30 ˚C iznad 0 ˚C.
 • HITNE INTERVENCIJE - u slučaju potrebe za hitnom intervencijom, odnosno kada se osjeti miris plina, kada nema plina u instalaciji, u slučaju požara te kada se osjeti povrat dimnih plinova iz bojlera radi mogućeg trovanja, zovete dežurnu službu (0-24 h) vaše gradske plinare. Za Zagreb to je Gradska plinara Zagreb, broj telefona 0800-400-400.
 • Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) - samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti, koja, između ostalog, određuje cijene korištenja elektroenergetskih mreža, cijene javne i zajamčene usluge. Tako se i za potrošnju plina kupaca kategorije kućanstvo primjenjuje cijena plina propisana od strane ovog regulatora.
 • IDENTIFIKACIJSKI BROJ OBRAČUNSKOG MJERNOG MJESTA - šesteroznamenkasti identifikacijski broj obračunskog mjernog mjesta
 • INCIDENT - neplanirani događaj ili niz događaja koji je rezultirao, ili je mogao rezultirati ozljedom, oboljenjem ili štetom (gubitkom) imovine, štetom po okoliš ili štetom po ugled kompanije. Ne uključuje incidente koji su se dogodili u procesu, pri održavanju te koji su u vezi sa kvalitetom ili pouzdanošću, a koji nemaju stvarne ili potencijalne posljedice na zdravlje, sigurnost i okoliš
 • INTERVENCIJA - sustavno korištenje resursa u cilju ublažavanja ili uklanjanja izvanredne situacije
 • ISPITNI IZVJEŠTAJ - zapis obavljene provjere ili ispitivanja plinske instalacije
 • ISTRAŽNA BUŠOTINA - bušotina određene konstrukcije i dubine, kojoj je namjena otkriti ležište nafte i prirodnog plina (također i geotermalne ili pitke vode i sl.)
 • IZVANREDNI DOGAĐAJ - događaj koji može predstavljati opasnost za sigurnost i zdravlje zaposlenika, kupaca, odnosno lokalne zajednice ili koji može oštetiti imovinu ili imati negativan utjecaj po okoliš
 • IZVOD DIMNJAKA - osim ispuha u dimnjak koji prolazi kroz 'unutrašnjost zgrade', kada je to moguće, dimni plinovi mogu biti izvedeni na fasadu pri čemu trebaju zadovoljavati zadane tehničke preduvjete. O tome više možete pročitati OVDJE.
 • KALOLIMETAR - mjerni instrument za određivanje količine topline koja se oslobađa ili troši tijekom neke kemijske promjene. Služi i za određivanje specifičnog toplinskog kapaciteta. Glavne vrste kalorimetra su vodeni kalorimetar, ledeni kalorimetar, kalorimetar s bombom i Nernstov kalorimetar. Za posebne svrhe primjenjuju se i drugi tipovi kalorimetra: strujni, kondenzacijski, isparni, adijabatski, diferencijaln
 • KILOVAT-SAT (kWh) - iako ćete na svojem brojilu primijetiti da se potrošnja izražava u kubičnim metrima, sukladno zakonu, cijena plina obračunava se u kilovat satima prema formuli u kojoj se osim volumena kao relevantna uzima i donja ogrjevna vrijednost plina (Hd)
 • KISIK (O) - plin bez boje i mirisa koji je potreban za život većini organizama. Čini 20% atmosfere
 • KLOR (Cl) - kemijski element koji može biti otrovan, blijedo zelenkasti plin
 • KOLEKTOR - upljikava (porozna) i propusna stijena (naslaga, sloj) u kojoj se mogu akumulirati tekućine i plinovi; nadsvođen nepropusnim stijenama može biti ležište nafte i prirodnog plina
 • KOMBINIRANI BOJLER ('kombi bojleri') - najpopularnija su vrsta bojlera i nude toplinu i toplu vodu bez potrebe za spremnicima za vodu ili cilindrima. Pogodni su za gotovo svaki dom, ali najbolji su za domove gdje više ljudi ne treba puno vruće vode u isto vrijeme. Postoje plinski kombi bojleri ili električni kombi bojleri.
 • KOMPRESORSKA STANICA (KS) - postrojenje za komprimiranje (stlačivanje) prirodnog plina na viši tlak; sastoji se od potrebnog broja kompresora s motorima na plinski ili električni pogon
 • KONCESIJA - pravo na korištenje nacionalnog dobra za obavljanje gospodarske djelatnosti
 • KONDENZACIJA - pretvaranje pare ili plina u tekućinu. Kondenzacija se javlja kada voda ohladi i pojavi se u obliku oblaka, rose ili magle
 • KONDENZACIJSKI BOJLER - uređaji za grijanje vode koji rade na plin ili ulje, a načelo funkcioniranja im se temelji na kondenzaciji vodene pare. Kod klasičnih bojlera nastaje neiskorištena toplina od ispušnih plinova koja se pušta u atmosferu dok kondenzacijski bojleri radi svog načina rada iskorištavaju vodenu paru koja izlazi s ispušnim plinovima i pretvaraju ju u dodatnu toplinu. Tim načinom, kondenzacijski bojleri su osigurali iskoristivost veću od 100 posto. Više pročitajte OVDJE.
 • KONDENZAT - nusprodukt rada kondenzacijskog bojlera - kiselina za čiji se odvod zahtijeva kondenzacijska tehnologija. Vidi pojam 'plinski kondenzat'.
 • KONTROLNO ISPITIVANJE PLINOMJERA - krajnji kupac ili korisnik sustava može iz opravdanih razloga zatražiti kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme. Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka organizirati kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme u ovlaštenom servisu uz vještačenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili kod ovlaštene pravne osobe za ovjeravanje plinomjera i druge mjerne opreme.
 • KONVERZIJA - odnos lakih proizvoda (plinovi, benzin i plinska ulja) i ostatka u odnosu na ulaznu sirovinu, izražen u postocima. Konverzija ovisi o vrsti sirovine, tlaku, temperaturi i prostornoj brzini. Konverzija znači i pretvaranje jednih proizvoda u druge
 • KREKIRANJE - kemijska reakcija cijepanja velikih organskih molekula i nastajanje malih molekula djelovanjem povišene temperature. Krekiranjem molekule kerogena nastaju bitumen i nafta, a krekiranjem nafte nastaju kondenzat i plin
 • KUBIČNI METAR ili kubni metar (znak: m3) - mjerna je jedinica za obujam (volumen) u međunarodnom sustavu jedinica (SI). Definira se kao obujam (volumen) kocke duljine stranica jedan metar
 • LNG -  kratica za liquified natural gas, a hrvatski naziv je UPP ili ukapljeni prirodni plin. LNG je prirodni plin rashlađivanjem pretvoren u tekuće stanje radi lakšeg prijevoza. Na taj način zauzima 600 puta manje prostora nego kad je u plinovitom stanju.
 • MAGISTRALNI PLINOVOD - ukopani čelični cjevovod za transport prirodnog plina s proizvodnih naftnih i plinskih polja na daljnju preradu, podzemno skladištenje i u potrošačke centre
 • METAN - plinoviti ugljikovodik (CH4), najlakši i pretežni sastojak prirodnog i rafinerijskog plina; koristi se ponajprije kao energent. Prirodni plin koji nastaje raspadanjem organske materije. Jedan je od glavnih stakleničkih plinova. 
  • EMISIJA METANA - nastaje kao posljedica istraživanja i proizvodnje, prerade, transporta i distribucije prirodnog plina
 • MJERENJE OGRJEVNIH VRIJEDNOSTI - mjerenje se vrši u kalorimetru. Nakon izgaranja smjesa se hladi, a za određivanje Hd, hlađenje se zaustavi na 150 °C i mjeri, dok za određivanje Hg hlađenjem se vraćamo na 25 °C. Treba napomenuti da kod određivanja Hg, voda je u tekućem stanju, dok je za Hd voda u plinovitom (para) stanju.
 • MJERNA JEDINICA - sukladno članku 56. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava količina plina se izražava u m3 kao cjelobrojna vrijednost, a sukladno članku 58. energija isporučenog plina utvrđuje se kao umnožak količine plina i iznosa ogrjevne vrijednosti isporučenog plina za određeno obračunsko razdoblje, a izražava se kao cjelobrojna vrijednost u kWh.
 • MJERNA STANICA (MS) - objekt na naftnom polju u čijim se postrojenjima i uređajima pridobiven fluid iz bušotina (smjesa nafte, plina i vode) razdvaja na naftu, prirodni plin i vodu; obavi se mjerenje proizvedenih količina i otprema svakog fluida zasebno u daljnji tehnološki proces
 • MJERNO-REGULACIJSKA STANICA (MRS) - objekt plinovodnog sustava u čijim uređajima se smanjuje tlak prirodnog plina na tlak distributivne plinske mreže ili neki drugi tlak potreban za potrošače izravno priključene na plinovodni sustav; provodi se mjerenje isporučenih količina plina i po potrebi odorizacija
 • NAFTNI PLIN (otopljeni, kaptažni) - prirodni plin otopljen u ležišnim uvjetima u nafti ili izdvojen u ležištu iznad nafte u plinskoj kapi
 • NAFTNO-PLINSKO POLJE - bušotine i otkrivena zasebna ležišta nafte, odnosno prirodnog plina; privedeno proizvodnji, naftno-plinsko polje obuhvaća i sve nadzemne objekte i postrojenja za proizvodnju nafte i plina
 • NEOBNOVLJIVI IZVOR - prirodni izvor koji možemo iskoristiti samo jednom i nakon toga ga ne možemo nadomjestiti, npr. ugljen, nafta i prirodni plin
 • NESIGURNA RADNJA I NESIGURNI UVJETI
  • Nesigurna radnja (UA – Unsafe Act) je ponašanje koje povećava nepotreban rizik za ozljede, štete ili gubitak
  • Nesigurni uvjeti (UC – Unsafe Conditions) su situacije koje bi mogle dovesti do ozljede, oštećenja ili gubitka, ako nisu ispravljene
 • OČITANJE PLINA - račun za plin moguće je plaćati mjesečno ili paušalno isti iznos tijekom cijele godine kako bi se izbjegli veliki računi tijekom zime. Stanje brojila za mjesečni obračun očitavaju osobe ovlaštene od strane distributera ili građani sami. Opskrbljivači nude mogućnost dojave/prijave mjesečnog stanja radi naplate plina po potrošnji. Pri dostavi mjesečnog stanja navodi se prvih četiri ili pet znamenki (s crnog polja ovisno o brojilu), a tri se znamenke (ili u rjeđim slučajevima jedna) u crvenom polju ne očitavaju. Na računima utrošeni se plin obračunava kao količina utrošene energije izražene u kilovatsatima (kWh)
 • ODORIZACIJA - obilježavanje plina, namijenjenog potrošnji, umješavanjem kemijskih tvari intenzivna mirisa kako bi se uočilo eventualno propuštanje uređaja i instalacija i izlaženje plina u atmosferu. Prirodni plin izvorno je bez okusa i mirisa pa mu se dodaje odorant koji mu daje specifičan miris po pokvarenim jajima
 • OFF-SHORE - istraživanje i proizvodnja nafte i plina iz mora
 • OGRIJEVNA VRIJEDNOST (ogrijevna moć) - količina topline koja nastaje izgaranjem određene količine nekog energenta (goriva); izražava se jedinicom za toplinu (energiju, rad) J (joul, džul) uz navođenje jedinice količine goriva; npr: J/kg, odnosno MJ/kg za loživa ulja.
 • OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (distributer plina) - dostavlja opskrbljivaču plinom podatke o očitanjima plinomjera, faktoru korekcije i ogrjevnoj vrijednosti te je pritom dužan pridržavati se zakonske regulative, a istu je opskrbljivač plinom dužan primijeniti prilikom obračuna potrošnje prirodnog plina. Što radi opskrbljivač, a što distributer plina pročitajte OVDJE.
 • OPLEMENJIVANJE - tehnološki proces kojim se od korisne mineralne sirovine odvajaju štetne ili nekorisne primjese; kod proizvodnje nafte i prirodnog plina oplemenjivanje je:
  • odjeljivanje prirodnog plina od nafte
  • plinskog kondenzata od prirodnog plina
  • izdvajanje vode iz nafte i prirodnog plina
  • čišćenje nafte od krutih čestica
  • izdvajanje štetnih primjesa iz prirodnog plina (ugljikovog dioksida, vodikovog sulfi da, žive itd.)
  • razdvajanje prirodnog plina na sastojke (metan, etan, propan, butan, pentan) i drugo
 • OPSKRBA U OBVEZI JAVNE USLUGE - opskrba plinom koja se u općem gospodarskom interesu obavlja po reguliranim uvjetima radi osiguravanja sigurnosti, redovitosti, kvalitete i cijene opskrbe kućanstava (Zakon o tržištu plina)
 • OPSKRBLJIVAČ PLINOM -  energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe plinom. Opskrbljivač plinom je zapravo korisnik plinskog distribucijskog sustava jer ga koristi kako bi krajnjeg kupca opskrbio plinom. U Zagrebu je to Gradska plinara Zagreb - Opskrba. Što radi opskrbljivač, a što distributer pročitajte OVDJE
 • ORGANSKI SPOJEVI - kemijski spojevi koji sadrže ugljik i vodik
 • OTKRIVENE ZALIHE (rezerve) - ukupno utvrđene količine nafte i prirodnog plina u otkrivenom ležištu, bez obzira da li će ih se moći tehnički i isplativo iscrpsti
 • OVLAŠTENI ISPITIVAČ PLINA - osobe koje su ovlaštene za ispitivanje plinske instalacije, ne i za izvođenje. 
 • OVLAŠTENI IZVOĐAČ PLINSKE INSTALACIJE - Status ovlaštenog izvođača plinske instalacije s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima dobiva se ispunjenjem Uvjeta izdavanja ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija koje se priključuju na distribucijski sustav
 • OZNAKA OBRAČUNSKOG PODRUČJA - očitanja i obračuna nalazi se u gornjem lijevom kutu vašeg računa
 • OZON (O3) - bezbojni plin. Ozon je vrlo važan plin u gornjim dijelovima atmosfere jer nas štiti od štetnog sunčevog zračenja. Ali, ukoliko nastaje u nižim dijelovima atmosfere u reakciji sa zagađivačima, tada postaje opasan.
 • PENTAN - tekući ugljikovodik (C5H12), sastojak prirodnog plina i lakog benzina. Koristi se i kao sirovina u petrokemijskoj industriji.
 • PLAMEN -  vidljivi (s emisijom svjetla), plinski dio vatre. To je pojava kod koje dolazi do izrazitog oslobađanja energije (eksotermna reakcija), pogotovo uslijed izgaranja (samoodrživa redoks reakcija – redukcija i oksidacija)
 • PLAMENIK - Robert Bunsen izumio je 1885. plamenik koji je miješao zrak s prirodnim plinom. Taj izum omogućio je iskorištavanje prirodnog plina u kućanstvu za kuhanje, grijanje prostorija i pripremu tople vode. No, prirodni plin ne koristi se samo za grijanje i kuhanje. Mnogi proizvodi iz svakodnevnog života kao što su umjetna gnojiva, laminati, deodoransi, boje, ljepila, aditivi za goriva, i još mnogi drugi ne bi postojali bez njega.
 • PLIN - stanje u kojem tvar nema stalni oblik niti veličinu i ne može se uhvatiti rukama. Primjerice vodena para ili plin na štednjaku u kuhinji. Stručnije, plin je agregatno stanje u kojemu tvar nema stalni oblik ni obujam. U takvom stanju sve molekule tvari imaju dovoljnu unutarnju energiju da se oslobode iz stabilne strukture, pri čemu temperatura mora biti iznad, a tlak ispod kritične vrijednosti. U suprotnom samo neke molekule imaju dovoljnu energiju, pa uz plinovitu postoji i kapljevita ili kruta faza, pa se za takav slučaj obično koristi pojam para. Plin je tvar u plinovitom agregatnom stanju u kojem ne pokazuje nikakvu strukturnu uređenost i nema određen oblik ni volumen, nego uvijek ispunjava sav prostor u kojem se nalazi.
  • IDEALNI PLIN - u kinetičkoj teoriji plinova razmatra se kao temeljni pojam za koji bi pod bilo kojim uvjetima vrijedila plinska jednadžba, koja zapravo izriče zakon očuvanja energije, a objedinjuje sva tri plinska zakona. Idealni plin je takav plin čije čestice (atomi ili molekule) imaju ukupno zanemarivo malen vlastiti obujam te se on ne može prevesti u tekuće ili čvrsto stanje. 
  • REALNI PLIN - ima svojstva koja se ne mogu objasniti s jednadžbom stanja idealnog plina. Da bi se razumjelo ponašanje realnog plina, treba uzeti u obzir i sljedeće osobine: stišljivost plina ili kompresibilnost, promjenjivi toplinski kapacitet, Van der Waalsove sile, problematika s razdvajanjem molekula i kemijskim reakcijama gdje se mijenja sastav plina.
 • PLINOMJER - mjerilo protoka (količine) plina
 • PLINOVOD -  cjevovodni sustav za prikupljanje prirodnoga plina s plinskih bušotina, njegov transport i distribuciju
 • PLINSKA INSTALACIJA - to su instalacije od glavnog zapora za zatvaranje na kraju priključka koji služi za prekid opskrbe plinom do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, uređaja
 • PLINSKA STANICA (PS) - objekt na plinskom polju u čijim se postrojenjima i uređajima pridobiveni fluid iz bušotina (smjesa prirodnog plina, plinskog kondenzata i vode) razdvaja na prirodni plin, plinski kondenzat i vodu; proizvedene količine se izmjere i otpremaju u daljnji tehnološki proces; prirodni plin se oslobađa vlage (dehidrira) i može se odmah otpremati u potrošnju, ako je zadovoljavajućeg sastava (kvalitete)
 • PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV - sustavi kojima se distribuira prirodni plin, ispareni ukapljeni naftni plin, miješani ukapljeni naftni plin, bioplin ili plin iz biomase moraju biti međusobno fizički odvojeni na način da je onemogućeno miješanje različitih vrsta plina
 • PLINSKI KONDENZAT - tekući ugljikovodici u smjesi prirodnog plina; izdvajaju se iz smjese prirodnog plina u površinskim uvjetima kao gazolin (plinski kondenzat sastavljen od pentana, C5H12 do dekana, C10H22) i plinski kondenzat u širem smislu, sastavljen od tekućih ugljikovodika od C5 do čak C35 ugljikovih atoma; preradom plinskog kondenzata dobiva se veća količina visokovrijednih derivata (ukapljenih naftnih plinova, primarnog benzina, ostalih benzina, lakih loživih ulja) nego preradom sirove nafte
 • PLINSKI KOTLOVI - uređaj koji pretvara toplinsku energiju za grijanje prostora, grijanje vode i druge namjene kućanstva
 • PLINSKI KROMATOGRAF - maseni spektrometar (GC-MS). Analitička tehnika je vezani sistem plinske kromatografije i masene spektrometrije. Plinski kromatograf odvaja organske komponente, a maseni spektrometar detektira strukturne informacije postojećih ugljikovodika. Instrument ima posebno značenje u detekciji i analizi bioloških markera.
 • PLINSKA PEĆ - služi isključivo za grijanje. Ima prednosti grijanja prostorija plinom, prema grijanju s čvrstim gorivima, a one su sljedeće:
  • posluživanje je jednostavno
  • brzo ugrijavanje i čisti pogon
  • otpada doprema goriva i odstranjivanje pepela
  • regulacija temperature može biti automatska prema vanjskoj temperaturi, te
  • mogućnost točnog određivanja potroška plina pomoću plinomjera.

Nedostaci su takvog grijanja:

  • visoki pogonski troškovi
  • opasnost trovanja kad su naprave neispravne i ponekad poteškoće pri gradnji odvodnih kanala za plinove izgaranja.

Prema načinu odavanja topline razlikuju se peći sa zračenjem topline i peći s konvekcijom (strujanjem) topline.

 • PLINSKI PRIKLJUČAK - cjevovodni dio plinskog distribucijskog sustava koji služi za prijenos prirodnog plina od plinovoda do izlaza iz distribucijskog sustava, odnosno do plinske instalacije građevine. Plinski priključak obuhvaća i opremu koja je na njemu ugrađena, te obračunsko mjerno mjesto. Kako se priključiti na plin pogledajte OVDJE.
 • PLINSKO PODIZANJE (gas-lift) - podizanje stupca nafte u bušotini pomoću stlačenog prirodnog plina kada nafta ne može više izlaziti na površinu potisnom energijom ležišta
 • PLINSKO POLJE - bušotine i otkrivena ležišta prirodnog plina; kada su ležišta privedena proizvodnji, plinsko polje obuhvaća i sve nadzemne objekte i postrojenja za proizvodnju prirodnog plina
 • PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA (PSP) - podzemne geološke strukture slobodnog obujma u stijenama (iscrpljena plinska i naftna ležišta, prirodne kaverne, rudnici soli i sl.) u koje se mogu spremiti (uskladištiti) veće količine prirodnog plina; kroz utisno-proizvodne bušotine kompresorima se utiskuje prirodni plin kada je smanjena potrošnja (ljeti), a kroz iste se bušotine proizvodi pohranjeni prirodni plin kada je potrošnja velika (zimi); PSP osim bušotina i ležišta obuhvaća i postrojenja za utiskivanje (kompresorsku stanicu) te postrojenja za proizvodnju i otpremu prirodnog plina (plinsku stanicu)
 • POLIMERI - makromolekule sastavljene od velikog broja malih podjedinica, monomera. U prirodi se pojavljuju biopolimeri i geopolimeri. Proteini i polisaharidi pravilne strukture pripadaju biopolimerima, a geopolimeri su nepravilne strukture i sastoje se od velikog broja različitih podjedinica.
 • POUZDANOST - se sastoji od:
   • transparentnosti: odgovornost prema dionicima
   • spremnosti na davanje odgovora: odgovaranje na pitanja dionika
   • usklađenosti: sa zakonskim zahtjevima, standardima, pravilima, načelima, politikama i ostalim dobrovoljnim obvezama
  • ovi aspekti pouzdanosti mogu imati vrlo različite pokretače, kao što su poštovanje zakonskih obveza, obveze objavljene u politikama, ugled i upravljanja rizicima, kao i osjećaj tvrtke za moralne i etičke dužnosti
 • POŽAR - neplanirano zapaljenje ili izgaranje. Uključuje i električni luk koji izaziva požar ili neki pokazatelj požara (plamen, dim ili karbonizaciju)
 • PRIDOBIVANJE NAFTE I PRIRODNOG PLINA - vađenje (crpljenje) nafte i prirodnog plina (također i plinskog kondenzata i prateće vode) iz ležišta kroz bušotinu do ušća bušotine na površini
 • PRIDOBIVE ZALIHE (rezerve) - količine otkrivene mineralne sirovine (nafte i prirodnog plina) koje je tehnički moguće izvaditi iz ležišta
 • PRIMARNA ENERGIJA - prirodni oblici energije: drvo, ugljen, nafta, prirodni plin, vodne snage i nuklearno gorivo; ugljen, nafta i prirodni plin su fosilna goriva; obnovljivi izvori su drvo i vodne snage, a ostali su neobnovljivi; izravno se mogu rabiti: drvo kao ogrjevno drvo, ugljen i prirodni plin, a ostali se trebaju pretvoriti u korisne oblike energije (derivate nafte, električnu energiju itd.)
 • PRIMARNA PROIZVODNJA - pridobivanje nafte i prirodnog plina iz ležišta energijom ležišta i dodatnim mehaničkim podizanjem (plinsko podizanje, dubinske sisaljke)
 • PRIPREMA PRIRODNOG PLINA ZA TRANSPORT - tehnološke operacije proizvodnje prirodnog plina na naftnim i plinskim poljima; iz smjese prirodnog plina, plinskog kondenzata i vode izdvoji se voda, plinski kondenzat, štetne primjese u prirodnom plinu i vlaga i prirodni plin otpremi na daljnju preradu (degazolinažu), skladištenje ili izravno u potrošnju
 • PRIRODNI ILI ZEMNI PLIN - fosilno je gorivo koje, poput nafte, nalazimo pod zemljom. To je plin biogenog porijekla nastao truljenjem organske tvari u plitkim naslagama, također na smetlištima, u močvarama i sl. Po kemijskom sastavu najvećim je dijelom metan (85-95%), a ostatak čine drugi ugljikovodici (etan, propan, butan itd.) te u manjoj mjeri dušik, ugljični dioksid i sumpor.
 • PROIZVODNJA NAFTE I PLINA - tehnološki proces koji obuhvaća: pridobivanje nafte i prirodnog plina iz bušotina, transport cjevovodima do objekata za oplemenjivanje nafte i plina, oplemenjivanje, skladištenje te otpremu nafte, prirodnog plina i plinskog kondenzata na daljnju preradu ili potrošnju
 • PROPAN - plinoviti ugljikovodik (C3H8), sastojak prirodnog plina i rafinerijskih plinova; dobiva se preradom prirodnog plina i sirove nafte; ukapljen pod tlakom koristi se najviše kao energent, obično u smjesi propan/butan (UNP)
 • RAZRADNA BUŠOTINA - bušotina koja se izrađuje na otkrivenom ležištu nafte i prirodnog plina s ciljem optimalnog crpljenja nafte i prirodnog plina iz otkrivenog ležišta
 • REMEDIJACIJA - uklanjanje onečišćenja ili zagađenja iz tla, podzemnih voda, sedimenata ili površinskih voda kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš na mjestu namijenjenom za prenamjenu
 • REMONTNO POSTROJENJE - u pravilu pokretno postrojenje s tornjem, pogonskim motorima i drugim postrojenjima i uređajima; služi za osvajanje, ugradnju opreme i održavanje bušotine te slojeva u ležištu
 • RUDARSKA KONCESIJA (odobrenje) - dokument kojim se stječe pravo istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina koje su u vlasništvu države
 • SEKUNDARNE METODE - metode iskorištavanja naftnih ležišta radi povećanja iscrpka nafte iz ležišta, kada ono više nema dovoljno energije za potiskivanje nafte kroz porni prostor do bušotine; dodatna energija se uvodi u ležište utiskivanjem vode ili prirodnog plina
 • SERVIS PLINSKOG BOJLERA - redovni godišnji servis plinskih bojlera sastoji se od sljedećih radnji:
  • unutarnje čišćenje uređaja od prašine
  • čišćenje plamenika i elektroda
  • pranje primarnog izmjenjivača
  • kemijsko čišćenje sekundarnog izmjenjivača
  • čišćenje komore za izgaranje (fasadni uređaji)
  • provjera i punjenje ili pražnjenje ekspanzijske posude
  • kontrola i namještanje parametara uređaja
  • kontrola odvoda dimnih plinova
  • kontrola nepropusnosti uređaja na hidrauličkom i plinskom dijelu
  • provjera funkcionalnosti uređaja
 • SIGURNOST - plin se smatra izrazito sigurnim i komfornim energentom za kućanstvo. Uz redovitu kontrolu plinskih trošila, plinske instalacije i dimnjaka, bilo kakva nepotrebna briga svedena je na minimum
 • Sm3 - je energetski pretvornik, standardni metar kubni prirodnog plina pri standardnim uvjetima tlaka od 101.325 Pa i temperaturom od 288,15 K. 
 • SMEĐA MAGLICA - nastaje u donjim dijelovima atmosfere od čestica kao što su prašina i emisije plinova prijevoznih sredstava
 • SMOG - bezbojno zagađenje zraka koje se javlja većinom ljeti. Proizvode ga zagađivači kao što su dušični oksid i organski dijelovi, koji nastaju sagorijevanjem fosilnih goriva, a u reakciji sa sunčevom svjetlošću u nižim slojevima atmosfere nastaje ozon
 • SPORO SAGORIJEVANJE - proces sporog gorenja u pećima sa slabim prisustvom kisika. Ovaj proces proizvodi puno više šetnih plinova od normalnog gorenja
 • STAKLENIČKI PLIN – svaki plin u atmosferi koji potpomaže zagrijavanju Zemlje, tako što propušta Sunčevo zračenje, ali i djelomično upija njegovu određenu količinu koja povratno zrači sa Zemlje (greenhouse effect). Atmosferski plinovi odgovorni za globalno zagrijavanje i klimatske promjene. Glavni staklenički plinovi su ugljični dioksid (CO2), metan (CH4) i dušikov oksid (N20). Manje učestali, ali vrlo značajni staklenički plinovi su fluorougljikovodici (HFC), perfluorougljici (PFCs) i sumporov heksafluorid (SF6). Prijavljuju se kao ekvivalent CO2
 • STANDARDNA KVALITETA PRIRODNOG PLINA - Zakon o energiji  i Opći uvjeti opskrbe plinom propisuju standardnu kvaliteta prirodnog plina kojeg opskrbljivač isporučuje krajnjem kupcu. Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi plina 288,15 K (15°C).
 • STANJE BROJILA - se očitava obilaskom plinomjera, dok se za krajnje kupce koji imaju ugrađen plinomjer s daljinskim očitanjem stanje plinomjera očitava bez potrebe za fizičkim pristupom plinomjeru. Stanje brojila može se mjesečno dostavljati distributeru, a i ne mora jer distributer dva puta godišnje očitava stanje i temeljem toga radi procjenu potrošnje. 
 • STRIPIRANJE - uklanjanje lakohlapivih ugljikovodika iz pojedinih frakcija pomoću vodene pare, inertnog plina ili samo zagrijavanjem da se postigne tražena kvaliteta frakcija
 • SUMPORNI DIOKSID (SO2) - bezbojni otrovni plin koji nastaje sagorijevanjem fosilnih goriva, koji pridonosi zagađenju zraka i nastanku kiselih kiša
 • ŠIFRA KUPCA - šifra kupca navedena u zaglavlju računa. Jedinstveni broj svakog potrošača plina. 
 • ŠTEDNJAK - uređaj koji služi za kuhanje i pečenje. Može biti na drva, električni, plinski ili kombinirani, a obično je opremljen s 3, 4 ili 6 električnih grijaćih ploča ili plinskih plamenika za kuhanje te pećnicom za pečenje. Postoje samostojeći i ugradbeni štednjaci, a mogu se kupiti i zasebni uređaji - kuhala i pećnice.
 • TARIFNE STAVKE ZA DISTRIBUCIJU PLINA - određene su Zakonom, a kreću se od TM1 do TM12. Radi se o obračunskim mjernim mjestima s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWh (TM1) pa sve do one veće od od 100.000.000 kWh (TM12)
 • TARIFNI MODEL  (TM) - TM kupaca koji se opskrbljuju plinom putem zajedničkih kotlovnica utvrđuje se osnovom ukupne potrošnje plina zajedničke kotlovnice. Obračunska mjerna mjesta svrstana su u tarifne modele (TM1 do TM12) potrošnji prirodnog plina u prethodnoj godini sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 • TEHNIČKI PLINOVI - plinovi za raznovrsnu neenergetsku uporabu u industriji, medicini, prometu, laboratorijima itd: kisik, argon, dušik, vodik, ugljikov dioksid, acetilen, helij i drugi; uglavnom se isporučuju pod tlakom u čeličnim bocama, zatim u posebnim spremnicima, a neki i ukapljeni
 • TEMPERATURA – (lat.: zagrijanost, toplina; oznaka t, T, τ ili θ) je jedna od osnovnih fizikalnih veličina u Međunarodnom sustavu jedinica, koja opisuje toplinsko stanje i sposobnost tijela ili tvari da izmjenjuju toplinu s okolinom. Ona ovisi o tome koliko unutarnje energije sadrži neko tijelo određene mase i tlaka. Temperatura ne može prelaziti s tijela na tijelo, nego prelazi toplina, a temperature se izjednačavaju. Temperatura je mjera zagrijanosti tijela, a proporcionalna je unutarnjoj kinetičkoj energiji.
  Idealna temperatura za čovjeka u njegovom domu je 23 °C za kupaonicu, 21-22 °C za dnevni boravak i radnu sobu, 18,5 °C za spavaću sobu te 16 °C za kuhinju i hodnike.
 • TERMOMETAR -  mjerni instrument za mjerenje temperature. Osniva se na činjenici da se dva tijela dovode na istu ravnotežnu temperaturu (toplina), pa je temperatura koju pokazuje ujedno i temperatura tijela s kojim je on u dodiru. Mjerenje temperature svodi se na mjerenje termometrijskoga svojstva. Termometri mogu pokazivati temperaturu u nekoliko temperaturnih ljestvica. Termometar za mjerenje tjelesne temperature naziva se i toplomjer.
 • TERMOSTAT - Termostat (termo- + -stat; termoregulator) je uređaj /naprava/ za održavanje (i reguliranje) stalne temperature (npr. zraka) u zatvorenom prostoru ili sustavu (npr sustav za hlađenje automobila). Napravljen je na principnoj bazi termometra. Sadržava uređaj osjetljiv za grijanje ili hlađenje, tj. hladno-mrzlo i toplo-vruće) koji automatski uključuje ili isključuje sustav grijanja ili hlađenja (tok goriva u gorionik, električnu struju grijala ili hladila termostata, protok zagrijanog odnosno ohlađenoga fluida) čim temperatura prekorači (prijeđe) dopuštenu gornju ili donju predviđenu graničnu vrijednost.
  Stalne se temperature održavaju upravljajući protokom goriva koje izgara (ili električne energije koja mu je zadana) ili drugih sustava gdje se nalazi. Primjenjuje se u:
  • sustavima grijanja zatvorenih prostora
  • sustavima grijanja zatvorenih uređaja (naprava, instrumenata i sl., kao npr. bojlerima, hladnjacima, radijatorima, automobilima, itd.).

U načelu se sastoji od osjetila (senzora) i pretvornika. Osjetilo (npr. bimetal, termistor, termopar, cjevčica ispunjena živom, elastična komora ispunjena kapljevinom ili plinom) registrira promjene, a pretvornik (npr. električna sklopka, pneumatski ventil, potenciometar s klizačem, elektroničko pojačalo) pretvara signal osjetila u signal za upravljanje uređajem za grijanje ili hlađenje.

Programabilni termometar omogućuje programiranje, npr. dnevnoga (niža temperatura noću) i tjednoga (niža temperatura u dane odsutnosti) grijanja.

 • TROŠILA – uređaji u kojem se energija pretvara u druge oblike energije
  • PLINSKO TROŠILO - uređaj u kojem se vrši transformacija kemijske energije u toplinsku (izgaranje plina u svrhu dobivanja toplinske energije) namijenjenu grijanju doma, zagrijavanju tople potrošne vode, kuhanju i sličnim aktivnostima. Plinskim trošilima smatramo plinske štednjake, plinske bojlere, plinske peći te klimatizacijske uređaje koji koriste plin kao energent.
 • TURBO PLINSKI BOJLERI - imaju puno veću temperaturu plinova i osjetna je razlika u količini vlage. Više se ne smiju ugrađivati. Detalje pogledajte OVDJE.
 • UGLJIČNI MONOKSID (CO) - plin bez boje i mirisa koji je otrovan za ljude. Nastaje nepotpunim sagorijevanjem ugljika.
 • UGLJIK (C) - glavna komponenta svih živih bića., nemetal koji ima dva glavna oblika – dijamantni i grafitni – a može se pojaviti i u obliku ugljena
 • UGLJIKOV DIOKSID (CO2) - plin bez boje i mirisa koji nastaje sagorijevanjem fosilnih goriva i jedan je od stakleničkih plinova
 • UGLJIKOVODICI - organski spojevi koji sadrže ugljik (C) i vodik (H)
 • UKAPLJENI NAFTNI PLIN (UNP) -  plinoviti ugljikovodici propan i butan ili mješavina propan /butan dobivaju se preradom nafte ili prirodnog plina
  • ukapljeni pod tlakom u čeličnim bocama i spremnicima koriste se uglavnom kao energenti ili sirovina u petrokemiji
 • UKAPLJENI PRIRODNI PLIN (UPP) - prirodni plin ukapljen na temperaturi –162 °C radi prijevoza brodovima
 • UTISNA BUŠOTINA - bušotina namijenjena utiskivanju vode ili prirodnog plina u ležište kod sekundarnih metoda, utiskivanju prirodnog plina u podzemno skladište plina i sl.
 • VATRODOJAVA - sustav (mreža) ručnih ili automatskih javljača požara koji nakon aktivacije prosljeđuju signal u vatrodojavnu centralu
 • VODIK (H) - plin bez boje i mirisa koji je jako zapaljiv. Vodik je najčešći element u svemiru.
 • VRSTE PLINSKIH BOJLERA-  plinski bojleri koriste plin kao glavni izvor goriva. Mnogi radije kupuju plinski bojler, upravo zbog ekonomičnosti i isplativosti glavnog izvora. Od plinskih bojlera razlikujemo:
  • klasični, zidni plinski bojleri
  • kondenzacijski plinski bojler

Više o plinskim bojlerima pročitajte OVDJE.

 • ZAKONITA MJERILA PROTOKA PLINA - plinomjeri s mjehovima (membranski), plinomjeri s rotacijskim klipovima (rotacijski), turbinski plinomjeri (turbinski), uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori), agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila (dispenzeri)

Da ne bude sve tako sterilno, za kraj vam donosimo par izraza koje u sebi sadrže riječ plin:

 • pri punom gasu – izraz za osobe ili vozilo koji rade velikom brzinom
 • osoba ili životinja ispušta plinove - plinovi koji nastaju u probavnom sustavu, a smjesa plinova koju izbacuju kroz anus uz čudan zvuk i poseban miris izaziva nadutost

*sadržaj podržava Gradska plinara Zagreb (GPZ)

LOGO GPZ