KONTEJNER
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
PRAVILA IGRE

OTPAD U ZAGREBU - Obaveze koje moraju slijediti svi u zgradi (a i u kućama)

Izbrojali smo više od 20 obaveza kojih su se građani dužni pridržavati u novom sustavu odvoza i naplate otpada.  

Otpad u Zagrebu vruća je tema. Ne toliko vruća kao početkom listopada kada je počeo novi sustav prikupljanja, odvoza i naplate otpada, ali još uvijek građani žele čuti i naučiti sve informacije o tome. 

Temeljni akt koji propisuje pravila igre je Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba. Ona propisuje prava i obaveze građana i Čistoće. Izdvajamo ključne elemente Odluke koja propisuje obaveze (predstavnika) suvlasnika, što smiju, što ne smije i što moraju. Riječ 'predstavnik' namjerno je u zagradi jer Odluka nigdje ne propisuje njegove obaveze, no suvlasnici mu mogu dati razne ovlasti. 

NAČIN KORIŠTENJA ZAJEDNIČKOG SPREMNIKA

Ako zajednički spremnik (kanta, kontejner) na istom obračunskom mjestu (zgrada, ulaz) koristi više korisnika javne usluge (suvlasnici, stanari), svaki korisnik javne usluge koji koristi zajednički spremnik dužan je postupati s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu na način koji:

 • ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje
 • ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika
 • ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada
 • dužan se suzdržati od postupanja kojim bi uzrokovao obveze drugim korisnicima zbog zajedničkog korištenja spremnika (tu se prvenstveno misli da svojim djelovanjem ne uzrokuje kazne ostalim suvlasnicima)

Korisnici usluge koji zajednički koriste spremnik mogu se sporazumjeti o udjelima u korištenju zajedničkog spremnika ovisno o broju osoba koje žive u pojedinom kućanstvu, odnosno u slučaju pravne osobe ili obrtnika, ovisno o broju zaposlenika koji rade u toj pravnoj osobi ili obrtu.

 • To znači da, kao u slučaju kada zgrada ima samo jedan glavni vodomjer i potrošnja se obračunava po broju ukućana u kućanstvu, tako i u ovome slučaju 

Korisnici usluge sporazumom mogu odrediti i drugačiji način određivanja udjela u korištenju zajedničkog spremnika. 

Navedeni sporazum je valjan ako ga je potpisala većina korisnika usluga koji se nalaze na istom obračunskom mjestu.

OBAVEZE SUVLASNIKA

Iz Članka 19. spomenute Odluke, jasno se mogu iščitati obaveze suvlasnika. U tome članku piše da suvlasnici mogu među sobom odrediti i ovlastiti osobu (suvlasnika, predstavnika suvlasnika...) koja će bez naknade ili uz sporazumom određenu naknadu skrbiti o spremnicima. 

Te obaveze mogu se raspodijeliti u nekoliko kategorija:

ZAKLJUČAVANJE

 • da se spremnici nalaze u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, tipiziranim boksovima,
  • da su smješteni unutar katastarske čestice nekretnine ili smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima od strane trećih osoba

DOSTUPNOST

 • da se primopredaja spremnika obavlja u određeni dan i okvirno vrijeme u skladu s rasporedom odvoza otpada iz Obavijesti davatelja usluge,
 • da spremnici i njihov sadržaj budu dostupni davatelju usluge prilikom primopredaje ako se nalaze u zaključanim smetlarnicima, haustorima, ograđenim dvorištima, unutar katastarske čestice nekretnine, tipiziranim boksovima ili je na bilo koji drugi način onemogućen pristup spremnicima i njihovu sadržaju od strane trećih osoba, 
 • da radnici davatelja usluge nakon obavljene primopredaje spremnike vrate na njihovo mjesto;

SADRŽAJ U I OKO SPREMNIKA

 • da se vizualnim pregledom, ako je to moguće, utvrdi da sadržaj spremnika odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,
 • da odloženi otpad u spremniku nije sabijen čime bi se onemogućilo gravitacijsko pražnjenje,
 • da u spremnike, a osobito u spremnike za miješani komunalni otpad, nije odložen problematičan, opasni ili otpad životinjskog podrijetla,
 • da oko spremnika ne postoji razbacani otpad,
 • da se poklopci spremnika mogu uredno zatvoriti,
 • da se rukuje spremnicima na način koji ne uzrokuje njihovo oštećenje, a sve kako bi se izbjeglo izricanje ugovorne kazne;

ZAŠTITA SPREMNIKA OD TREĆIH OSOBA

 • da osobe koje nemaju pravo korištenja zajedničkog spremnika svoj otpad ne odlažu u taj spremnik,
 • da u slučaju ako se utvrdi takvo postupanje, podnose prijave davatelju usluge
 • da prijavljuju svako nepropisno korištenje spremnika od strane bilo kojeg korisnika usluge koji zajednički koriste spremnik;

IZJAVA

 • da davatelju usluge bude vraćena popunjena izjava o načinu korištenja javne usluge,
 • da davatelj usluge bude pravovremeno obaviješten o svakoj promjeni podataka iz Izjave,
 • da budu u komunikaciji s davateljem usluge vezano za sva pitanja koja se tiču sakupljanja komunalnog otpada, posebno što se tiče edukacije i uputa davatelja usluge vezano za pravilno odvajanje i postupanje s otpadom 
 • da o navedenome izvijeste druge korisnike usluga koji zajednički koriste spremnik isticanjem pisanih obavijesti i uputa u zajedničkim prostorijama da bi se korisnici usluga koji zajednički koriste spremnik mogli sporazumjeti o svim drugim pitanjima za koja smatraju da su bitna za pravilno korištenje zajedničkog spremnika.

Korisnici usluge koji zajednički koriste spremnike mogu sporazumom odrediti raspored prema kojemu će obavljati sve ili neke od navedenih poslova

Navedeni pisani sporazum korisnici su dužni dostaviti davatelju usluge uz izjavu o korištenju javne usluge za isto obračunsko mjesto, pri čemu je dovoljno da se davatelju usluge uz sporazum dostavi samo jedna izjava o korištenju javne usluge koja se odnosi na isto obračunsko mjesto.

AKO NEMA DOGOVORA

Kada korisnici javne usluge iz kategorije korisnika kućanstvo koriste zajednički spremnik za miješani komunalni otpad, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, tada je kriterij za određivanje udjela po korisniku usluge JEDAN. Dakle, jedan stan (bez obzira koliko je ukućana) je jedan udio. U Odluci piše:

 • Kriterij je omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja korisnika usluga na obračunskom mjestu, pri čemu broj fizičkih osoba u jednom kućanstvu za obračun iznosi jedan do trenutka dok se ne postigne sporazum korisnika o njihovim udjelima

UGOVORNA KAZNA

Korisnik usluge koji ne ispunjava svoje obveze ili ih neuredno ispuni dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu koji je razmjeran troškovima uklanjanja posljedica ovim člankom opisanog postupanja:

 • najviše u iznosu od 500 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika kućanstvo
 • najviše u iznosu od 1.000 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo

Ugovorna kazna se piše (a što se može iščitati i kao OBAVEZA korisnika):

 • ako ne koristi javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina i ne predaje proizvedeni komunalni otpad davatelju usluge putem zaduženog spremnika
 • ako ne omogući davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kada to mjesto nije na javnoj površini,
 • ako na svom obračunskom mjestu postupa s otpadom na način kojim se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada
 • ako ne postupa s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu u skladu s odlukom, osobito ako korisnik usluge ne odlaže svoj miješani komunalni otpad u standardizirane vrećice za miješani komunalni otpad, ako rukuje spremnikom na način koji za posljedicu ima oštećenje spremnika, zatim ako u spremnik sabija otpad zbog čega nije moguće gravitacijsko pražnjenje otpada, u spremnik odlaže veće količine otpada zbog čega se poklopac spremnika ne može zatvoriti, ako spremnike ne drži u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, unutar katastarske čestice nekretnine, tipiziranim boksovima gdje za to postoji mogućnost ili smještene na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima od strane trećih osoba, ako nakon obavljene primopredaje spremnike ne vrati na njihovo mjesto te ako se bez odobrenja davatelja usluge spremnici nalaze na javnoj površini
 • ako ne predaje opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište, odnosno ne postupa s njim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, a osobito ako odlaže otpad životinjskog podrijetla, problematični ili opasni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad ili druge spremnike namijenjene reciklabilnom otpadu,
 • ako ne predaje odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad, a osobito ako odlaže miješani komunalni otpad u spremnike za reciklabilni otpad ili u spremnike za biootpad, odnosno ako nije razvrstao reciklabilni komunalni otpad u spremnike u skladu s njihovom namjenom te ako korisnik usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo odlaže svoj proizvodni otpad u spremnike dodijeljene korisnicima usluge iz kategorije korisnika kućanstvo,
 • ako ne dostavi davatelju usluge ispunjenu Izjavu, ako u Izjavi navede netočne podatke, a osobito ako korisnik usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo u Izjavi navede da pripada kategoriji korisnika usluge kućanstvo, te ako u Izjavi navede da nekretninu trajno ne koristi.

Kako bi utvrdio činjenice i mogao napisati kaznu, davatelj usluge (čistoća) mora (ovlašten je i dužan):

 • postupati po prijavi komunalnih redara,
 • razmotriti i ispitati prijave korisnika usluga i građana,
 • uzimati potrebne izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba,
 • osigurati fotografiranje i/ili videosnimanje obračunskog mjesta korisnika usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju,
 • koristiti podatke iz izjave o načinu korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu,
 • koristiti podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode,
 • koristiti podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, cjenika ovlaštenih proizvođača opreme i uređaja,
 • koristiti stručne, obrazložene i ovjerene procjene nastalih troškova zbog pojedinog postupanja, trajanje pojedinog postupanja


Uz navedeno, može koristiti i sve druge dokaze s pomoću kojih se nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika usluge, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne.

Ako se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.

Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik u skladu s udjelima u korištenju spremnika.

Iznos određene ugovorne kazne iskazuje se na zasebnoj stavci na računu za javnu usluge. Dakle, kazna će biti napisana na računima koje šalje ZG Holding.

Na pitanja ugovorne kazne koja nisu uređena Zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Nadzor nad provedbom Odluke u dijelu postupanja za koja je propisana ugovorna kazna obavlja davatelj usluge.

Za sankcioniranje prekršaja odlaganja otpada na javnoj površini ili onečišćenja javnih površina nepravilnim postupanjem s otpadom nadležno je komunalno redarstvo Grada Zagreba.

Ako vas zanima tema oko komunalnog otpada, odvajanja, odvoza i zbrinjavanje otpada, recikliranja, cijena i informacija povezanih s komunalnim poduzećima pratite #otpad.

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.