pauk
Izvor: zagrebparking.hr
NEMA RJEŠENJA

PARKING ZGRADE ILI GARAŽA - Želite pozvati 'pauka' jer vas je zablokirao nečiji auto? Možete se 'slikati'...

Mnogi suvlasnici su u problemima kada im se nečiji automobil nepropisno parkira. To ne bi bio problem da nije riječ o parkingu ili garaži zgrade. 

Auto se nepropisno parkirao i smeta vam? To nije problem ako se ovo dogodi na javnoj površini. Naravno, pod uvjetom da 'pauk' i dođe. No, kada je riječ o nepropisno parkiranom automobilu na privatnoj površini - garaža i parking zgrade ili kuće, opcije su vam prilično ograničene. 

ZGRADOnačelnik.hr poslao je upite u nekoliko gradskih tvrtki koje su zadužene za parkiranje i premještanje vozila. Slijede njihovi odgovori. 

ŠIBENIK

Procedura za podizanje automobila ako blokira drugog ili slično je:

  • Pozvati Policiju na 192 te prijaviti navedeno
  • Policija zove prometno redarstvo ili daje nalog Pauku za premještanje vozila.

U Šibeniku nema prakse kao u Zagrebu - nije potrebno da predstavnik suvlasnika potpiše ugovor s 'Pauk' službom.

RIJEKA

Svaki građanin koji ima problem s nepropisno parkiranim vozilom na javnoj površini, može se obratiti Prometnom redarstvu ili Prometnoj policiji. Ako se utvrdi osnovanost za premještanje, nadležno tijelo će izdati nalog na temelju kojeg će specijalno 'pauk' vozilo premjestiti. Policija temeljem važećih zakona može postupati po pitanju nepropisnog parkiranja samo na javnim površinama.

Za nepropisno parkirana vozila na javnoj površini građani se mogu obratiti Prometnom redarstvu na broj 0800 5101 ili Prometnoj policiji na broj 051 335 521.

Trenutno ne postoji mogućnost popisivanja ugovora Rijeka plus d.o.o. s predstavnikom suvlasnika stambene zgrade u cilju premještanja vozila s privatne površine s obzirom da je na temelju važećih općih akata Grada Rijeke djelovanje specijalnog vozila 'pauk' predviđeno isključivo za premještanje nepropisno parkiranih vozila s javne površine na području Grada Rijeke.

Ako vlasniku nekretnine smeta nečije vozilo koje se parkiralo neovlašteno na njegov posjed, 'pauk' ga nema pravo ukloniti jer ne ometa promet, a vlasnik može samo podnijeti prijavu za ometanje posjeda. Također, vlasnik privatne površine dužan je ograditi svoj posjed tj. postaviti određenu vrstu fizičke prepreke na ulazu u nekretninu, čime će onemogućiti nepropisno parkiranje.

ZAGREB

Podružnica Zagrebparking premješta vozila s privatnih parkirališta ako imate s njima potpisan Ugovor o pružanju usluge premještanja vozila

Ugovor potpisuje upravitelj zgrade i predstavnik suvlasnika. Najvažnije stavke ugovora su:

  • Ugovor se odnosi na pružanje usluge započete radnje premještanja-dolazak specijalnog vozila 'pauk' i usluge premještanja osobnih vozila s voznih traka i pješačkih prolaza na parkiralištu naručitelja, kao i sa svih drugih površina u vlasništvu naručitelja, uključujući požarni put i kolni ulaz, na lokaciji Zagreb.
  • Ako vlasnik vozila pristane dobrovoljno platiti premještanje svog vozila prilikom preuzimanja vozila, za trošak se neće teretiti naručitelj.
  • Naručitelj se obvezuje platiti zatraženu uslugu u novčanom iznosu određenom Zaključkom o visini troškova premještanja vozila (Sl.gl. Grada Zagreba 19/14), (u daljnjem tekstu: Zaključak) u roku od 8 dana dana od primitka računa. Također se obvezuje da na isti način i prema istom Zaključku plati započetu radnju premještanja-dolazak specijalnog vozila 'pauk' po pozivu naručitelja, ako je vozilo uklonio vlasnik ili korisnik nakon dolaska specijalnog vozila 'pauk'.

Za nepropisno parkirana vozila na javnoj površini potrebno je kontaktirati Sektor za komunalno i prometno redarstvo na tel. broj 01/6101-566 ili na e-mail redarstvo@zagreb.hr

Svakako savjetujemo da se konzultirate i informirate u svojoj jedinici lokalne samouprave o mogućnostima 'dizanja' nepropisno parkiranih automobila na privatnim posjedima. Svaki grad i općina imaju drugačije definirana pravila igre. 

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.