nadzemni spremnici
Izvor: Rijeka.hr
ČETIRI MODELA

OTPAD U RIJECI - Krenuo novi model prikupljanja otpada, mjerit će se količina u kontejneru

Izabran je model prikupljanja komunalnog otpada u višestambenim zgradama na području Rijeke.

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, donesenoj na sjednici Gradskog vijeća u ožujku, KD Čistoća, kao davatelj usluge, obvezna je u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Odluke predložiti mjerni sustav koji će točno izmjeriti udio korištenja svakog korisnika u slučajevima kada više korisnika koristi zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika.

Stoga su gradskim vijećnicima prezentirana četiri modela prikupljanja komunalnog otpada u višestambenim zgradama, s time da jedan model ima dva podmodela, a nakon dodatne analize, bit će odlučeno koji će model ili kombinacija modela biti implementirani u Rijeci.

KD Čistoća već je započela s uvođenjem individualnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području grada Rijeke. Individualni sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva dodjelu vlastitih spremnika za otpad svim korisnicima, čime će se osigurati kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija uz povećanje kvalitete odvojenih vrsta otpada.

Dodjeljuju se tri spremnika:

  • zeleni za miješani komunalni otpad
  • plavi za papir
  • žuti za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu

Veličina spremnika određuje se prema broju članova pojedinog kućanstva. Postoje dvije kategorije objekata koje se razlikuju prema načinu podjele spremnika. Radi se o:

  • kategoriji obiteljskih kuća, odnosno korisnicima koji žive u obiteljskim kućama i zgradama s četiri i manje od četiri stana
  • višestambenim objektima, odnosno objektima s pet i više stanova.

Što se tiče obiteljskih kuća, do sada su podijeljeni individualni spremnici u 23 mjesna odbora, a do siječnja 2023. godine planiraju se podijeliti spremnici u preostalih 11 mjesnih odbora.

Korisnicima u višestambenim zgradama s pet i više stanova se dodjeljuju zajednički spremnici. Za svaku višestambenu zgradu, a u skladu s brojem korisnika i brojem članova kućanstava, određen je potreban volumen spremnika za otpad i broj odvoza.

Djelatnici KD Čistoća potom su u suradnji s nadležnim službama Grada Rijeke započeli s procesom utvrđivanja mogu li se spremnici smjestiti:

  • unutar zgrade u za to predviđeni prostor ili
  • u zaključani prostor izvan zgrade ili
  • bi se za njihov smještaj trebao osigurati prostor na javnim površinama

Korisnicima u višestambenim objektima koji žele i imaju mogućnost smještaja spremnika u svojim prostorima i/ili dvorištima omogućit će se korištenje klasičnih spremnika zapremnine 1.100 litara.

Modularni spremnci

Prema zaključku gradonačelnika donesenom na 26. gradonačelnikovom kolegiju, utvrđeno je kako će se otpad u višestambenim zgradama prikupljati u nadzemnim spremnicima velikih kapaciteta od 2 do 4 m3, uz mogućnost kombinacije tehnologija iz ostalih predloženih modela kada je to potrebno zbog urbanističkih specifičnosti pojedinih područja grada Rijeke.

Radi se o modularnim metalnim spremnicima (zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i karton te žuti za plastiku te metalnu i višeslojnu ambalažu), što uz vrlo prihvatljivo vrijeme implementacije u trajanju od 12 do 18 mjeseci, omogućuje lako i sigurno premještanje i/ili nadograđivanje u slučaju potrebe za većim brojem spremnika uz minimalne operativne troškove.

Spremnici su vatrootporni te zaštićeni od prevrtanja i vremenskih nepogoda, kao i širenja neugodnih mirisa, a onemogućen je i pristup štetočinama. Također, zaštićeni su od neovlaštenog korištenja.

Korisnici mogu pristupiti spremnicima pomoću kartice ili ključa, a spremnici za miješani komunalni otpad imaju ugrađen mjerni sustav za praćenje koliko je korisnik predano količine otpada. S obzirom na to da se radi o spremnicima većih kapaciteta, bit će postavljeni rjeđe nego postojeća mreža spremnika koji imaju zapreminu od 1,1 m3.

No, s druge strane, radi se o spremnicima koji zahtijevaju i manje operativne troškove, budući da ih može prazniti sam vozač. Preliminarna okvirna procjena troška implementacije za model iznosi 65,5 milijuna kuna, dok se procjenjuje kako bi godišnji troškovi održavanja iznosili 2,5 milijuna kuna.

 

Ako vas zanima tema oko komunalnog otpada, odvajanja, odvoza i zbrinjavanje otpada, recikliranja, cijena i informacija povezanih s komunalnim poduzećima pratite #otpad.